Quy định về xử phạt xe taxi mới nhất

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 01:01

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ -CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 200 5 QUY ĐỊ NH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨ NH VỰC GIÁO DỤC CHÍN H PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, NGHỊ ĐỊNH: CHƯƠN G I NHỮNG QUY ĐỊ N H C H U N G Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (lĩnh vực dạy nghề không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này), hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là những hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 3. Những hành vi vi phạm hành chính về giáo dục được quy định tại các nghị định khác của Chính phủ (sau đây gọi là các nghị định có liên quan) thì áp dụng các quy định tại các nghị định đó. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đều bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định này và các nghị định có liên quan. 2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam đều bị xử phạt như cá nhân, tổ chức Việt Nam theo các quy định tại Nghị định này và các nghị định có liên quan, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác. 3. Cá nhân là người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì bị xử lý theo các quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Điều 3. Nguyên tắc xử phạt 1. Mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; mọi hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. 2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục khi có hành vi Quy định xử phạt xe taxi Quy định x VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí khách đăng ký ​ (tổ chức) ​ (tổ chức) Nội dung quy định chi tiết theo thứ tự Điểm a Khoản 1, Điểm k Khoản Điều 23; Điểm a Khoản Điều 24; Điểm d Khoản 2, Điểm d, Điểm đ Khoản Điều 28 Nghị định 46 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ -CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 200 5 QUY ĐỊ NH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨ NH VỰC GIÁO DỤC CHÍN H PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, NGHỊ ĐỊNH: CHƯƠN G I NHỮNG QUY ĐỊ N H C H U N G Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (lĩnh vực dạy nghề không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này), hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là những hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 3. Những hành vi vi phạm hành chính về giáo dục được quy định tại các nghị định khác của Chính phủ (sau đây gọi là các nghị định có liên quan) thì áp dụng các quy định tại các nghị định đó. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đều bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định này và các nghị định có liên quan. 2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam đều bị xử phạt như cá nhân, tổ chức Việt Nam theo các quy định tại Nghị định này và các nghị định có liên quan, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác. 3. Cá nhân là người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì bị xử lý theo các quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Điều 3. Nguyên tắc xử phạt 1. Mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; mọi hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. 2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KẾ QUẢN LÝ KINH DOANH BÀI TIỂU LUẬN Môn : Thị trường chứng khoán ĐỀTÀI: Trình bày quy định xử phạt vi phạm hoạt động kinh doanh chứng khoán PHẦN : Những đề lý luận kinh doanh chứng khoán , xử phạt chứng khoán Khái niệm thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán nơi diễn hoạt động mua bán , chuyển nhượng quyền , quyền sử dụng khoản vốn trung dài hạn thông qua việc mua bán , trao đổi chứng khoán Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán a , Đơn vị phát hành Đơn vị phát hành tổ chức thực huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán hình thức phát hành chứng khoán Đơn vị phát hành người cung cấp chứng khoán hàng hóa thị trường chứng khoán Đó : - Chính phủ quyền địa phương : phát hành trái phiếu phủ trái phiếu địa phương - Công ty : phát hành trái phiếu , cổ phiếu công ty ( công ty cổ phần ) b , Nhà đầu tư Là chủ thể thực mua bán chứng khoán thị trường chứng khoán Bao gồm : - Nhà đầu tư cá nhân : người có vốn nhàn rỗi tạm thời , tham gia mua bán thị trường chứng khoán với mục đích kiếm lời - Nhà đầu tư có tổ chức : định chế đầu tư thường xuyên mua bán chứng khoán với số lượng lớn thị trường Các định chế thường : công ty đầu tư , công ty bảo hiểm , quỹ hưu trí , công ty tài , ngân hàng thương mại công ty chứng khoán c , Các tổ chức liên quan đến thị trường chứng khoán - Cơ quan quản lý thị trường : tùy theo luật pháp quốc gia mà quan quản lý thị trường định chế độc lập , phụ thuộc nhà nước Ở Việt Nam , quan quản lý nhà nước quan thuộc tài thực chức quản lý nhà nước thị trường chứng khoán Việt Nam - Sở giao dịch chứng khoán : quan thực vận hành thị trường ban hành định điều chỉnh hoạt động giao dịch chứng khoán Sở phù hợp với quy định luật pháp quan quản lý thị trường - Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán :là tổ chức phụ trợ , phục vụ giao dịch chứng khoán Công ty cung cấp hệ thống máy tính với chương trình để thông qua thực lệnh giao dịch cách xác , nhanh chóng - Tổ chức lưu ký toán bù trừ chứng khoán : tổ chức nhận lưu giữ chứng khoán tiến hành nghiệp vụ toán bù trừ cho giao dịch chứng khoán - Nhà môi giới chứng khoán : Các tổ chức có vai trò kết nối lệnh mua lệnh bán chứng khoán thị trường để thả mãn nhu cầu khách hàng mua hay bán chứng khoán - Các tổ chức tài trợ chứng khoán : tổ chức thành lập với mục đích khuyến khích mở rộng tăng trưởng thị trường chứng khoán thông qua hoạt động cho vay tiền để mua cổ phiếu cho vay chứng khoán để bán giao dịch chứng khoán - Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm : công ty chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá lực toán khoản vốn gốc lãi thời hạn , theo điều khoản cam kết công ty phát hành tương ứng với đợt phát hành Phần : Các hình thức xử phạt kinh doanh chứng khoán I/ Nguyên nhân - TTCK TT Bậc cao, có tính nhạy cảm cao, thứ yếu kinh tế - Việc quản lý TTCK phức tạp khó khăn - Là nơi dễ kiếm tiền nên dễ nảy sinh hành vi vi phạm II/ Các hành vi bị cấm 1/ Hành vi bị cấm vĩnh viễn ( Bất biến ) : - Phá vỡ nguyên tắc quản lý vận hành Thị trường - Xâm hại đến quyền lợi hợp pháp người đầu tư - Hành vi giao dịch nội, lũng đoạn thị trường 2/ Hành vi bị cấm khả biến : - Có thể gây nguy hại cho việc quản lý vận hành thị trường - Có thể xâm hại đến quyền lợi người đầu tư - Bị cấm thời gian, thời điểm định - Hành vi bán khống III/ Các nhóm hành vi 1/ Vi phạm quy định hoạt động chào bán chứng khoán 2/ Vi phạm quy định công ty đại chúng 3/ Vi phạm quy định niêm yết 4/ Vi phạm tổ chức TT giao dịch CK 5/ Vi phạm quy định hoạt động kinh doanh chứng khoán chứng hành nghề 6/ Vi phạm quy định giao dịch chứng khoán 7/ Vi phạm quy định đăng ký, lưu ký, bù trừ toán, NHGS 8/ Vi phạm quy định công bố thông tin Vi phạm quy định báo cáo 10/Hành vi cản trở việc tra IV/ CÁC QUY ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN Căn theo nghị định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán 2010 ta có hình thức xử phạt vi phạm sau:   Các quy định xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh chứng khoán Tổ Chức Phát Hành, Niêm Yết, Giao dịch Chứng Khoán  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2005/NĐ -CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 200 5 QUY ĐỊ NH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨ NH VỰC GIÁO DỤC CHÍN H PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, NGHỊ ĐỊNH: CHƯƠN G I NHỮNG QUY ĐỊ N H C H U N G Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (lĩnh vực dạy nghề không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này), hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là những hành vi vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm và theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính. 3. Những hành vi vi phạm hành chính về giáo dục được quy định tại các nghị định khác của Chính phủ (sau đây gọi là các nghị định có liên quan) thì áp dụng các quy định tại các nghị định đó. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Cá nhân, tổ chức Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đều bị xử phạt theo các quy định tại Nghị định này và các nghị định có liên quan. 2. Cá nhân, tổ chức nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam đều bị xử phạt như cá nhân, tổ chức Việt Nam theo các quy định tại Nghị định này và các nghị định có liên quan, trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác. 3. Cá nhân là người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thì bị xử lý theo các quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 7 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Điều 3. Nguyên tắc xử phạt 1. Mọi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải được phát hiện kịp thời và phải bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; mọi hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật. 2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục khi có hành vi BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 166/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ Căn Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn Luật xử lý vi phạm hành ngày 20 tháng năm 2012; Căn Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành thuế cưỡng chế thi hành định hành thuế; Căn Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn; Căn Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông tư quy định chi tiết xử phạt vi phạm hành thuế MỤC LỤC Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh, đối tượng bị xử phạt vi phạm hành thuế Điều Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành thuế Điều Tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng Điều Thời hiệu xử phạt, thời hạn truy thu thuế thời hạn coi chưa bị xử phạt vi phạm hành thuế Điều Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành thuế Điều Các hình thức xử phạt vi phạm hành thuế Chương II HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ Điều Xử phạt hành vi chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế, chậm thông báo thay đổi thông tin hồ sơ đăng ký thuế so với thời hạn quy định Điều Xử phạt hành vi khai không đầy đủ nội dung hồ sơ LỜI MỞ ĐẦU Từ trước đến nay, kinh tế nước ta luôn có đóng góp không nhỏ sản phẩm từ tài nguyên nước khoáng sản Cũng lợi ích kinh tế từ sản phẩm đem lại nên chúng trở thành vấn đề cần quan tâm sát việc quản lý khai thác, sử dụng Các nhà làm luật thực hóa văn quy phạm pháp luật để quản lý lĩnh vực Và Nghị định số 142/2013/NĐ-CP quy định “xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản” Tuy nhiên, sau thời gian ban hành thực thi đời sống, nhà làm luật nhận thấy quy định nghị định không phù hợp với thực tiễn hoạt động không hiệu quả, Bộ tài nguyên môi trường đưa dự thảo thay cho Nghị định số 142/2013 vào năm 2016 cho lấy ý kiến nhân dân quy định “xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản” vào năm 2016 Để xem xét đưa ý kiến nhóm dự thảo này, nhóm em xin sâu phân tích liệu việc sửa đổi cần thiết hay không ? NỘI DUNG I- Cơ sở lý luận : Các khái niệm : Tài nguyên nước nguồn nước mà người sử dụng dùng vào mục đích khác phục vụ nhu cầu sống Khoáng sản thành tạo khoáng vật lớp vỏ Trái Đất, chúng sử dụng có hiệu lợi ích lĩnh vực sản xuất cải vật chất loại tài nguyên loại tài nguyên quan trọng với kinh tế quốc gia, đặc biệt với nước ta- quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên Những quy định pháp luật : Chính lợi ích không nhỏ loại tài nguyên đem lại giúp quốc gia có kinh tế phát triển tại, nhà làm luật không quy định chặt chẽ ban hành văn pháp luật quy định việc quản lý khai thác chúng Hai văn thể rõ điều Luật khoáng sản ban hành ngày 17 tháng 11 năm 2010 Luật tài nguyên nước ban hành ngày 21 tháng năm 2012 Tuy nhiên, hai luật quy định việc khai thác, sử dụng hay quản lý tài nguyên mà ko nêu rõ chế tài cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Để giải toán đó, Quốc hội cho ban hành Nghị định số 142/2013/NĐ-CP quy định “xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước khoáng sản” Tuy vậy, nhận thấy điểm không phù hợp áp dụng nghị định vào thực tế đời sống, tới năm 2016, Bộ tài nguyên môi trường dự thảo nghị định thay cho nghị định 142/2013 II- Cơ sở thực tiễn : Tài nguyên nước : Nhìn chung, hầu hết khu, cụm, điểm công nghiệp nước gần nơi tập trung nguồn nước chưa đáp ứng tiêu chuẩn môi trường theo quy định Thực trạng làm cho môi trường sinh thái số địa phương bị ô nhiễm nghiêm trọng Cộng đồng dân cư, cộng đồng dân cư lân cận với khu công nghiệp phải đối mặt với thảm hoạ ô nhiễm nước Họ phải sống chung với khói bụi, uống nước từ nguồn ô nhiễm chất thải công nghiệp Từ đó, gây bất bình, dẫn đến phản ứng, đấu tranh liệt người dân hoạt động gây ô nhiễm môi trường, có bùng phát thành xung đột xã hội gay gắt Ví dụ: ngành công nghiệp dệt may, ngành công nghiệp giấy bột giấy, nước thải thường có độ pH trung bình từ 9-11; số nhu cầu ô xy sinh hoá (BOD), nhu cầu ô xy hoá học (COD) lên đến 700mg/1 2.500mg/1; hàm lượng chất rắn lơ lửng cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép.Hàm lượng nước thải ngành có chứa xyanua (CN-) vượt đến 84 lần, H2S vượt 4,2 lần, hàm lượng NH3 vượt 84 lần tiêu chuẩn cho phép nên gây ô nhiễm nặng nề nguồn nước mặt vùng dân cư Cùng với đời ạt khu, cụm, điểm công nghiệp, làng nghề thủ công truyền thống có phục hồi phát triển mạnh mẽ Việc phát triển làng nghề có vai trò quan trọng phát triển kinh tế - xã hội giải việc làm địa phương Tuy nhiên, hậu ô nhiễm nguồn nước hoạt động sản xuất đưa lại ngày nghiêm trọng Tình trạng ô nhiễm nước, chủ yếu nhiên liệu than, lượng bụi khí độc thải trình sản xuất cao, gắt quan trọng ý thức thợ thủ công chưa cao Không khu công nghiệp tập trung hay làng nghề, nước ô nhiễm toán khó giải khu đô thị lớn Những năm gần đây, dân số đô thị tăng nhanh khiến hệ thống cấp thoát nước không đáp ứng xuống cấp nhanh chóng Nước thải, rác thải sinh hoạt (vô hữu cơ) đô thị hầu hết trực tiếp vứt sông, hồ mà biện pháp xửmôi trường nào việc vận chuyển đến bãi chôn lấp Mỗi ngày người dân thành phố lớn thải hàng ... chức) ​ (tổ chức) Nội dung quy định chi tiết theo thứ tự Điểm a Khoản 1, Điểm k Khoản Điều 23; Điểm a Khoản Điều 24; Điểm d Khoản 2, Điểm d, Điểm đ Khoản Điều 28 Nghị định 46 VnDoc - Tải tài liệu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định về xử phạt xe taxi mới nhất, Quy định về xử phạt xe taxi mới nhất, Quy định về xử phạt xe taxi mới nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay