LT trc thi kinh tế phát triển QT103

143 235 0
  • Loading ...
1/143 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:43

Câu 1: • [Góp ý] Quyền sử dụng tài nguyên hàng hóa –có giá trị chúng dùng để làm thị trường? Chọn câu trả lời A) Biếu, tặng Sai • B) Bán cho người khác Sai • C) Trao đổi.Sai • D) Mua bán, trao đổi Đúng Sai Đáp án là:Mua bán, trao đổi Vì: Quyền sử dụng tài nguyên hàng hóa có giá trị, mà hàng hóa mua bán trao đổi thị trường Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1],chương 6, mục III.2 Giá trị thị trường tài nguyên Câu 2: • [Góp ý] Tổng sản lượng kinh tế phụ thuộc vào yếu tố đầu vào đây? Chọn câu trả lời A) Công nghệ, lao động, vốn sản xuất Sai • B) Công nghệ, lao động, tài nguyên Sai • C) Chỉ phụ thuộc vào công nghệ hành Sai • D) Công nghệ hành, lao động,vốn sản xuất, tài nguyên Đúng Sai Đáp án là: Công nghệ hành, lao động,vốn sản xuất, tài nguyên Vì: Tổng sản lượng kinh tế phụ thuộc vào tất yếu tố đầu vào : Công nghệ hành, lao động, vốn sản xuất, tài nguyên Với ngành kinh tế khác có tỷ lệ yếu tố đầu vào khác Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 8, mục I.3.1 Nhân tố công nghệ hàm sản xuất Câu 3: • [Góp ý] Vốn lưu động bao gồm: Chọn câu trả lời A) Công xưởng, nhà máy Sai • B) Máy móc thiết bị Sai • C) Phương tiện vận tải Sai • D) Các khoản đầu tư ngắn hạn Đúng Sai Đáp án là: Các khoản đầu tư ngắn hạn Vì: Vốn lưu động biểu tiền toàn tài sản lưu động doanh nghiệp Mà khoản đầu tư ngắn hạn tài sản nằm lưu thông khoản đầu tư ngắn hạn gọi vốn lưu động Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 7, mục I.2.Vốn đầu tư hình thức đầu tư Câu 4: • [Góp ý] Trung gian tài có chức sau đây? Chọn câu trả lời A) Chức tạo vốn cung ứng vốn Sai • B) Chức cung ứng vốn kiểm soát Sai • C) Chức kiểm soát tạo vốn Sai • D) Chức tạo vốn, cung ứng vốn kiểm soát Đúng Sai Đáp án là: Chức tạo vốn, cung ứng vốn kiểm soát Vì: + Chức tạo vốn: Các trung gian tài huy độngvốnnhàn rỗi nềnkinh tế, hình thành cácquỹ tiền tệtập trung Bằng cách trảlãi suất, trung gian tài đem lại lợi ích cho người có tiềntiết kiệmvà đồng thời làm lợi cho giai đoạn cung ứng vốn + Chức cung ứng vốn: Trong nềnkinh tế thị trường, người cần vốn cácdoanh nghiệp, tổ chứckinh doanhtrong nước Tổ chức tài trung gian đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn nhận khoản lợi định thông qua việc cho vay vớilãi suấtcho vay lớn lãi suất tổ chức trả cho người tiết kiệm + Chức kiểm soát: Các tổ chức trung gian kiểm soát nhằm giảm tới mức tối thiểu rủi ro cách thường xuyên định kỳ kiểm soát trước cho vay, sau cho cácdoanh nghiệpvay vốn Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 7,mục IV.3 Các phương pháp tạo lập nguồn vốn đầu tư Câu 5: • • [Góp ý] Để thực chiến lược thay hàng nhập yếu tố quan trọng Chọn câu trả lời A) Thị trường tiêu thụ sản phẩm nước đủ lớn Sai B) Quy mô dân số đông Sai • C) Vai trò Chính phủ • D) Khả thu hút vốn lớn Sai Đúng Sai Đáp án là: Vai trò Chính phủ Vì: Chính phủ can thiệp hỗ trợ nhiều cho ngành công nghiệp nước hình thức trợ cấp,bảo hộ thuế quan hạn ngạch xuất Tham khảo : Tài liệu tham khảo số [1], chương 9, mục I.3 Tác động ngoại thương đến tăng trưởng kinh tế Câu 6: • [Góp ý] Trước đây, ViệtNamkhai thác dầu thô đem xuất khẩu, thu ngoại tệ; tăng trưởng kinh tế dựa vào nguồn thu dầu thô túy là: Chọn câu trả lời A) Tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu Sai • B) Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng • C) Phát triển kinh tế theo chiều sâu Sai • D) Phát triển kinh tế theo chiều rộng Sai Đúng Sai Đáp án là:Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng Vì: Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng dựa sở tăng đầu tư, khai thác tài nguyên, sức lao động giá rẻ số yếu tố lợi khác Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 2, mục V Lý thuyết tăng trưởng kinh tế đại Câu 7: • [Góp ý] Cầu lao động khu vực nông thôn có đặc điểm nào? Chọn câu trả lời A) Co giãn nhiều Sai • B) Co giãn • C) Không co giãn Sai • D) Hệ số co giãn =1 Sai Đúng Sai Đáp án là: Co giãn Vì: Cầu lao động lại co giãn cấu sản xuất nông nghiệp chậm thay đổi, nguồn lực cho sản xuất bị hạn chế Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1],chương 5, mục III.3.2 Phân chia thị trường lao động nước phát triển Câu 8: • [Góp ý] Nhà kinh tế thuộc trường phái sau cho rằng: “Có nguồn lực để tăng trưởng phát triển kinh tế là: đất đai, lao động vốn Trong đất đai nguồn lực quan trọng nhất”? Chọn câu trả lời A) Nhà kinh tế học tân cổ điển Sai • B) Nhà kinh tế học J.Keynes Sai • C) Nhà kinh tế học hai khu vực Sai • D) Nhà kinh tế học cổ điển Đúng Sai Đáp án là: Nhà kinh tế học cổ điển Vì: Các nhà kinh tế học cổ điển cho có nguồn lực để tăng trưởng phát triển kinh tế là: đất đai, lao động vốn Nền kinh tế chủ yếu phụ thuộc ngành nông nghiệp, đất đai nguồn lực quan trọng Sở dĩ diện tích đất đai có hạn độ màu mỡ đất đai ngày giảm Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 2,mục I Các yếu tố tăng trưởng kinh tế mối quan hệ chúng Câu 9: • [Góp ý] Tài nguyên sau có khả tái tạo? Chọn câu trả lời A) Dầu khí.Sai • B) Mỏ than đá.Sai • C) Mỏ vàng.Sai • D) Rừng Đúng Sai Đáp án là:Rừng Vì: Tài nguyên rừng nguồn tài nguyên tác động quy luật tự nhiên người tái tạo khoảng thời gian ngắn Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1],chương 6, mục I.2 Phân loại tài nguyên thiên nhiên Câu 10: • [Góp ý] Ai tác giả quy luật tăng suất lao động? Chọn câu trả lời A) E Engel Sai • B) A.Fisher • C) Rostow Sai • D) LewisSai Đúng Sai Đáp án là: A.Fisher Vì: Quy luật tăng suất lao động A Fisher nghiên cứu ra, nằm sách “Các quan hệ kinh tế tiến kỹ thuật” xuất năm 1935 ông Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 3, mục I.2.1 Những sở lý thuyết Câu 11: • [Góp ý] Theo anh (chị) phương hướng xây dựng cấu vùng kinh tế là? Chọn câu trả lời A) Tập trung đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm Sai • B) Đầu tư cho vùng xa, vùng sâu Sai • C) Tập trung đầu tư sở hạ tầng, đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểmSai D) Tập trung đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm, đầu tư cho vùng • sâu vùng xa Đúng Sai Đáp án là: Tập trung đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm, đầu tư cho vùng sâu vùng xa Vì: Phương hướng xây dựng cấu vùng kinh tế: tập trung đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm đồng thời phải đầu tư cho vùng sâu, vùng xa mức độ định, hạn chế chênh lệch đáng vùng Tham khảo: Bài 7, mục Cơ cấu vùng kinh tế Câu 12: • [Góp ý] Anh (chị) cho biết tăng trưởng kinh tế không dẫn đến cải thiện đời sống nhân dân nguyên nhân say đây? Lựa chọn phương án trả lời nhất: Chọn câu trả lời A) Nhà nước dùng phần lớn thu nhập để tái đầu tư Đúng • B) Nhà nước thực phân phối lại tầng lớp dân cư Sai • C) Nhà nước dùng phần nhỏ thu nhập để thực chương trình xóa đói giảm nghèo Sai D) Nhà nước dùng thu nhập để xây dựng công Sai • Sai Đáp án là: Nhà nước dùng phần lớn thu nhập để tái đầu tư Vì: Nhà nước dùng phần lớn thu nhập để tái đầu tư thời gian dài không cải thiện đời sống nhân dân mà trái lại làm cho tiêu dùng giảm sút tạo tăng trưởng kinh tế Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 4, mục I Tăng trưởng kinh tế vấn đề cải thiện đời sống nhân dân Câu 13: • [Góp ý] Nhân tố sau tác động đến cầu vốnđầu tư kinh tế? Chọn câu trả lời A) Lãi suất tiền vay Sai • B) Thuế doanh nghiệp Sai • C) Môi trường đầu tư Sai • D) Lãi suất tiền vay, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, môi trường đầu tư Đúng Sai Đáp án là: Lãi suất tiền vay, thuế suát thuế thu nhập doanh nghiệp, môi trường đầu tư Vì: + Tại mức giá tài sản đầu tư mức lợi nhuận kỳ vọng xác định, thay đổi mức lãi suất tiền vay ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư + Vào thời kỳ khác chu kỳ kinh doanh phản ánh mức nhu cầu đầu tư khác + Nếu Chính phủ đánh thuế thu nhập cao làm gia tăng chi phí đầu tư làm cho thu nhập doanh nghiệp giảm, làm nản lòng nhà đầu tư Do mà nhân tố tác động đến vốn đầu tư lãi suất tiền vay, thuế doanh nghiệp môi trường đầu tư Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 7, mục III Các yếu tố tác động đến cầu vốn đầu tư Câu 14: • [Góp ý] Theo anh (chị) giải pháp “kho đệm dự trữ quốc tế” lập thỏa thuận ai? Chọn câu trả lời A) Các nước thực sách bảo hộ thuế quan Sai • B) Các nước nhập Sai • C) Nước xuất nước nhập Đúng D) Các nước thực sách bảo hộ hạn ngạch Sai • Sai Đáp án là: Nước xuất nước nhập Vì: Hội liên hiệp quốc tế thương mại phát triển đưa “Chương trình tổng hợp hàng hóa” Theo chương trình quỹ chung thành lập dựa thỏa thuận hai bên nước xuất nhập Quỹ mua dự trữ 18 mặt hàng nhằm bình ổn giá Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 9, mục III Chiến lược xuất sản phẩm thô Câu 15: • [Góp ý] Một quốc gia có thứ hạng theo GDP trừ thứ hạng theo HDI dương có ý nghĩa gì? Chọn câu trả lời A) Quốc gia có kinh tế tăng trưởng nhanh bất bình đẳng • thu nhập cao Sai B) Quốc gia có kinh tế tăng trưởng nhanh bất bình đẳng • thu nhập thấp Sai C) Quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao chưa • quan tâm nhiều đến việc cải thiện đời sống người dân Sai D) Quốc gia trọng sử dụng thành tăng trưởng kinh tế để cải thiện đời sống nâng cao phúc lợi cho người dân Đúng Sai Đáp án là: Quốc gia trọng sử dụng thành tăng trưởng kinh tế để cải thiện đời sống nâng cao phúc lợi cho người dân Vì: Một quốc gia mà có thứ hạng theo GDP trừ thứ hạng theo HDI dương, có nghĩa quốc gia trọng sử dụng thành tăng trưởng kinh tế để cải thiện đời sống nâng cao phúc lợi cho người dân Tham khảo : Tài liệu tham khảo số [1], chương 4, mục II.2 Chỉ số phát triển người Câu 16: • [Góp ý] Khi tiến hành cải tiến sản phẩm làm cho Chọn câu trả lời A) Giá lượng tiêu thụ sản phẩm tăng lên Đúng • B) Giá lượng tiêu thụ sản phẩm giảm Sai • C) Giá sản phẩm tăng lên, lương tiêu thụ không đổi Sai • D) Giá sản phẩm không đổi, lượng tiêu thụ sản phẩm tăng lên.Sai Sai Đáp án là: Giá lượng tiêu thụ sản phẩm tăng lên Vì: Khi tiến hành cải tiến sản phẩm, đương cầu dịch chuyển sang phải, làm cho giá lượng tăng lên Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 8, mục II.2.1 Đổi sản phẩm Câu 17: • [Góp ý] Phân loại theo công dụng tài nguyên thiên nhiên bao gồm loại? Chọn câu trả lời A) loại Đúng • B) loại.Sai • C) loại.Sai • D) loại.Sai Sai Đáp án là: loại Vì: Phân loại theo công dụng tài nguyên thiên nhiên bao gồm loại sau: + Nguồn lượng; + Khoáng sản; + Nguồn tài nguyên rừng; + Đất đai; + Nguồn nước; + Biển thủy sản; + Khí hậu Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1],chương 6, mục I.2 Phân loại tài nguyên thiên nhiên Câu 18: • [Góp ý] Căn vào loại hình chuyển giao, chuyển giao công nghệ phân thành loại sau đây? Chọn câu trả lời A) Chuyển giao công nghệ sản phẩm, chuyển giao công nghệ trình Đúng • B) Chuyển giao công nghệ nước, công nghệ nước Sai • C) Chuyển giao công nghệ theo chiều dọc, chuyển giao công nghệ • theo chiều ngang Sai D) Chuyển giao công nghệ thiết kế sản phẩm, công nghệ sử dụng Sai Sai Đáp án là: Chuyển giao công nghệ sản phẩm, chuyển giao công nghệ trình Vì: · Chuyển giao công nghệ thiết kế sản phẩm công nghệ sử dụng chuyển giao công nghệ sản phẩm · Chuyển giao công nghệ nước công nghệ nước vào chủ thể chuyển giao · Chuyển giao công nghệ theo chiều dọc, chuyển giao công nghệ theo chiều ngang vào hình thái công nghệ chuyển giao · Chuyển diao công nghệ sản phẩm, chuyển giao công nghệ trình vào loại hình chuyển giao Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 8, mục II.1 Những vấn đề hoạt động đổi công nghệ Câu 19: • [Góp ý] Theo nhà kinh tế cổ điển đâu giới hạn tăng trưởng Chọn câu trả lời A) Đất đai Đúng • B) Lao động Sai • C) VốnSai • D) Khoa học – công nghệ Sai Sai Đáp án là: Đất đai Vì: Theo nhà kinh tế cổ điển đất đai giới hạn tăng trưởng Tham khảo : Tài liệu tham khảo số [1], chương 9, mục I.1 Lợi tuyệt đối ngoại thương Câu 20: • [Góp ý] Nếu yếu tố khác không đổi kết việc cải tiến quy trình sản xuất làm cho? Chọn câu trả lời A) Đường cung hàng hóa dịch chuyển lên Sai • B) Đường cầu hàng hóa dịch chuyển lên Sai • C) Đường cung hàng hóa dịch chuyển xuống • D) Đường cầu hàng hóa dịch chuyển xuống Sai Đúng Sai Đáp án là: Đường cung hàng hóa dịch chuyển xuống Vì: Việc cải tiến quy trình công nghệ cho phép nâng cao suất máy móc thiết bị suất người lao động, làm tăng lượng cung hàng hóa thị trường, nên kết cải tiến quy trình sản xuất kéo theo dịch chuyển đường cung sang phải (xuống dưới) Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 8, mục II.2.1.2 Đổi quy trình sản xuất Câu 21: [Góp ý] Căn vào vị trí đường cong Lorenz, quốc gia có bình đẳng phân phối thu nhập tăng lên khi:Chọn đáp án nhất: Chọn câu trả lời • A) Đường cong Lorenz gần đường 45 o • B) Đường cong Lorenz xa đường 45 oSai • C) Đường cong Lorenz trùng với đường nghiên cứu lý thuyết Sai • D) Đường cong Lorenz xa đường 45 o trùng với đường Đúng nghiên cứu lý thuyết Sai Sai Đáp án là: Đường cong Lorennz gần đường 45 oOK Vì: Khoảng cách đường chéo (đường 45 o) đường Lorenz dấu hiệu cho biết mức độ bất bình đẳng Đướng Lorenz cách xa đường 45o mức độ bất bình đẳng lớn Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 4, mục III Các tiêu phản ánh tình trạng bất bình đẳng nghèo đói Câu 22: • [Góp ý] Bảo hộ phủ thuế quan chia làm hình thức Chọn câu trả lời A) hình thức Đúng • B) hình thứcSai • C) hình thức Sai • D) hình thức Sai Sai Đáp án là: hình thức Vì: Chính phủ bảo hộ doanh nghiệp thuế quan thông qua hình thức: Bảo hộ thuế quan danh nghĩa bảo hộ thuế quan thực tế Tham khảo : Tài liệu tham khảo số [1], chương 9, mục I.3 Tác động ngoại thương đến tăng trưởng kinh tế Câu 23: • [Góp ý] Theo anh (chị) lý thuyết lợi tương đối đề cập tới khác nước yếu tố sau đây? Chọn câu trả lời A) Vốn đầu tư Sai • B) Nhân công lao động Sai • C) Chi phí so sánh Đúng • D) Thất nghiệp chu kỳ Sai Sai Đáp án là: Thất nghiệp trá hình Vì: Thất nghiệp trá hình tình trạng thiếu việc làm suất thấp Thất nghiệp trá hình đặc trưng kinh tế nông nghiệp, chậm phát triển Trong khu vực thành thị, dạng thất nghiệp tồn dạng khác như: làm việc với suất thấp, không góp phần tạo thu nhập cho xã hội mà chủ yếu tạo thu nhập đủ sống (nhiều dạng mức sống tối thiểu) Dạng thất nghiệp gọi thất nghiệp vô hình Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1],chương 5, mục II.3 Thất nghiệp nước phát triển Câu 17: [Góp ý] Theo mô hình Rostow giai đoạn kinh tế có cấu ngành kinh tế công nghiệp-dịch vụ- nông nghiệp? Chọn câu trả lời • A) Xã hội truyền thống Sai • B) Giai đoạn cất cánh Sai • C) Giai đoạn trưởng thành Đúng • D) Giai đoạn tiêu dùng cao Sai Sai Đáp án là: Giai đoạn trưởng thành Vì: Theo mô hình kinh tế Rostow giai đoạn trưởng thành, tỷ lệ đầu tư tăng liên tục, khoa học –kỹ thuật ứng dụng toàn hoạt động kinh tế,nhiều ngành công nghiệp mới, đại phát triển, nông ngh Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 3, mục I.2.1 Những sở lý thuyết Câu 18: [Góp ý] Nguồn vốn sau có đặc điểm: Luôn có phần viện trợ không hoàn lại? Chọn câu trả lời • A) NGO Sai • B) FDI.Sai • C) ODA Đúng • D) FDI, ODA Sai Sai Đáp án là: ODA Vì: Ưu điểm nguồn vốn viện trợ phát triển thức (ODA) lãi suất thấp, thời gian cho vay thời gian ân hạn dài, nguồn vốn ODA có phần viện trợ không hoàn lại Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 7, mục IV.2.2 Tiết kiệm nước Câu 19: [Góp ý] FDI mang lại lợi ích nước nhận đầu tư? Chọn câu trả lời • A) Tiếp thu công nghệ bí quản lý Đúng • B) Gắn với điều khoản mậu dịch đặc biệt nhập tối đa sản • phẩm bên viện trợ Sai C) Buộc dỡ bỏ dần hàng rào thuế quan bảo hộ số ngành non trẻ Sai • D) Tiếp thu công nghệ bí quản lý, buộc dỡ bỏ hàng rào thuế quan bảo hộ số ngành non trẻ Sai Sai Đáp án là: Tiếp thu công nghệ bí quản lý Vì: Nguồn vốn FDI nguồn vốn đầu tư tư nhân nước để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ nhằm mục đích thu lợi nhuận Do mà lợi ích FDI mang lại nước nhận đầu tư tiếp thu công nghệ hàm lượng cao học hỏi bí quản lý Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 7, mục IV.2.2 Tiết kiệm nước Câu 20: [Góp ý] Điều nói thước đo vị thể giới(GEM)? Chọn câu trả lời • A) Thước đo phản ánh thành tựu khía cạnh tương tự • HDI lại điều chỉnh kết theo bất bình đẳng giới Sai B) Tập trung xem xét lực phụ nữ xã hội, bao gồm trình độ • học vấn khả kiếm tiền họ Đúng C) Tập trung xem xét hội phụ nữ khía cạnh: Tham gia vào • hoạt động trị, tham gia vào hoạt động kinh tế, quyền nguồn lực kinh tế Sai D) Thước đo GEM gần với HDI khác biệt theo giới tình ítSai Sai Đáp án là: Tập trung xem xét hội phụ nữ khía cạnh: Tham gia vào hoạt động trị, tham gia vào hoạt động kinh tế, quyền nguồn lực kinh tế Vì: Thước đo vị giới GEM tập trung xem xét hội phụ nữ lực họ Nó bất bình đẳng giới khía cạnh: · Tham gia hoạt động trị có quyền định · Tham gia hoạt động kinh tế có quyền định · Quyền nguồn lực kinh tế Tham khảo : Tài liệu tham khảo số [1], chương 4, mục III.2 Bất bình đẳng giới.s Câu 21: [Góp ý] Đứng giác độ doanh nghiệp sản phẩm tuyệt đối hiểu là? Chọn câu trả lời • A) Là sản phẩm doanh nghiệp Sai • B) Là sản phẩm thị trường Sai • C) Là sản phẩm doanh nghiệp không thị trường.Sai • D) Là sản phẩm doanh nghiệp thị trường Đúng Sai Đáp án là: Là sản phẩm doanh nghiệp thị trường Vì: Sản phẩm tuyệt đối sản phẩm doanh nghiệp thị trường Lúc doanh nghiệp người tiên phong việc cung cấp sản phẩm Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 8, mục II.2.1 Đổi sản phẩm Câu 22: [Góp ý] Nhiều doanh nghiệp cố gắng tung sản phẩm sớm tốt họ bỏ qua số giai đoạn quy trình thiết kế phát triển sản phẩm do? Chọn câu trả lời • A) Áp lực cạnh tranh Sai • B) Chu kỳ sản phẩm ngày rút ngắn Sai • C) Áp lực cạnh tranh chu kỳ sống sản phẩm ngày rút ngắn Đúng • D) Áp lực cạnh tranh nhóm phát triển sản phẩm Sai Sai Đáp án là: Áp lực cạnh tranh chu kỳ sống sản phẩm ngày rút ngắn Vì: Trên thực tế, áp lực cạnh tranh chu kỳ sản phẩm ngày rút ngắn, nhiều doanh nghiệp cố gắng tung sản phẩm sớm tốt họ bỏ qua số giai đoạn quy trình Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 8, mục II Đổi công nghệ với phát triển kinh tế Câu 23: [Góp ý] Ai tác giả lý thuyết lợi tương đối Chọn câu trả lời • A) Adam Smith Sai • B) D Ricado Đúng • C) Eli Heckscher Sai • D) Bertil Ohlin Sai Sai Đáp án là: D Ricado Vì: D Ricardo phát triển lý thuyết lợi tuyệt đối Adam Smith thành lý thuyết tương đối Ông nghiên cứu lợi góc độ chi phí so sánh để sản xuất sản phẩm Tham khảo : Tài liệu tham khảo số [1], chương 9, mục I.1 Lợi tuyệt đối ngoại thương Câu 24: [Góp ý] Phát triển bền vững Việt Nam phát triển gắn kết chặt chẽ thực nhóm mục tiêu lớn? Chọn câu trả lời • A) nhóm.Sai • B) nhóm Đúng • C) nhóm.Sai • D) nhóm.Sai Sai Đáp án là: nhóm Vì: Phát triển bền vững Việt Nam phát triển mối liên hệ gắn kết chặt chẽ thực nhóm mục tiêu lớn: mục tiêu kinh tế, mục tiêu xã hội, mục tiêu môi trường mục tiêu an ninh quốc phòng Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 6, mục V.2 Phát triển bền vững Câu 25: [Góp ý] Trước đây, ViệtNamkhai thác dầu thô đem xuất khẩu, thu ngoại tệ; tăng trưởng kinh tế dựa vào nguồn thu dầu thô túy là: Chọn câu trả lời • A) Tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu Sai • B) Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng Đúng • C) Phát triển kinh tế theo chiều sâu Sai • D) Phát triển kinh tế theo chiều rộng Sai Sai Đáp án là:Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng Vì: Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng dựa sở tăng đầu tư, khai thác tài nguyên, sức lao động giá rẻ số yếu tố lợi khác Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 2, mục V Lý thuyết tăng trưởng kinh tế đại Câu 26: [Góp ý] Theo anh (chị) phủ Việt Nam đánh thuế cao vào mặt hàng ô tô nhập hình thức bảo hộ sau đây? Chọn câu trả lời • A) Bảo hộ thuế quan danh nghĩa Đúng • B) Bảo hộ thuế quan thực tế Sai • C) Thuế đánh vào hàng nhập Sai • D) Bảo hộ hạn ngạch Sai Sai Đáp án là: Bảo hộ thuế quan danh nghĩa Vì: Bảo hộ thuế quan danh nghĩa hình thức đánh thuế Nhà nước vào hàng nhập có sức cạnh tranh với hàng nước làm cho giá hàng nước cao giá hàng thị trường quốc tế Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 9, mục II.2 Bảo hộ phủ bằng thuế quan Câu 27: [Góp ý] Trữ lượng nguồn tài nguyên thiên nhiên phụ thuộc vào nhân tố sau đây? Chọn câu trả lời • A) Cấu tạo địa chất Đúng • B) Khoa học – công nghệ Sai • C) Con người Sai • D) Khoa học – công nghệ người Sai Sai Đáp án là: Cấu tạo địa chất Vì: Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng vùng trái đất phụ thuộc vào cấu tạo địa chất, thời tiết, khí hậu vùng Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 6, mục I.1 Đặc điểm tài nguyên Câu 28: [Góp ý] Tài nguyên sau khả tái tạo? Chọn câu trả lời • A) Mỏ khoáng sản Đúng • B) Rừng.Sai • C) Thổ nhưỡng Sai • D) Động thực vật nước Sai Sai Đáp án là: Mỏ khoáng sản Vì: Qua trình hình thành mỏ khoáng sản than đá, dầu mỏ, sắt, vàng có đến hàng triệu, chục năm, chục triệu năm Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1],chương 6, mục I.2 Phân loại tài nguyên thiên nhiên Câu 29: [Góp ý] Wiliam Petty, Adam Smith, David Ricardo tiêu biểu cho mô hình tăng trưởng nào? Chọn câu trả lời • A) Mô hình tân cổ điển Sai • B) Mô hình tăng trưởng tuyến tính Sai • C) Mô hình hai khu vực Sai • D) Mô hình cổ điển Đúng Sai Đáp án là: Mô hình cổ điển Vì: Học thuyết kinh tế cổ điển bắt đầu Wiliam Petty kết thúc với đỉnh cao Adam Smith, David Ricardo Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 2,mục I.1 Xuất phát điểm mô hình Câu 30: [Góp ý] Chỉ tiêu sau phản ánh trình độ giáo dục quốc gia? Chọn phương án trả lời nhất: Chọn câu trả lời • A) Tỷ lệ người biết lớn chữ tỷ lệ thất nghiệp Sai • B) Tỷ lệ chi tiêu Nhà nước cho giáo dục Sai • C) Tỷ lệ người lớn biết chữ Sai • D) Tỷ lệ chi tiêu Nhà nước cho giáo dục tỷ lệ người biết chữ Đúng Sai Đáp án là: Tỷ lệ chi tiêu Nhà nước cho giáo dục tỷ lệ người lớn biết chữ OK Vì: Chỉ tiêu phản ánh trình độ văn hóa giáo dục thể qua qua: -Tỷ lệ người biết chữ -Số năm học bình quân tình cho người tử 25 tuổi trở lên - Tỷ lệ chi tiêu Nhà nước cho giáo dục Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 4, mục II Các tiêu phản ánh nhu cầu người Câu 31: [Góp ý] Tại chiến lược thay hàng nhập khẩu, Chính phủ quốc gia thường sử dụng sách bảo hộ Thuế quan nhiều sách trợ cấp? Chọn câu trả lời • A) Vì hình thức thuế quan đơn giản hơn, dễ thực Đúng • B) Vì hình thức thuế quan có tác động nhanh Sai • C) Vì hình thức thuế quan doanh nghiệp ưu chuộng Sai • D) Vì hình thức thuế quan xác định rõ chi phí khởi điểm ngành công nghiệp Sai Sai Đáp án là: Vì hình thức thuế quan đơn giản hơn, dễ thực Vì: Hình thức trợ cấp có thuận lợi xác định rõ chi phí khởi điểm ngành công nghiệp mới, lại có bất lợi thêm gánh nặng cho hệ thống ngân sách nhà nước Do đó, hầu thường áp dụng hình thức thuế quan đơn giản hơn, chi phí tăng thêm người tiêu dùng nước chịu Tham khảo : Tài liệu tham khảo số [1], chương 9, mục II.2 Bảo hộ phủ thuế quan Câu 32: [Góp ý] Thất nghiệp tình trạng tồn Chọn câu trả lời • A) Một số người độ tuổi lao động muốn có việc làm • tìm việc làm mức tiền công định Đúng B) Một số người nguồn lao động muốn có việc làm • tìm việc làm mức tiền công định Sai C) Một số người muốn có việc làm tìm việc làm • mức tiền công định Sai D) Một số người lực lượng lao động muốn có việc làm tìm việc làm Sai Sai Đáp án là: Một số người độ tuổi lao động muốn có việc làm tìm việc làm mức tiền công định Vì: Theo khái niệm tổ chức lao động quốc tế (ILO), thất nghiệp (theo nghĩa chung nhất) tình trạng tồn số người độ tuổi lao động muốn có việc làm tìm việc làm mức tiền công định Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1],chương 5, mục II.3 Thất nghiệp nước phát triển Câu 33: [Góp ý] Lý thuyết kinh tế đánh giá cao vai trò khoa học – công nghệ coi khoa học – công nghệ nhân tố định tăng trưởng phát triển kinh tế? Chọn câu trả lời • A) Mô hình hai khu vực Sai • B) Lý thuyết tăng trưởng kinh tế Đúng • C) Mô hình L.Keynes Sai • D) Mô hình tân cổ điển Sai Sai Đáp án là:Lý thuyết tăng trưởng kinh tế Vì: Lý thuyết tăng trưởng kinh tế đời bối cảnh khoa học – công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp Do lý thuyết đời đánh giá cao vai trò khoa học – công nghệ coi khoa học – công nghệ nhân tố định tăng trưởng phát triển kinh tế Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 2, mục V Lý thuyết tăng trưởng kinh tế đại Câu 34: [Góp ý] Sắp xếp mức độ tăng dần độ khó khả thay lao động ngành theo quan điểm A Fisher Chọn câu trả lời • A) Công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ Sai • B) Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ Đúng • C) Dịch vụ, công nghiệp, nông nghiêp Sai • D) Nông nghiệp, dịch vụ, công nghiệp Sai Sai Đáp án là: Nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ Vì: Theo A.Fisher, ngành nông nghiệp ngành dễ có khả thay lao động việc tăng cường sử dụng máy móc phương thức canh tác tạo điều kiện cho nông dân nâng cao suất lao động , tỷ lệ lao động nông nghiệp có xu hướng giảm dần cấu ngành kinh tế Ngành công nghiệp khó có khả thay lao động ngành nông nghiệp tính chất phức tạp việc sử dụng công nghệ kỹ thuật Ngành dịch vụ coi khó có khả thay lao động đặc điểm kinh tế kỹ thuật việc tạo nó, rào cản cho thay công nghệ kỹ thuật cao Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 3, mục I.2.Những vấn đề mang tính quy luật xu hướng chuyển dịch cấu ngành kinh tế Câu 35: [Góp ý] Giá trị HPI(chỉ số nghèo khổ người) nước cho biết điều gì? Chọn câu trả lời • A) Nghèo khổ người ảnh hưởng lên phần dân số nước Đúng • • B) Một nước có phần trăm dân số sống mức thu nhập trung bình Sai C) Tỷ lệ người dân không tiếp cận với dịch vụ y tế Sai • D) Cho biết phân phối thành tựu tiến người Sai Sai Đáp án là: Nghèo khổ người ảnh hưởng lên phần dân số nước Vì: Giá trị HPI nước nói lên nghèo khổ người ảnh hưởng lên phần trăm dân số nước Tham khảo : Tài liệu tham khảo số [1], chương 4, mục III.1 Bất bình đẳng phân phối thu nhập Câu 36: [Góp ý] Một phát minh coi tạo hiệu ứng ngoại vi nào? Chọn câu trả lời • A) Khi phát minh đem lại lợi ích lâu dài Sai • B) Khi phát minh không gây tổn hại đến lợi ích Sai • C) Khi phát minh mang lại lợi ích chung cho người phát minh toàn • xã hội Đúng D) Khi phát minh bảo hộ sở hữu trí tuệ Sai Sai Đáp án là: Khi phát minh mang lại lợi ích chung cho người phát minh toàn xã hội Vì: Khi phát minh ứng dụng mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội không riêng người phát minh, người gọi hiệu ứng ngoại vi Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 8, mục II.1.3 Đầu tư đổi công nghệ Câu 37: [Góp ý] Ở Việt Nam, độ tuổi lao động theo quy định vào năm 1994 Luật lao động bao nhiêu? Chọn câu trả lời • A) Nam từ 15-60 tuổi, nữ từ 15-55 tuổi Đúng • B) Nam nữ từ 15-60 tuổi Sai • C) Nam từ 18-60 tuổi, nữ từ 18-55 tuôi Sai • D) Nam nữ từ 18-60 tuổi Sai Sai Đáp án là: Nam từ 15-60 tuổi, nữ từ 15-55 tuổi Vì: Ở Việt Nam, độ tuổi lao động theo quy định Luật lao động (1994): nam từ 15-60 tuổi, nữ 15-55 tuổi Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1],chương 5,mục I.1 Nguồn lao động lực lượng lao động Câu 38: [Góp ý] Loại thuế sau thuế trực thu? Chọn câu trả lời • A) Thuế thu nhập cá nhân Đúng • B) Thuế giá trị gia tăng Sai • C) Thuế tiêu thụ đặc biệt Sai • D) Thuế nhập Sai Sai Đáp án là: Thuế thu nhập cá nhân Vì: Thuế trực thu loại thuế mà người nộp thuế đồng thời người thực chịu thuế Do mà thuế thu nhập cá nhân loại thuế trực thu Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 7,mục IV.3 Các phương pháp tạo lập nguồn vốn đầu tư Câu 39: [Góp ý] Chỉ tiêu sau tổng thu nhập quốc dân? Chọn câu trả lời • A) GDPSai • B) GOSai • C) GNI Đúng • D) NDISai Sai Đáp án là:GNI Vì: Tổng thu nhập quốc dân (GNI – Gross national income) tổng thu nhập từ sản phẩm vật chất dịch vụ cuối công dân nước tạo nên khoảng thời gian định Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 1, mục III.1 Đánh giá tăng trưởng kinh tế Câu 40: [Góp ý] Giả định yếu tố khác không đổi, kết đổi sản phẩm làm cho thị trường hàng hóa có biểu sau đây? Chọn câu trả lời • A) Q giảm, P tăngSai • B) Q giảm, P giảm Sai • C) Q tăng, P tăng Đúng • D) Q tăng, P giảm Sai Sai Đáp án là: Q tăng, P tăng Vì: Kết đổi sản phẩm làm tăng độ hấp dẫn sản phẩm nên dẽ nhận thấy hiệu thể làm cho đường cầu dịch chuyển lên làm cho giá sản phẩm có xu hướng tăng lên Tham khảo: Tài liệu tham khảo số [1], chương 8, mục II.2.1 Đổi sản phẩm ... trưởng kinh tế theo chiều rộng • C) Phát triển kinh tế theo chiều sâu Sai • D) Phát triển kinh tế theo chiều rộng Sai Đúng Sai Đáp án là:Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng Vì: Tăng trưởng kinh tế. .. ngành kinh tế Đúng • B) Cơ cấu thành phần kinh tế Sai • C) Cơ cấu vùng kinh tế Sai • D) Cơ cấu lĩnh vực kinh tế Sai Sai Đáp án là: Cơ cấu ngành kinh tế Vì: Cơ cấu ngành kinh tế cấu kinh tế xét... trưởng kinh tế theo chiều sâu Đúng • B) Tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng Sai • C) Phát triển kinh tế theo chiều sâu Sai • D) Phát triển kinh tế theo chiều rộng Sai Sai Đáp án là:Tăng trưởng kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: LT trc thi kinh tế phát triển QT103, LT trc thi kinh tế phát triển QT103, LT trc thi kinh tế phát triển QT103

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay