Tóm tắt bài học H 11 03 ph va các dang bai tap co ban

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:05

pH CÁC DẠNG BÀI TẬP BẢN I Ý nghĩa giá trị độ pH: [H+] pH dùng để đánh giá độ axit hay độ kiềm dung dịch Môi trường trung tính: [H+]=[OH-]=10-7 hay pH=7 Môi trường kiềm: [H+]7 Môi trường axit: [H+]>10-7 hay pH
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt bài học H 11 03 ph va các dang bai tap co ban, Tóm tắt bài học H 11 03 ph va các dang bai tap co ban, Tóm tắt bài học H 11 03 ph va các dang bai tap co ban

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay