Quyết định 1355/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường

7 14 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 00:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH MỤC ĐỀ TÀI/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2012 ĐƯA RA TUYỂN CHỌN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN (Theo Quyết định số 1981 /QĐ- BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ STT Tên đề tài Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả, sản phẩm Ghi chú 1. Nghiên cứu và phát triển hệ thống kiểm soát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng đa sinh trắc kết hợp với công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID) trên nền hệ thống nhúng. Thiết kế, chế tạo được hệ thống kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng đa sinh trắc (khuôn mặt người và vân tay) kết hợp với công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID) trên nền tảng hệ thống nhúng. - Hệ thống kiểm soát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng đa sinh trắc (khuôn mặt và vân tay) kết hợp với công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID) trên nền tảng hệ thống nhúng, đáp ứng nhu cầu kiểm soát an ninh trong phạm vi có quy mô phổ dụng với độ chính xác ≥ 95%; - Kết quả thử nghiệm, đánh giá hệ thống trên trong phạm vi đã lựa chọn; - Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể). - Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể). 2. Nghiên cứu, phát triển phương pháp tính toán phát hiện gen gây bệnh từ dữ liệu y sinh. Làm sáng tỏ khả năng phát hiện gen gây bệnh từ dữ liệu y sinh, phát triển phương pháp tính toán phát hiện gen gây bệnh và xác định cơ chế hoạt động của chúng. - Các phương pháp tính toán và phân tích dữ liệu cho phép phát hiện gen gây bệnh và đặc điểm; - Phần mềm phát hiện gen gây bệnh sử dụng phương pháp đề xuất; Kết quả thử nghiệm, đánh giá phần mềm phát hiện gen gây bệnh ; - Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể). - Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể). 3. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng sóng đệ qui phân tán (distributed recursive wave) vào vấn đề khai phá thông tin mạng. Làm sáng tỏ khả năng ứng dụng sóng đệ quy phân tán để giải quyết vấn đề khai phá thông tin mạng hỗ trợ cho việc quản trị mạng. - Các giải thuật sóng đệ quy phân tán được phát triển định hướng ứng dụng cho vấn đề khai phá thông tin mạng; - Phần mềm khai phá thông tin mạng sử dụng các giải thuật sóng đệ quy phân tán đề xuất; - Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên 1 STT Tên đề tài Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả, sản phẩm Ghi chú cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể). - Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể). 4. Xây dựng giải pháp thiết kế mạng chịu lỗi tối ưu sử dụng các kỹ thuật meta- heuristics. Đề xuất được các giải pháp thiết kế BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Số: 1355/QĐ-BKHCN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2020 ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Khoa học Công nghệ; Căn Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ đến năm 2020; Căn Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 Bộ Khoa học Công nghệ việc quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ đến năm 2020 Thông tư số 08/2016/TT-BKHCN ngày 24 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 32/2014/TT-BKHCN; Căn Quyết định số 1581/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng năm 2015 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ việc phân công trách nhiệm quy trình phối hợp quản lý Chương trình Phát triển thị trường khoa học công nghệ đến năm 2020; Trên sở kết làm việc kiến nghị Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ thành lập theo Quyết định số 574/QĐ-BKHCN, 575/QĐBKHCN 577/QĐ-BKHCN ngày 24 tháng năm 2017 định số 611/QĐBKHCN ngày 29 tháng năm 2016 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ đến năm 2020 bắt đầu thực từ năm 2017; Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Cục trưởng Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt danh mục sáu (06) nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực từ năm 2017 (Chi tiết phụ lục kèm theo) Điều Giao Cục trưởng Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học công nghệ tổ chức Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp nhiệm vụ nêu Điều định theo quy định hành báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ kết thực Điều Cục trưởng Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học công nghệ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Lưu: VT, KHTH Trần Văn Tùng PHỤ LỤC DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2020 ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng năm 2017 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ) Tên TT nhiệm vụ KH&CN (1) (2) Dự án: “Hỗ trợ Mục tiêu Sản phẩm dự kiến đạt Phương thức tổ chức thực (3) (4) (5) - Cải tiến, hoàn Công nghệ Lò đốt rác thải Y tế Xét giao thiện chuyển Made in Vietnam với ưu vượt trực tiếp Thời gian thực (6) 24 tháng thương mại hóa công nghệ Lò đốt rác thải Y tế” giao công nghệ Lò đốt rác thải Y tế Made in Vietnam có sức cạnh tranh thị trường; trội độ bền, đốt đa nhiên liệu, chi phí vận hành tiết kiệm 70 80% nhiên liệu so với sản phẩm loại thị trường hoàn thiện chuyển giao; Khí thải, xỉ nước đập lò đáp - Hỗ trợ thương ứng theo quy chuẩn Việt Nam; Chi phí đốt 5.000 đồng/kg rác mại hóa công nghệ Lò đốt rác thải y tế độc hại thải Y tế Made Báo cáo phân tích thị trường in Vietnam; Lò đốt rác thải Y tế Việt Nam - Xây dựng Ít năm (05) hợp đồng phương án chuyển giao công nghệ Lò đốt rác thải y tế Made in Vietnam sở y tế cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã chuyển giao 03 lò đốt rác thải y tế công suất liên tục 80kg/h (cấp tỉnh), 50 kg/h (cấp huyện) 20 kg/h (cấp xã) Công ty TNHH Nhiệt Công Nghiệp Hỏa Tự Long Bộ tài liệu kỹ thuật triển khai mô hình phục vụ khóa tập huấn chuyển giao Lò đốt rác thải Y tế độc hại Ít (01) đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích/nhãn hiệu hàng hóa Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận 01 chuyên đề truyền thông giới thiệu quy trình công nghệ Lò đốt rác thải Y tế độc hại Made in Vietnam Dự án: “Hỗ trợ thương mại hóa công nghệ - Thương mại hóa thành công công nghệ sản xuất gỗ nhựa Việt Nam cho Báo cáo điều tra, phân tích thị trường sản phẩm vật liệu gỗ nhựa đề xuất phương án điều chỉnh, nâng cấp sản phẩm Hoàn thiện quy trình công Tuyển chọn 24 tháng sản xuất vật liệu gỗ nhựa thân thiện với môi trường” thị trường nước định hướng xuất nghệ sản xuất vật liệu gỗ nhựa đạt tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam sản phẩm gỗ tương ứng thị trường - Nâng cấp, hoàn thiện công nghệ sản xuất vật liệu gỗ nhựa thân thiện với môi trường Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm vật liệu gỗ nhựa Xây dựng chiến lược kinh doanh, phương án thương mại hóa phương án gọi vốn cho cải tiến dây sản phẩm vật liệu gỗ nhựa truyền sản xuất vật liệu gỗ nhựa Xây dựng (01) chuyên đề truyền thông quảng cáo sản phẩm có nhằm đạt tiêu vật liệu gỗ nhựa thân thiện với chất lượng môi trường thị trường hạ Hỗ trợ sản phẩm vật liệu gỗ giá thành sản nhựa tham gia hội chợ triển phẩm lãm, hoạt động ... 1Phần một Triển khai Quyết định số:21/2011/QĐ-UBNDngày 06/9/2011 của UBND tỉnh Nguyễn Phước Sơn GĐ sở KH&CN ĐT 2 QUY ĐịNH Quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số: 21 /2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) Thay thế QĐ số: 1339/QĐ-UBND.HC ngày 13 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh 3 Quy Định gồm: 5 Chương, và 14 Điều cụ thể: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Có 03 Điều gồm: Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Điều 2: Đối tượng áp dụng Điều 3: Giải thích từ ngữ ( các Đ/C đọc, nghiên cứu cụ thể trong Quy Định) 4Chương II XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁNỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞĐiều 4. Xác định các nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:. 1.Đề tài, Dự án NCKH cấp cơ sở phải được Hội đồng tư vấn KHCN cấp cơ sở thông qua và được thủ trưởng các đơn vị phê duyệt cho thực hiện Nội dung đề xuất NCKH theo mẫu Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Quy định này 2.Sản phẩm của Đề tài: Phải có tính mới, tính tiên tiến, và tính khoa học. Có khả năng ứng dụng có hiệu quả thúc đẩy phát triển Ngành, phát triển KT-XH của địa phương. 5Điều 5. Điều kiện của tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở.1. Đơn vị chủ trì: Phải có đủ điều kiện về nhân lực, thiết bị và cơ sở vật chất cần thiết cho việc triển khai thực hiện đề tài, dự án NCKH đạt kết quả. 2. Cá nhân chủ nhiệm nhiệm: Phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, và có ít nhất 2 năm công tác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài, dự án đăng ký làm chủ nhiệm thực hiện. 6THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ:1. UBND cấp Huyện; 2. Lãnh đạo các sở, Ngành tỉnh; 3. Lãnh đạo các trường: ĐH, CĐ, Tr Chính trị; 4. Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp có nguồn kinh phí tự chủ, có khả năng nghiên cứu, và ứng dụng các kết quả nghiên cứu( các bệnh Viện, các trung tâm, trạm, Trại…) 7Chương IIITRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KH&CN , BỘ PHẬN QUẢN LÝ KH&CN CẤP CƠ SỞ:1. Hội Đồng KH&CN cấp cơ sở: - Là tổ chức tham mưu, tư vấn giúp UBND cấp Huyện, giúp lãnh đạo các Sở, Ngành cấp tỉnh triển khai, phát triển các hoạt động KH&CN theo chức năng, nhiệm vụ của Ngành, và địa phương mình ( Quyết định thành lập 05 năm); 2.Hội Đồng tư vấn KHCN cấp cơ sở: - Là tổ chức tư vấn chuyên ngành cho từng đề tài, Dự án KHCN (và tự giải thể sau khi kết thúc từng cuộc họp); 8Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Tư vấn KH&CN cấp cơ sở1. Hội đồng Tư vấn do Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở thành lập: -Xác định nội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------Số: 06/2009/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2009 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNHUỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 09 tháng 6 năm 2000;Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 114/TTr – KHCN, ngày 04 tháng 3 năm 2009,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh ”.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2112/2003/QĐ-UB ngày 05/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHKT.CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCHĐặng Viết Thuần QUY CHẾQUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 06 /2009/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định việc quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp tỉnh có sử dụng một phần hoặc toàn bộ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của tỉnh.2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh.Điều 2. Giải thích từ ngữ.Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. Nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp tỉnh là những vấn đề khoa học và công nghệ cần được được giải quyết, được UBND tỉnh phê duyệt danh mục thực hiện để giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh- quốc phòng, thực hiện chiến lược phát triển KH&CN của tỉnh.Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bao gồm:a) Đề tài nghiên cứu khoa học : có nội dung chủ yếu là nghiên cứu về một chủ đề khoa học và công nghệ, nhằm phát hiện quy luật, mô tả, giải thích nguyên nhân vận động của sự vật, hiện tượng hoặc sáng tạo nguyên lý, những giải pháp, bí quyết, sáng chế được thể BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH MỤC ĐỀ TÀI/NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ NĂM 2012 ĐƯA RA TUYỂN CHỌN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN (Theo Quyết định số 1981 /QĐ- BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) I. ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ STT Tên đề tài Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả, sản phẩm Ghi chú 1. Nghiên cứu và phát triển hệ thống kiểm soát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng đa sinh trắc kết hợp với công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID) trên nền hệ thống nhúng. Thiết kế, chế tạo được hệ thống kiểm soát vào/ra dựa trên kỹ thuật nhận dạng đa sinh trắc (khuôn mặt người và vân tay) kết hợp với công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID) trên nền tảng hệ thống nhúng. - Hệ thống kiểm soát an ninh sử dụng công nghệ nhận dạng đa sinh trắc (khuôn mặt và vân tay) kết hợp với công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến (RFID) trên nền tảng hệ thống nhúng, đáp ứng nhu cầu kiểm soát an ninh trong phạm vi có quy mô phổ dụng với độ chính xác ≥ 95%; - Kết quả thử nghiệm, đánh giá hệ thống trên trong phạm vi đã lựa chọn; - Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể). - Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể). 2. Nghiên cứu, phát triển phương pháp tính toán phát hiện gen gây bệnh từ dữ liệu y sinh. Làm sáng tỏ khả năng phát hiện gen gây bệnh từ dữ liệu y sinh, phát triển phương pháp tính toán phát hiện gen gây bệnh và xác định cơ chế hoạt động của chúng. - Các phương pháp tính toán và phân tích dữ liệu cho phép phát hiện gen gây bệnh và đặc điểm; - Phần mềm phát hiện gen gây bệnh sử dụng phương pháp đề xuất; Kết quả thử nghiệm, đánh giá phần mềm phát hiện gen gây bệnh ; - Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể). - Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể). 3. Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng sóng đệ qui phân tán (distributed recursive wave) vào vấn đề khai phá thông tin mạng. Làm sáng tỏ khả năng ứng dụng sóng đệ quy phân tán để giải quyết vấn đề khai phá thông tin mạng hỗ trợ cho việc quản trị mạng. - Các giải thuật sóng đệ quy phân tán được phát triển định hướng ứng dụng cho vấn đề khai phá thông tin mạng; - Phần mềm khai phá thông tin mạng sử dụng các giải thuật sóng đệ quy phân tán đề xuất; - Công bố các bài báo khoa học liên quan đến kết quả nghiên 1 STT Tên đề tài Định hướng mục tiêu Dự kiến kết quả, sản phẩm Ghi chú cứu trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc gia, quốc tế có uy tín (nêu số lượng cụ thể). - Đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ (nêu số lượng cụ thể). 4. Xây dựng giải pháp thiết kế mạng chịu lỗi tối ưu sử dụng các kỹ thuật meta- heuristics. Đề xuất được các giải pháp thiết kế BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 688/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016 BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Căn Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Khoa học Công nghệ; Căn Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khoa học Công nghệ; Căn Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước; Theo kiến nghị Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ nội dung đề nghị Vụ Khoa học BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIỚI THIỆU THÔNG TƯ 55 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước Thông tư liên tịch số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 22/4/2015 Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước: - Có hiệu lực ngày 8/6/2015 thay Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, ngày 7/5/2007 - Có chương 16 điều, nội dung hướng dẫn định mức xây dựng dự toán chi nhiệm vụ KH&CN (Điều 25, 26, 27 28 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014) định mức chi quản lý nhiệm vụ KH&CN Các nội dung Thông tư 55 Thay cách tính tiền công lao động theo chuyên đề nghiên cứu cách tính tiền công lao động theo ngày công thực tế người tham gia nghiên cứu mức lương để phù hợp với tình hình thực tế Bổ sung số nội dung chi, định mức chi triển khai thực nhiệm vụ mà Thông tư 44 chưa rõ định mức: Chi thuê chuyên gia nước; Chi mua bí công nghệ, sáng chế, mua thiết kế phần mềm; chi tuyên truyền phổ biến kết qủa nghiên cứu; chi cho chuyên gia tư vấn độc lập ; tăng định mức chi họp hội đồng, hội thảo, hội nghị Tổ chức chủ trì chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm xây dựng thuyết minh dự toán tiền công theo cấu trúc chung nhiệm vụ KH&CN, chi tiết theo chức danh tham gia thực nội dung công việc, số ngày công tham gia chức danh Điều 5: Các chức danh thực nhiệm vụ KH&CN: • Chủ nhiệm nhiệm vụ; • Thành viên thực chính, thư ký khoa học; • Thành viên; • Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ * Thành viên thực (Chủ nhiệm nhiệm vụ đề xuất) Lý lịch khoa học (TT10), thực nội dung chính, danh sách quyền tác giả công bố kết * Số lượng thành viên ngày công tham gia chức danh (Chủ nhiệm nhiệm vụ; thành viên thực chính, thư ký khoa học; thành viên) phụ thuộc vào nội dung thực theo thuyết minh nhiệm vụ KH&CN Hội đồng khoa học xem xét quan có thẩm quyền định phê duyệt Các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ KH&CN 1.Tiền công lao động trực tiếp; Chi mua vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu; Chi sửa chữa, mua sắm tài sản cố định; Chi hội thảo khoa học, công tác phí nước phục vụ hoạt động nghiên cứu; Chi trả dịch vụ thuê phục vụ hoạt động nghiên cứu; Chi điều tra, khảo sát thu thập số liệu; Chi văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn phục vụ hoạt động nghiên cứu; Chi họp hội đồng tự đánh giá kết thực nhiệm vụ KH&CN (nếu có); Chi quản lý chung nhiệm vụ KH&CN nhằm đảm bảo yêu cầu quản lý triển khai thực nhiệm vụ KH&CN; 10 Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển khai thực nhiệm vụ KH&CN Cấu trúc thuyết minh phần tính tiền công lao động STT Nội dung công việc Nghiên cứu tổng quan Dự kiến kết Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KH&CN, báo cáo tổng quan vấn đề cần nghiên cứu Đánh giá thực trạng Báo cáo thực trạng vấn đề cần nghiên cứu Thu thập thông tin, tài liệu, liệu; xử lý Báo cáo kết thu thập tài liệu, liệu, xử lý số liệu, số liệu, phân tích thông tin, tài liệu, liệu phân tích thông tin, tài liệu, liệu Nội dung nghiên cứu chuyên môn Tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, thực Báo cáo kết thí nghiệm, thử nghiệm, thực nghiệm, khảo nghiệm, chế tạo, sản xuất; nghiệm, khảo nghiệm, chế tạo, sản xuất; quy trình công nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ nghệ Đề xuất giải pháp, kiến nghị, sáng chế, Báo cáo kết kiến nghị, giải pháp, sáng chế, giải giải pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm, pháp hữu ích, sản phẩm, chế phẩm, mô hình, ấn phẩm mô hình, ấn phẩm khoa học đề xuất khoa học kết khác khác Tổng kết, đánh giá Báo cáo kết nghiên cứu chuyên môn Báo cáo thống kê, báo cáo tóm tắt báo cáo tổng hợp Tiền công trực tiếp chức danh Tc = Lcs x Hstcn x Snc Trong đó: - Tc: Dự toán tiền công chức danh - Lcs: Lương sở Nhà nước quy định - Hstcn: Hệ số tiền công ngày tính theo ... DANH MỤC NHIỆM VỤ KH&CN ĐẶT HÀNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẾN NĂM 2020 ĐỂ XÉT GIAO TRỰC TIẾP BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2017 (Kèm theo Quyết định số 1355/QĐ-BKHCN... trưởng Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học công nghệ tổ chức Hội đồng tư vấn xét giao trực tiếp nhiệm vụ nêu Điều định theo quy định hành báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ kết...Điều Phê duyệt danh mục sáu (06) nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1355/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường, Quyết định 1355/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường, Quyết định 1355/QĐ-BKHCN nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay