Anh văn chuyên ngành 1

8 28 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:39

• Câu 3: [Góp ý] Choose the right answer: Chọn câu trả lời A) Where does your wife work? Đúng • B) Where your wife works?Sai • C) Where is your wife work?Sai • D) Where was your wife work? • Câu 12: [Góp ý] I work _ IBM Chọn câu trả lời A) inSai • B) for Đúng • C) atSai • D) on • Câu 14: [Góp ý] Choose the right answer: Chọn câu trả lời A) He drinks a lot of coffee Đúng • B) He drink a lot of coffee.Sai • C) He drinking a lot of coffee.Sai • D) He drinked a lot of coffee.Sai • Sai Đáp án là: He drinks a lot of coffee Câu 20: [Góp ý] I’m a student I’m _ university Chọn câu trả lời A) forSai • B) at Đúng • C) toSai • D) inSai Sai Đáp án là: at Câu 11: [Góp ý] Where can we _ a really good pizza? Chọn câu trả lời • A) makeSai • B) bookSai • C) get Đúng • D) doSai Sai Đáp án là: get Vì: ‘to get pizza’ nghĩa ‘to buy pizza’ Câu 15: [Góp ý] Which museum can I _ for free? Chọn câu trả lời • A) takeSai • B) haveSai • C) visit Đúng • D) getSai Sai Đáp án là: visit Vì: ‘to visit st for free’ nghĩa thăm miễn phí Câu 18: [Góp ý] Choose the correct sentences Chọn câu trả lời • A) He studies hardly.Sai • B) He studies hard Đúng • C) He study hard.Sai • D) He hard study Câu 1: [Góp ý] I usually leave home _ work at 6.30 Chọn câu trả lời • A) toSai • B) atSai • C) for Đúng • D) come Câu 3: [Góp ý] I usually _ breakfast at a.m Chọn câu trả lời • A) hasSai • B) have Đúng • C) hadSai • D) have been Câu 7: [Góp ý] Indicate the incorrect one out of the following sentences [Xác định câu sai câu sau] Chọn câu trả lời • A) This is an interesting girl.Sai • B) This is an interested film Đúng • C) She is interested in that film.Sai • D) This film interested him Câu 13: [Góp ý] Choose the word that has the underline part pronounced differently from the others (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với từ lại) Chọn câu trả lời • A) Tom Đúng • B) cour tSai • C) courseSai • D) fourthSai Sai Đáp án là: Tom Câu 21: [Góp ý] She will meet him _ Chọn câu trả lời • A) in weekSai • B) in next weekSai • C) next week Đúng • D) the next weekSai Sai Đáp án là: next week Vì: cụm từ biểu thị thời gian không kèm với giới từ hay mạo từ Câu 23: [Góp ý] Choose the underline part that contains a mistake (Chọn phần gạch chân có chứa lỗi): He had an argument with her in two days ago Chọn câu trả lời • A) hadSai • B) argumentSai • C) herSai • D) in two days ago Đúng Câu 25: [Góp ý] On _ we often go out Chọn câu trả lời • A) Tuesday night Đúng • B) night of TuesdaySai • C) Tuesday’s nightSai • D) night TuesdaySai Câu 28: [Góp ý] Choose the underline part that contains a mistake (Chọn phần gạch chân có chứa lỗi) I think that he is a good very man Chọn câu trả lời • A) thinkSai • B) good Đúng • C) manSai • D) he Câu 32: [Góp ý] She always stays bed until lunch time Chọn câu trả lời • A) in Đúng • B) onSai • C) atSai • D) bySai Sai Đáp án là: in Câu 43: [Góp ý] Choose the word that has the underline part pronounced differently from the others (Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với từ lại) Chọn câu trả lời • A) clip Đúng • B) sleepSai • C) needSai • D) sea l Câu 44: [Góp ý] Choose the correct sentences Chọn câu trả lời • A) What time does she go to the gym? Đúng • B) What time she go to the gym?Sai • C) Which time does she go to the gym?Sai • D) When she go to the gym? ... Câu 11 : [Góp ý] Where can we _ a really good pizza? Chọn câu trả lời • A) makeSai • B) bookSai • C) get Đúng • D) doSai Sai Đáp án là: get Vì: ‘to get pizza’ nghĩa ‘to buy pizza’ Câu 15 :... thăm miễn phí Câu 18 : [Góp ý] Choose the correct sentences Chọn câu trả lời • A) He studies hardly.Sai • B) He studies hard Đúng • C) He study hard.Sai • D) He hard study Câu 1: [Góp ý] I usually... interested film Đúng • C) She is interested in that film.Sai • D) This film interested him Câu 13 : [Góp ý] Choose the word that has the underline part pronounced differently from the others (Chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Anh văn chuyên ngành 1, Anh văn chuyên ngành 1, Anh văn chuyên ngành 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay