Tóm tắt bài học H 11 02 axit bazomuoi

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:05

AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI I THUYẾT ĐIỆN LI A-RÊ-NI-UT Axit chất tan H2O phân li H+ Bazơ chất tan H2O phân li OH- Phản ứng axit - bazơ phản ứng dung dịch axit dung dịch kiềm (phản ứng trung hòa), thực chất phản ứng H+ OH- (H+ + OH- → H2O) II THUYẾT PROTON BRON-STET Axit chất cho H+ Phân tử: HCl, HNO3, H2SO4… Cation gốc bazơ yếu: NH4+, Al3+, Cu2+ … Anion gốc axit mạnh hiđro: HSO4-… Bazơ chất nhận H+ Phân tử : NH3, NaOH, KOH, Ca(OH)2 … Anion gốc axit yếu CH3COO-,CO32-, SO32-, S2-, ClO- … Phản ứng axit bazơ phản ứng có cho nhận H+ III VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN LI H 2O AXIT   H+ + ANION GỐC AXIT Ví dụ: HCl → H+ + ClCH3COOH  H+ + CH3COOH 2O BAZƠ   OH- + CATION GỐC BAZƠ Ví dụ: NaOH → OH- + Na+ Ba(OH)2 → 2OH- + Ba2+ H 2O MUỐI   CATION GỐC BAZƠ + ANION GỐC AXIT Ví dụ: Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42NaHSO4 → Na+ + H+ + SO42NaHCO3 → Na+ + HCO3- IV HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH: Nhóm hóa trị 3: Al(OH)3, Cr(OH)3… Nhóm hóa trị 2: Zn(OH)2, Pb(OH)2, Sn(OH)2, Be(OH)2… Tính lưỡng tính: Tính bazơ yếu: Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Tính axit yếu: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O Bài tập áp dụng Đối với dung dịch axit mạnh HNO3 0,1M, bỏ qua điện ly nước đánh giá nồng độ mol ion sau đúng: A [H+] = 0,1M B [H+] < [NO3-] C [H+] > [NO3-] D [H+]< 0,1M Bài tập áp dụng Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,1M, bỏ qua điện ly nước đánh giá nồng độ mol ion sau đúng: A [H+] = 0,1M B [H+] < [CH3COO -] C [H+] > [CH3COO -] D [H+] < 0,1M Bài tập áp dụng Xác định tính axit hay bazơ chất ion sau dung dịch nước: HCl, H2SO4, NaOH, Ba(OH)2, NH3, NH+4 , CH3COO-, Cu2+, Bài tập áp dụng Trộn lẫn 100 ml dung dịch HCl 0,1M 50 ml dung dịch H2SO4 0,05M tạo thành dung dịch A a Tính thể tích dung dịch NaOH 0,3M cần dùng để trung hòa hết dung dịch A? b Đồng thời xác định nồng độ mol ion dung dịch thu sau phản ứng? Bài tập áp dụng Cho 200 ml dung dịch X gồm Al(NO3)3 0,05M Fe(NO3)3 0,05M vào V lit dung dịch NaOH 0,1M thu m gam kết tủa Xác định giá trị V m m đạt giá trị cực đại cực tiểu?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt bài học H 11 02 axit bazomuoi, Tóm tắt bài học H 11 02 axit bazomuoi, Tóm tắt bài học H 11 02 axit bazomuoi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay