Kinh tế lượng _ đề trắc nghiệm môn kinh te luong

93 396 5
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:48

Câu 1: • [Góp ý] Sai số tiêu chuẩn ước lượng cho biết: Chọn câu trả lời A) Biến thiên Y quanh đường hồi quy mẫu Đúng • B) Biến thiên X quanh đường hồi quy mẫu Sai • C) Biến thiên Y quanh đường giá trị trung bình Sai • D) Biến thiên X quanh đường giá trị trung bình Sai Sai Đáp án là: Biến thiên Y quanh đường hồi quy mẫu Vì: Sai số tiêu chuẩn ước lượng phản ánh biến thiên Y quanh đường hồi quy mẫu Tham khảo: Xem mục 6.3 – Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Câu 2: • [Góp ý] Trong kiểm định Glejser phát phương sai sai số thay đổi, giá trị sử dụng cho biến phụ thuộc mô hình hồi quy phụ: Chọn câu trả lời A) Sai số tiêu chuẩn hàm hồi quy Sai • B) Bình phương phần dư Sai • C) Phần dưSai • D) Giá trị tuyệt đối phần dư Đúng Sai Đáp án là: Giá trị tuyệt đối phần dư Vì: Kiểm định Glejser hồi quy giá trị tuyệt đối phần dư ei biến X mà có kết hợp chặt chẽ với Tham khảo: Xem mục 6.3 – Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Câu 3: • [Góp ý] So sánh khoảng tin cậy dự báo cho trung bình Y cho giá trị cá biệt Y với giá trị X, khoảng tin cậy cho trung bình Chọn câu trả lời A) rộng Sai • B) hẹp • C) nhauSai • D) không xác định Sai Đúng Sai Đáp án là: Hẹp Vì: Ta có khoảng tin cậy ước lượng Y 0: Khoảng tin cậy ước lượng E (Y|X 0): Để so sánh khoảng tin cậy hai ước lượng trên, ta so sánh Ta có ] = Var ( [ = Var ( = (1) = (2) So sánh (1) (2) ta thấy (1) > (2) => > ð Khoảng tin cậy ước lượng E (Y|X 0) hẹp Y Tham khảo: Xem mục 3.7 Ứng dụng phân tích hồi quy, toán dự báo Câu 4: • [Góp ý] Từ mẫu ngẫu nhiên, ta ước lượng Chọn câu trả lời A) mô hình hồi quy mẫu Đúng • B) hai mô hình hồi quy mẫu khác Sai • C) ba mô hình hồi quy mẫu khác Sai • D) bốn mô hình hồi quy mẫu khác Sai Sai Đáp án là: Một mô hình hồi quy mẫu Vì: Với mô hình cụ thể, từ mẫu ngẫu nhiên ước lượng tham số mẫu, có mô hình hồi quy mẫu Tham khảo: Xem mục: 2.3 – Hàm hồi quy mẫu Câu 5: [Góp ý] • Nếu , Chọn câu trả lời A) Kiểm định tự tương quan bậc dương kết luận • B) Có tự tương quan bậc dương Sai • C) Có tự tương quan bậc dương Sai • D) Có tự tương quan bậc dương Sai Sai Đáp án là: Kiểm định tự tương quan bậc dương kết luận Vì: Trong quy tắc định thống kê Durbin- watson Tham khảo: Xem mục: Mục 8.3 – Phát hiện tượng tự tương quan Câu 6: [Góp ý] Phần dư định nghĩa sai lệch Chọn câu trả lời Đúng • A) giá trị quan sát Y giá trị ước lượng Y • B) giá trị quan sát X giá trị ước lượng X Sai • C) giá trị quan sát Y giá trị ước lượng X Sai • D) giá trị quan sát X giá trị ước lượng Y Sai Đúng Sai Đáp án là: giá trị quan sát Y giá trị ước lượng Y Vì: Phần dư sai lệch , giá trị quan sát Y giá trị ước lượng Y Tham khảo: Xem mục 2.1 – Khái niệm phân tích hồi quy Câu 7: [Góp ý] • Cho hàm hồi quy là: Chọn câu trả lời A) 0.66 Sai • B) 0.81 Sai • C) - 0.90 Sai • D) 0.90 , hệ số xác định 0.81 Khi hệ số tương quan Đúng Sai Đáp án là: 0.90 Vì: Trong mô hình hồi quy đơn, r hệ số tương quan, với r2=0.81 r= 0.9 Tham khảo: Xem mục 4.6 – Hệ số xác định bội R2 hệ số xác định hiệu chỉnh Câu 8: • [Góp ý] Nếu hệ số xác định 0.975, điều sau hệ số góc? Chọn câu trả lời A) Ta chí nói dương Sai • B) Nó 0.975 Sai • C) Nó 0.987 Sai • D) Ta biết dấu giá trị Đúng Sai Đáp án là: Ta biết dấu giá trị Vì: Hệ số xác định dùng để đánh giá phù hợp hàm hồi quy, không cho ta thông tin tham số ước lượng Tham khảo: Xem mục 3.2 – Hệ số xác định r đo độ phù hợp hàm hồi quy mẫu Câu 9: [Góp ý] • Trong mô hình hồi quy bội có k biến độc lập n, bậc tự RSS là: Chọn câu trả lời A) k - 1Sai • B) n - kSai • C) n - 1Sai • D) n - k – Đúng Sai Đáp án là: n - k – Vì: Mô hình có k biến độc lập, số biến số mô hình : k+1; bậc tự : n-(k+1)= n-k-1 Tham khảo: Xem mục 4.4 – Mô hình hồi quy bội Câu 10: • [Góp ý] Giá trị thống kê Durbin-Watson nằm khoảng: Chọn câu trả lời A) Sai • B) Sai • C) Đúng • D) Sai Sai Đáp án là: Vì: Ta có: và: Tham khảo: Xem mục 8.3 – Phát hiện tượng tự tương quan Câu 11: • [Góp ý] Phương sai sai số thay đổi thường xảy với: Chọn câu trả lời A) Số liệu theo chuỗi thời gian Sai • B) Số liệu chéo liên quan đến đơn vị không • C) Số liệu liên quan đến đơn vị Sai • D) Số liệu thống kê nói chung Sai Đúng Sai Đáp án là: Số liệu chéo liên quan đến đơn vị không Vì: Phương sai sai số thường xảy số liệu chéo liên quan đến đơn vị không Tham khảo: Xem mục 6.1 – Nguyên nhân tượng phương sai sai số thay đổi Câu 12: [Góp ý] • Một mô hình hồi quy bội có: Chọn câu trả lời A) Chỉ biến độc lập Sai • B) Chỉ biến độc lập Sai • C) Nhiều biến độc lập • D) Nhiều biến phụ thuộc Sai Đúng Sai Đáp án là: Nhiều biến độc lập Vì: Mô hình hồi quy có biến độc lập mô hình hồi quy đơn Mô hình hồi quy có nhiều biến độc lập mô hình hồi quy bội Tham khảo: Xem mục 4.4 – Mô hình hồi quy bội Câu 13: • [Góp ý] Để kiểm định phù hợp hàm hồi quy mô hình gồm biến độc lập có 30 quan sát, bậc tự giá trị phân vị F là: Chọn câu trả lời A) 30 Sai • B) 29 Sai • C) 24 • D) 25 Sai Đúng Sai Đáp án là: 24 Vì: Số bậc tự phân vị f :F(k-1; n-k); mô hình có biến độc lập nên số biến số mô hình k=6 Tham khảo: Xem mục 4.7 – Quan hệ hệ số xác định tiêu chuẩn kiểm định F Câu 14: [Góp ý] • Cho mô hình hồi quy Chọn câu trả lời A) Mối quan hệ X Y chiều Sai • B) Mối quan hệ X Y ngược chiều • C) X Y quan hệ Sai • D) Khi X tăng lên đơn vị Y tăng thêm đơn vị Sai Sai Đáp án là: Quan hệ X Y ngược chiều Giả sử mô hình hồi qua mẫu Mô hình ước lượng: Đúng => = -2 < 0; nên X tăng lên Y giảm xuống ngược lại X giảm Y tăng lên => X Y có quan hệ ngược chiều Tham khảo: Xem mục 3.1 – Ước lượng tham số hồi quy phương pháp bình phương tối thiểu Câu 15: • [Góp ý] Mô hình hồi quy có hệ số chặn 10 hệ số góc 4, X= giá trị quan sát Y tương ứng là: Chọn câu trả lời A) 18Sai • B) 15Sai • C) 14Sai • D) Không xác định Đúng Sai Đáp án là: Không xác định Vì: Biết hệ số chặn hệ số góc ta tìm giá trị tương ứng với X=2; sở để xác định giá trị quan sát Y (thiếu thông tin phần dư) Tham khảo: Xem mục 3.2 – Hệ số xác định r đo độ phù hợp hàm hồi quy mẫu Câu 16: • [Góp ý] Trong phương pháp biến giả, biến giả nhận giá trị Chọn câu trả lời A) 0Sai • B) 1Sai • C) • D) -1Sai Đúng Sai Đáp án là: Vì: Biến giả nhận giá trị Tham khảo: Xem mục 7.8 – Bản chất biến giả mô hình hồi quy với biến giải thích biến giả Câu 17: • • [Góp ý] Điều khẳng định sau không đúng? Chọn câu trả lời A) Tổng phần dư Sai B) Trung bình giá trị tương hợp trung bình quan sát biến phụ thuộc Sai • C) Đường hồi quy mẫu tìm cách tối thiểu hóa RSS Sai • D) Số điểm nằm nằm đường hồi quy mẫu Đúng Sai Đáp án là: Số điểm nằm nằm đường hồi quy mẫu Vì: Đường hồi quy mẫu ước lượng cho sai lệch so với hàm hồi quy tổng thể nhỏ không dựa vào số diểm nằm nằm đường hồi quy Tham khảo: Xem mục 2.4 – Sai số ngẫu nhiên mô hình hồi quy Câu 18: • [Góp ý] Thống kê d DW cho biết Chọn câu trả lời A) Có tự tương quan bậc hay không • B) Có tự tương quan bậc hay không Sai • C) Có tự tương quan bậc hay không Sai • D) Có tự tương quan bậc hay không Sai Đúng Sai Đáp án là: Có tự tương quan bậc hay không Vì: Ta có: Trong đó: hệ số tự tương quan bậc mẫu Tham khảo: Xem mục: Mục 8.3 – Phát hiện tượng tự tương quan Câu 19: [Góp ý] • Cho mô hình: Chọn câu trả lời A) Tăng 5Sai , X tăng 5, X1 X3 không đổi, Y sẽ: • B) Tăng 75Sai • C) Giảm trung bình Sai • D) Giảm trung bình 75 Đúng Sai Đáp án là: Giảm trung bình 75 Vì: Ta có hệ số góc biến X2 -15, X2 tăng đơn vị, với X1 X3 giữ không đổi Y giảm trung bình 75 đơn vị Tham khảo: Xem mục 4.4 – Mô hình hồi quy bội Câu 20: • [Góp ý] Trong mô hình hồi quy mẫu, hệ số góc cho biết Chọn câu trả lời A) Độ co giãn Y theo X Sai • B) Sự thay đổi trung bình Y gây đơn vị thay đổi X • C) Tỷ lệ Y/X Sai • D) Giá trị Y ứng với giá trị cụ thể X Sai Đúng Sai Đáp án là: Sự thay đổi trung bình Y gây đơn vị thay đổi X Vì: Trong mô hình hồi quy mẫu, X thay đổi đơn vị trung bình Y thay đổi lượng hệ số góc Tham khảo: Xem mục 2.2 – Hàm hồi quy tổng thể Câu 21: • [Góp ý] Giá trị thống kê d DW lớn chứng tỏ Chọn câu trả lời A) Có tự tương quan bậc âm Đúng • B) Có tự tương quan bậc dương Sai • C) Có tự tương quan bậc dương tự tương quan bậc âm Sai • D) Chưa đủ kiện để kết luận Sai Sai Đáp án là: Có tự tương quan bậc âm Vì: Trong quy tắc định thống kê Durbin- watson Tham khảo: Xem mục: Mục 8.3 – Phát hiện tượng tự tương quan Câu 22: • [Góp ý] Có thể luôn chứng tỏ phương sai sai số thay đổi mô hình hồi quy: Chọn câu trả lời A) Đúng Vì thông thường ta toàn tổng thể để nghiên cứu Sai • B) Sai Vì thông thường ta toàn tổng thể để nghiên cứu • C) Đúng Vì thông thường ta có toàn tổng thể để nghiên cứu Sai • D) Sai Vì thông thường ta có toàn tổng thể để nghiên cứu Sai Sai Đáp án là: Sai Vì thông thường ta toàn tổng thể để nghiên cứu Vì: Do thông thường ta toàn tổng thể để nghiên cứu Tham khảo: Xem mục 6.1 – Nguyên nhân tượng phương sai sai số thay đổi Câu 23: • [Góp ý] Biết RSS = 60 ESS =140, hệ số xác định Chọn câu trả lời A) 0,429 Sai Đúng • B) 0,300 Sai • C) 0,700 • D) 0,45Sai Đúng Sai Đáp án là: 0,700 Vì: Tính theo công thức: Thay số vào ta được: Tham khảo: Xem mục: Mục 3.2 – Hệ số xác định r đo độ phù hợp hàm hồi quy mẫu Câu 24: • [Góp ý] Đa cộng tuyến Chọn câu trả lời A) Biến phụ thuộc có quan hệ cộng tuyến với biến độc lập Sai • B) Các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với • C) Các biến phụ thuộc có quan hệ cộng tuyến với Sai • D) Các biến độc lập quan hệ cộng tuyến với Sai Sai Đáp án là: Các biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với Vì: Đa cộng tuyến biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với Tham khảo: Xem mục 5.1 – Khái niệm đa cộng tuyến Câu 25: • [Góp ý] Khoảng giá trị thống kê Durbin-Watson là: Chọn câu trả lời A) Sai • B) Sai • C) Đúng • D) Sai Sai Đáp án là: Vì: Ta có: và: Tham khảo: Xem mục: Mục 8.3 – Phát hiện tượng tự tương quan Câu 26: [Góp ý] Đúng • Khoảng tin cậy cho hệ số hồi quy phụ thuộc vào yếu tố nào? Chọn câu trả lời A) Kích thước mẫu tăng lên Đúng • B) Số biến độc lập Sai • C) Hệ số xác định R 2Sai • D) Giá trị P_value Sai Sai Đáp án là: Kích thước mẫu tăng lên Vì: Giả sử ta có hệ số mô hình hồi quy tuyến tính đơn với kích thước mẫu n độ tin cậy ta có khoảng tin cậy hệ số Nhìn vào khoảng tin cậy hệ số yếu tố tác động độ tin cậy, kích thước mẫu, độ lệch chuẩn Tham khảo: Xem mục 3.4 – Ước lượng khoảng cho hệ số hồi quy Câu 27: • [Góp ý] Khi có đa cộng tuyến Chọn câu trả lời A) Các ước lượng hệ số góc chệch Sai • B) Các ước lượng hệ số góc không chệch • C) Các ước lượng hệ số góc chệch đơn vị Sai • D) Các ước lượng hệ số góc chệch đơn vị Sai Đúng Sai Đáp án là: Các ước lượng hệ số góc không chệch Vì: Khi có đa cộng tuyến, ước lượng hệ số góc không chệch Tham khảo: Xem mục 5.4 – Hậu tượng đa cộng tuyến Câu 28: • [Góp ý] Nếu mô hình có phương sai sai số thay đổi, làm cho: Chọn câu trả lời A) Phương sai ước lượng OLS nhỏ Đúng • B) Các ước lượng OLS tuyến tính Sai • C) Không ảnh hưởng đến ước lượng OLS Sai • D) Không ước lượng tham số phương pháp OLS Sai Sai Đáp án là: Phương sai ước lượng OLS nhỏ Câu 2: [Góp ý] Hệ số tương quan dùng để đo Chọn câu trả lời • A) mức độ chiều quan hệ tuyến tính X Y Đúng • B) ước lượng OLS tham số hồi quy Sai • C) giá trị dự báo Y ứng với giá trị X Sai • D) biến động Y biến mô hình Sai Sai Đáp án là: Mức độ chiều quan hệ tuyến tính X Y Vì: Do tính chất: r = 0, X Y độc lập; , X Y có quan hệ hàm tuyến tính Tham khảo: Xem mục 3.2 Hệ số xác định r đo độ phù hợp hàm hồi quy mẫu Câu 3: [Góp ý] Nếu hệ số tương quan 1.0, hệ số xác định là: Chọn câu trả lời • A) Đúng • B) 2Sai • C) 0Sai • D) -1Sai Sai Đáp án là: Vì: r = , nên r2=1 Tham khảo: Xem mục 5.5 – Phát hiện tượng đa cộng tuyến Câu 4: [Góp ý] Vì đa cộng tuyến, t-tests cho hệ số cho biết: Chọn câu trả lời • A) Một vài hệ số ý nghĩa thực chất chúng có ý nghĩa Đúng • B) Một vài hệ số có ý nghĩa thực chất chúng ý nghĩa Sai • C) Một vài hệ số ý nghĩa Vì thực chất chúng ý nghĩa Sai • D) Một vài hệ số có ý nghĩa Vì thực chất chúng có ý nghĩa Sai Sai Đáp án là: Một vài hệ số ý nghĩa thực chất chúng có ý nghĩa Vì: Đa cộng tuyến làm tỷ số t ý nghĩa Tham khảo: Xem mục 5.4 – Hậu tượng đa cộng tuyến Câu 5: [Góp ý] Có quan sát sau (X,Y): (3, 1), (3, -1), (3, 0), (3, -2) (3, 2) đó: Chọn câu trả lời • A) Hệ số tương quan -1/2 Sai • B) Hệ số tương quan Đúng • C) Hệ số tương quan Sai • D) Hệ số xác định Sai Sai Đáp án là: Hệ số tương quan Vì: Các giá trị quan sát nằm đối xứng qua trục hoành Tham khảo: Xem mục 5.5 – Phát hiện tượng đa cộng tuyến Câu 6: [Góp ý] Nếu quan hệ tuyến tính Y X, hệ số xác định phải bằng: Chọn câu trả lời • A) 1.0Sai • B) 0.0 Đúng • C) -1Sai • D) -2Sai Sai Đáp án là: 0.0 Vì: Do điều chỉnh cho n k Không có quan hệ tuyến tính r=0 , nên r2=0 Tham khảo: Xem mục 5.5 – Phát hiện tượng đa cộng tuyến Câu 7: [Góp ý] Khi biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với biến độc lập lại, ta có: Chọn câu trả lời • A) Phương sai sai số thay đổi Sai • B) Phương sai Sai • C) Đa cộng tuyến Đúng • D) Tự tương quan Sai Sai Đáp án là: Đa cộng tuyến Vì: Khi biến độc lập có quan hệ cộgn tuyến với biến độc lập khác tức biến độc lập có tương quan với nhau, đa cộng tuyến Tham khảo: Xem mục 5.1 – Khái niệm đa cộng tuyến Câu 8: [Góp ý] Khi có đa cộng tuyến Chọn câu trả lời • A) Các ước lượng hệ số góc chệch Sai • B) Các ước lượng hệ số góc không chệch Đúng • C) Các ước lượng hệ số góc chệch đơn vị Sai • D) Các ước lượng hệ số góc chệch đơn vị Sai Sai Đáp án là: Các ước lượng hệ số góc không chệch Vì: Khi có đa cộng tuyến, ước lượng hệ số góc không chệch Tham khảo: Xem mục 5.4 – Hậu tượng đa cộng tuyến Câu 9: [Góp ý] Để kiểm định hệ số góc biết có 10 quan sát, ước lượng hệ số góc =2.45 với sai số tiêu chuẩn tương ứng 1.2, giá trị thống kê kiểm định là: Chọn câu trả lời • A) 2.042 Đúng • B) 0.306Sai • C) 1.50Sai • D) 0.300Sai Sai Đáp án là: 2.042 Vì: Sử dụng công thức: Tham khảo: Xem mục 6.3 – Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Câu 10: [Góp ý] Giá trị nhỏ sai số tiêu chuẩn ước lượng nhận là: Chọn câu trả lời • A) -1Sai • B) Đúng • C) 1Sai • D) -∞Sai Sai Đáp án là: Vì: Từ công thức: ; RSS nhỏ Tham khảo: Xem mục: Mục 6.3 – Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Câu 11: [Góp ý] Nếu mô hình có phương sai sai số thay đổi, làm cho: Chọn câu trả lời • A) Phương sai ước lượng OLS nhỏ Đúng • B) Các ước lượng OLS tuyến tính Sai • C) Không ảnh hưởng đến ước lượng OLS Sai • D) Không ước lượng tham số phương pháp OLS Sai Sai Đáp án là: Phương sai ước lượng OLS nhỏ Vì: Phương sai sai số thay đổi làm ước lượng OLS không hiệu phương sai ước lượng OLS nhỏ Tham khảo: Xem mục 6.2 – Hậu phương sai sai số thay đổi Câu 12: [Góp ý] Sai số tiêu chuẩn ước lượng cho biết: Chọn câu trả lời • A) Biến thiên Y quanh đường hồi quy mẫu Đúng • B) Biến thiên X quanh đường hồi quy mẫu Sai • C) Biến thiên Y quanh đường giá trị trung bình Sai • D) Biến thiên X quanh đường giá trị trung bình Sai Sai Đáp án là: Biến thiên Y quanh đường hồi quy mẫu Vì: Sai số tiêu chuẩn ước lượng phản ánh biến thiên Y quanh đường hồi quy mẫu Tham khảo: Xem mục 6.3 – Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Câu 13: [Góp ý] Sai số tiêu chuẩn ước lượng 20, n=10 RSS là: Chọn câu trả lời • A) 400Sai • B) 3,200 Đúng • C) 4,000Sai • D) 40,000Sai Sai Đáp án là: 3,200 Vì: Sử dụng công thức: với n=10; =20 Tham khảo: Xem mục 6.3 – Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Câu 14: [Góp ý] Nếu giá trị quan sát Y giá trị dự báo Chọn câu trả lời giống nhau, sai số tiêu chuẩn ước lượng • A) Đúng • B) 1Sai • C) -1Sai • D) 2Sai Sai Đáp án là: Vì: Var( Y0)= Var( )+ Tham khảo: Xem mục 6.1 – Nguyên nhân tượng phương sai sai số thay đổi Câu 15: [Góp ý] Trong phân tích hồi quy, điều sau cho phân phối nhiễu ngẫu nhiên? Chọn câu trả lời • A) Phân phối chuẩn với trung bình = Đúng • B) Các nhiễu không tương quan Sai • C) Các phương sai nhiễu Sai • D) Tổng phần dư Sai Sai Đáp án là: Phân phối chuẩn với trung bình = Vì: Giả thiết phương pháp bình phương nhỏ cổ điển Tham khảo: Xem mục 3.1 – Ước lượng tham số hồi quy phương pháp bình phương tối thiểu Tổng điểm : 0/15 = Câu 1: [Góp ý] Hệ số tương quan dùng để đo Chọn câu trả lời • A) mức độ chiều quan hệ tuyến tính X Y Đúng • B) ước lượng OLS tham số hồi quy Sai • C) giá trị dự báo Y ứng với giá trị X Sai • D) biến động Y biến mô hình Sai Sai Đáp án là: Mức độ chiều quan hệ tuyến tính X Y Vì: Do tính chất: r = 0, X Y độc lập; , X Y có quan hệ hàm tuyến tính Tham khảo: Xem mục 3.2 Hệ số xác định r đo độ phù hợp hàm hồi quy mẫu Câu 2: [Góp ý] Có quan sát sau (X,Y): (3, 1), (3, -1), (3, 0), (3, -2) (3, 2) đó: Chọn câu trả lời • A) Hệ số tương quan -1/2 Sai • B) Hệ số tương quan Đúng • C) Hệ số tương quan Sai • D) Hệ số xác định Sai Sai Đáp án là: Hệ số tương quan Vì: Các giá trị quan sát nằm đối xứng qua trục hoành Tham khảo: Xem mục 5.5 – Phát hiện tượng đa cộng tuyến Câu 3: [Góp ý] Hệ số xác định bội điều chỉnh điều chỉnh cho: Chọn câu trả lời • A) Số tham số mô hinh (cả hệ số chặn) Sai • B) Số biến phụ thuộc kích thước mẫu Sai • C) Số biến độc lập kích thước mẫu Đúng • D) Hệ số tương quan mức ý nghĩa Sai Sai Đáp án là: Số biến độc lập kích thước mẫu Vì: Hệ số xác định bội điều chỉnh: Do điều chỉnh cho n k Tham khảo: Xem mục 5.5 – Phát hiện tượng đa cộng tuyến Câu 4: [Góp ý] Nếu hệ số tương quan -0,80, phần trăm biến thiên Y giải thích X Chọn câu trả lời • A) 80%.Sai • B) 64% Đúng • C) 92%.Sai • D) %.Sai Sai Đáp án là: 64% Vì: r = - 0,8 , nên r = 0,64 r2 hệ số xác định đo lường biến động Y giải thích X Tham khảo: Xem mục 3.2 Hệ số xác định r đo độ phù hợp hàm hồi quy mẫu Câu 5: [Góp ý] Nguyên nhân tượng đa cộng tuyến Chọn câu trả lời • A) biến độc lập có hệ số tương quan thấp Sai • B) sai số tiêu chuẩn hệ số hồi quy cao Sai • C) số quan sát lớn số biến độc lập Sai • D) có sai sót trình thu thập liệu Đúng Sai Đáp án là: có sai sót trình thu thập liệu Vì: Hiện tượng đa cộng tuyến xảy biến độc lập tương quan với Các nguyên nhân liệt kê do: - Các biến độc lập tương quan cao - Số quan sát nhỏ số biến độc lập - Phương pháp thu thập liệu Tham khảo: Xem mục 5.1 – Khái niệm đa cộng tuyến Câu 6: [Góp ý] Vì đa cộng tuyến, t-tests cho hệ số cho biết: Chọn câu trả lời • A) Một vài hệ số ý nghĩa thực chất chúng có ý nghĩa Đúng • B) Một vài hệ số có ý nghĩa thực chất chúng ý nghĩa Sai • C) Một vài hệ số ý nghĩa Vì thực chất chúng ý nghĩa Sai • D) Một vài hệ số có ý nghĩa Vì thực chất chúng có ý nghĩa Sai Sai Đáp án là: Một vài hệ số ý nghĩa thực chất chúng có ý nghĩa Vì: Đa cộng tuyến làm tỷ số t ý nghĩa Tham khảo: Xem mục 5.4 – Hậu tượng đa cộng tuyến Câu 7: [Góp ý] Khi biến độc lập có quan hệ cộng tuyến với biến độc lập lại, ta có: Chọn câu trả lời • A) Phương sai sai số thay đổi Sai • B) Phương sai Sai • C) Đa cộng tuyến Đúng • D) Tự tương quan Sai Sai Đáp án là: Đa cộng tuyến Vì: Khi biến độc lập có quan hệ cộgn tuyến với biến độc lập khác tức biến độc lập có tương quan với nhau, đa cộng tuyến Tham khảo: Xem mục 5.1 – Khái niệm đa cộng tuyến Câu 8: [Góp ý] Khi có đa cộng tuyến Chọn câu trả lời • A) Các ước lượng hệ số góc chệch Sai • B) Các ước lượng hệ số góc không chệch Đúng • C) Các ước lượng hệ số góc chệch đơn vị Sai • D) Các ước lượng hệ số góc chệch đơn vị Sai Sai Đáp án là: Các ước lượng hệ số góc không chệch Vì: Khi có đa cộng tuyến, ước lượng hệ số góc không chệch Tham khảo: Xem mục 5.4 – Hậu tượng đa cộng tuyến Câu 9: [Góp ý] Sai số tiêu chuẩn ước lượng cho biết: Chọn câu trả lời • A) Biến thiên Y quanh đường hồi quy mẫu Đúng • B) Biến thiên X quanh đường hồi quy mẫu Sai • C) Biến thiên Y quanh đường giá trị trung bình Sai • D) Biến thiên X quanh đường giá trị trung bình Sai Sai Đáp án là: Biến thiên Y quanh đường hồi quy mẫu Vì: Sai số tiêu chuẩn ước lượng phản ánh biến thiên Y quanh đường hồi quy mẫu Tham khảo: Xem mục 6.3 – Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Câu 10: [Góp ý] Nếu mô hình có phương sai sai số thay đổi, làm cho: Chọn câu trả lời • A) Phương sai ước lượng OLS nhỏ Đúng • B) Các ước lượng OLS tuyến tính Sai • C) Không ảnh hưởng đến ước lượng OLS Sai • D) Không ước lượng tham số phương pháp OLS Sai Sai Đáp án là: Phương sai ước lượng OLS nhỏ Vì: Phương sai sai số thay đổi làm ước lượng OLS không hiệu phương sai ước lượng OLS nhỏ Tham khảo: Xem mục 6.2 – Hậu phương sai sai số thay đổi Câu 11: [Góp ý] Sai số tiêu chuẩn ước lượng 20, n=10 RSS là: Chọn câu trả lời • A) 400Sai • B) 3,200 Đúng • C) 4,000Sai • D) 40,000Sai Sai Đáp án là: 3,200 Vì: Sử dụng công thức: với n=10; =20 Tham khảo: Xem mục 6.3 – Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Câu 12: [Góp ý] Giá trị nhỏ sai số tiêu chuẩn ước lượng nhận là: Chọn câu trả lời • A) -1Sai • B) Đúng • C) 1Sai • D) -∞Sai Sai Đáp án là: Vì: Từ công thức: ; RSS nhỏ Tham khảo: Xem mục: Mục 6.3 – Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Câu 13: [Góp ý] Để kiểm định hệ số góc biết có 10 quan sát, ước lượng hệ số góc =2.45 với sai số tiêu chuẩn tương ứng 1.2, giá trị thống kê kiểm định là: Chọn câu trả lời • A) 2.042 Đúng • B) 0.306Sai • C) 1.50Sai • D) 0.300Sai Sai Đáp án là: 2.042 Vì: Sử dụng công thức: Tham khảo: Xem mục 6.3 – Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Câu 14: [Góp ý] Phương pháp sau sử dụng để dự báo giá trị biến phụ thuộc dựa giá trị cụ thể biến độc lập? Chọn câu trả lời • A) Phân tích tương quan Sai • B) Hệ số tương quan Sai • C) Hiệp phương sai Sai • D) Phân tích hồi quy Đúng Sai Đáp án là: Phân tích hồi quy Vì: Dự báo giá trị biến phụ thuộc dựa sở đường hồi quy mẫu( xác định phân tích hồi quy) Tham khảo: Xem mục 6.3 – Phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Câu 15: [Góp ý] Nếu giá trị quan sát Y giá trị dự báo Chọn câu trả lời giống nhau, sai số tiêu chuẩn ước lượng • A) Đúng • B) 1Sai • C) -1Sai • D) 2Sai Sai Đáp án là: Vì: Var( Y0)= Var( )+ Tham khảo: Xem mục 6.1 – Nguyên nhân tượng phương sai sai số thay đổi ... [Góp ý] Theo định nghĩa kinh tế lượng kinh tế lượng kết hợp số môn khoa học sau trừ: Chọn câu trả lời A) Kinh tế họcSai • B) Thống kê toán Sai • C) Mô hình Toán kinh tế Sai • D) Tâm lí học Đúng... nghiên cứu định lượng để đưa lời giải số cho vấn đề kinh tế Tham khảo: Xem mục 1.1 – Kinh tế lượng Câu 8: • [Góp ý] Sai số ngẫu nhiên mô hình kinh tế lượng thể Chọn câu trả lời A) sai số biến thực... kinh tế Sai D) Việc sử dụng phương pháp định tính nghiên cứu tâm lý xã hội Sai • Sai Đáp án là: Việc sử dụng phương pháp thống kê toán học kinh tế Vì: Mục tiêu kinh tế lượng nghiên cứu định lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kinh tế lượng _ đề trắc nghiệm môn kinh te luong, Kinh tế lượng _ đề trắc nghiệm môn kinh te luong, Kinh tế lượng _ đề trắc nghiệm môn kinh te luong

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay