Tóm tắt bài học H 11 11 phanbonhoahoc

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:05

PHÂN BÓN HÓA HỌC I Phân đạm Khái niệm phân đạm Cung cấp nitơ hoá hợp cho dạng ion nitrat ( NO3 ) ion amoni ( NH4 ) Tác dụng phân đạm Tăng tỉ lệ protein thực vật Cành xanh tươi, phát triển nhanh, cho nhiều củ, quả, hạt Độ dinh dưỡng phân đạm đánh giá theo tỉ lệ phần trăm khối lượng nguyên tố nitơ %mN = mN 100% mA Phân đạm amoni Thành phần hóa học chính: Chứa ion amoni ( NH4 ) : NH4Cl, NH4NO3 … Phương pháp điều chế: NH3 + Axit tương ứng 2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4 Dạng ion hợp chất mà đồng hóa: NH4 Ưu, nhược điểm ý cần thiết sử dụng Dễ tan nước nên có tác dụng nhanh với trồng Không trộn với vôi tro để bón lúc Phân đạm nitrat Thành phần hóa học chính: cho ion NO3 Phương pháp điều chế: HNO3 phản ứng muối cacbonat kim loại tương ứng Ví dụ: CaCO3 + 2HNO3  Ca(NO3 )2 + CO2   H2O Dạng ion hợp chất mà đồng hóa: ion NO-3 Ưu, nhược điểm ý cần thiết sử dụng Dễ tan nước nên có tác dụng nhanh với trồng Dùng bón cho loại đất chua đất khử chua trước vôi Phân urê (NH2)2CO Thành phần hóa học chính: chứa ion amoni ( NH4 ) tan nước (NH ) CO +2H O (NH ) CO 2 Phương pháp điều chế: Tổng hợp từ CO NH 180 200 C CO2 + 2NH3   (NH2 )2CO + H2O 200 atm 0 Dạng ion hợp chất mà đồng hóa: NH4 Ưu, nhược điểm ý cần thiết sư dụng Urê chất rắn màu trắng, hàm lượng đạm cao, loại đạm tốt nay, II Phân lân Phân lân cung cấp photpho cho dạng ion photphat Phân lân thúc đẩy trình sinh hoá, trao đổi chất lượng Làm cho khoẻ, hạt chắc, củ to Độ dinh dưỡng phân lân đánh giá theo tỉ lệ phần trăm khối lượng P 2O5 tương ứng với lượng P có thành phần %mP2O5 = mP2O5 100% mB Supephotphat a Supephotphat đơn: chứa 14 – 20% P2O5 Sản xuất: Cho bột quặng photphoric apatit tác dụng với axit sunfuric đặc: Ca3(PO4)2 + H2SO4  Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4 Supephotphat đơn gồm muối Ca(H2PO4)2 CaSO4 Cây trồng đồng hóa muối dễ tan Ca(H2PO4)2; CaSO4 không tan nước , phần ích làm rắn đất b Supephotphat kép: chứa 40 – 50% P2O5 Sản xuất: xảy qua hai giai đoạn : Điều chế axit photphoric từ quặng photphorit apatit Ca3 (PO4)2 + 3H2SO4  2H3PO4 + CaSO4 Cho axit photphoric tác dụng với quặng photphorit apatit Ca3 (PO4)2 + 4H3PO4  3Ca(H2PO4)2 Phân lân nung chảy Sản xuất: quặng apatit hỗn hợp >10000C sấy khô đá xà vân ( MgSiO3) than cốc làm nguội nhanh nước nghiền thành bột Thành phần phân lân nung chảy hỗn hợp photphat silicat Ca Mg chứa 12 – 14 % P2O5 Các muối không tan nước nên thích hợp cho loại đất chua III Phân kali + Phân kali cung cấp cho trồng nguyên tố Kali dạng ion K KCl, K2SO4, tro thực vật chứa K2CO3 sử dụng nhiều để làm phân kali Tác dụng: Loại phân thúcđẩy nhanh trình tạo chất đường, bột , chất xơ, chất dầu, tăng cường sức chống rét, chống sâu bệnh chịu hạn Độ dinh dưỡng phân kali đánh giá theo % K2O tương ứng với lượng K có thành phần %mK2O = mK2O 100% mC IV Phân hỗn hợp phân phức hợp Phân hỗn hợp chứa nitơ, photpho, kali gọi phân NPK Ví dụ: nitrophotka hỗn hợp (NH4)2HPO4 KNO3 Tùy theo loại đất trồng phân NPK trộn lẫn loại phân đơn theo tỉ lệ N:P:K khác Phân phức hợp hỗn hợp chất tạo đồng thời tương tác hóa học chất Vdụ: amophot hỗn hợp muối NH4H2PO4 (NH4)2HPO4 thu cho amoniac tác dụng với axit photphoric V Phân vi lượng Khái niệm: Là loại phân cung cấp cho lượng nhỏ nguyên tố như: bo, kẽm, mangan, đồng, molipđen… dạng hợp chất nhằm tăng khả kích thích trình sinh trưởng cho Cách dùng: Phân vi lượng bón phân vô hữu cơ, tuỳ loại đất, dùng lượng qui định có hại cho Bài tập áp dụng Nếu tiêu chuẩn hecta đất trồng cần 60 kg N phải bón kg chất sau: a/ NH4Cl b/ Urê (NH2)2CO Bài tập áp dụng Trên thực tế phân đạm NH4Cl thường có 23% N a/ Tính khối lượng phân bón đủ cung cấp 60 kg N b/ Tính hàm lượng (% m) NH4Cl phân bón Bài tập áp dụng Quặng photphat có chứa 35% Ca3(PO4)2 Tính khối lượng P2O5 tương ứng 10 bột quặng Bài tập áp dụng Phân lân supephotphat kép thực tế sản xuất thường có 40% P2O5 Tính hàm lượng (%m) Ca(H2PO4)2 phân bón
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt bài học H 11 11 phanbonhoahoc, Tóm tắt bài học H 11 11 phanbonhoahoc, Tóm tắt bài học H 11 11 phanbonhoahoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay