Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 02:01

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đào tạo huấn luyện nhân viên hàng không cho sở đào tạo, huấn luyện Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hàng không quan thẩm quyền quyết định:Cục HKVN quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục HKVN quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Qua Internet Trụ sở quan hành chính Fax Thời hạn giải quyết: 90 ngày, kể ngày nhận đủ hồ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy chứng nhận 20.000.000 đ /cơ sở Quyết định số 69/2006/QĐ- BTC . Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ đề nghị Tổ chức, cá nhân nộp hồ tại Văn phòng Vục HKVN 2. Giải quyết thủ tục Cục HKVN thẩm định hồ sơ, Kiểm tra thực tế, Cấp giấy chứng nhận Hồ Thành phần hồ 1. Đơn đề nghị bao gồm: nêu rõ tên, trụ sở, chi nhánh, địa chỉ liên hệ, lĩnh vực, quy mô đào tạo huấn luyện, tổ chức bộ máy quản lý và loại chúng chỉ chuyên môn mà sở dự định cấp. Trường hợp sở đào tạo, huấn luyện trực thuộc các tổ chức, doanh nghiệp thì phải ghi rõ tên tổ chức, doanh nghiệp chủ quản 2. Giấy phép hoặc quyết định thành lập sở đào tạo 3. Chương trình đào tạo huấn luyện Thành phần hồ 4. Giáo trình lý thuyết, thực hành của từng môn học 5. Báo cáo về trang thiết bị kỹ thuật 6. Báo cáo về thư viện, danh mục tài các tài liệu áp dụng, tham khảo 7. Báo cáo về giáo viên chuyên ngành HK 8. Báo cáo về phòng học, xưởng thực hành Số bộ hồ sơ: 01 bộ gốc và 05 bộ copy Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Yêu cầu chung đối với sở đào tạo, huấn luyện Công văn hướng dẫn Nội dung Văn bản qui định 1. Phòng học, trang bị, thiết bị, xưởng thực hành phù hợp với nội dung đào tạo, huấn luyện. 2. Chương trình đào tạo, huấn luyện phù hợp. 3. Đội ngũ giáo viên giấy phép, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với ngành nghề đào tạo, huấn luyện. 4. Giáo trình, tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình đào tạo, huấn luyện. 5. Các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng và giáo dục, đào tạo. số 3372 /C . 2. Yêu cầu tối thiểu về phòng học, trang bị, thiết bị, xưởng thực hành của sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không 1. Phòng học phải đủ diện h VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2017/NĐ-CP quy định điều kiện sở đào tạo, huấn luyện tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Nghị định quy định điều kiện sở đào tạo, huấn luyện tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải, bao gồm: Điều kiện sở đào tạo, huấn luyện, cấp Giấy chứng nhận sở đủ điều kiện tổ chức hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải cấp Giấy xác nhận phù hợp tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Bên cạnh Nghị định quy định cụ thể trường hợp Cấp lại Giấy chứng nhận, đình hoạt động đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải thu hồi Giấy chứng nhận Cấp lại Giấy chứng nhận Giấy VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hải theo định thu hồi Giấy chứng nhận Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nghị định hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2017 Các sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tổ chức đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải cấp giấy phép hoạt động trước ngày Nghị định hiệu lực thi hành tiếp tục thực hoạt động hết thời hạn chấp thuận cấp phép Sau thời hạn này, sở đào tạo, huấn h i Thu hồi giấy chứng nhận vùng, sở nuôi tôm an toàn đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Thông tin Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thủy sản quan thẩm quyền quyết định:Cục Nuôi trồng thủy sản quan hoặc người thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục quản lý thủy sản quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Thời hạn giải quyết:Chưa văn bản quy định cụ thể. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chưa văn bản quy định cụ thể. Hồ Thành phần hồ 1. Chưa văn bản quy định cụ thể. Số bộ hồ sơ: Chưa văn bản quy định cụ thể. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Mẫu Quy chế tổ chức, hoạt động của sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không (kèm theo Hướng dẫn số 899 /HD-CHK, ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Cục Hàng không Việt Nam) (để các sở đào tạo sử dụng làm tài liệu tham khảo) QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ……………………………………………………. (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-…… ngày tháng năm ………. của ………………) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của ……. (cơ sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không) bao gồm: Tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của … ; hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, huấn luyện; quản lý giáo viên và học viên; quản lý sở vật chất, quy trình tổ chức đào tạo, huấn luyện; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên hàng không theo quy định. 2. Quy chế này áp dụng đối với các quan, đơn vị và cá nhân thuộc …………; các giáo viên tham gia giảng dạy, các học viên tham dự các chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không do sở tổ chức. Điều 2. Giải thích từ ngữ 1. “Cơ sở” trong văn bản này được hiểu là sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không được thành lập theo quy định. 2. …………… Chương II TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ Điều 3. Tên gọi và địa chỉ trụ sở chính của sở đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không 1. Tên gọi: - Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: - Tên giao dịch quốc tế: (nếu có) - Tên viết tắt: (nếu có) 2. Địa chỉ trụ sở chính: 3. Số điện thoại: ; 4. Số fax: 5. Email: ; 6. Trang thông tin điện tử: Điều 4. Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn của sở 2 Phụ lục số 1 - Kèm theo Hướng dẫn số 899/HD-CHKVN ngày 01/3/2013 1. sở là (pháp nhân hoặc trực thuộc pháp nhân), nhiệm vụ trực tiếp hoặc giúp tổ chức, thực hiện hoạt động đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không theo quy định của pháp luật; 2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không hàng năm để phê duyệt hoặc trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. 3. Tổ chức xây dựng, quản lý chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không; 4. Quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giáo viên của sở; 5. Quản lý học viên; 6. Tổ chức thi, kiểm tra , công nhận tốt nghiệp, cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên hàng không; 7. Kiểm tra, đánh giá kết quả, hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không của sở và thực hiện các MẪU PHIẾU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) PHIẾU KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG Kết quả đánh giá Số TT Nội dung đánh giá Đơn vị tính Số lượng Điều kiện tối thiểu Đạt Không đạt I Tổ chức đào tạo 1 Hệ thống Tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý đào tạo Phù hợp với mục tiêu, quy mô của sở ĐTHL 2 Hệ thống văn bản quản lý đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ (Quy chế tổ chức và hoạt động của sở; các quy định về giáo viên, học viên, Đáp ứng yêu cầu quản lý, tổ chức, triển khai hoạt động đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ NVHK theo quy định thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp CCCM…); 3 Nhu cầu và quy mô đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ (tính bình quân người/năm trong 5 năm tới) Phù hợp/không phù hợp với nhu cầu và năng lực của sở ĐTHL II Phòng học 1 + Số lượng phòng học phòng Phù hợp với quy mô đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ 2 + Tổng chỗ ngồi của các phòng học phòng Phù hợp/không phù hợp với quy mô đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ 3 + Trang thiết bị phòng học phòng Đủ điều kiện theo chuyên môn đào tạo 4 + Ánh sáng thực tế Đủ điều kiện 5 + Độ thông thoáng thực tế Đủ điều kiện III Phòng, xưởng, nơi thực hành + Số lượng (Phòng, xưởng/nơi thực hành) + Diện tích m 2 Đủ/không đủ điều kiện + Các trang thiết bị thực hành (thiết bị thật, giả định, sở hữu, thuê…) thực tế Đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng với yêu cầu đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ theo quy định. Thư viện + Diện tích m 2 Thực tế IV + Đầu sách và tài liệu tham khảo, nghiên cứu, học tập đầu sách Phù hợp mục tiêu, chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ V Hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ 1 Chương trình Theo phê duyệt 2 Giáo trình chuyên ngành HK + Giáo trình theo môn học (tên, loại, nguồn gốc…) Bộ Số lượng đủ đáp ứng yêu cầu theo nội dung chương trình ĐT-HL được phê duyệt + Các tài liệu khác liên quan Bộ Phù hợp với nội dung chương trình ĐT-HL VI Giáo viên + Số lượng: (báo cáo danh sách theo từng loại giáo viên chuyên nghiệp, người kiêm nhiệm, thỉnh giảng) + Số lượng giáo viên thực tế theo môn học (báo cáo danh sách) lượt GV Đủ và phù hợp với từng môn học + Hồ giáo viên (các văn bằng, chứng chỉ theo quy định) Đủ điều kiện theo quy định VII Hệ thống lưu trữ, quản lý hồ đào tạo Thực tế VIII Các nội dung khác liên quan IX Đánh giá chung (nhận xét, Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI MỞ ĐẦU PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu 4 Phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa, đóng góp đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM VÀ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 1.1Khái quát chung công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam 1.1.1Giới thiệu chung công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam 1.1.2Chức năng, nhiệm vụ công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam 10 1.1.3Lịch sử hình thành phát triển công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam .10 1.1.4 đồ cấu tổ chức công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam 12 1.1.5 Phương hướng hoạt động thời gian tới công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam 13 1.2 Khái quát chung hoạt động công tác quản trị nhân lực Công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam 13 1.3 sở lý luận vấn đề nâng cao hiệu công tác đào phát triển nguồn nhân lực 15 Sinh viên: Phạm Thị Mai Liên Lớp: 1205.QTNG Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 1.3.1 Khái niệm hình thức đào tạo phát triển nguồn nhân lực 15 1.3.2 Các phương pháp đánh giá hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp .17 1.3.3 Quy trình đào tạo, bồi dưỡng 18 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGÀNH HÀNG KHÔNG VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM 21 2.1.Đặc điểm sản suất kinh doanh công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển 21 2.2.Sơ lược tình hình số lượng chất lượng đội ngũ cán công nhân viên công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam 21 2.2.1.Về mặt số lượng 22 2.2.2.Về mặt chất lượng 23 2.3.Các loại hình đào tạo công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam .26 2.3.1.Đào tạo tập trung dài hạn .26 2.3.2.Đào tạo tập trung ngắn hạn 26 2.3.3.Đào tạo hình thức hội thảo, tham quan công tác 26 2.3.4.Đào tạo công việc 26 2.3.5.Các loại hình thức tạo công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam 27 2.4.Đánh giá hiệu công tác đào tạo phát triển nhân lực công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam 28 2.4.1.Đánh giá chung chất lượng đào tạo phát triển nhân lực .28 2.4.2.Những hạn chế tồn công tác đào tạo phát triển công ty cổ phần đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam 32 CHƯƠNG III: MỘT SỐ ĐỀ SUẤT NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO HUẤN Sinh viên: Phạm Thị Mai Liên Lớp: 1205.QTNG Báo cáo kiến tập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội LUYỆN NGHIỆP VỤ HÀNG KHÔNG VIỆT NAM .34 3.1 Phương hướng phát triển công ty thời gian tới 34 3.1.1.Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công ty thời gian tới 35 3.1.2 Phương hướng đào tạo phát triển nhân lực thời gian tới .35 3.2 Một giải pháp nhằm nâng cao hiệu đào tạo phát triển nguồn nhân lực 36 3.2.1 Huy động nguồn kinh phí nước nguồn vay, tập trung thực dự án nâng cấp trường hàng không, nhanh chóng thực việc đào tạo phi công, đào tạo thợ bảo trì, bảo dưỡng tàu bay… nước .36 3.2.2 Xây dựng nhiều loại hình đào tạo phù hợp với phát triển chunghội ngành hàng không Việt Nam 37 3.2.3 Khuyến khích tạo điều kiện để học viên học lên cao, nâng cao trình độ lành nghề qua đào tạo đào tạo lại 38 3.2.4 Tổ chức tốt công ... miễn phí hải theo định thu hồi Giấy chứng nhận Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng năm 2017 Các sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải Bộ Giao... viên hàng hải Bộ Giao thông vận tải chấp thu n tổ chức đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải; tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải cấp giấy phép hoạt động trước ngày Nghị định... Nghị định có hiệu lực thi hành tiếp tục thực hoạt động hết thời hạn chấp thu n cấp phép Sau thời hạn này, sở đào tạo, huấn h i
- Xem thêm -

Xem thêm: Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải, Trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay