Quyết định 1258/QĐ-TTg Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

10 39 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:02

BÁO CÁO - TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC Phòng GD&ĐT Phú Vang CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS An Bằng – Vinh An Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC Giai đoạn 2005-2010 Thực hiện chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện bồi dưỡng, tổng kết và nhận điển hình TT”. Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 13/3/09 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phát động thi đua năm 2009 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước năm 2010; hướng đẫn tổ chức Đại hội thi đua và Hội nghi điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua toàn Huyền lần thứ II của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Phú Vang, ngày 04 tháng 3 năm 2010; Trường THCS An Bằng – Vinh An tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2010 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ, động thời phát động thi đua yêu nước thời gian tới. I, Đánh giá tổng kết phong trào thi đua: Vai trò, ý nghĩa của phong trào thi đua ? Riêng đối với trường THCS An Bằng – Vinh An, từ năm học 2004-2005 đã xây dựng lộ trình phấn đấu đạt chuẩn quốc gia trong thời gian 6 năm (từ năm 2004 – 2010). Để thực hiện mục tiêu đó, tập thể Hội đồng Sư phạn nhà trường đã triển khai 10 phong trào thi đua chủ yếu xuyên suốt các năm học. 1- Nội dung các phong trào thi đua chủ yếu đã thực hiện: 1.1- Phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ trên chuẩn, trình độ ngoại ngữ, tin học và khả năng ứng dụng CNTT vào soạn giảng. 1.2- Phong trào thi đua giúp nhau rèn luyện nâng cao tay nghề, tự làm ĐDDH, soạn giáo án điện tử chất lượng cao; đổi mới phương pháp dạy và học, phấn đấu có nhiều giáo viên đạt trình độ giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, cấp Tỉnh. 1.3- Phong trào thi đua rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức mẫu mực của người nhà giáo, chấp hành nghiêm túc các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng gia đình văn hoá và cơ quan văn hoá. 1.4- Phong trào thi đua làm công tác chủ nhiệm giỏi. 1.5- Phong trào thi đua phụ đạo, kèm cặp, giúp đỡ học sinh yếu kém vươn lên và phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi đạt hiệu quả cao. 1.6- Phong trào thi đau làm công tác xã hội hoá giáo dục giỏi. 1.7- Phong trào thi đua xây dựng cảnh quan sân trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn, môi trường giáo dục lành mạnh. 1.8- Phong trào thi đua trợ giúp có hiệu quả cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 1.9- Trong từng năm học Công đoàn phối hợp chặc chẽ với chuyên môn đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện tốt cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. 1.10- Phong trào thi đua “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, đồng thời đã triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động của Bộ giáo dục: Cuộc vận động “Hai không”; Trang 5/1 BÁO CÁO - TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đao đức tự học và sáng tạo” cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ chính trị và các chủ dề năm học như “Đẩy mạnh Ứng dụng CNTT, đổi mới quản lý tài chính”, “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. 2- Phương thức tổ chức: 2.1- Lập kế hoạch cụ thể, khoa học, sát thực tiển của đơn vị mình đối với từng nội dung thi đua, trong đó chú ý lộ trình cần đạt của mỗi phong trào thi đua, theo từng mức của mỗi giai đoạn. 2.2- Phân công cán bộ phụ Số: 1258/QĐ-TTg Hà Nội, ngày VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Cá cBộtr ưở ng,Thủtr ưở ng c ơquan ngang bộ,Thủtr ưở ng c ơquan thu ộcChí nh phủ,Chủtị chỦy bannhâ n dâ nc ctỉ nh,thành phố tr ựcthu ộctrungươ ng,c cc ơquan,tổ ch ức, c ánhâ nc óli ê n quan ch ị u tr chnhi ệ m thihành Quy ế t đị nh này./ Nơi nhận: - Ban BíthưTrungươ ng Đả ng; - Thủtướ ng,c cPhóThủtướ ng Chí nh ph ủ; - Hộ iđồ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn 2.Yê u c ầ u: a)Vi ệ cthựchi ệ n Phong tr thiđua phả itr ởthành nhi ệ m vụtr ọng tâ m,thườ ng xuy ê n c cphong tr thiđua c c cBộ,ban, ngành,Mặ t tr ậ n Tổquốc, đoàn thểTrung ươ ng,c ctỉ nh,thành phố tr ựcthu ộctrungươ ng c cc ụm,khốithiđua giai đoạ n 2016 2020; b) Phong tr thiđua đượ ctri ể n khais â u r ộng từtrung ươ ng đế nc ấ pc ơs ở,vớinộidung đa ng,hì nh thứcphong phú,thi ế t thực, phùhợpvớiđi ề u ki ệ n thựctếc mỗiđị a phươ ng,c ơs ở;phá t huy đượ cs ng ki ế nc mọitầ ng l ớpnhâ n dâ n; c) Kị pthờiphá t hi ệ n,bồidưỡ ng,nhâ nr ộng c cđi ể n hì nh ti ê n ti ế n,những s ng ki ế n,kinh nghi ệ m hay, môhì nh,c chl àm s ng tạ o thựchi ệ n ch í nh s ch, cư h ng tr ì nh gi ả m nghèo, Bi ể u dươ ng,tôn vinh, khen thưở ng c ctậ pthể ,c ánhâ nc óthành tí chti ê u bi ể u, xuấ ts ắ ctrongthựchi ệ n Phong tr VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Ủy banmặ t tr ậ n Tổquốcc cc ấ pvà c cđoàn thểnhâ n dâ n vậ n độ ng đoàn vi ê n,hội vi ê n tham giahưở ng ứng tí chc ựcPhong tr thiđua,gắ n vớiCu ộ cvậ n độ ng “To àn d â n đoàn kế t xâ y dựng nông thôn mới, đô thịvă n minh ” - Thôn,bả n,c ộng đồ ng thiđua đoàn kế t gi úpnhau gi ả m nghèo bướ cl àm gi àu,hỗ tr ợngườ inghèo phá t tri ể n kinhtế , ổn đị nh cuộcs ống c ùng vươ nl ê n tho t nghèo - Cá chộgiađnh ì thiđua ch ủđộ ng vượ t khóvươ nl ê n tho t nghèo gi úpđỡ c cc ánhâ n, hộgiađnh ìkhá cphá t tri ể n kinhtếvà c ùng vươ nl ê n tho t nghèÍ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 5.Hằ ng nă m,Hộiđồ ng Thiđua - Khen thưở ng Trung ươ ng s ẽtổch ứcc cđoàn ki ể m tra tì nh hì nh tri ể n khaithựchi ệ n Phong tr thiđua ởmột s ố đị a phươ ng,đơ n vịvà s ẽti ế n hành tổ ng kế t Phong tr thiđua v nă m 2020 1.Ti ê u chuẩ n thiđua a)Đốivớic cBộ,ban, ngành,Mặ t tr ậ n Tổquốc, đoàn thểTrung VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Chủđộ ng,tí chc ựchuy độ ng c cngu ồn l ựctrongxãhộiđể thựchi ệ nc cmụcti ê u gi ả m nghèo bề n vững - Gi ả m tỷl ệhộnghèo từ2%/nă m tr ởl ê n,trong nă m li ê n tục( đốivớic ctỉ nh tỷl ệ nghèo dướ i10%, trong5 nă m li ê n tụcquy môhộnghèo gi ả m tr ê n 70%so vớiđầ u kỳ) c) Đốivớic ấ phuy ệ n; - Huy ệ n (kh ông l huy ệ n nghèo) gi ả m tỷl ệhộnghèo từ5%/nă m tr ởl ê n,trong5 nă m li ê n tục - Huy ệ n nghèo gi ả m tỷl ệhộnghèo từ7%/n ă m tr ởl ê n,trong5 nă m li ê n tục d) Đốivớic ấ pxã : - Xã /ph ườ ng gi ả m tỷl ệhộnghèo từ7%/n ă m tr ởl ê n,trong5 nă m li ê n tục - Xãnghèo khu vựcIII ch ỉc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Đi ề u ki ệ ns ống c ngườ inghèo tr ê n đị a bàn đượ cc ả ithi ệ nr õr ệ t,nhấ tl vềthu nhậ p, y tế ,gi o dục, nhà ở,nướ cs chvà vệsinh, thông tin; đượ cti ế p VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí c ctỉ nh,thành phố tr ựcthu ộcTrung ươ ng l ấ y kế t quảtri ể n khaitổch ứcphong tr thi đua l àm c ă nc ứđể đá nh gi áthiđua cho c cđơ n vịvà khen thưở ng kế t quảthựchi ệ n phong tr thiđua theo quy đị nh c phá pluậ t vềthiđua ,khen thưở ng b) Khen thưở ng tổng kế t phong tr thiđua: - Hu â n ch ươ ng Lao độ ng hạ ng Ba: Ban Thiđua - Khen thưở ng Trung ươ ng phốihợpvớiBộLao độ ng - Thươ ng binh Xã h VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 1.Hộiđồ ng Thiđua - Khen thưở ng c cc ấ pphốihợpch ặ t ch ẽvớiBan Chỉđạ o c c Chươ ng tr ì nh mụcti ê u quốcgiagiai đoạ n 2016 - 2020 c ùng c ấ pthống nhấ tc cnộidung bi ệ n phá ptri ể n khaic óhi ệ u quảPhong tr thiđua 2.Cá cBộ,ban, ngành,Mặ t tr ậ n Tổquốc, đoàn thểTrung ươ ng v Ủy bannhâ n dâ nc c tỉ nh,thành phố tr ựcthu ộctrung ươ ng c ă nc ứkếho chvà ề u ki ệ nc ụthểxâ y dựng kế ho ch, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phòng GD&ĐT Huyện Yên Bình Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tr ờng TH xã Bạch Hà Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** Kế hoạch Phát động phong trào thi đua yêu nớc và triển khai công tác giáo dục ATGT cho CBGV- NV, học sinh trong nhà trờng Năm học 2008 - 2009. - Căn cứ vào công văn số 220 Cv - PGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 về việc tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục ATGT năm học 2008 - 2009. - Căn cứ vào công văn số 194/ KH PGD&ĐT ngày 1 tháng 9 năm 2008 v/v triển khai phong trào thi đua " Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực" trong nhà tr- ờng phổ thông năm học 2008 - 2009. - Căn cứ vào công văn số 254/ KH - PGD&ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2008. - Trờng tiểu học xã Bạch Hà xây dựng kế hoạch thi đua và triển khai công tác giáo dục ATGT trong năm học 2008 - 2009 nh sau: A - Kế hoạch tổng thể 1. Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua và triển khai tuyên truyền từ tháng 9 năm 2008 đến hết tháng 5 năm 2009. 2. Xây dựng nội dung thực hiện hàng tháng. 3. Tổ chức thực hiện: + Thành lập BCĐ thực hiện nội dung. + Giao nhiệm vụ cụ thể tới từng cá nhân CBGV-NV các đoàn thể trong nhà trờng + Sơ kết vào tháng 12/2008, tổng kết vào tháng 5/ 2009. B - Kế hoạch cụ thể. I/ Mục đích yêu cầu: - Phát động phong trào thi đua yêu nớc, công tác giáo dục ATGT cho toàn thể CBGV - NV và học sinh nhằm tạo động lực động viên lôi cuốn, khuyến khích, nhân rộng điển hình phát huy tinh thần yêu nớc, tinh thần trách nhiệm, chia sẻ cùng cộng đồng về tình hình giao thông, tinh thần trách nhiệm về việc giữ gìn phát huy truyền thống yêu n- ớc, hăng hái thi đua "Dạy tốt - Học tốt", giữ gìn kỷ cơng nề nếp, thực hiện sống và làm việc theo pháp luật. Phát huy tính sáng tạo theo tinh thần "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng tự học tự sáng tạo". - Phấn đấu xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực. - Quán triệt nghị quyết 32/2007/NQCP ngày 29/6/2007 của chính phủ về một số giải pháp cấp bách kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Triển khai giáo dục đồng bộ về ATGT cho CBGV- NV và học sinh trong nhà trờng. Làm cho cán bộ giáo viên, nhân viên 1 và học sinh trong nhà trờng tự giác, gơng mẫu chấp hành tốt công tác ATGT, xây dựng kỷ cơng nề nếp nhà trờng không có ngời vi phạm về ATGT. - Cán bộ giáo viên vừa học tập tuyên truyền tới học sinh đặc biệt là các văn bản pháp luật hiện nay đợc đảng nhà nớc và xã hội đang quan tâm. - Đa dạng hình thức tuyên truyền thông qua hoạt động của các đoàn thể trong nhà trờng, các buổi hoạt động ngoài giờ để chuyển tải kiến thức pháp luật tới toàn thể học sinh. - Thực hiện tốt chủ đề năm học, tăng cờng kỷ cơng nề nếp trong nhà trờng, gắn với thực hiện cuộc vận động "Dân chủ - Kỷ cơng - Tình thơng - Trách nhiệm" - Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Hai không", cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gơng đạo đức tự học và tự sáng tạo", phong trào 'Xây dựng trờng học thân thiện, học sinh tích cực". - Nâng cao chất lợng giảng dạy trong giờ học chính khoá cũng nh giờ ngoại khoá đông thời tăng cờng các chuyên đề ATGT trong trờng học. II - Nội dung triển khai. 1. Triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về công tác giáo dục trong thời kỳ đổi mới. 2. Triển khai nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Yên Bái lần thứ XVI. 3. Triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Yên Bình về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nớc. 4. Triển khai công tác giáo dục ATGT cho CBGV-NV và học sinh trong nhà trờng 5. Nghị định 49/2005/ NĐ - CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 6. Học tập t tởng đạo đức Hồ Chí Minh 7. Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 8. Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cới, tang, lễ hội. 9. Luật giáo dục năm 2005 10. Luật phòng cháy, chữa cháy và phòng tránh các bệnh tai nạn thơng tích. III - Kế hoạch triển khai hàng tháng. BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO THÀNH PHỐ . PHỦ LÝ HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phủ Lý, ngày tháng năm 2014 BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO THÀNH PHỐ PHỦ LÝ NĂM 2014 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2015 Hưởng ứng tinh thần thi đua yêu nước năm 2014, đồng báo công giáo thành phố phấn khởi hưởng ứng các đợt phát động, các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bà con giáo dân đã khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng,an ninh, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ mà nghị quyết Đảng bộ các cấp đã đề ra. Thường trực Ban đoàn kết thành phố xin trình báo cáo tổng kết phong trào thi đua và hoạt động của ban năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA KÍNH CHÚA YÊU NƯỚC NĂM 2014 Ngay từ đầu xuân năm 2014, người công giáo ở các xứ họ đạo đã dấy lên phong trào thi đua yêu nước, đạt được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh lực, kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của thành phố. 1. phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, kinh doanh, nông nghiệp: * Về lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ kinh doanh, bà con giáo dân đã mạnh dạn tập trung đầu tư nguồn vốn mở các công ty dịch vụ, sản xuất vật liệu,chế biến sản phẩm, phục vụ đời sống người công giáo ngày càng ổn định, tỷ lệ hộ giàu tăng, hộ nghèo và cận nghèo giảm, từ đó bà con giáo dân các xứ họ đạo hưởng ứng xây dựng một cách tích cực hơn. Nhiều điển hình như: giáo sứ, họ: giáo xứ trái tim, giáo xứ Tràng Châu, họ phê rô Châu Thủy, họ Thịnh Châu, họ Do Nha, họ Khương Kiều, họ Thượng Tổ. 1 Bà con giáo dân trong thành phố đa số làm nghề nông, trên mặt trận nông nghiệp còn nhiều khó khăn về thời thiết khí hậu, vật tư,tiền vốn, nhưng với tinh thần lao động hăng xay, kinh nghiệm sản xuất và giúp đỡ của cán bộ kỹ thuật, chính quyền, đoàn thể, đầu tư tiền vốn ngay từ những ngày đầu năm vào vụ sản xuất, bà con đã biết tranh thủ thời tiết thuận lợi, phấn đấu hoàn thành diện tích cấy lúa kịp thời vụ, vậy đã thu hoạch vụ lúa năng xuất cao đạt sản lượng lớn. Đặc biệt ở những xứ họ đạo,thực hiện tiêu chí: xây dựng nông thôn mới, dồn ô đổi thửa, tích cực tập trung đầu tư thâm canh vào những cánh đồng thửa ruộng mẫu lớn, cho ra những sản phẩm chất lượng cao, điển hình như các xứ họ: Xứ Kim Bảng, họ Bình Chính, giáo xứ Phú Nương, giáo xứ Lại Xá, họ Quán Nha Tiên Hải, họ Phú Thứ Tiên Hiệp. Từ những điển hình tiên tiến nêu trên cho thấy mức sống của người công giáo đã được ngang bằng chung của toàn khu vực. Có được đời sống ổn định là nhờ có công ăn việc làm… Đó là: Đảng, nhà nước có chính sách phát triển kinh tế đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và sự giúp đỡ của chính quyền các cấp, bà con luôn tin tưởng vào đường lối chính đổi mới về kinh tế của nhà nước, tích cực tham gia vào phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, sống tốt đời đẹp đạo. Thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh . 2. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Người công giáo thành phố Phủ Lý luôn nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm của công dân, trên cơ sở cùng một tình cảm thiêng liêng đối với dân tộc tổ quốc Việt nam yêu quý, có cùng niềm tin tôn giáo và sự gắn hội thánh với dân tộc, tín hữu trung thành với chúa Kitô, và là người công dân tốt của tổ quốc, người công giáo thành phố hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước nội dung thiết thực đến đời sống và tinh thần của mọi người. Ủy ban ĐKCG Việt Nam với 10 nội dung: 2 Đoàn kết xây dựng đời sống văn 1 ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN LÊ THịPHONG TRàO THI ĐUA YÊU NƯớC THờI Kỳ KHáNG CHIếN CHốNG PHáP (1948 - 1954) LUậN VĂN THạC Sĩ LịCH Sử Hà NộI - 2014 2 ĐạI HọC QUốC GIA Hà NộI TRƯờNG ĐạI HọC KHOA HọC Xã HộI Và NHÂN VĂN LÊ THịPHONG TRàO THI ĐUA YÊU NƯớC THờI Kỳ KHáNG CHIếN CHốNG PHáP (1948 - 1954) Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Mã số: 602254 Ngi hng dn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Lê Hà NộI - 2014 LờI 3 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, thông tin trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa được công bố trong bất cứ công trình nào khác. Tác giả Lê Thị Lý 4 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chương trình cao học và viết Luận văn, tôi đã nhận được sự giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của các cán bộ, quý thầy cô, các bạn tại khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi xin chân thành cảm ơn và trân trọng sự giúp đỡ quý báu đó, đặc biệt là những thầy cô đã tận tình giảng dạy tôi suốt quá trình nghiên cứu, học tập tại Khoa. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Đình Lê đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp đỡ tôi hoàn thành Luận văn tốt nghiệp. Nhân đây, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Ban Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, cùng các anh, chị, em đồng nghiệp nơi tôi công tác để tôi học tập và hoàn thành tốt khóa học. Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thiện Luận văn bằng tất cả sự nhiệt tình và tâm huyết của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp của quý thầy cô và các bạn. Hà Nội, tháng 02 năm 2014 Học viên Lê Thị Lý 5 MỤC LỤC Trang Mở đầu ………………………………………………………………………………… 3 1. Lý do chọn đề tài ………………………………………………………………. 3 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề …………………………………………………… 6 3. Đối tượng, phạm vi, nhiệm vụ của đề tài ……………………………………… 9 4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu …………………………………… 9 5. Đóng góp của đề tài ……………………………………………………………. 10 6. Bố cục của đề tài ………………………………………………………………. 11 Nội dung ……………………………………………………………………………… 12 Chƣơng 1. Sự ra đời của phong trào thi đua yêu nƣớc………………………. 12 1.1 Hoàn cảnh lịch sử ……………………………………………………… 12 1.2 Chủ trương, đường lối thi đua ……………………………………………… 20 Chƣơng 2. Phong trào thi đua yêu nƣớc thời kỳ kháng chiến chống Pháp 34 2.1 Giai đoạn thứ nhất: từ năm 1948 đến tháng 5/1952 ………………………. 34 2.1.1. Từ năm 1948 đến năm 1950 ……………………………………. 34 2.1.2 Từ năm 1951 đến tháng 5/1952………………………………… 51 2.2. Giai đoạn thứ hai: từ tháng 5/1952 đến năm 1954……………………… 67 2.2.1. Từ tháng 5/1952 đến tháng 3/1953 ……………………………… 67 2.2.2 Từ tháng 3/1953 đến năm 1954 ………………………………… 79 Chƣơng 3. Một số đánh giá về phong trào thi đua yêu nƣớc thời kỳ kháng chiến chống Pháp……………………………………………………………………… 91 3.1. Kết quả…………………………………………………………………… 91 3.1.1. Tiêu diệt giặc đói, giặc dốt và đánh thắng giặc ngoại xâm……………… 92 3.1.2. Xây dựng được đội ngũ anh hùng chiến sĩ thi đua tiêu biểu toàn quốc… 93 3.1.3. Xây dựng được những gương điển hình với mức kỷ lục cao……………. 94 3.2. Ý nghĩa……………………………………………………………………… 3.2.1. Đối với cuộc kháng chiến chống Pháp…………………………………… 100 100 3.2.2. Đối với sự nghiệp kiến thiết đất nước và sự phát triển đất nước trong giai đoạn hiên nay……………………………………………………………………………. 102 3.2.3. Thi đua yêu nước đã đặt nền móng cho chính sách thi đua khen thưởng của nước ta. …………………………………………………………………………… 104 3.3. Bài học kinh nghiệm……………………………………………………… 105 Kết luận ………………………………………………………….…………………… 110 Danh mục tài liệu tham khảo ………………………………………….……………… Phụ lục………………………………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS GVC Lê Duy Sơn TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ - - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC THÀNH PHỐ CẦN THƠ HIỆN NAY_ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: TS GVC LÊ DUY SƠN TRẦN THỊ VINH MSSV:6086487 Lớp: SP.GDCD K34 CẦN THƠ - 2011 SVTH: Trần Thị Vinh Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS GVC Lê Duy Sơn MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài .2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn PHẦN NỘI DUNG .4 Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC 1.1 Hoàn cảnh đời phát triển phong trào thi đua yêu nước 1.2 Bản chất phong trào thi đua yêu nước .7 1.3.Vai trò phong trào thi đua yêu nước Đảng ta giai đoạn 14 Chương II: THỰC TRẠNG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ 19 2.1 Nội dung đặc điểm phong trào thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ năm qua .19 2.2 Tình hình thực phong trào thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ năm qua 25 2.2.1 Thành tựu đạt phong trào thi đua yêu nước địa bàn thành phố Cần Thơ năm qua .25 2.2.2 Những hạn chế phong trào thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ năm qua 48 Chương III NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC Ở CẦN THƠ TRONG THỜI GIAN TỚI .52 3.1 Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên nhân dân vai trò phong trào thi đua yêu nước 52 3.2 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật thi đua - khen thưởng 56 3.3 Tập trung đạo xây dựng điển hình nhân điển hình tiên tiến tất lĩnh vực đời sống xã hội .61 3.4 Củng cố máy tổ chức cán làm công tác thi đua - khen thưởng cấp, ngành đủ lực, trình độ chuyên môn .67 SVTH: Trần Thị Vinh Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS GVC Lê Duy Sơn KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 SVTH: Trần Thị Vinh Trang Luận văn tốt nghiệp GVHD: TS GVC Lê Duy Sơn PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Phong trào thi đua yêu nước yếu tố thiết yếu cho phát triển quốc gia cho tỉnh, địa phương cá nhân người…với phạm vi rộng tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội Trong giai đoạn thi đua yêu nước tất yếu khách quan, nảy sinh từ sống người cộng đồng xã hội Con người xã hội luôn có mối quan hệ tiếp xúc với nhau, tất yếu nảy sinh thi đua kết thi đua góp phần củng cố phát triển mối quan hệ người với người ngày vững tốt đẹp Thi đua yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội hành động cách mạng thời mà hành động cách mạng liên tục, bền bỉ Những thắng lợi to lớn, đại đánh dấu mốc son chói lọi lịch sử cách mạng nước ta từ có Đảng lãnh đạo đến giải phóng miền Nam đưa nước tiến lên chủ nghĩa xã hội Thắng lợi nghiệp đổi chứng tỏ phong trào thi đua yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội luôn động lực, hoạt động cách mạng mang tính khách quan góp phần bước thực thành công mục tiêu Đảng đề Trong năm qua, với phong trào thi đua yêu nước nước, phong trào thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ vào hoạt động ngày phát triển sâu rộng đạt thành tựu to lớn quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh tế - xã hội đạt hiệu cao, xây dựng sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân Bên cạnh số hạn chế chưa giải quết vậy, việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước vấn đề không nhỏ việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ điều kiện tương lai Chính lý mà Tôi chọn đề tài “Phong trào thi đua yêu nước thành phố Cần Thơ _Thực trạng giải pháp” làm đề tài luận SVTH: Trần Thị Vinh ... kế t quảtri ể n khaitổch ứcphong tr thi đua l àm c ă nc để đá nh gi thi ua cho c cđơ n vịvà khen thưở ng kế t quảthựchi ệ n phong tr thi ua theo quy đị nh c phá pluậ t v thi ua ,khen thưở ng... ng Thi ua - Khen thưở ng Trung ươ ng s ẽtổch ứcc cđoàn ki ể m tra tì nh hì nh tri ể n khaithựchi ệ n Phong tr thi ua ởmột s ố đị a phươ ng,đơ n vịvà s ẽti ế n hành tổ ng kế t Phong tr thi ua... ộctrungươ ng c cc ụm,khốithiđua giai đoạ n 2016 2020; b) Phong tr thi ua đượ ctri ể n khais â u r ộng từtrung ươ ng đế nc ấ pc ơs ở,vớinộidung đa ng,hì nh thứcphong phú ,thi ế t thực, phùhợpvớiđi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1258/QĐ-TTg Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", Quyết định 1258/QĐ-TTg Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", Quyết định 1258/QĐ-TTg Phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay