Tóm tắt bài học H 11 01 su dien li

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:04

SỰ ĐIỆN LI I Lý thuyết Sự điện li phân li chất điện li thành ion dương ion âm xảy H2O (dung môi phân cực) hay trạng thái nóng chảy Chất điện li (axit, bazơ, muối) chất tan nước có khả phân li thành ion dương ion âm tạo dung dịch dẫn điện Chất điện li mạnh chất điện li yếu: CHẤT ĐIỆN LI MẠNH ( = 1) CHẤT ĐIỆN LI YẾU ( < ) Khi tan nước phân li hoàn toàn Khi tan nước phân li phần thành thành ion ion Axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HClO4… Bazơ mạnh: Ca(OH)2… NaOH, KOH, Axit yếu: CH3COOH, HClO, H3PO4, H2S… Ba(OH)2, Bazơ yếu: bazơ không tan Bi(OH)2, Mg(OH)2… Muối (hầu hết): NaCl, CuSO4, NH4Cl, Muối: Một số muối đặc biệt CH3COONa… Phương trình điện li: Phương trình điện li: HCl → H+ + Cl- CH3COOH  CH3COO- + H+ Trong dung dịch HCl bao gồm: Trong dung dịch CH3COOH gồm: Ion H+ Ion H+ Ion Cl- Ion CH3COOPhân tử không phân li (CH3COOH) Độ điện li = II Bài tập n n0 Trong dung dịch ta có lưu ý: Bảo toàn điện tích: Tổng số mol điện tích dương = Tổng số mol điện tích âm Bảo toàn khối lượng: Khối lượng muối khan = Tổng khối lượng cation khối lượng anion Đối với dạng tập Xác định số mol hay nồng độ mol ion dung dịch: Tính số mol hay nồng độ mol chất điện li dung dịch Viết phương trình điện li Biện luận số mol/nồng độ mol phương trình điện li Bài tập áp dụng Dung dịch A chứa ion Ca2+ 0,4 mol; Ba2+ 0,5 mol; Cl- x mol Tính x Bài tập áp dụng Dung dịch B chứa ion Cu2+ x mol; K+ y mol; Cl- 0,03 mol; SO4 2- 0,02 mol Cô cạn thu 5,435 gam muối khan Tính x, y Bài tập áp dụng Xác định nồng độ mol ion dung dịch sau: a Dung dịch Al2(SO4)3 0,02(M) b Dung dịch CH3COOH 0,043(M), với α =2%
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt bài học H 11 01 su dien li, Tóm tắt bài học H 11 01 su dien li, Tóm tắt bài học H 11 01 su dien li

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay