01 dai so tuyen tinh

34 54 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:37

1 Câu 1: [Góp ý] Cho ánh xạ Dễ 1.3.23 Ánh xạ hợp ánh xạ Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Khi Đúng Sai Sai Sai Câu 2: [Góp ý] Cho ánh xạ Khẳng định sau KHÔNG với tập A, B X? TB 1.3.1 Khái niệm ánh xạ Chọn câu trả lời • A) Sai • B) Sai • C) f đơn ánh thì: Sai • D) Đúng Câu 3: [Góp ý] Cho Phần tử Dễ 1.1.5 Các phép toán tập hợp Chọn câu trả lời • A) • B) Đúng Sai thuộc tập tập sau? • C) Sai • D) Sai Câu 4: [Góp ý] Cho TB 1.1.5 Các phép toán tập hợp Chọn câu trả lời • A) • B) • C) Sai • D) Sai Khi đó, Đúng Sai Câu 5: [Góp ý] Cho ánh xạ Khi đó, từ mệnh đề sau ta suy f toàn ánh Dễ 1.3.1 Đơn ánh – Toàn ánh – Song ánh Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Sai Đúng Sai Sai Câu 6: [Góp ý] Cho ánh xạ Khó 1.3.1 Khái niệm ánh xạ Chọn câu trả lời xác định Cho A=[0,3]\{1} Khi • A) • B) • C) • D) Đúng Sai Sai Sai Tham khảo: Bài 1, mục 1.3.1 Khái niệm ánh xạ Câu 7: [Góp ý] • Cho ánh xạ xác định bởi: TB 1.3.1 1.3.1 Khái niệm ánh xạ Chọn câu trả lời A) f đơn ánh, không toàn ánhSai • B) f toàn ánh, không đơn ánhSai • C) f song ánh Đúng • D) ánh xạSai Khẳng định sau đúng? Câu 8: [Góp ý] Cho tập , Dễ 1.1.5 Các phép toán tập hợp Chọn câu trả lời , • A) Đúng • B) Sai • C) Sai Khi đó, tập • D) Sai Câu 9: [Góp ý] Cho tập , TB 1.1.5 Các phép toán tập hợp Chọn câu trả lời , • A) • B) • C) Sai • D) Sai Tập Đúng Sai Câu 10: [Góp ý] Cho ánh xạ Dễ 1.3.4 Ánh xạ ngược (của song ánh) Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Khi đó, tập nghịch ảnh Đúng Sai Sai Sai Câu 11: [Góp ý] Cho ánh xạ xác định TB 1.3.3 Ánh xạ ngược (của song ánh) Chọn câu trả lời • A) Đúng Ánh xạ ngược là: • B) Sai • C) Sai • D) không tìm đượcSai Câu 12: [Góp ý] Cho tập hợp A,B Khẳng định sau đúng? Dễ 1.5 Các phép toán tập hợp Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Đúng Sai Sai Sai Câu 13: [Góp ý] Cho ánh xạ song ánh TB 1.3.2 Ánh xạ hợp ánh xạ Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Khi Đúng Sai Sai Sai Câu 14: [Góp ý] Với , hai tập hợp bất kì, khẳng định sau SAI? TB 1.1.5 Các phép toán tập hợp Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Sai Sai Đúng Sai Câu 15: [Góp ý] Cho A={1,3} Khi đó, tập là: Dễ 1.1.5 Các phép toán tập hợp Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) = Sai Sai Đúng Sai Câu 2: Báo lỗi - góp ý • Cho tập hợp Dễ 1.1.5 Các phép toán tập hợp Chọn đáp án A) • B) • C) Khi đó, có phần tử? • D) Câu 5: Báo lỗi - góp ý Cho tập hợp A,B Khẳng định sau đúng? Dễ 1.5 Các phép toán tập hợp Chọn đáp án • A) • B) • C) • D) Câu 6: Báo lỗi - góp ý Cho ánh xạ TB 1.3.1 Kháiniệm ánh xạ Chọn đáp án • A) • B) • C) • D) Khi đó, tập nghịch ảnh Câu 10: Báo lỗi - góp ý Với A, B, C tập hợp bất kì, khẳng định sau không đúng? TB 1.1.5 Các phép toán tập hợp Chọn đáp án • A) • B) • C) • D) Câu 12: Báo lỗi - góp ý • Cho tập A có phần tử, tập B có phần tử Khi đó, số phần tử tối đa tập Dễ 1.1.5 Các phép toán tập hợp Chọn đáp án A) • B) • C) • D) 2222222222222 Câu 1: [Góp ý] Cho A, B, C ma trận vuông cấp n Hệ thức sau sai ? Dễ Ma trận Chọn câu trả lời • A) Sai • B) Đúng • C) Sai • D) Sai Câu 2: [Góp ý] Cho ma trận Với giá trị TB Ma trận ngịch đảo Chọn câu trả lời • A) • B) • C) Sai • D) Sai Sai Đúng Câu 3: [Góp ý] Ma trận sau có hạng 3? TB Hạng ma trận Chọn câu trả lời • A) Sai • B) Sai sau đây, ma trận A ma trận suy biến? 10 • C) • D) Đúng Sai Câu 4: [Góp ý] Trong ma trận đây, ma trận ma trận bậc thang? Dễ Hạng ma trận Chọn câu trả lời • A) • B) Sai • C) Sai • D) Sai Câu 5: [Góp ý] Đúng 20 • D) Sai Câu 5: [Góp ý] Giả sử nghiệm hệ phương trình Khi đó, Khó Hệ phương trình đại số tuyến tính Chọn câu trả lời • A) 4Sai • B) 6Sai • C) Đúng • D) 2Sai Câu 6: [Góp ý] Dạng lượng giác số phức Khó Phép toán cấu trúc đs Chọn câu trả lời 21 • A) • B) • C) Sai • D) Sai Đúng Sai Câu 7: [Góp ý] Tập nghiệm phương trình phức Khó Phép toán cấu trúc đs Chọn câu trả lời • A) • B) Đúng • C) Sai • D) Câu 8: Sai Sai 22 [Góp ý] Số phức TB Phép toán cấu trúc đs Chọn câu trả lời • A) Sai • B) Đúng • C) Sai • D) Sai Câu 9: [Góp ý] Số phức liên hợp Dễ 4.3 Trường số phức Chọn câu trả lời • A) • B) Sai • C) Đúng • D) Sai Câu 10: [Góp ý] Sai 23 Số phức Dễ Phép toán cấu trúc đs Chọn câu trả lời • A) Sai • B) Sai • C) • D) Sai Đúng Câu 11: [Góp ý] Cho hai không gian không gian véctơ V Khẳng định sau có thể sai Khó K/g vector Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Câu 12: [Góp ý] không gian VSai Sai không gian V Đúng Sai 24 Tính hạng hệ vectơ sau: u=(1,2,3); v = (0,1,2); p = (0,0,1); q = (1,0,1) TB K/g vector Chọn câu trả lời • A) 1Sai • B) 2Sai • C) Đúng • D) 4Sai Câu 13: [Góp ý] Hệ véctơ sau sở không gian ? Dễ K/g vector Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Câu 14: [Góp ý] Sai Đúng Sai Sai 25 Hệ véc tơ hệ sau độc lập tuyến tính không gian ? TB K/g vector Chọn câu trả lời • A) Sai • B) Sai • C) • D) Sai Đúng Câu 15: [Góp ý] Hệ P [x] phụ thuộc tuyến tính TB K/g vector Chọn câu trả lời • A) 1, x, x2 Sai • B) 1, x, x2 , 2x +2 Đúng • C) 3, 2x, 3x2 Sai • D) 2, 2x – 2, 2x – 4444444444444444444444444444 Câu 1: [Góp ý] Cho ánh xạ tuyến tính thỏa mãn: Tính 26 Khó Ánh xạ tt Ma trận Chọn câu trả lời • A) • B) Sai • C) Sai • D) Sai Đúng Câu 2: [Góp ý] Cho ánh xạ ánh xạ tuyến tính không gian véctơ V W Khẳng định khẳng định sau sai? TB Ánh xạ tt Ma trận Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Sai Sai với véctơ không V W.Sai Đúng Câu 3: [Góp ý] Cho ánh xạ tuyến tính xác định bởi: 27 Ma trận TB Ánh xạ tt Ma trận Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Đúng Sai Sai Sai Câu 4: [Góp ý] Ánh xạ sau ánh xạ tuyến tính từ đến TB Ánh xạ tt Ma trận Chọn câu trả lời • A) • B) Đúng Sai cặp sở tắc 28 • C) • D) Sai Sai Câu 5: [Góp ý] Cho ánh xạ tuyến tính xác định Véctơ sau thuộc Kerf ? Dễ Ánh xạ tt Ma trận Chọn câu trả lời • A) (1,1,1)Sai • B) (1,1,0)Sai • C) (2,-1,1) Đúng • D) (1,-1,2)Sai Câu 6: [Góp ý] Cho toán tử tuyến tính Khó Ánh xạ tt Ma trận Chọn câu trả lời • A) (5,4) Đúng • B) (3,3)Sai có ma trận sở tắc Khi đó, 29 • C) (1,2)Sai • D) (2,1)Sai Câu 7: [Góp ý] Cho ánh xạ tuyến tính Khi đó, thỏa mãn: = TB Ánh xạ tt Ma trận Chọn câu trả lời • A) (2,-10) Đúng • B) (3,-10)Sai • C) (-10,2)Sai • D) (-10,3)Sai Câu 8: [Góp ý] Ma trận ma trận sau nhận TB Toán tử tt, trị riêng & vt riêng Chọn câu trả lời • A) Sai làm trị riêng? 30 • B) • C) • D) Sai Sai Đúng Câu 9: [Góp ý] Với giá trị m n , véc tơ véc tơ riêng ma trận Khó Toán tử tt, trị riêng & vt riêng Chọn câu trả lời • A) m = 2, n = 0Sai • B) m = 3, n = Đúng • C) m = 0, n = 2Sai • D) m = 0, n = 3Sai Câu 10: [Góp ý] Giả sử A ma trận vuông cấp có ba véc tơ riêng Đặt Khẳng định sau , ứng với trị riêng 1, 31 TB Toán tử tt, trị riêng & vt riêng Chọn câu trả lời • A) A không chéo hóa đượcSai • B) • C) Sai • D) Sai Đúng Câu 11: [Góp ý] Ma trận có số trị riêng TB Toán tử tt, trị riêng & vt riêng Chọn câu trả lời • A) 0Sai • B) 1Sai • C) Đúng 32 • D) 3Sai Câu 12: [Góp ý] Tập tất trị riêng toán tử tuyến tính xác định TB Toán tử tt, trị riêng & vt riêng Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Sai Sai Đúng Sai Câu 13: [Góp ý] Tất véctơ riêng ứng với trị riêng ma trận TB Toán tử tt, trị riêng & vt riêng Chọn câu trả lời • A) với Đúng 33 • B) • C) với • D) với với Sai Sai Sai Câu 14: [Góp ý] vecto riêng ma trận Khó Toán tử tt, trị riêng & vt riêng Chọn câu trả lời • A) Sai • B) Sai • C) • D) Câu 15: [Góp ý] Đúng Sai tương ứng với trị riêng 34 Đa thức đặc trưng ma trận TB Toán tử tt, trị riêng & vt riêng Chọn câu trả lời • A) Sai • B) Sai • C) • D) Đúng ... 1.3.4 Ánh xạ ngược (của song ánh) Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Khi đó, tập nghịch ảnh Đúng Sai Sai Sai Câu 11: [Góp ý] Cho ánh xạ xác định TB 1.3.3 Ánh xạ ngược (của song ánh) Chọn câu trả... ánh xạ Chọn câu trả lời A) f đơn ánh, không toàn ánhSai • B) f toàn ánh, không đơn ánhSai • C) f song ánh Đúng • D) ánh xạSai Khẳng định sau đúng? Câu 8: [Góp ý] Cho tập , Dễ 1.1.5 Các phép toán... Câu 5: [Góp ý] Cho ánh xạ Khi đó, từ mệnh đề sau ta suy f toàn ánh Dễ 1.3.1 Đơn ánh – Toàn ánh – Song ánh Chọn câu trả lời • A) • B) • C) • D) Sai Đúng Sai Sai Câu 6: [Góp ý] Cho ánh xạ Khó 1.3.1
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 dai so tuyen tinh, 01 dai so tuyen tinh, 01 dai so tuyen tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay