Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

5 121 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:02

ĐẢNG BỘ CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đông triều, ngày 30 tháng 12 năm 2016 KẾ HOẠCH CÁ NHÂN thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Họ tên: Chức vụ: Sinh hoạt Đảng tại: Đơn vị công tác: Sau học tập, quán triệt, thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Những nội dung tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bản thân xây dựng kế hoạch thực sau: Nhận thức thân việc đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Việc học tập, làm theo Bác triển khai qua nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng, đẩy mạnh nhiệm kỳ đại hội X, XI, đạt kết bước đầu tích cực, góp phần quan trọng vào việc thực thắng lợi Nghị Đại hội X Đại hội XI Đảng Với việc triển khai thực Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị khoá XI “Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 03) đạt kết bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực thắng lợi Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nghị Trung ương khoá XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” Đại hội XII Đảng khẳng định “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi công việc thường xuyên tổ chức Đảng, cấp quyền, tổ chức trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội So với Chỉ thị 03 Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị 05 Bộ Chính trị (khóa XII) có nhiều điểm mới, là: Trước hết, Chỉ thị 05 xác định: Đẩy mạnh việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nội dung quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng, vị trí, vai trò việc học Bác công tác xây dựng Đảng cách toàn diện, trị, tưởng, tổ chức đạo đức, không giới hạn nhóm giải pháp trị tưởng thực Chỉ thị 03 suốt nhiệm kỳ khóa XI Thứ hai là, Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật trở thành tảng tinh thần vững đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững bảo vệ vững Tổ quốc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Thứ ba là, Bộ Chính trị nhấn mạnh vai trò “người đứng đầu”; phương châm thực nhấn mạnh “trên trước, sau”; “trong trước, sau”, đó, quan trọng phải đề cao trách nhiệm nêu gương tự giác học trước, làm theo trước người đứng đầu cán chủ chốt cấp, cán bộ, đảng viên Thứ tư, Bộ Chính trị yêu cầu gắn thực Chỉ thị 05 với thực Nghị 33-NQ/TW “xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” Thứ năm là, yêu cầu gắn triển khai Chỉ thị 05 với thực Nghị Trung ương 29 “đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo” Bộ Chính trị dành riêng nội dung để yêu cầu công tác giáo dục tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hệ thống giáo dục quốc dân học viện, trường trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán cấp, đồng thời rõ nội dung cần đưa vào chương trình để bảo đảm phù hợp với cấp học, bậc học với yêu cầu giáo dục, đào tạo Thứ sáu, Bộ Chính trị yêu cầu cao việc gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực Chỉ thị 05, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên năm nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội Thứ bảy, Bộ Chính trị quan tâm đến xây dựng thực đạo đức công vụ Chỉ thị 05 yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ địa phương, quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực đánh giá việc thực hiện” Điểm thứ tám là, Chỉ thị 05 không giới hạn thời gian thực nhiệm kỳ Đại hội Đảng Chỉ thị 06 Chỉ thị 03 Lần này, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05 rộng nội hàm, cao yêu cầu lâu dài thời gian Việc ban hành Chỉ thị 05 có nhiều điểm mới, với trọng tâm học tập làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đôi với làm…, nhằm tạo động lực việc đổi phong cách, tác phong công BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRUNG ƯƠNG - Số: 05-CT/TW Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP LÀM THEO TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Sau năm thực Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị khóa XI “Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực thắng lợi Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nghị Trung ương khóa XI "Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay” Tuy nhiên, việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh có hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác không tổ chức đảng, quan, địa phương, đơn vị phận cán bộ, đảng viên Thực Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng, phát huy kết đạt được, khắc phục hạn chế việc thực Chỉ thị số 03-CT/TW Bộ Chính trị khóa XI "Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, quyền, tổ chức trị - xã hội cấp quán triệt thực tốt số nội dung sau: 1- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động Đảng, hệ thống trị nhân dân, đưa việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên cấp ủy, tổ chức đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội cấp, địa phương, quan, đơn vị, trước hết người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đẩy mạnh việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nội dung quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tưởng, tổ chức đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược đủ lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày sâu sắc nội dung giá trị to lớn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tưởng, đạo đức, phong cách Người thật trở thành tảng tinh thần vững đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững bảo vệ vững Tổ quốc, Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh 2- Tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục có hệ thống nhiều hình thức phong phú, sinh động nội dung chủ yếu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn Đảng, toàn dân toàn quân Đó hệ thống quan Điểm, tưởng Hồ Chí Minh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước dân, dân, dân; quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; xây dựng, phát triển kinh tế văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân; đạo đức cách mạng; chăm lo, bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng Đảng, Đó quan Điểm gương đạo đức Hồ Chí Minh về: tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích Đảng, đất nước, dân tộc lên tất cả; hết lòng, phục vụ Tổ quốc, phụng nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; hết lòng yêu thương đồng bào, đồng chí, yêu thương người; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật công bộc nhân dân, kiên chống chủ nghĩa cá nhân, hội, Đó phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh giá trị cốt lõi tưởng, đạo đức Người thể vô sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu hoạt động, ứng xử VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ngày Đó là: phong cách độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, dân; phong cách nói đôi với làm, vào lòng người; nói viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống cao, sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự nêu gương, 3- Đưa việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực Nghị Đại hội XII Đảng, nghị cấp ủy nội dung sinh hoạt thường xuyên chi bộ, gắn với vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc thực nhiệm vụ trị giải vấn đề xúc, cộm địa phương, quan, đơn vị; gắn với việc xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hóa hệ giá trị chuẩn mực người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Lấy kết học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng năm 4- Lãnh đạo, đạo chặt chẽ việc triển khai thực theo phương châm trước, sau; trước, sau; học đôi với làm theo, trọng việc làm theo hành động việc làm ...BÀI 4: HỌC TẬP LÀM THEO TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH I-SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỌC TẬP LÀM THEO TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NỘI DUNG II-NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH III- ĐẨY MẠNH HỌC TẬP LÀM THEO TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH I SỰ CẦN THIẾT PHẢI HỌC TẬP LÀM THEO TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vấn đề chống suy thoái tưởng, trị, đạo đức, lối sống Đảng xã hội Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh Dưới lãnh đạo Đảng, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Việc thực dân chủ Đảng xã hội, phát huy quyền làm chủ nhân dân có nhiều tiến Đa số cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, động, sáng tạo công tác, rèn luyện phẩm chất, lực, đóng vai trò nòng cốt công đổi Tuy nhiên, Đảng xã hội ta xuất suy thoái tưởng đạo đức, lối sống, tự chuyển biến, tự chuyển hóa Nghị Trung ương khóa XII nhận định: " Tình trạng suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có phận diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ nhà nước."Nghị Trung ương khóa XII xác định biểu suy thoái tưởng trị, biểu suy thoái đạo đức, lối sống, biểu "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" Nguyên nhân khách quan Tác động từ khủng hoảng chủ nghĩa xã hội giới sau sụp đổ Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu từ mặt trái kinh tế thị trường, hoạt động lợi dụng phát triển khoa học công nghệ thông tin, toàn cầu hóa hội nhập quốc tế Những khó khăn, thách thức nước theo đường xã hội chủ nghĩa bối cảnh quốc tế nay; nhiều vấn đề mới, phức tạp phát sinh từ thực tiễn chưa lý giải xử lý kịp thời, hiệu Các lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực chiến lược "diễn biến hoà bình", lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", dân tộc, tôn giáo yếu kém, sơ hở, cảnh giác ta để xuyên tạc, bóp méo tình hình; cổ súy cho lối sống hưởng thụ, thực dụng, ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa Đồng thời, cấu kết với phần tử hội bất mãn trị hoạt động riết, chống phá cách mạng ngày tinh vi, nguy hiểm Nguyên nhân chủ quan Tình trạng suy thoái phận cán bộ, đảng viên trước hết thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện Công tác giáo dục trị tưởng cho cán bộ, đảng viên chức bộ- máy kềnh, chồng chéo, chủ Tổ nghĩa Mác Lênin, tưcồng tưởng Hồ Chí Minh, giảng dạy động lực, hiệucoi quảtrọng mức học tập nghịhoạt củakém Đảnghiệu chưa Việcđảng, nghiên cứu, chế,nơi Sinh hoạt sửa sinhđổi, hoạtban chihành nhiều sách, hình thức, luậtCông pháp tác thích ứngkết với nềntiễn, kinhnghiên tế thị trường đơn điệu tổng thực cứu lý luận hướng xãkhông hội chủ nghĩa kịp thời chưađịnh có chiều sâu, theo kịp chưa tình hình thực tế Thiếu chế đểMột xử số lý, thay nghị kịpvề thời xâynhững dựng,cán lãnh đạo, quản lýchỉnh yếu đốn Đảng lực, cógiảm nội dung sút uychưa tín, trì sáttrệ thực tiễn, công tác, hiệu thiếu phòng tính khả ngừa, thi đấu thiếu tranhchế chống tài xử tham lý nhũng, tiêu cực Việc thực kỷ cương, kỷ luật Đảng chưa nghiêm, Việc xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm nương nhẹ, có biểu "nhẹ trên, nặng dưới" nể nang, thiếu cương Công tác quản lý cán bộ, đảng viên thiếu chặt chẽ Đang làm thay đổi, lệch lạc chuẩn mực, thang bậc giá trị đạo đức truyền thống có tác động Sự suy thoái tưởng trị, đến trường tồn đạo đức lối sống, "tự diễn biến", tự dân tộc chuyển hóa" có tác động không nhỏ phát triển đến nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước Tổ quốc Làm nhân dân bất bình, ảnh hưởng xấu đến uy tín Để nâng cao lực sức chiến đấu Đảng giải vai trò lãnh đạo số vấn đề cấp bách công tác xây dựng Đảng, Đảng việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phongcủa cách Hồ Chí Minh giải pháp quan trọng, vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài Học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ trương lớn Đảng, tiến hành liên tục, quán Từ ngày thành lập Đảng năm 1969 Từ đại hội VI đến Đại hội XII Trong truyIIđiệu TBT Lê Đạilễhội ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY Số: , ngày tháng năm KẾ HOẠCH thực Chỉ thị số 05-CT/TW Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 Bộ Chính trị “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”(sau viết tắt Chỉ thị 05-CT/TW) Kế hoạch số ngày Ban Thường vụ Thành ủy thực Chỉ thị 05-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy .g xây dựng Kế hoạch thực Chỉ thị 05CT/TW Kế hoạch số ngày Ban Thường vụ Thành ủy toàn Đảng Khối quan thành phố từ đến năm 2021 cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU Mục đích - Tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động toàn Đảng Khối, đưa việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên cấp ủy, tổ chức đảng, quan, đơn vị, trước hết người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên - Việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nội dung quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng sạch, vững mạnh trị, tưởng, tổ chức đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán quản lý cấp đủ lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần thực thắng lợi Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng, Nghị Đại hội lần thứ XXI Đảng thành phố Nghị Đại hội lần thứ VIII Đảng Khối quan thành phố Yêu cầu - Đưa nội dung học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực Nghị Đại hội lần thứ XII Đảng, Nghị Đại hội lần thứ XXI Đảng thành phố, Nghị Đại hội lần thứ VIII Đảng Khối quan thành phố, nghị cấp ủy đảng nội dung sinh hoạt thường xuyên chi bộ, gắn với vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc thực nhiệm vụ trị giải vấn đề xúc, cộm quan, đơn vị Lấy kết học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng năm nhiệm kỳ - Nâng cao nhận thức thống hành động cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức tầm quan trọng, tính cấp thiết việc đẩy mạnh học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, quan, đơn vị lãnh đạo, đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, sau”, “trong trước, sau”, “học đôi với làm theo” đạo tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống nhiều hình thức phong phú, sinh động nội dung chủ yếu tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập làm theo - Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, nhân rộng biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khắc phục hạn chế, tránh hình thức, thiếu trung thực thực Chỉ thị 05-CT/TW - Thực hướng dẫn cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh TỈNH ỦY KHÁNH HÒA BAN TUYÊN GIÁO CHUYÊN ĐỀ: HỌC TẬP LÀM THEO TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ Báo cáo viên: Hồ Văn Mừng Chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy NỘI DUNG: PHẦN I: Quan niệm Hồ Chí Minh suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội PHẦN II: Tổ chức học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để góp phần thực Nghị Trung ương (khóa XII) Quan niệm Hồ Chí Minh suy thoái tưởng trị - Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ dấu hiệu suy thoái tưởng trị, trước hết biểu phai nhạt lý tưởng cách mạng - Người rõ phải đấu tranh với tượng thờ trước nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái: “Nghe lời bình luận không làm thinh, không biện bác Thậm chí nghe lời phản cách mạng không báo cáo cho cấp biết Ai nói sao, làm mặc kệ” - Người phê phán đảng viên dao động, thiếu lý tưởng cách mạng: “Nếu có công tác thực tế, mà lý tưởng cách mạng, người đảng viên tốt Như thế, người vụ chủ nghĩa tầm thường” - Người kiên chống nhận thức sai lệch ý nghĩa, tầm quan trọng lý luận học tập lý luận trị: “Trong Đảng ta có nhiều người biết vùi đầu suốt ngày vào công tác vụ, không nhận thấy quan trọng lý luận, có tượng xem thường học tập không kiên tìm biện pháp để điều hòa công tác học tập.” - Người kiên đấu tranh với biểu không dám nhận khuyết điểm; có khuyết điểm thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật: “Thái độ số đông cán là: Đối với người khác phê bình đắn, tự phê bình “ôn hòa” Các đồng chí không mạnh dạn công khai tự phê bình, không vui lòng tiếp thu phê bình – phê bình từ lên, không kiên sửa chữa khuyết điểm mình” - Trong phê bình nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh: “Có đồng chí đáng phải trừng phạt, cảm tình nể nang phê bình, cảnh cáo qua loa cho xong chuyện Thậm chí có nơi che đậy cho nhau, tha thứ lẫn nhau, lừa dối cấp trên, giấu diếm đoàn thể Thi hành kỷ luật làm cho đồng chí sửa lỗi mà khinh thường kỷ luật Tai hại kỷ luật đoàn thể lỏng lẻo, phần tử phản động có hội chui vào hàng ngũ ta để phá hoại.” - Người nhiều biểu lợi dụng phê bình để nịnh bợ vu khống, bôi nhọ người khác với động cá nhân không sáng: “Khi phê bình ai, Đảng, tiến bộ, công việc, mà công kích cá nhân, cãi bướng, trả thù, tiểu khí.” “Bệnh kiêu ngạo – Tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt Ưa người ta tâng bốc mình, khen ngợi Ưa sai khiến người khác Hễ làm việc thành công khoe khoang vênh váo, cho không Không thèm học hỏi quần chúng, không muốn cho người ta phê bình Việc muốn làm thầy người khác.” “Óc quân phiệt quan liêu – Khi phụ trách vùng ông vua đấy, hách dịch, hạnh họe Đối với cấp xem thường, cấp cậy quyền lấn áp Đối với quần chúng vẻ quan cách làm cho quần chúng sợ hãi Cái đầu óc “ông tướng, bà tướng ấy” gây bao ác cảm, bao chia rẽ, làm cho cấp xa cấp dưới, đoàn thể xa nhân dân.” “Làm việc lối bàn giấy – Thích làm việc giấy tờ thật nhiều Ngồi nơi tay năm ngón không chịu xuống địa phương kiểm tra công tác để vạch kế hoạch thi hành thị, nghị đoàn thể chu đáo… Nó làm cho không sát phong trào, không hiểu rõ tình hình bên dưới, phần nhiều chủ trương không thi hành đến nơi đến chốn.” “Bệnh mệnh lệnh – Tỏ chỗ hay dựa vào quyền mà bắt dân làm, tuyên truyền giải thích cho dân tự giác, tự động.” - Người kiên đấu tranh chống tham ô, lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với đối tượng khác để trục lợi “còn có số cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất thấp Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc nghĩ đến lợi ích riêng trước hết… Họ tham lam trục lợi, thích địa vị quyền hành Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh.” “Óc bè phái: Ai hẩu với nói không nghe, tài không dùng Ai không thân với họ có tài tìm cách dìm họ xuống, nói phải không nghe.” dù có dù họ “Kéo bè kéo cánh: Từ bè phái mà đến chia rẽ Ai hợp với dù người xấu cho tốt, việc dở cho CHUYÊN ĐỀ Học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phòng, chống suy thoái tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nội Phần thứ QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ SUY THOÁI TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HOÁ” TRONG NỘI BỘ Trong tác phẩm mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đề cập đến tiêu cực nảy sinh nội Đảng, quyền xã hội Người không dùng trực tiếp khái niệm “suy thoái” tưởng trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, đề cập đến nhiều bệnh khác thể suy thoái Quan niệm Hồ Chí Minh suy thoái tưởng trị Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ dấu hiệu suy thoái tưởng trị, trước hết biểu phai nhạt lý tưởng cách mạng Ngay từ tháng 10/1947, hai năm sau dành quyền, Người yêu cầu cán bộ, đảng viên sửa đổi lối làm việc, rõ phải đấu tranh với tượng thờ trước nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái: “Nghe lời bình luận không đúng, làm thinh, không biện bác Thậm chí nghe lời phản cách mạng không báo cáo cho cấp biết Ai nói sao, làm mặc kệ” Người phê phán đảng viên dao động, thiếu lý tưởng cách mạng: “Nếu có công tác thực tế, mà lý tưởng cách mạng, người đảng viên tốt Như thế, người vụ chủ nghĩa tầm thường” Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng phải chống thói xem nhẹ học tập lý luận Vì không học lý luận chí khí kiên quyết, không trông xa thấy rộng, lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết “mù trị”, chí hủ hoá, xa rời cách mạng” Người kiên chống nhận thức sai lệch ý nghĩa, tầm quan trọng lý luận học tập lý luận trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, chủ trương, đường lối, nghị Đảng, sách, pháp luật Nhà nước Người nói: “Trong Đảng ta có nhiều người biết vùi đầu suốt ngày vào công tác vụ, không nhận thấy quan trọng lý luận, có tượng xem thường học tập không kiên tìm biện pháp để điều hoà công tác học tập” “Có số đồng chí không chịu nghiên cứu kinh nghiệm thực tế cách mạng Việt Nam Họ không hiểu rằng: Chủ nghĩa Mác – Lê nin kim nam cho hành động kinh thánh Vì vậy, họ học thuộc câu Mác – Lê nin để loè người ta Lại có số đồng chí khác bo bo giữ lấy kinh nghiệm lẻ tẻ Họ không hiểu lý luận quan trọng cho thực hành cách mạng Vì vậy, họ cắm đầu nhắm mắt mà làm, không hiểu rõ toàn cách mạng” Người kiên chống biểu không chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng, xa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu công tác: “Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm” Trong tự phê bình, phê bình, người kiên đấu tranh với biểu không dám nhận khuyết điểm; có khuyết điểm thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật: “Thái độ số đông cán là: người khác phê bình đắn, tự phê bình “ôn hoà” Các đồng chí không mạnh dạn công khai tự phê bình, không vui lòng tiếp thu phê bình – phê bình từ lên, không kiên sửa chữa khuyết điểm Nói tóm lại: Đối với người khác đồng chí “mácxít”, thân mắc vào chủ nghĩa tự do” Trong phê bình nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh: “Có đồng chí đáng phải trừng phạt, cảm tình nể nang, phê bình, cảnh cáo qua loa cho xong chuyện Thậm chí có nơi che đậy cho nhau, tha thứ lẫn nhau, lừa dối cấp trên, giấu giếm đoàn thể Thi hành kỷ luật làm cho đồng chí sửa lỗi mà khinh thường kỷ luật Tai hại kỷ luật đoàn thể lỏng lẻo, phần tử phản động có hội chui vào hàng ngũ ta để phá hoại đoàn thể ta” Người lấy ví dụ: “Nếu có vết nhọ trán, đồng chí trông thấy, lại lấy cớ “nể Cụ” không nói làm mang nhọ Nhọ trán không quan trọng, có vết nhọ óc, tinh thần, mà không nói cho người ta sửa, tức hại người Thấy xấu người mà không phê bình khuyết điểm to Không phê bình, tức xấu người ta phát triển” “Nói người, nể nang không phê bình, đồng chí sa vào lầm lỗi, hỏng việc Thế khác thấy đồng chí ốm, mà không chữa cho họ Nể nang mình, không dám tự phê bình, khuyết điểm chứa chất lại Thế khác tự bỏ thuốc độc cho mình”! Người nhiều biểu lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng vu khống, bôi nhọ, trích, phê phán người khác với động cá nhân không sáng: “Khi phê bình ai, Đảng, tiến bộ, công việc, mà công kích cá nhân, cãi bướng, trả thù, tiểu khí” “Phê bình cốt giúp sửa chữa khuyết ... cán bộ, đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh.. .Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nội dung quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức đạo. .. trị, học viên trường trị, đoàn thể lực lượng vũ trang cần xây dựng hệ thống giảng, chuyên đề học tập tư tưởng Hồ Chí Minh 6- Về tổ chức thực Việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay