Quyết định 5953/QĐ-UBND về tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ Hà Nội năm 2017 - 2030

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 01:32

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.06/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị định vị vệ tinh phục vụ giám sát, quản phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt Mã số: KC.06.02/06-10 Cơ quan chủ trì đề tài: Trường đại học GTVT Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Thanh Hải 8183 Nội - 2010 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC.06/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị định vị vệ tinh phục vụ giám sát, quản phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt Mã số: KC.06.02/06-10 Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ trì đề tài .TS. Nguyễn Thanh Hải Ban chủ nhiệm chương trình Bộ Khoa học và Công nghệ Nội - 2010 - 9 - DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BSS Base Station Subsystem CGW Charging Gateway CDMA Code Division Multiple Access CTS Command Tracking Stations DCM Direction Cosine Matrix EIR Equipment Identity Register FDMA Frequency Division Multiple Access GPRS General Packet Radio Service GGSN Gateway GPRS Support Node GPS Global Positioning System GNSS Global Navigation Satellite System GLONASS Russian GLOlal NAVigation Satellite System GCC Ground-based Control Complex INS Inertial Navigation System HLR Home Location Register NED North – East - Down MT Mobile Terminal SMS Short Message Service SCC System Control Center SINS Strapdown Inertial Navigation System TE Terminal Equipment VLR Visitor Location Register WGS Geodetic Reference System - 10 - DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các đặc tính cơ bản Bảng 1.2: Các đặc tính vệ tinh hệ GLONASS và GPS Bảng 1.3: Bảng tóm lược các đặc tính cơ bản Bảng 1.4. So sánh một số đặc tính của hệ thống GPS và GLONASS: Bảng 1.5. Dải tần làm việc tín hiệu định vị Galileo Bảng 2.1 So sánh mô hình tích hợp INS/GPS tập trung và phân tán Bảng 2.2. Mô tả chức năng các chân của thiết bị Bảng 3.1 Cấu trúc vùng nhớ của Chip GSC3f/LP B ảng 3.2 Lựa chọn bộ nhớ sử dụng Bảng 6.1 Tra sai số đường đáy theo sai số vị trí vệ tinh Bảng 7.1 Thuộc tính dữ liệu. Bảng 7.2 Thuộc tính của lớp bản đồ. Bảng 8.1. Bảng mã lắp đặt trên các xe tại phân xưởng 5. Bảng 8.2. Khung truyền số liệu. Bảng 8.3. Dữ liệu nhận về máy tính. - 11 - DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Cấu trúc hệ thống định vị vệ tinh GPS Hình 1.2 Hệ GPS trong hệ tọa độ địa tâm Hình 1.3 Phép định vị GPS với một vệ tinh Hình 1.4 Cách định vị GPS trong không gian Hình 1.5 Quá trình tạo tín hiệu GPS Hình 1.6 Thời gian truyền thông tin bằng phương pháp dò tương quan Hình 1.7 Sơ đồ khối máy thu GPS Hình 1.8 Phép định vị tương đối với hai máy thu GPS Hình 1.9 Phép định vị nhiều máy thu Hình 1.10 Phép định vị động tươ ng đối Hình 1.11: Thiết bị thu Gnonass Hình1.12: Phân bố vệ tinh GLONASS trên quỹ đạo Hình 1.13: Phân bố tần số trong hệ GPS và băng tần L 1 của hệ GLONASS. Hình 1.14: Hai vệ tinh GLONASS ở vị trí đối điểm trên quỹ đạo Hình 1.15: Giao diện vệ tinh/máy thu trong hệ GLONASS Hình 1.16: Vệ tinh GLONASS-M Hình 1.17: Vệ tinh GLONASS-K Hình 1.18: Chương trình triển khai hệ thống GLONASS Hình 1.19: Cấu trúc hệ thống định vị vệ tinh GALILEO Hình 1.20: Băng tần dùng trong hệ thống định vị GALILEO Hình 1.21: Băng tần dùng trong hệ thống định vị GALILEO Hình 2.1: Hệ toạ độ quán tính Hình 2.1: Hệ toạ độ trái đất và h ệ toạ độ dẫn đường Hình 2.2: Hệ toạ độ vật thể Hình 2.4: Sơ đồ khối một hệ đo gia tốc Hình 2.5: các dạng chuyển động mà gia tốc kế thường ứng dụng Hình 2.6: Một gia tốc kế đo chấn động điển hình. - 12 - Hình 2.7: Sự bố trí của một gia tốc kế áp điện dạng nén Hình 2.8: Mô hình đo gia tốc kiểu vòng mở Hình 2.9. Mô hình tương đương của một cảm biến gia tốc vòng mở Hình 2.10: Sơ đồ tụ vi phân cảm biến Hình 2.11 Sơ Nội hạn chế phương tiện cá nhân theo ngày chẵn, lẻ tuyến phố ùn tắc Trong giai đoạn 2017 – 2020, Nội áp dụng giải pháp hạn chế phương tiện cá nhân theo ngày chẵn, lẻ khu vực, tuyến phố ùn tắc thường xuyên, nghiêm trọng Hôm 24/8, UBND TP Nội ban hành Quyết định số 5953/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Tăng cường quản phương tiện giao thông đường nhằm giảm ùn tắc giao thông ô nhiễm môi trường địa bàn thành phố Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn 2030" Theo đó, để tăng cường quản phương tiện giao thông đường nhằm giảm ùn tắc giao thông ô nhiễm môi trường, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu lại nâng cao chất lượng môi trường sống nhân dân địa bàn thành phố, Nội VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tinh đạt từ 16% đến 20% cho thị trấn Trong đó, diện tích đất cho giao thông tĩnh cần đạt từ 3% đến 4% Để đạt mục tiêu trên, thành phố triển khai đồng nhiều giải pháp Cùng với quản số lượng phương tiện tham gia giao thông; chất lượng phương tiện tham gia giao thông; quản phạm vi hoạt động phương tiện tham gia giao thông; phát triển nâng cao hiệu vận tải hành khách công cộng; ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý, thành phố tăng cường công tác quản Nhà nước giao thông vận tải Theo VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí cấm đỗ theo ngày chẵn lẻ; ban hành quy định hoạt động xe taxi ngoại tỉnh VnDoc cập nhật Quyết định 5953/QĐ-UBND tăng cường VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bộ GIáO DụC V ĐO TạO TRƯờNG ĐạI HọC GIAO THÔNG VậN TảI NGÔ THANH BìNH NÂNG CAO CHấT LƯợNG CHO CáC THIếT Bị ĐịNH Vị DẫN ĐƯờNG Sử DụNG GPS PHụC Vụ BI TOáN GIáM SáT QUảN PHƯƠNG TIệN GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ ngnh: Kỹ thuật điều khiển v tự động hóa Mã số: 62520216 LUậN áN TIếN Sĩ Kỹ THUậT H Nội - 2015 Bộ GIáO DụC V ĐO TạO TRƯờNG ĐạI HọC GIAO THÔNG VậN TảI NGÔ THANH BìNH NÂNG CAO CHấT LƯợNG CHO CáC THIếT Bị ĐịNH Vị DẫN ĐƯờNG Sử DụNG GPS PHụC Vụ BI TOáN GIáM SáT QUảN PHƯƠNG TIệN GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ ngnh: Kỹ thuật điều khiển v tự động hóa Mã số: 62520216 LUậN áN TIếN Sĩ Kỹ THUậT Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS Lê Hùng Lân PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải H Nội - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, tất cả các ý tƣởng tham khảo từ kết quả nghiên cứu công bố trong các công trình khác đều đƣợc nêu rõ trong luận án. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là hoàn toàn trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Tác giả ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hai ngƣời thầy là GS.TS. Lê Hùng Lân và PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải về sự hƣớng dẫn tận tình của các thầy trong quá trình tôi học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ, cộng tác đầy nhiệt tình của các giáo sƣ và đồng nghiệp Nhóm Cơ – Điện tử (Mechatronics Research Group), Khoa Kỹ thuật Công nghiệp (Industrial Engineering), Trƣờng Đại học Trento – Italia, đặc biệt là giáo sƣ Francesco Biral. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô và đồng nghiệp trong Khoa Điện - Điện Tử, Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải; Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Giao thông vận tải; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phòng thí nghiệm – Trung tâm khoa học công nghệ GTVT; Viện Khoa học GTVT; Công ty Than Đèo Nai; Công ty Thông tin Tín hiệu đƣờng sắt nội; Công ty Vận tải Trento – Italia (Trentino Trasporti) đã đóng góp ý kiến, tạo điều kiện làm việc thuận lợi và hợp tác triển khai ứng dụng kết quả của luận án. Tôi xin cảm ơn sự tài trợ kinh phí cho việc nghiên cứu để hoàn thiện nội dung luận án này từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải, Tổ chức World Bank, Đại sứ quán Ấn Độ và Quỹ học bổng Erasmus Mundus. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong gia đình cùng những ngƣời bạn của tôi, những ngƣời đã hết lòng giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian qua để tôi có đƣợc cơ hội hoàn thành tốt luận án này. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH VẼ vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT x MỞ ĐẦU xiv 1. Giới thiệu tóm tắt luận án xiv 2. Đặt bài toán xiv 3. Tính cấp thiết và do chọn đề tài xv 4. Mục đích, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu và kết quả mong đợi của luận án xvi 4. Bố cục của luận án xvii 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án xix 6. Tính sáng tạo và kết quả nghiên cứu xix 7. Những đóng góp của luận án xix TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN GIÁM SÁT 1 1. Khái quát về bài toán giám sát sử dụng GPS 1 2. Phân tích đánh giá các công trình khoa học liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu trên thế giới 2 3. Phân tích đánh giá các công trình khoa học liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu tại Việt Nam 4 4. Đề xuất các giải pháp mới, nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu 6 CHƢƠNG 1. HỆ THỐNG GPS VÀ CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ 8 iv 1.1. Hệ thống GPS 8 1.1.1. Hệ trục toạ độ 8 1.1.2. Cấu trúc của một hệ định vị sử dụng vệ tinh 9 1.1.3. Nguyên hoạt động 10 1.1.4. Sai số và các nguyên nhân gây sai số 11 1.2. Hệ thống INS 12 1.2.1. Các hệ tọa độ (Frames) 12 1.2.2. Các thành phần đặc trƣng cho chuyển động 14 1.2.3. Ma trận chuyển vị giữa các hệ tọa độ 16 1.2.4. Định vị sử dụng cảm biến quán tính 17 1.2.5. Sai số và quá trình căn chỉnh ban đầu 18 1.3. Hệ thống Bộ GIáO DụC V ĐO TạO TRƯờNG ĐạI HọC GIAO THÔNG VậN TảI NGÔ THANH BìNH NÂNG CAO CHấT LƯợNG CHO CáC THIếT Bị ĐịNH Vị DẫN ĐƯờNG Sử DụNG GPS PHụC Vụ BI TOáN GIáM SáT QUảN PHƯƠNG TIệN GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ ngnh: Kỹ thuật điều khiển v tự động hóa Mã số: 62520216 LUậN áN TIếN Sĩ Kỹ THUậT H Nội - 2015 Bộ GIáO DụC V ĐO TạO TRƯờNG ĐạI HọC GIAO THÔNG VậN TảI NGÔ THANH BìNH NÂNG CAO CHấT LƯợNG CHO CáC THIếT Bị ĐịNH Vị DẫN ĐƯờNG Sử DụNG GPS PHụC Vụ BI TOáN GIáM SáT QUảN PHƯƠNG TIệN GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ ngnh: Kỹ thuật điều khiển v tự động hóa Mã số: 62520216 LUậN áN TIếN Sĩ Kỹ THUậT Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS Lê Hùng Lân PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải H Nội - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, tất cả các ý tƣởng tham khảo từ kết quả nghiên cứu công bố trong các công trình khác đều đƣợc nêu rõ trong luận án. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là hoàn toàn trung thực và chƣa từng đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào khác. Tác giả ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến hai ngƣời thầy là GS.TS. Lê Hùng Lân và PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải về sự hƣớng dẫn tận tình của các thầy trong quá trình tôi học tập, nghiên cứu và thực hiện luận án này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ, cộng tác đầy nhiệt tình của các giáo sƣ và đồng nghiệp Nhóm Cơ – Điện tử (Mechatronics Research Group), Khoa Kỹ thuật Công nghiệp (Industrial Engineering), Trƣờng Đại học Trento – Italia, đặc biệt là giáo sƣ Francesco Biral. Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô và đồng nghiệp trong Khoa Điện - Điện Tử, Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải; Vụ Khoa học công nghệ - Bộ Giao thông vận tải; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Phòng thí nghiệm – Trung tâm khoa học công nghệ GTVT; Viện Khoa học GTVT; Công ty Than Đèo Nai; Công ty Thông tin Tín hiệu đƣờng sắt nội; Công ty Vận tải Trento – Italia (Trentino Trasporti) đã đóng góp ý kiến, tạo điều kiện làm việc thuận lợi và hợp tác triển khai ứng dụng kết quả của luận án. Tôi xin cảm ơn sự tài trợ kinh phí cho việc nghiên cứu để hoàn thiện nội dung luận án này từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trƣờng Đại học Giao thông Vận tải, Tổ chức World Bank, Đại sứ quán Ấn Độ và Quỹ học bổng Erasmus Mundus. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong gia đình cùng những ngƣời bạn của tôi, những ngƣời đã hết lòng giúp đỡ, động viên, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt thời gian qua để tôi có đƣợc cơ hội hoàn thành tốt luận án này. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH VẼ vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT x MỞ ĐẦU xiv 1. Giới thiệu tóm tắt luận án xiv 2. Đặt bài toán xiv 3. Tính cấp thiết và do chọn đề tài xv 4. Mục đích, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu và kết quả mong đợi của luận án xvi 4. Bố cục của luận án xvii 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án xix 6. Tính sáng tạo và kết quả nghiên cứu xix 7. Những đóng góp của luận án xix TỔNG QUAN VỀ BÀI TOÁN GIÁM SÁT 1 1. Khái quát về bài toán giám sát sử dụng GPS 1 2. Phân tích đánh giá các công trình khoa học liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu trên thế giới 2 3. Phân tích đánh giá các công trình khoa học liên quan mật thiết đến đề tài nghiên cứu tại Việt Nam 4 4. Đề xuất các giải pháp mới, nội dung và phƣơng pháp nghiên cứu 6 CHƢƠNG 1. HỆ THỐNG GPS VÀ CÁC HỆ THỐNG HỖ TRỢ 8 iv 1.1. Hệ thống GPS 8 1.1.1. Hệ trục toạ độ 8 1.1.2. Cấu trúc của một hệ định vị sử dụng vệ tinh 9 1.1.3. Nguyên hoạt động 10 1.1.4. Sai số và các nguyên nhân gây sai số 11 1.2. Hệ thống INS 12 1.2.1. Các hệ tọa độ (Frames) 12 1.2.2. Các thành phần đặc trƣng cho chuyển động 14 1.2.3. Ma trận chuyển vị giữa các hệ tọa độ 16 1.2.4. Định vị sử dụng cảm biến quán tính 17 1.2.5. Sai số và quá trình căn chỉnh ban đầu 18 1.3. Hệ thống Bộ GIáO DụC Và ĐàO TạO TRƯờNG ĐạI HọC GIAO THÔNG VậN TảI NGÔ THANH BìNH NÂNG CAO CHấT LƯợNG CHO CáC THIếT Bị ĐịNH Vị DẫN ĐƯờNG Sử DụNG GPS PHụC Vụ BàI TOáN GIáM SáT QUảN PHƯƠNG TIệN GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ ngành: Kỹ thuật điều khiển tự động hóa Mã số: 62520216 Tóm tắt LUậN áN TIếN Sĩ Kỹ THUậT Nội - 2015 Lun ỏn c hon thnh ti: Trng i hc Giao thụng Vn ti Ngi hng dn khoa hc: GS.TS Lờ Hựng Lõn PGS.TS Nguyn Thanh Hi Phn bin 1: GS.TSKH Cao Tin Hunh Phn bin 2: PGS.TS Nguyn Quang Hoan Phn bin 3: PGS.TS Nguyn Vn Lin Lun ỏn s c bo vờn trc Hi ng chm lun ỏn tin s cp Trng hp ti: vo hi gi, ngy thỏng nm 2015 Cú th tỡm hiu lun ỏn ti: - Th vin trng i hc Giao thụng Vn ti - Th vin quc gia DANH MC CC CễNG TRèNH CễNG B CA TC GI LIấN QUAN N LUN N [1] Ch trỡ 01 ti nhỏnh ti NCKH cp Nh nc (KC.06.02/06-10) v 01 nhỏnh D ỏn ch th Chng trỡnh khoa hc cụng ngh trng im cp Nh nc (KC06.DA08/11-15); 01 ti cp B (B2007-04-27); 01 ti D ỏn GDDH II (EEC 8.13); 03 ti cp trng (T2009-T-31, T2010-T-15 v T2011-T- 15) [2] Ngụ Thanh Bỡnh (2009); Phỏt trin cụng c lm trn RTS xỏc nh qu o chuyn ng; Tp khoa hc GTVT, s 27, trang 112 117 [3] Thanh Binh Ngo, Hung Lan Le, Thanh Hai Nguyen (2009); Survey of Kalman Filters and Their Application in Signal Processing; Hi tho quc v Tớnh toỏn thụng minh, AICI09, trang 335 339 [4] Ngụ Thanh Bỡnh (2010); Phỏt trin cụng c lc UKF (Unscented Kalman Filter) x tớn hiu; Tp Khoa hc GTVT, s 32, trang 27 33 [5] Ngụ Thanh Bỡnh (2011); Tớnh toỏn h INS trờn ri rc; Tp Khoa hc GTVT, s thỏng 7/2011, trang 129 134 [6] Nguyn Quang Tun, Ngụ Thanh Bỡnh (2011); Cụng ngh tớch hp INSGPS giỏm sỏt giao thụng; Tp khoa hc GTVT, B Giao thụng Vn ti, s thỏng 9, trang 39 43 [7] Le Hung Lan, Nguyen Thanh Hai, Nguyen Quang Tuan, Ngo Thanh Bỡnh (2011); Introduction TBN Methode in z-Domain Using in Signal Procesing; Tp khoa hc quc t MADI SWJTU UTC s 3, trang 13 21 [8] Ngụ Thanh Bỡnh (2011); X gúc Heading h thng tớch hp GPS/INS; Tp Khoa hc GTVT, s 36, trang 62 67 [9] Thanh Binh Ngo, Thanh Hi Nguyn (2012); Design of a system for management and monitoring of vehicles transporting solid waste in open-cast coal mines; Tp khoa hc quc t: Journal of Vietnamese Environment, Vol.3 No.2, trang 92-97 [10] Thanh Binh Ngo (2012); Improvement of the quality of integrated INS/GPS devices based on fuzzy logic; Hi tho ton quc v C in t: The 6th Vietnam Conference on Mechatronics; Hanoi, 14-15 Dec 2012 VCM2012, trang 411 418 [11] Binh T Ngo, Francesco Biral, Lan H Le, Hai T Nguyen (2014); Improvement of the Quality of Vehicles Positioning and Management Systems Based on using MEMS INS 9-DOF and GPS Devices; International conference nSTf 2014, NACENTECH, Hanoi; trang 361 376 M U Gii thiu túm tt lun ỏn Lun ỏn i sõu nghiờn cu gii quyt tn ti sut thi gian qua l trụi d liu ca INS T ú, lun ỏn a gii phỏp thit k h thng tớch hp GPS/INS trờn c s cu trỳc phõn tỏn nhm nõng cao cht lng cho cỏc thit b nh v dn ng s dng GPS phc v bi toỏn giỏm sỏt phng tin giao thụng ng b Bng cỏch phỏt trin phng phỏp t ng hiu chnh ma trn quay cho thit b trờn xe v b lc UKF cho thit b ti trm Gii phỏp phõn tỏn ca lun ỏn ó gii quyt c sai s tớch ly ca INS, tớnh phi tuyn ca h thng v x thi gian thc Cỏc sn phm thc t phỏt trin trờn c s gii phỏp ca lun ỏn ó c ng dng thnh cụng thc t Ni dng ca lun ỏn c chia thnh phn tng quan v chng chớnh, bao gm: 109 trang (khụng k m u, ti liu tham kho v ph lc), 93 ti liu tham kho, bng, 52 hỡnh v v th t bi toỏn Mc tiờu ca bi toỏn giỏm sỏt phng tin giao thụng ng b l phỏt trin hiu qu vic qun lý, iu hnh cỏc phng tin v kim tra cỏc trng thỏi ca chỳng lỳc ang hot ng bỡnh thng cng nh cú s c Cht lng ca h thng giỏm sỏt khụng nhng th hin tớnh chớnh xỏc v v trớ v tc theo thi gian, m cũn th hin vic giỏm sỏt c cỏc thụng s chuyn ng ca i tng, c bit l cỏc thụng s v dao ng ca i tng Thụng thng cỏc thụng s ny bao gm: gia tc, cỏc gúc nghiờng, gúc hng th hin hng di chuyn ca i tng v mt s thụng s v tỡnh trng hot ng ca i tng Hin nay, ngoi cỏc phng phỏp xỏc nh v trớ da vo c tớnh chuyn ng tng Thủ tục đăng ký, quản phương tiện giao thông đường bộquan ban hành: Công an tỉnh Hậu Giang Mục đích: Hướng dẫn Thủ tục đăng ký, quản phương tiện giao thông đường bộ 1. Đối với xe đăng ký mới: * Hồ sơ gồm: - Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01) - Hóa đơn giá trị gia tăng - Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước - Tờ khai lệ phí trước bạ - Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (hoặc tờ khai nguồn gốc nhập khẩu đối với một số loại xe theo quy định cần phải có). 2. Đối với xe sang tên: *Hồ sơ gồm: - Giấy khai sang tên, di chuyển (theo mẫu số 02) - Giấy bán, cho, tặng xe (có mẫu) - Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước - Tờ khai lệ phí trước bạ * Lưu ý: Giấy bán, cho, tặng xe không cần phải xác nhận của công chứng hoặc chứng thực của chính quyền địa phương (trừ trường hợp người dân tự yêu cầu). 3. Xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe bị mất: * Hồ sơ gồm: - Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01) - Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số xe bị mất (có mẫu). * Lưu ý: + Đơn xin cấp lại không cần xác nhận của chính quyền địa phương + Nếu tiếp nhận đầy đủ hồ sơ đơn vị sẽ tiến hành cấp lại ngay giấy chứng nhận đăng ký hoặc biển số xe bị mất. 4. Đối tượng áp dụng: Cá nhân, tổ chức sở hữu phương tiện giao thông đường bộ cư trú hoặc có trụ sở tại địa bàn tỉnh Hậu Giang (trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Bộ Công an theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/1/2007 của Bộ Công an). 5. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Đội Cảnh sát giao thông Công an các huyện, thị và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Hậu Giang. 6. Căn cứ pháp lý: Luật giao thông đường bộ; Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ; Thông tư số 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/1/2007 của Bộ Công an và các văn bản pháp có liên quan. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY KHAI SANG TÊN, DI CHUYỂN XE: BIỂN SỐ: . 1. Họ tên chủ xe: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ NỘI Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - Số: 04/2017/NQ-HĐND NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG QUẢN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ NHẰM GIẢM ÙN TẮC GIAO THÔNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI, GIAI ĐOẠN 2017-2020 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều Thông qua Đề án “Tăng cường quản phương tiện giao thông đường nhằm giảm ùn tắc giao thông ô nhiễm môi trường địa bàn thành phố Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn đến năm 2030” với VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí II Các giải pháp tăng cường quản phương tiện giao thông đường nhằm giảm ùn tắc giao thông ô nhiễm môi trường địa bàn thành phố Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030 Giải pháp quản số lượng phương tiện tham gia giao thông Lập Quy hoạch phát triển phương tiện giao thông đường địa bàn thành phố Nội đến năm 2030, trước mắt lập Quy hoạch vận tải hành khách công cộng xe buýt, taxi đến năm 2030 để đảm bảo quản số lượng xe taxi hợp Xe kinh doanh vận tải hành khách đến chỗ ngồi ứng dụng công nghệ ... gia giao thông; quản lý phạm vi hoạt động phương tiện tham gia giao thông; phát triển nâng cao hiệu vận tải hành khách công cộng; ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý, thành phố tăng cường. .. đất cho giao thông tĩnh cần đạt từ 3% đến 4% Để đạt mục tiêu trên, thành phố triển khai đồng nhiều giải pháp Cùng với quản lý số lượng phương tiện tham gia giao thông; chất lượng phương tiện tham... tác quản lý Nhà nước giao thông vận tải Theo VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí cấm đỗ theo ngày chẵn lẻ; ban hành quy định hoạt động xe taxi ngoại tỉnh VnDoc cập nhật Quyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 5953/QĐ-UBND về tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ Hà Nội năm 2017 - 2030, Quyết định 5953/QĐ-UBND về tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ Hà Nội năm 2017 - 2030, Quyết định 5953/QĐ-UBND về tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ Hà Nội năm 2017 - 2030

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay