Nghiên cứu thị trường QT409

17 99 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:55

Điểm : Nguồn thông tin sơ cấp thông tin thu thập với mục đích cụ thể Chọn câu trả lời A) Lần đầu Đúng B) Theo kế hoạch Không C) Theo phương pháp phù hợp Không D) Không chọn phương án đưa Không Sai Đáp án là: Lần đầu Vì: Nguồn thông tin sơ cấp thông tin thu thập lần đầu với mục đích cụ thể Chọn câu trả lời A) Nhu cầu khách hàng Không B) Nhu cầu thị trường Đúng C) Thông tin sơ cấp Không D) Nội dung hoạt động Không Sai Đáp án là: Nhu cầu thị trường Vì: Ở tầm chiến lược, nhu cầu mong muốn khách hàng truyền đạt nhu cầu thị trường Đây tiêu tổng quát để doanh nghiệp xây dựng chiến lược marketing Có ba vấn đề ràng buộc thu thập thông tin là: , ngân sách đối tượng thu thập thông tin: Chọn câu trả lời A) Số vấn viên Không B) Thời gian tiến hành Đúng C) Kế hoạch vấn Không D) Không chọn phương án đưa Không Sai Đáp án là: Thời gian tiến hành Vì: Có ba vấn đề ràng buộc thu thập thông tin là: thời gian, ngân sách đối tượng thu thập thông tin Điểm tương đồng tiếp cận thực chứng diễn giải - tượng là: Chọn câu trả lời A) Có sở triết học Sai B) Có mục tiêu nghiên cứu Sai C) Có phương pháp nghiên cứu Sai D) Không phương án đưa Các doanh nghiệp vừa nhỏ thường áp dụng chiến lược xác định thị trường mục tiêu: Chọn câu trả lời A) Marketing không phân biệt Không B) Marketing phân biệt Không C) Marketing tập trung Đúng D) Marketing cho khách hàng Không Sai Đáp án là: Marketing tập trung Vì: Các doanh nghiệp vừa nhỏ thường áp dụng chiến lược xác định thị trường mục tiêu: chiến lược marketing tập trung Đây đặc điểm chiến lược Ngược lại marketing không phân biệt, marketing phân biệt đòi hỏi doanh nghiệp có quy mô, nguồn lực lớn Nghiên cứu thị trường bao gồm hoạt động cách có , từ việc xác định, thu thập, phân tích thông tin phục vụ cho trình quản trị marketing để đưa định marketing có hiệu Chọn câu trả lời A) Hệ thống B) Tổ chức C) Khoa học D) Mục tiêu Đúng Đáp án là: Hệ thống Vì: Theo khái niệm nghiên cứu thị trường nghiên cứu thị trường bao gồm hoạt động có hệ thống tích thông tin phục vụ cho trình quản trị marketing để đưa định marketing có hiệu Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.2.2 Khái niệm nghiên cứu thị trường Đúng Điểm: 1/1 Câu14 [Góp ý] Điểm : Điểm tương đồng tiếp cận thực chứng diễn giải - tượng là: Chọn câu trả lời A) Có sở triết học B) Có mục tiêu nghiên cứu C) Có phương pháp nghiên cứu D) Không phương án đưa Đúng Đáp án là: Không có phương án đưa Vì: Đây hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau, đối lập khác mục tiêu, phương pháp sở triết học Đúng Điểm: 1/1 Câu15 [Góp ý] Điểm : Nghiên cứu mô tả cho kết nghiên cứu: Chọn câu trả lời A) Chỉ thông tin định tính B) Chỉ thông tin định lượng C) Cho phép xác định mối quan hệ nhân biến D) Không có phương án đưa Đúng Đáp án là: Không có phương án đưa Vì: Nghiên cứu mô tả cho kết nghiên cứu định tính, định lượng không xác định mối quan hệ nhân biến Tham khảo: Bài 2, mục 2.2.1.1 Các giai đoạn định quản trị Câu 1: • [Góp ý] Vấn đề quan trọng định vị thị trường là: Chọn câu trả lời A) Vị trí trưng bày sản phẩm điểm bán lẻ Sai • B) Thị phầnSai • C) Hình ảnh sản phẩm tâm trí khách hàng • D) Tất phương án đưa Sai Đúng Sai Đáp án là: Hình ảnh sản phẩm tâm trí khách hàng Vì: Định vị thị trường thiết kế sản phẩm khác biệt so với sản phẩm cạnh tranh tạo hình ảnh sản phẩm tâm trí khách hàng Câu 2: • [Góp ý] Thói quen mua sắm tiêu dùng gia đình sẽ: Chọn câu trả lời A) Không ảnh hưởng đến thành viên họ tách sống độc lập.Sai • B) Bị chi phối yếu tố địa vị gia đình Sai • C) Làm thay đổi hành vi chi tiêu tiết kiệm thành viên Đúng D) Tất phương án đưa Sai • Sai Đáp án là: Làm thay đổi hành vi chi tiêu tiết kiệm thành viên Vì: Thói quen mua sắm tiêu dùng gia đình có đặc điểm sẽ: ảnh hưởng đến thành viên họ tách sống độc lập; không bị chi phối yếu tố địa vị gia đình; làm thay đổi hành vi chi tiêu tiết kiệm thành viên Câu 3: • [Góp ý] Khi nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, nhà nghiên cứu có thể: Chọn câu trả lời A) Gặp trực tiếp Sai • B) Trao đổi qua điện thoại Sai • C) Gửi thư.Sai D) Nghiên cứu bàn • Đúng Đúng Đáp án là: Nghiên cứu địa bàn Vì: Cả ba hình thức tiếp cận gặp trực tiếp, trao đổi qua điện thoại, gửi thư không sử dụng nghiên cứu đối thủ cạnh tranh cạnh tranh thông tin đối thủ bảo vệ nghiêm ngặt, doanh nghiệp không muốn để lộ thông tin bí mật cho đối thủ khác biết có cách tiếp cận nghiên cứu bàn phù hợp để nghiên cứu đối thủ cạnh tranh Do vậy, Đúng Đáp án là nghiên cứu địa bàn Câu 4: • [Góp ý] Tuổi, giới tính, quy mô gia đình tôn giáo ví dụ về: Chọn câu trả lời A) Biến số dân số học Đúng • B) Biến số tâm lý Sai • C) Biến số hành vi Sai • D) Biến số địa lý Sai Đúng Đáp án là: Biến số dân số học Vì: Tuổi, giới tính, quy mô gia đình tôn giáo ví dụ biến dân số học Câu 5: • [Góp ý] Cơ cấu chi tiêu dân cư yếu tố môi trường: Chọn câu trả lời A) Nhân Sai • B) Xã hội.Sai • C) Kinh tế • D) Tất phương án đưa sai Sai Đúng Sai Đáp án là: Kinh tế Vì: Cơ cấu chi tiêu yếu tố môi trường kinh tế; nhân thuộc môi trường nhân khẩu, xã hội thuộc môi trường văn hóa Do phương án kinh tế Câu 6: • [Góp ý] Dự báo cầu không phụ thuộc vào yếu tố sau đây: Chọn câu trả lời A) Số lượng nhà cung cấp Đúng • B) Số lượng khách hàng Sai • C) Nhu cầu mua khoảng thời gian Sai • D) Mức giá bánSai Sai Đáp án là: Số lượng nhà cung cấp Vì: Dự báo cầu bao gồm tiêu sau: tổng nhu cầu thị trường, tổng cầu thị trường khu vực, tổng mức tiêu thụ ngành thị phần thời gian với nỗ lực marketing toàn ngành Do vậy, có phương án a (Số lượng nhà cung cấp) yếu tố không phụ thuộc vào dự báo cầu Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.3.2 Dự bán cầu Câu 7: • [Góp ý] Môi trường kinh tế chi phối đến sách marketing doanh nghiệp thông qua: Chọn câu trả lời A) Ngân sách chi tiêu cá nhân Sai • B) Các chi tiêu khu vực công Sai • C) Ngân sách chi tiêu cá nhân chi tiêu khu vực công Đúng D) Tất phương án đưa sai Sai • Đúng Đáp án là: Ngân sách chi tiêu cá nhân chi tiêu khu vực công Vì: Ngân sách chi tiêu cá nhân, chi tiêu khu vực công vấn đề môi trường kinh tế Câu 8: • [Góp ý] Môi trường nhân chi phối nhiều đến: Chọn câu trả lời A) Khả toán thị trường Sai • B) Quy mô nhu cầu • C) Đặc điểm thị trường Sai • D) Mức độ cạnh tranh Sai Đúng Sai Đáp án là: Quy mô nhu cầu Vì: Môi trường nhân bao gồm vấn đề liên quan đến quy mô tốc độ tăng dân số, trình độ, cấu tuổi tác, vùng miền, vai trò phụ nữ, Các yếu tố chi phối nhiều đến quy mô nhu cầu Câu 9: • [Góp ý] Yếu tố sau môi trường marketing doanh nghiệp: Chọn câu trả lời A) Chính sách phân phối sản phẩm Đúng • B) Bộ phận tài chính, sản xuất, nhân lực Sai • C) Các đối thủ cạnh tranh Sai • D) Công chúng xã hội Sai Sai Đáp án là: Chính sách phân phối sản phẩm Vì: Chính sách phân phối sản phẩm sách marketing, môi trường marketing Các yếu tố lại thuộc môi trường vi mô doanh nghiệp Câu 10: • [Góp ý] Phân đoạn thị trường theo tâm lý tập trung vào: Chọn câu trả lời A) Nghiên cứu định lượng Sai • B) Nghiên cứu định tính Sai • C) Thử thị trường Sai • D) Lối sống người tiêu dung Đúng Đúng Đáp án là: Lối sống người tiêu dùng Vì: Phân đoạn thị trường theo tâm lý tập trung vào lối sống người tiêu dùng Lối sống yếu tố thuộc tâm lý Câu 11: • [Góp ý] Cầu doanh nghiệp: Chọn câu trả lời A) Không phụ thuộc vào cầu thị trường Sai B) Phụ thuộc không đáng kể vào sách marketing doanh • nghiệpSai • C) Là số Sai • D) Tất phương án đưa sai Đúng Sai Đáp án là: Tất phương án đưa sai Vì: Cầu doanh nghiệp phần cầu thị trường Cầu doanh nghiệp xác định theo công thức: Qi = S i × Q Trong đó: Qi : Cầu doanh nghiệp i Si : Thị phần doanh nghiệp i Q: Tổng cầu thị trường Do vậy: + A Không phụ thuộc vào cầu thị trường sai + B Phụ thuộc không đáng kể vào sách marketing doanh nghiệp sai + C Là số sai Nên phương án phương án D Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.3.1 Khái niệm đo lường cầu thị trường Câu 12: • [Góp ý] Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu: Chọn câu trả lời A) Là hoạt động quản trị marketing diễn thường ngày doanh nghiệp.Sai B) Chỉ giai đoạn trình quản trị marketing, diễn • • không thường xuyên Đúng C) Là hoạt động thiếu marketing Sai D) Tất phương án đưa sai Sai • Đúng Đáp án là: Chỉ giai đoạn trình quản trị marketing, diễn không thường xuyên Vì: Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu hoạt động marketing có tính chiến lược thực doanh nghiệp xây dựng xây dựng lại chiến lược marketing trung dài hạn chi phối đến toàn sách marketing mix doanh nghiệp Diễn không thường xuyên vì: Một số doanh nghiệp áp dụng hình thức marketing đại trà, chiến lược marketing không phân biệt không cần hoạt động phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.2 Phân đoạn thị trường Câu 13: • [Góp ý] Doanh nghiệp cần phải thiết lập kênh thông tin với đối tượng đây: Chọn câu trả lời A) Khách hàng Sai • B) Đối thủ cạnh tranh Sai • C) Công chúng Sai • D) Tất phương án đưa Đúng Đúng Đáp án là: Tất phương án đưa Vì: Tất đối tượng thuộc môi trường vi mô kênh thông tin quan trọng doanh nghiệp cần thu thập phục vụ cho việc định marketing Câu 14: • [Góp ý] Tổng cầu thị trường là: Chọn câu trả lời A) Nhu cầu loại sản phẩm toàn quốc Sai • B) Một hàm số bị chi phối nhiều yếu tố • C) Nhu cầu đo đạc tiền toàn thị trường loại • Đúng sản phẩm khác Sai D) Tất phương án Sai Sai Đáp án là: Một hàm số bị chi phối nhiều yếu tố Vì: Tổng cầu thị trường định nghĩa hàm số bị chi phối nhiều yếu tố như: thu nhập khả toán dân cư; yếu tố môi trường vĩ mô vi mô hoạt động marketing; mức độ nỗ lực hoạt động chương trình marketing ngành Do đáp án hàm số bị chi phối nhiều yếu tố Tham khảo: Bài 1, mục 1.1.3.1 Khái niệm đo lường cầu thị trường Câu 15: • [Góp ý] Một cách thức để tạo thị trường nghiên cứu phát triển sản phẩm để: Chọn câu trả lời A) Bán thị trường Sai • B) Bán thị trường • C) Bán cho khách hàng mục tiêu doanh nghiệp Sai • D) Tất phương án Sai Đúng Sai Đáp án là: Bán thị trường Vì: Một cách thức để tạo thị trường nghiên cứu phát triển sản phẩm để: bán thị trường Còn bán cho khách hàng mục tiêu, thị trường thị trường cũ doanh nghiệp Câu 1: Báo lỗi - góp ý • Phân đoạn thị trường theo lợi ích cố gắng đo hệ thống giá trị người tiêu dùng _ Chọn đáp án A) Lợi ích cho doanh nghiệp • B) Mức độ trung thành người tiêu dùng • C) Nhận thức người tiêu dùng ĐÚNG • D) Địa điểm người tiêu dùng Câu 5: Báo lỗi - góp ý • Ở tầm chiến lược, nhu cầu mong muốn khách hàng truyền đạt bằng: Chọn đáp án A) Nhu cầu khách hàng • B) Nhu cầu thị trường ĐÚNG • C) Thông tin sơ cấp • D) Nội dung hoạt động Câu 8: Báo lỗi - góp ý • Loại sản phẩm kể thường áp dụng tiêu chí lợi ích tìm kiếm để phân đoạn? Chọn đáp án A) Mỹ phẩm, quần áo • B) Thuốc chữa bệnh ĐÚNG • C) Máy vi tính • D) Hàng thực phẩm Câu 12: Báo lỗi - góp ý Yếu tố sau không thuộc môi trường vĩ mô: • Chọn đáp án A) Nhánh văn hóa • B) Cạnh tranh ĐÚNG • C) Giai tầng xã hội • D) Cạnh tranh, giai tầng xã hội Nghiên cứu mô tả cho kết nghiên cứu: Chọn câu trả lời A) Chỉ thông tin định tính B) Chỉ thông tin định lượng C) Cho phép xác định mối quan hệ nhân biến D) Không có phương án đưa Đúng Đáp án là: Không có phương án đưa Vì: Nghiên cứu mô tả cho kết nghiên cứu định tính, định lượng không xác định mối quan hệ nhân biến Tham khảo: Bài 2, mục 2.2.1.1 Các giai đoạn định quản trị Câu 1: • [Góp ý] Nghiên cứu định tính nghiên cứu vấn đề: Chọn câu trả lời A) Nghiên cứu mặt chất Sai B) Nghiên cứu ảnh hưởng tâm lý học nhận thức đến hành vi người • • tiêu dùng.Sai C) Nghiên cứu yếu tố tình dính líu đến hành vi mua Sai D) Tất phương án đưa • Đúng Đúng Đáp án là: Tất phương án đưa Vì: Phương pháp định tính ứng dụng nhiều ngành khoa học xã hội như: Dân tộc học, nhân chủng - văn hoá học, tâm lý học hành vi người – hành vi người tiêu dùng Đặc điểm phương pháp thể nghiên cứu thị trường là: + Nghiên cứu mặt chất + Nghiên cứu ảnh hưởng tâm lý học nhận thức đến hành vi người tiêu dùng + Nghiên cứu yếu tố tình dính líu đến hành vi mua Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.1.1 Cơ sở khoa học cho đời nghiên cứu thị trường Câu 2: [Góp ý] Các hoạt động nghiên cứu thị trường bao gồm: Chọn câu trả lời • A) Nghiên cứu sách marketing doanh nghiệp Sai • B) Nghiên cứu hoạt động thương mại Sai • C) Nghiên cứu hoạt động marketing nội Sai • D) Nghiên cứu sách marketing doanh nghiệp, nghiên cứu hoạt động thương mại Đúng Đúng Đáp án là: Nghiên cứu sách marketing doanh nghiệp, nghiên cứu hoạt động thương mại Vì: Mội hai nội dung nghiên cứu thị trường là: Nghiên cứu sách marketing doanh nghiệp nghiên cứu hoạt động thương mại; nghiên cứu hoạt động marketing nội gắn với hoạt động quản lý Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.2.3 Các hoạt động nghiên cứu thị trường chủ yếu Câu 3: • [Góp ý] Nghiên cứu thị trường bao gồm hoạt động cách có , từ việc xác định, thu thập, phân tích thông tin phục vụ cho trình quản trị marketing để đưa định marketing có hiệu Chọn câu trả lời A) Hệ thống Đúng • B) Tổ chức.Sai • C) Khoa học.Sai • D) Mục tiêu Sai Sai Đáp án là: Hệ thống Vì: Theo khái niệm nghiên cứu thị trường nghiên cứu thị trường bao gồm hoạt động có hệ thống tích thông tin phục vụ cho trình quản trị marketing để đưa định marketing có hiệu Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.2.2 Khái niệm nghiên cứu thị trường Câu 4: • • [Góp ý] Phương pháp luận tiếp cận định tính: Chọn câu trả lời A) Có lịch sử đời trước nghiên cứu định lượng Sai B) Hình thành từ năm đầu kỷ 20 Đúng • C) Hình thành từ năm cuối kỷ 19 Sai • D) Hình thành từ năm đầu kỷ 19 Sai Sai Đáp án là: Hình thành từ năm đầu kỷ 20 Vì: Cơ sở lý thuyết Weber (1921), Husserl giới thiệu khoa học xã hội Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.1.1 Cơ sở khoa học cho đời nghiên cứu thị trường Câu 5: • [Góp ý] Nghiên cứu thị trường bao gồm đặc điểm sau: Chọn câu trả lời A) Có hệ thống, lôgíc, khách quan Sai B) Không thu thập đơn giản mà có nhiều bước công việc trước • sau.Sai C) Có chủ đích, cung cấp thông tin, đưa phương án • định.Sai D) Tất phương án đưa • Đúng Đúng Đáp án là: Tất phương án đưa Vì: Các khái niệm nghiên cứu thị trường có số đặc điểm sau: + Có hệ thống, lôgíc, khách quan + Không thu thập đơn giản mà có nhiều bước công việc trước sau + Có chủ đích, cung cấp thông tin, đưa phương án định Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.2.2 Khái niệm nghiên cứu thị trường Câu 6: • [Góp ý] Có ba vấn đề ràng buộc thu thập thông tin là: , ngân sách đối tượng thu thập thông tin: Chọn câu trả lời A) Số vấn viên Sai • B) Thời gian tiến hành • C) Kế hoạch vấn Sai • D) Không chọn phương án đưa Sai Đúng Sai Đáp án là: Thời gian tiến hành Vì: Có ba vấn đề ràng buộc thu thập thông tin là: thời gian, ngân sách đối tượng thu thập thông tin Câu 7: [Góp ý] • Phương pháp định lượng (kiểm định giả thuyết thực nghiệm điều tra, nghiên cứu mặt lượng): Chọn câu trả lời A) Hình thành từ năm đầu kỷ 19 Đúng • B) Hình thành từ năm cuối kỷ 19 Sai • C) Hình thành từ năm đầu kỷ 20 Sai • D) Hình thành từ năm 50 kỷ 20 Sai Sai Đáp án là: Hình thành từ năm đầu kỷ 19 Vì: Auguste Comte (1798-1857) người sáng lập ngành khoa học Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.1.1 Cơ sở khoa học cho đời nghiên cứu thị trường Câu 8: • [Góp ý] Các nghiên cứu thị trường: Chọn câu trả lời A) Chủ yếu nghiên cứu lý thuyết Sai • B) Thiên nghiên cứu ứng dụng • C) Góp phần làm tăng giá trị liệu sơ cấp hữu Sai • D) Hoàn toàn công ty tự thực Đúng Sai Sai Đáp án là: Thiên nghiên cứu ứng dụng Vì: Các nghiên cứu thị trường thiên nghiên cứu ứng dụng (ứng dụng cho định quản trị marketing doanh nghiệp) Câu 9: • [Góp ý] Điểm tương đồng tiếp cận thực chứng diễn giải - tượng là: Chọn câu trả lời A) Có sở triết học Sai • B) Có mục tiêu nghiên cứu Sai • C) Có phương pháp nghiên cứu Sai • D) Không phương án đưa Sai Đáp án là: Không có phương án đưa Đúng Vì: Đây hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau, đối lập khác mục tiêu, phương pháp sở triết học Câu 10: • [Góp ý] Nguồn thông tin sơ cấp thông tin thu thập với mục đích cụ thể Chọn câu trả lời A) Lần đầu Đúng • B) Theo kế hoạch Sai • C) Theo phương pháp phù hợp Sai • D) Không chọn phương án đưa Sai Sai Đáp án là: Lần đầu Vì: Nguồn thông tin sơ cấp thông tin thu thập lần đầu với mục đích cụ thể Câu 11: • [Góp ý] Người tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường là: Chọn câu trả lời A) Doanh nghiệp tự tiến hành Sai • B) Thuê ngoài.Sai • C) Doanh nghiệp phối hợp với tổ chức nghiên cứu thị trường • chuyên nghiệp tiến hành hoạt động nghiên cứu Sai D) Tất phương án đưa Đúng Sai Đáp án là: Tất phương án đưa Vì: Đây ba phương án tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường Tham khảo: Bài 2, mục 2.3.1.1 Người tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường Câu 12: • • [Góp ý] Quy định đạo đức thực hành nghề nghiệp cho người làm việc lĩnh vực nghiên cứu thị trường Việt Nam: Chọn câu trả lời A) Tuân theo quy định Mỹ Sai B) Tuân theo quy định châu Âu Sai • C) Có tiêu chuẩn riêng Sai • D) Không có phương án đưa Đúng Sai Đáp án là: Không có phương án đưa Vì: Hiện Việt Nam tiêu chuẩn quy định đạo đức thực hành nghề nghiệp cho người làm việc lĩnh vực nghiên cứu thị trường Tham khảo: Bài 2, mục 2.3.1.1 Người tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường Câu 13: • [Góp ý] Chức nghiên cứu thị trường: Chọn câu trả lời A) Chức mô tả: Phát vấn đề trạng vấn đề Sai B) Chức chẩn đoán: Xác định rõ vấn đề công ty phải đối • mặt.Sai C) Chức dự báo: Các hội thị trường rủi ro • • xảy đến Sai D) Tất phương án Đúng Đúng Đáp án là: Tất phương án đưa Vì: Chức nghiên cứu thị trường: + Chức mô tả: Phát vấn đề trạng vấn đề + Chức chẩn đoán: Xác định rõ vấn đề công ty phải đối mặt + Chức dự báo: Các hội thị trường rủi ro xảy đến Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.2.2 Khái niệm nghiên cứu thị trường Câu 14: • [Góp ý] Cơ sở khoa học cho đời nghiên cứu thị trường: Chọn câu trả lời A) Xuất phát từ triết học Mác Sai • B) Xuất phát từ triết học tâm phương tây Sai • C) Xuất phát từ triết học vật phương tây • D) Không phương án đưa Sai Đúng Sai Đáp án là: Xuất phát từ triết học vật phương tây Vì: Nghiên cứu thị trường khoa học xã hội đời dựa sở khoa học xã hội Auguste Comte (1798-1857) Cơ sở lý luận dựa vào triết học thực chứng tức đòi hỏi phải tôn trọng kiện, phải tin tưởng tri thức thực chứng Đây trường phái vật Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.1.1 Cơ sở khoa học cho đời nghiên cứu thị trường Câu 15: • [Góp ý] Nghiên cứu thị trường: Chọn câu trả lời A) Hình thành từ năm đầu kỷ 19 Sai • B) Hình thành từ năm cuối kỷ 19 • C) Hình thành từ năm đầu kỷ 20 Sai • D) Hình thành từ năm 50 kỷ 20 Sai Đúng Sai Đáp án là: Hình thành từ năm cuối kỷ 19 Vì: Thời kỳ trước 1900: Hoạt động nghiên cứu xã hội xuất dạng sơ khai thăm dò ý kiến cử tri trước bầu cử, nghiên cứu mùa màng nông nghiệp Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.1.2 Lịch sử phát triển nghiên cứu thị trường Tổng điểm : 4/15 = 2.7 Câu 10: Báo lỗi - góp ý • Người sử dụng kết nghiên cứu thị trường là: Chọn đáp án A) Nhà quản lý cao cấp • B) Những người làm marketing doanh nghiệp • C) Tất cá nhân tổ chức tham gia vào hoạt động marketing • doanh nghiệp Đ D) Những người nội doanh nghiệp Câu 11: Báo lỗi - góp ý • Xác định mục tiêu nghiên cứu công việc của: Chọn đáp án A) Nhà quản trị marketing • B) Nhà nghiên cứu Đ • C) Hai bên phân tích thống đưa vấn đề nghiên cứu thị trường • D) Tất phương án Câu 13: Báo lỗi - góp ý • Nghiên cứu hành vi khách hàng: nghiên cứu mức độ ưa thích nhãn hiệu; thái độ nhãn hiệu; trình thông qua định mua, nghiên cứu phân đoạn thị trường, hình ảnh định vị tâm trí khách hàng, , nội dung của: Chọn đáp án A) Nghiên cứu kinh doanh • B) Nghiên cứu thị trường • C) Nghiên cứu marketing • D) Tất phương án đưa Đ ... Đúng Sai Đáp án là: Bán thị trường Vì: Một cách thức để tạo thị trường nghiên cứu phát triển sản phẩm để: bán thị trường Còn bán cho khách hàng mục tiêu, thị trường thị trường cũ doanh nghiệp... khoa học cho đời nghiên cứu thị trường Câu 2: [Góp ý] Các hoạt động nghiên cứu thị trường bao gồm: Chọn câu trả lời • A) Nghiên cứu sách marketing doanh nghiệp Sai • B) Nghiên cứu hoạt động thương... 2.1.1.1 Cơ sở khoa học cho đời nghiên cứu thị trường Câu 8: • [Góp ý] Các nghiên cứu thị trường: Chọn câu trả lời A) Chủ yếu nghiên cứu lý thuyết Sai • B) Thiên nghiên cứu ứng dụng • C) Góp phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thị trường QT409, Nghiên cứu thị trường QT409, Nghiên cứu thị trường QT409

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay