Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 03:02

BÁO CÁO ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM VỀ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU CHIẾN THI ĐUA SỞ Năm học 2010-2011 I. yếu lí lịch bản thân và chức năng nhiệm vụ được giao 1. Họ và tên: Nguyễn Quốc Nam 2. Năm sinh: 10/11/1980 3. Quê quán: Sóc Sơn - Hòn Đất - Kiên Giang 4. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Toán 5. Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trường THCS Mỹ Thuận II. Nội dung đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm qua 1. Tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm: “Một số biện pháp nhằm duy trì số học sinh ở trường THCS Mỹ Thuận”. 2. Phân tích đề tài trong quá trình thực hiện: Đề tài: “Một số biện pháp nhằm duy trì số học sinh ở trường THCS Mỹ Thuận” là một đề tài mang tính thời sự của địa phương nhất là trong giai đoạn hiện nay. Vì tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm của địa phương thường cao. Duy trì số học sinh là hoạt động mang tính xã hội hóa rõ rệt, do đó phải sự chỉ đạo thống nhất, sự phối hợp hài hòa giữa các cấp, các ngành, mà chủ động là lãnh đạo các trường học. Trong mỗi thời điểm, mỗi điều kiện, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhà trường phải luôn kiên định, chủ động và sáng tạo trong công tác vận động học sinh ra lớp kết hợp với các biện pháp duy trì số học sinh. Hai mặt công tác trên phải luôn gắn bó và được tiến hành đồng thời. thế mới đủ điều kiện để đảm bảo thực hiện thắng lợi công tác PCGD.THCS và từng bước nâng cao chất lượng GDĐT của địa phương. Để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học giáo viên chủ nhiệm các lớp cần phải theo dõi và nắm vững số học sinh hàng ngày, hàng tuần, hàng PHÒNG GD&ĐT HÒN ĐẤT Trường THCS MỸ THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc tháng và phải báo cáo kịp thời đến Ban giám hiệu, đồng thời biện pháp hữu hiệu để khắc phục, phòng ngừa. Phải tìm hiểu nguyên nhân đối tượng bỏ học, tìm biện pháp khắc phục nguyên nhân đó. Xử lý từng trường hợp cụ thể, không hò hét chung chung. Trái lại phải quan tâm giải quyết từng vụ việc cụ thể. Quan tâm đến các biện pháp nghiệp vụ. Cán bộ phổ cập cần phối hợp với Ban giám hiệu thường xuyên nhắc nhở giáo viên liên hệ, thuyết phục phụ huynh học sinh đưa con em đến trường. Mặt khác, giáo viên phải tình yêu thương và tận tình giúp đỡ các em. Luôn phải kiên trì, tận tâm tận lực và phải tâm niệm rằng: “Tất cả vì học sinh thân yêu”. 3. Hiệu quả đề tài: Với việc áp dụng các biện pháp trong đề tài tỷ lệ bỏ học của học sinh trong năm qua đạt được những kết quả khả quan. cụ thể qua một năm thực hiện, đề tài đã đem lại một số kết quả như sau: Năm học 2008-2009 2009-2010 Tiêu chuẩn danh hiệu chiến thi đua toàn quố Phong tặng danh hiệu Chiến thi đua toàn quốc Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng Cơ quan thẩm quyền quyết định:Thủ tướng Chính phủ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ, ngành, địa phương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày (hồ xin hiệp y 30 ngày) Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định khen thưởng, hiện vật kèm theo Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Ban TĐKT Trung ương tiếp nhận đề nghị khen thưởng của Bộ, ngành, địa phương Tên bước Mô tả bước 2. Xin ý kiến quan liên quan và Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương. Các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn, hồ quy định, Ban TĐKT Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ quyết định 3. Khi quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thi đua Khen thưởng thông báo, viết bằng, đóng dấu tại Văn phòng Chính phủ và cấp phát cho Bộ, ngành, địa phương. 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ hoặc vi phạm pháp luật ), Ban TĐKT Trung ương thông báo đến Bộ, ngành, địa phương. Hồ Thành phần hồ 1. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ, ngành, địa phương Thành phần hồ 2. Biên bản của hội đồngTĐKT cấp Bộ ngành, địa phương 3. Báo cáo thành tích 4. Hiệp y khen thưởng của quan liên quan 5. Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế (nếu có) 6. Xác nhận môi trường (nếu có) Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu hướng dẫn khai tờ thành tích Thông tư của Bộ trưởng Tổng t Mẫu hướng dẫn thực hiện báo c Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng quan thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân tỉnh quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nôi vụ tỉnh An Giang Cách thức thực hiện:Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết:68 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Văn bản chấp thuận Hiện vật huân chương, huy hiệu Chiến thi đua toàn quốc. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. ổ chức xã hội, Hội nghề nghiệp, nhân dân nộp hồ tại Ban Thi Tên bước Mô tả bước đua-Khen thưởng Sở Nội vụ 01 bộ; 2. Cán bộ nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn; 3. Tổ chức nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi thông báo. Hồ Thành phần hồ 1. Tờ trình kèm danh sách; 2. Biên bản họp xét; 3. 06 bản Báo cáo thành tích; 4. File báo cáo. Thành phần hồ 5. 06 bản tóm tắt thành tích. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ trình đề nghị khen (Mẫu tờ trình BM 01-49/SNV- TĐKT) 2. Biên bản họp xét (Mẫu biên bản họp BM 02-49/SNV- TĐKT) 3. Báo cáo thành tích (gồm các mẫu BM01, 02, 05, 07 - 53/SNV-TĐKT) 4. Tóm tắt thành tích và file thành tích (theo các một trong các mẫu BM01, 02, 05, 07 - 53/SNV-TĐKT) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Danh hiệu “Chiến thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến thi đua cấp tỉnh”. Luật Thi đua, khen thưởng 2. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: a/ Đã được tặng bằng khen cấp tỉnh, đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” liên tục từ 3 năm trở lên; b/ Lập được thành tích đột xuất; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Luật Thi đua, khen thưởng 3. Tặng cho cá nhân đạt một trong những tiêu chuẩn sau: a/ Đã được tặng bằng khen cấp tỉnh; đạt danh hiệu “Chiến thi đua sở liên tục từ 5 năm trở lên”. b/ Lập được thành tích đột xuất; Luật Thi đua, khen thưởng Đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ tỉnh An Giang, Phòng Nội vụ cấp huyện. quan phối hợp (nếu có): Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Cách thức thực hiện: Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết: 68 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Bằng Giấy chứng nhận Quyết định hành chính Hiện vật huân chương, huy hiệu Chiến thi đua toàn quốc. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Tổ chức nộp hồ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen tại Phòng Nội vụ. 2. Cán bộ Phòng Nội vụ: - Nhận hồ sơ, kiểm tra nếu đầy đủ và đúng quy định thì ghi phiếu hẹn; - Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức xét duyệt; 3. Phòng Nội vụ nộp hồ tại Ban Thi đua-Khen thưởng Sở Nội vụ; 4. Phòng Nội vụ nhận kết quả tại Sở Nội vụ khi thông báo. Tên bước Mô tả bước 5. Phòng Nội vụ cấp huyện trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân theo quy định. 6. Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ. Hồ Thành phần hồ 1. Tờ trình kèm danh sách; 2. Biên bản họp xét; 3. 06 bản Báo cáo thành tích; 4. file báo cáo. Thành phần hồ 5. 06 bản tóm tắt thành tích. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ trình đề nghị khen (Mẫu tờ trình BM 01-49/SNV- TĐKT) 2. Biên bản họp xét (Mẫu biên bản họp BM 02-49/SNV- TĐKT) 3. Báo cáo thành tích (gồm các mẫu BM01, 02, 03, 05, 07 - 53/SNV-TĐKT) 4. Tóm tắt thành tích và file thành tích (theo các một trong các mẫu BM01, 02,03, 05, 07 - 53/SNV-TĐKT) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Danh hiệu “Chiến thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong số các cá nhân 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến thi đua cấp tỉnh”. Luật Thi đua, khen thưởng 2. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau: - Đã được tặng bằng khen cấp tỉnh, đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” liên tục từ 3 năm trở lên. - Lập được thành tích đột xuất. Luật Thi đua, khen thưởng 3. Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Tặng cho cá nhân đạt một trong những tiêu chuẩn sau: - Đã được tặng bằng khen cấp tỉnh; đạt danh hiệu “Chiến thi đua sở liên tục từ 5 năm trở lên”. - Lập được thành tích đột xuất. Luật Thi đua, khen thưởng Đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến thi đua toàn quốc Thông tin Lĩnh vực thống kê: Thi đua khen thưởng quan thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc. Theo quy định của Trung ương về thời gian hoàn chỉnh hồ của Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ và gửi ra Trung ương: - Đối tượng thường xuyên: hạn chót nộp hồ là 30/1 hàng năm. - Đối với ngành giáo dục: hạn chót nộp hồ là 30/9 hàng năm. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. 2. Bước 2: Nộp hồ tại Văn thư Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (Lầu 2) tại số 86 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Khi nhận hồ sơ, Văn thư kiểm tra thành phần hồ theo quy định: - Trường hợp thành phần hồ đầy đủ thì giao biên nhận ngày hẹn cho người nộp. - Trường hợp thành phần hồ chưa đầy đủ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện thành phần hồ sơ. 3. Bước 3: Nhận kết quả theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận. * Thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: Tên bước Mô tả bước - Sáng từ 7h30 đến 11h30. - Chiều từ 13h00 đến 17h00. Hồ Thành phần hồ 1. Tờ trình đề nghị khen thưởng của Sở - Ban - Ngành, Đoàn thể thành phố, các quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và cấp tương đương, Ủy ban nhân dân Quận - Huyện. (mẫu số 11) 2. Báo cáo thành tích và báo cáo tóm tắt thành tích của cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc (có nhận xét, đánh giá, xác nhận thành tích của quan quản lý trực tiếp). (mẫu số 2a, 2b) 3. Biên bản bình xét và kết quả bỏ phiếu đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp đề nghị khen thưởng. 4. Văn bản hiệp y của cấp quản lý ngành hoặc địa phương theo quy định. Thành phần hồ 5. Nếu là đơn vị và cá nhân là Thủ trưởng đơn vị trong các doanh nghiệp được đề nghị khen thưởng phải thêm văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách của đơn vị của Cục thuế Thành phố (mẫu số 12) Số bộ hồ sơ: 5 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Tờ trình đề nghị khen thưởng (Biểu mẫu 11) 2. Mẫu báo cáo tóm tắt thành tích đề nghị khen thưởng (biểu mẫu 2a) Mẫu hướng dẫn thực hiện báo c 3. Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách của Cục thuế Thành phố (mẫu số 12) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở, Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở, Tiêu chuẩn danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, cơ sở

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay