Quyết định 1617/QĐ-BTC về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

7 32 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:02

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Số: 2091/QĐ-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên Môi trường BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên Môi trường;Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên Môi trường. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 4;- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);- Ban Tuyên giáo Trung ương;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; - Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương; Website CP;- Đảng uỷ, CĐ, ĐTN, Hội CCB CQ Bộ, Web. Bộ;- Lưu VT, TĐKT, B.130. BỘ TRƯỞNG Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUN MƠI TRƯỜNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY CHẾPhát ngơn cung cấp thơng tin cho báo chícủa Bộ Tài ngun Mơi trường (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2091/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường) Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnhQuy chế này quy định chế độ phát ngơn cung cấp thơng tin cho báo chí của Bộ Tài ngun Mơi trường; trách nhiệm, cơ chế phối hợp của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài ngun Mơi trường Giám đốc Sở Tài ngun Mơi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phát ngơn cung cấp thơng tin cho báo chí theo quy định của Luật Báo chí hiện hành. Điều 2. Người phát ngơn cung cấp thơng tin cho báo chí1. Người phát ngơn cung cấp thơng tin cho báo chí của Bộ Tài ngun Mơi trường (sau đây gọi chung là Người phát ngơn) là Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường hoặc người được Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường ủy quyền giao nhiệm vụ phát ngơn cung cấp thơng tin cho báo chí. 2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường uỷ quyền trực tiếp cho Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực phát ngơn cung cấp thơng BỘ TÀI CHÍNH - CỘNG HÒA XÃ Điều BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: Đinh Tiến Chương II PHÁT NGÔN CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ Điều Phát ngôn cung cấp thông tin định kỳ Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều Trách nhiệm thi hành Điều Xử lý vi phạm BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG——Số: 2091/QĐ-BTNMTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc————————————————Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNHBan hành Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên Môi trường—— BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNGCăn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên Môi trường;Căn cứ Quyết định số 77/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên Môi trường. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận: - Như Điều 4;- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);- Ban Tuyên giáo Trung ương;- Văn phòng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; - Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương; Website CP;- Đảng uỷ, CĐ, ĐTN, Hội CCB CQ Bộ, Web. Bộ;- Lưu VT, TĐKT, B.130.BỘ TRƯỞNGPhạm Khôi Nguyên – Đã kýBỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG——CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc————————————QUY CHẾPhát ngôn cung cấp thông tin cho báo chícủa Bộ Tài nguyên Môi trường(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2091/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường)————Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnhQuy chế này quy định chế độ phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên Môi trường; trách nhiệm, cơ chế phối hợp của Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của Luật Báo chí hiện hành. Điều 2. Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí1. Người phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên Môi trường (sau đây gọi chung là Người phát ngôn) là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc người được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường ủy quyền giao nhiệm vụ phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí. 2. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường uỷ quyền trực tiếp cho Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí. 3. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường giao HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO ĐẤU THẦU (Kèm theo Công văn số 4073 /BKH-QLĐT, ngày 05 tháng 6 năm 2008) Báo Đấu thầu do Bộ KH&ĐT xây dựng quản lý được phát hành rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác đấu thầu tăng cường tính công khai, minh bạch trong công tác đấu thầu, Báo Đấu thầu phát hành 5 kỳ/tuần vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu được căn cứ theo quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu, Điều 7 của Nghị định 58/2008/NĐ-CP, cụ thể như sau: 1. Phạm vi nội dung thông tin đăng tải trên Báo Đấu thầu: Đăng tải trên Báo Đấu thầu Nội dung thông tin Hạn mức Thời gian gửi thông tin Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm gửi thông tin Đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác Kế hoạch đấu thầu của dự án (hoặc một, một số gói thầu thuộc dự án) hoặc dự toán đối với mua sắm thường xuyên Tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định phê duyệt Chủ đầu tư, bên mời thầu Không hạn chế Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn (1) Từ 1 tỷ đồng trở lên Tối thiểu 5 ngày trước ngày dự định đăng tải Chủ đầu tư, bên mời thầu Thông báo mời sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, EPC (1) Từ 5 tỷ đồng trở lên Tối thiểu 5 ngày trước ngày dự định đăng tải Chủ đầu tư, bên mời thầu Tư vấn Từ 1 tỷ đồng trở lên Thông báo mời thầu (1) ; Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm; Kết quả lựa chọn nhà thầu Hàng hóa, xây lắp, EPC Từ 5 tỷ đồng trở lên Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền, chủ đầu tư phê duyệt; Riêng thông báo mời thầu, tối thiểu 5 ngày trước ngày dự định đăng tải Chủ đầu tư, bên mời thầu Thông báo mời chào hàng đối với mua sắm hàng hóa (1) Từ 500 triệu đồng trở lên Tối thiểu 5 ngày trước ngày dự định đăng tải Chủ đầu tư, bên mời thầu Có thể đăng tải đồng thời trên các phương tiện thông tin đại chúng khác tùy theo điều kiện của chủ đầu tư. Trường hợp tổ chức đấu thầu quốc tế, các nội dung thông tin có chú thích (1) thì bắt buộc phải đăng tải trên một tờ báo tiếng Anh phát hành rộng rãi. Nội dung thông tin Đăng tải trên Báo Đấu thầu Đăng tải Hạn mức Thời gian gửi thông tin Cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm gửi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng khác Văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu, văn bản hướng dẫn công tác đấu thầu của cơ quan cấp Bộ, cấp Tỉnh. Tất cả các loại văn bản hướng dẫn về đấu thầu Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký ban hành văn bản Cơ quan chủ trì soạn thảo Thông tin xử lý vi vi pháp luật về đấu thầu Tất cả các hành vi vi phạm, đã bị xử lý, không kể hạn mức Trong vòng 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký quyết định xử lý Cơ quan, bộ phận giúp việc liên quan do người có thẩm quyền quy định Không hạn chế Ghi chú: (1) Các gói thầu có giá dưới hạn mức phải đăng tải trên Báo Đấu thầu thì không bắt buộc song khuyến khích đăng tải trên Báo Đấu thầu để tạo thuận lợi cho các tổ chức cá nhân có quan tâm tăng Nhập môn báo mạng Nguyễn Thị Thanh Vân - K27 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Quy trình khai thác xử ký thông tin là những khâu vô cùng quan trọng của hoạt động báo chí nói chung báo mạng điện tử nói riêng. Với mong muốn tìm hiểu về quy trình khai thác xử lý thông tin trên báo mạng điện tử em đã lưa chọn đề tài: “Quy trình khai thác xử lý thông tin cho báo mạng điện tử”. 2. Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu. a. Mục đích: Nghiên cứu đề tài: “Quy trình khai thác xử lý thông tin cho báo mạng điện tử” với mong muốn tìm hiểu kĩ hơn về báo mạng điện tử để phục vụ tốt hơn cho việc học tập có những hiểu biết sâu hơn về nghề báo cũng như những kĩ năng của một nhà báo. b. Nhiệm vụ nghiên cứu: Phân tích quy trình khai thác xử lý thông tin cho báo mạng điện tử. 3. Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Với quy mô một bài tiểu luận, cùng với trình độ có hạn của mình nên khi xem xét các vấn đề em chỉ tập trung khảo sát qua sách báo, internet một số tài liệu khác. 4. Phương pháp nghiên cứu. - Phương pháp thu thập tài liệu. - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích tài liệu. - Phương pháp tổng hợp. - Phương pháp so sánh, thống kê. 5. Giá trị lý luận ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Nghiên cứu đề tài: “Quy trình khai thác xử lý thông tin cho báo mạng điện tử” để thấy rõ được những phương pháp thu thập, xử lý thông tin nhằm định hướng cơ bản cho các sinh viên báo chí về nghề nghiệp của mình trong tương lai". Nhập môn báo mạng Nguyễn Thị Thanh Vân - K27 PHẦN NỘI DUNG Chương 1 MÔ HÌNH TỔ CHỨC TÒA SOẠN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ 1.1 Mô hình tổ chức tòa soạn báo mạng điện tử độc lập. Các bộ phận hành chính Giám đốc trung tâm Tổng biên tập Trợ lý giám đốc trung tâm Phó tổng biên tập - Người soát lỗi (chịu trách nhiệm với giám đốc trung tâm về sự chính xác của câu chữ, ngữ pháp, ngữ nghĩa…) - Các kỹ thuật viên (chịu trách nhiệm trực tiếp với giám đốc trung tâm về mặt công nghệ xuất bản trên báo mạng) Tin tức sự kiện Thư ký tòa soạn Các trưởng ban • Các phóng viên • Các biên tập viên • Các biên dịch viên • Các phóng viên • Các biên tập viên • Các biên dịch viên • Những người phát triển chuyên trang, các câu lạc bộ, các bản tin Những người chịu trách nhiệm các chuyên mục Các chủ nhiệm Quản trị viên Các câu lạc bộ, tạp chí, bản in Nhập môn báo mạng Nguyễn Thị Thanh Vân - K27 1.2 Mô hình tổ chức tòa soạn báo mạng điện tử là phiên bản của tờ báo mẹ. Đối với những tờ báo mạng điện tử là phiên bản của tờ báo mẹ như: nhandan.org.vn, dantri.com.vn, laodong.com.vn…thì tổng biên tập, các trợ lý tổng biên tập, trợ lý giám đốc là chung với tờ báo mẹ. Trưởng ban tờ báo mạng điện tử có nhiệm vụ tương đương như tổng biên tập hoặc giám đốc: Chỉ đạo toàn bộ công việc của một tòa soạn độc lập. Các bộ phận khác cũng giống như ở tờ báo mạng điện tử độc lập. 1.3 Quy trình sản xuất thông tin của tòa soạn báo mạng điện tử. Thông tin được thu thập bởi các biên tập viên, biên dịch viên, phóng viên hay các cộng tác viên. - Biên tập viên: Lấy thông tin từ các báo khác rồi biên tập lại. - Biên dịch viên: Dịch tài liệu hoặc báo chí của nước ngoài. - Phóng viên: Là những người trực tiếp đi thực tế hoặc tới dự các cuộc họp báo của chính phủ để thu thập thông tin. Sau đó bằng ngòi bút của mình, họ sáng tạo ra những tác phẩm báo chí. Tổng biên tập (Giám đốc) Các ban thư ký tòa soạn Các trưởng ban chuyên môn Phóng viên, Biên tập viên, Biên dịch viên Tờ báo mẹ Đài phát thanh Đài truyền hình Báo in Tạp chí Thông tấn xã Nhập môn báo mạng Nguyễn Thị Thanh Vân - K27 - Cộng tác viên: Có thể viết vấn đề được giao hoặc viết tự do rồi chuyển bài đến tòa soạn. Các tác phẩm báo chí sẽ được chuyển đến phòng chức năng để biên tập, chỉnh sửa lại cả về nội dung hình thức. Không phải tác phẩm báo chí nào sau khi ra đời cũng hoàn chỉnh tuyệt đối. Do đó, khâu biên tập, Th Ư G ỬI MẸ Họ Tên : Phạm Thị Mai Anh Học Sinh: Lớp 7C Trường Trung Học Hoa Sơn ...Điều BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: Đinh Tiến Chương II PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ Điều Phát ngôn cung cấp thông tin định kỳ Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều Trách nhiệm thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1617/QĐ-BTC về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Quyết định 1617/QĐ-BTC về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Quyết định 1617/QĐ-BTC về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay