Công điện 1224/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng 2017-2018

3 15 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 01:32

www.sunlaw.com.vn www.lawdata.vnỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH---------------Số: 4636QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2012 QUYẾT ĐỊNHĐiều chỉnh, bổ sung một số điều trong Kế hoạch thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2012 ban hành kèm theo Quyết định số 187/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố---------------------------- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;Căn cứ Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2012” số 455/KH-UBATGTQG ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Căn cứ Chương trình hành động số 12-CtrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX;Căn cứ Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020;Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch thực hiện “Năm An toàn giao thông năm 2012”;Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 12588/SGTVT-KT ngày 16 tháng 8 năm 2012, QUYẾT ĐỊNH: T Ổ NG ĐÀI T Ư V Ấ N PHÁP LU Ậ T TR Ự C TUY Ế N(24h/7): 19006816 THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017 CÔNG ĐIỆN THỦ T VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bộ GIáO DụC ĐàO TạO / HọC VIệN CHíNH TRị- HàNH CHíNH QUốC GIA Hồ CHí MINH HọC VIệN HàNH CHíNH / NGÔ QUANG NGọC NÂNG CAO HIệU QUả QUảN Lý NHà NƯớC TRONG VIệC BảO ĐảM TRậT Tự AN TOàN GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hà NộI HIệN NAY LUậN VĂN THạC Sỹ QUảN Lý HàNH CHíNH CÔNG Chuyên ngành: Quản lý hành chính công Mã số: 60 34 82 NGƯờI HƯớNG DẫN KHOA HọC: TS. Nguyễn Minh Sản Hµ NéI, N¡M 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn thạc sĩ Quản lý Hành chính công với đề tài: “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay” là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Minh Sản hoàn thành vào tháng 12 năm 2011 tại Học viện Hành chính. Học viên Ngô Quang Ngọc LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng trân trọng biết ơn đối với lãnh đạo Học viện Hành chính, các Khoa, Phòng ban trong Học viện, Quý Thầy Cô giáo giảng dạy tại Học viện Hành chính. Đặc biệt trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Minh Sản đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình hoàn thành đề tài. Xin cảm ơn các bạn bè đồng nghiệp cùng công tác với tôi ở Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội đã tạo điều kiện về thời gian sự ủng hộ; lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Công an Thành phố, UBND Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã tận tình hướng dẫn, cung cấp nhiều tư liệu giúp tôi hoàn thành tốt luận văn này. Xin chân thành cảm ơn. Tác giả Ngô Quang Ngọc MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATGT An toàn giao thông CNH Công nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa QLNN Quản lý nhà nước TTATGTĐB Trật tự an toàn giao thông đường bộ TNGT Tai nạn giao thông GTĐB Giao thông đường bộ GTVT Giao thông vận tải UTGT Ùn tắc giao thông UBND Uỷ ban nhân dân XHH Xã hội hoá XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế giao dịch quốc tế. Qua hai thập kỷ, thực hiện chính sách mở cửa đã thúc đẩy văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế giao dịch quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ. Theo đó, nhu cầu về vận tải hành khách hàng hóa đã đang tăng lên đáng kể. Hệ thống đường xá đã đang được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đáng kể bằng nhiều nguồn vốn trong nước cũng như các khoản vay từ các quốc gia, tổ chức tài trợ nước ngoài. Nhìn chung, kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố Hà Nội phát triển mức sống của người dân ngày một được nâng cao. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, sự gia tăng về kinh tế, thu nhập sự phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đã thúc đẩy số lượng phương tiện cơ giới đường bộ, đặc biệt là ôtô, môtô, xe gắn máy trên địa bàn thành phố Hà Nội gia tăng một cách nhanh chóng. Lưu lượng khối lượng giao thông đường bộ (GTĐB) trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng nhanh kéo theo các vấn đề liên quan như xung đột giao thông, tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông (UTGT) bắt đầu gia tăng. Mặt khác, mức độ hiểu biết ý thức chấp hành các yêu cầu về an toàn giao thông (ATGT) của người tham gia giao thông của cộng đồng vẫn còn rất thấp. Công tác quản lý về an toàn GTĐB của các cấp chính quyền Thành phố đã được cải thiện rõ rệt nhưng vẫn còn những bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu. Chính vì vậy, TNGT trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng. Tốc độ gia tăng số vụ TNGT hàng năm đã được kiềm chế, tuy nhiên số người chết, bị thương vẫn còn ở mức độ cao tính nghiêm trọng càng gia tăng. 1 Nhằm kiềm chế giảm thiểu TNGT, Chình phủ đã ban hành các Nghị định, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành các Quyết định quy định thực hiện các biện pháp cấp bách. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao do ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, yếu kém, hiệu lực quản lý nhà nước (QLNN) chưa cao. Sau hơn ba Bộ GIáO DụC ĐàO TạO / HọC VIệN CHíNH TRị- HàNH CHíNH QUốC GIA Hồ CHí MINH HọC VIệN HàNH CHíNH / NGÔ QUANG NGọC QUảN Lý NHà NƯớC TRONG BảO ĐảM TRậT Tự AN TOàN GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ TRÊN ĐịA BàN THàNH PHố Hà NộI HIệN NAY LUậN VĂN THạC Sỹ QUảN Lý HàNH CHíNH CÔNG Chuyên ngành: Quản lý hành chính công Mã số: 60 34 82 NGƯờI HƯớNG DẫN KHOA HọC: TS. Nguyễn Minh Sản Hµ NéI, N¡M 2011 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan bản luận văn thạc sĩ Quản lý Hành chính công với đề tài: “Quản lý nhà nước trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay” là công trình nghiên cứu độc lập của cá nhân tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của TS. Nguyễn Minh Sản hoàn thành vào tháng 12 năm 2011 tại Học viện Hành chính. Học viên Ngô Quang Ngọc LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng trân trọng biết ơn đối với lãnh đạo Học viện Hành chính, các Khoa, Phòng ban trong Học viện, Quý Thầy Cô giáo giảng dạy tại Học viện Hành chính. Đặc biệt trân trọng cảm ơn TS Nguyễn Minh Sản đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình hoàn thành đề tài. Xin cảm ơn các bạn bè đồng nghiệp cùng công tác với tôi ở Thanh tra Sở giao thông vận tải Hà Nội đã tạo điều kiện về thời gian sự ủng hộ; lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Công an Thành phố, UBND Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội đã tận tình hướng dẫn, cung cấp nhiều tư liệu giúp tôi hoàn thành tốt luận văn này. Xin chân thành cảm ơn. Tác giả Ngô Quang Ngọc MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATGT An toàn giao thong CNH Công nghiệp hóa HĐH Hiện đại hóa QLNN Quản lý nhà nước TTATGTĐB Trật tự an toàn giao thông đường bộ TNGT Tai nạn giao thong GTĐB Giao thông đường bộ GTVT Giao thông vận tải UTGT Ùn tắc giao thong UBND Uỷ ban nhân dân MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài luận văn Thủ đô Hà Nội là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế giao dịch quốc tế. Qua hai thập kỷ, thực hiện chính sách mở cửa đã thúc đẩy văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế giao dịch quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ. Theo đó, nhu cầu về vận tải hành khách hàng hóa đã đang tăng lên đáng kể. Hệ thống đường xá đã đang được xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo đáng kể bằng nhiều nguồn vốn trong nước cũng như các khoản vay từ các quốc gia, tổ chức tài trợ nước ngoài. Nhìn chung, kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố Hà Nội phát triển mức sống của người dân ngày một được nâng cao. Tuy nhiên, trong thập kỷ qua, sự gia tăng về kinh tế, thu nhập sự phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đã thúc đẩy số lượng phương tiện cơ giới đường bộ, đặc biệt là ôtô, môtô, xe gắn máy trên địa bàn thành phố Hà Nội gia tăng một cách nhanh chóng. Lưu lượng khối lượng giao thông đường bộ (GTĐB) trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng nhanh kéo theo các vấn đề liên quan như xung đột giao thông, tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông (UTGT) bắt đầu gia tăng. Mặt khác, mức độ hiểu biết ý thức chấp hành các yêu cầu về an toàn giao thông (ATGT) của người tham gia giao thông của cộng đồng vẫn còn rất thấp. Công tác quản lý về an toàn GTĐB của các cấp chính quyền Thành phố đã được cải thiện rõ rệt nhưng vẫn còn những bất cập, chưa đáp ứng nhu cầu. Chính vì vậy, TNGT trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng. Tốc độ gia tăng số vụ TNGT hàng năm đã được kiềm chế, tuy nhiên số người chết, bị thương vẫn còn ở mức độ cao tính nghiêm trọng càng gia tăng. 1 Nhằm kiềm chế giảm thiểu TNGT, Chình phủ đã ban hành các Nghị định, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã ban hành các Quyết định quy định thực hiện các biện pháp cấp bách. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao do ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, yếu kém, hiệu lực quản lý nhà nước (QLNN) chưa cao. Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 3426/BGD ĐT-CTHSSV V/v: Nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp hè Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2011 Kính gửi: - Các sở giáo dục đào tạo - Các đại học, học viên; trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp Năm học 2010-2011 kết thúc, học sinh, sinh viên bậc học bước vào kỳ nghỉ hè năm 2011 Theo thốngtrật tự an toàn giao thông Bộ Giao thông Vận tải năm trước vào khoảng thời gian hè tháng 6, 7, tượng học sinh, sinh viên vi phạm quy định pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông diễn phức tạp Để đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên dịp hè năm 2011 nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông, hạn chế thiệt hại người, tài sản tai nạn giao thông ùn tắc giao thông học sinh, sinh viên, đồng thời hưởng ứng “Thập kỷ Hành động an toàn giao thông đường bộ” Liên Hợp quốc phát động từ ngày 11/05/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo yêu cầu sở giáo dục đào tạo, nhà trường tổ chức triển khai số nội dung sau: - Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa cho học sinh, sinh viên - Nhắc nhở học sinh, sinh viên nghiêm túc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, thực quy tắc giao thông đường học sinh vùng sông nước phải mặc áo phao đò Nhận công văn này, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị đơn vị tổ chức, triển khai thực để bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên dịp hè năm 2011 Địa liên hệ: Vụ Công tác HSSV - Bộ Giáo dục Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt Hà Nội (điện thoại: 043.869.4916, Email: hanv@moet.edu.vn) Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - UBATGTQG (để b/c); - Bộ GTVT (ph/h); - Lưu VT, Vụ CTHSSV KT BÔ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đã ký Trần Quang Quý ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG XUÂN Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /KH-UBND Trường Xuân, ngày tháng năm 2016 KẾ HOẠCH Triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 Thực Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2016 UBND huyện Tháp Mười việc triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm an toàn giao thông 2016, UBND xã Trường Xuân xây dựng kế hoạch thực sau I.Mục đích yêu cầu: Mục đích: - Tổ chức thực hiệu công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm an toàn giao thông 2016 địa bàn xã - Nâng cao trách nhiệm hiệu quản lý Nhà nước ngành, cấp quyền công tác triển khai thực biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT - Tiếp tực triển khai văn hóa giao thông đến khóm, ấp, khu dân cư - Kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương tai nạn giao thông từ 5% đến 10% so với năm 2015 Yêu cầu: Các ngành, cấp tổ chức phối hợp, thực đồng bộ, hiệu nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm phát huy mạnh hệ thống trị công tác bảo đảm ATGT II Các nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường lãnh đạo, trách nhiệm cấp ủy đảng, cấp quyền; nâng cao hiệu quản lý Nhà nước ngành, cấp công tác đảm bảo trật tự ATGT Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục, quán triệt pháp luật trật tự ATGT để cán bộ, công chức nhận thức vai trò quan trọng quản lý Nhà nước công tác đảm bảo ATGT nhân dân địa phương hiểu, nhận thức rõ hiểm họa từ tai nạn giao thông Tiếp tục quán triệt triển khai thực Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường đường sắc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 17/11/2014 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đường đường sắc Tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện phát triển hạ tầng giao thông nông thôn nhằm đảm bảo an toàn giao thông Tiếp tục triển khai văn hóa giao thông đến khu dân cư ấp địa bàn xã, địa bàn thường xảy tai nạn giao thông tỷ lệ vi phạm pháp luật trật tự ATGT cao Tăng cường nâng cao hiệu công tác tuần tra, kiểm soát phương tiện giao thông hoạt động xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông Thường xuyên tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm khắc hành vi vi phạm như: sử dụng mặt đường, lề đường, vỉa hè làm sân phơi, để vật liệu xây dựng vật cản khác, xây dựng công trình trái phép thuộc hành lang giao thông đường Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giải tỏa di dời công trình chướng vật lấn chiếm hành lang bảo vệ đường luồng tàu chạy tồn đọng điểm nóng trật tự an toàn giao thông; kiên xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường đường thủy nội địa III Phân công trách nhiệm thực hiện: Công chức địa – xây dựng xã: - Tổ chức phối hợp tra, kiểm tra xử lý vi phạm công trình giao thông địa bàn xã, thực tốt theo kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2016 Ban ATGT huyện Kiểm tra việc xây dựng nhà, công trình vi phạm hành lang lộ giới, kiên lập biên đình thi công, buộc tháo dở - Phối hợp với đoàn niên tổ chức phát quang xanh, giải tỏa di dời chướng ngại vật đường khu vực đông dân cư - Phối hợp khảo sát tình hình xây dựng nhà, công trình, lều quán lấn chiếm lòng sông để tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện có kế hoạch giải tỏa di dời Công an
- Xem thêm -

Xem thêm: Công điện 1224/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng 2017-2018, Công điện 1224/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng 2017-2018, Công điện 1224/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng 2017-2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay