01 tam ly kinh doanh

26 35 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:36

1 [Góp ý] Điểm : Trong nhận xét đây, đâu nhận xét tâm lý? Chọn câu trả lời • A) Tâm lý người sản phẩm hoạt động mối quan hệ giao tiếp người với tư cách chủ thể xã hội • B) Tâm lý người kết cá nhân, kết qủa trình lĩnh hội, tiếp thu vốn kinh nghiệm xã hội • C) Tâm lý người sản phẩm hoạt động mối quan hệ giao tiếp người với tư cách chủ thể xã hội • D) Tâm lý người hình thành, phát triển biến đổi với phát triển lịch sử cá nhân, lịch sử dân tộc cộng đồng Câu2 [Góp ý] Điểm : Đâu thuộc tính tâm lý? Chọn câu trả lời • A) Những tượng tâm lý tồn mãi đến lúc chết • B) Những tượng tâ-m lý ổn định, tạo thành nét chung nhân cách • C) Những tượng tâm lý không ổn định • D) Những tượng tâm lý dễ Câu3 [Góp ý] Điểm : Đặc điểm tượng tâm lý hiểu Chọn câu trả lời • A) Là tượng tinh thần có sức mạnh vô to lớn • B) Là hoạt động hàng ngày người • C) Có sức mạnh vô to lớn • D) Là tượng tinh thần Câu4 [Góp ý] Điểm : Đây nội dung tâm lý xét phương diện mặt nội dung, mặt chế, mặt chất tâm lý? Chọn câu trả lời • A) Tâm lý người phản ánh giới khách quan thông qua lăng kính chủ quan (chủ thể) • B) Tâm lý người chất xã hội phản ánh ý muốn chủ quan người • C) Tâm lý người có chất xã hội mang tính lịch sử • D) Tâm lý người diễn theo chế phản xạ não Điểm: 1/1 Câu5 [Góp ý] Điểm : Quan điểm sau học thuyết tác giả nào: “Tâm lý phản ánh giới khách quan não thông qua hoạt động người”: Chọn câu trả lời • A) Macxít • B) Ghextan • C) Freud • D) Watson Điểm: 1/1 Câu6 [Góp ý] Điểm : Tâm lý học quản lý sử dụng nhằm mục đích Chọn câu trả lời • A) đánh giá lực người • B) tìm hiểu tâm lý cá nhân • C) quản lý nhân • D) phát triển tư người Câu7 [Góp ý] Điểm : Nhiệm vụ tâm lý học quản lý nghiên cứu Chọn câu trả lời • A) khả hoạt động người yêu cầu tâm lý việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng lao động • B) chất người hành vi người • C) hành vi người khả người • D) sở tâm lý để nâng cao hiệu công tác lãnh đạo yêu cầu tâm lý việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng lao động Câu8 [Góp ý] Điểm : Phát biểu phát biểu tượng tâm lý? Chọn câu trả lời • A) Tâm lý tượng tinh thần, tồn chủ quan theo ý muốn người • B) Tâm lý giới bên người, đơn giản, người phân tích, tìm hiểu • C) Các tượng tâm lý có mối quan hệ với chặt chẽ, nhiên không chi phối lẫn • D) Hiện tượng tâm lý vô phong phú, phức tạp, bí ẩn có tính tiềm tàng Câu9 [Góp ý] Điểm : Đối tượng tác động quản trị kinh doanh Chọn câu trả lời • A) khách hàng doanh nghiệp • B) đối tác doanh nghiệp • C) tập thể người lao động doanh nghiệp • D) cá nhân người lao động Câu10 [Góp ý] Điểm : Học thuyết tác giả đưa công thức S - R (S – stimuli - kích thích; R – response - hành động đáp ứng)? Chọn câu trả lời • A) Macxít • B) Ghextan • C) S.Freud • D) Watson Đúng Điểm: 1/1 Câu11 [Góp ý] Điểm : Tâm lý tượng phi vật chất, phần đối lập với thể sống quan điểm học giả trường phái nào? Chọn câu trả lời • A) Trường phái tâm lý xã hội • B) Trường phái triết học tâm • C) Trường phát khổng Tử • D) Trường phái triết học vật Câu12 [Góp ý] Điểm : Con người đóng vai trò hệ thống quản lý không gồm phương diện nào? Chọn câu trả lời • A) Con người với tư cách đối tượng quản lý • B) Con người với tư cách nhà quản trị • C) Con người với tư cách chủ thể quản lý • D) Quan hệ với chủ thể đối tượng quản lý Điểm: 0/1 Câu13 [Góp ý] Điểm : Lý thuyết Z xây dựng dựa quan điểm nào? Chọn câu trả lời • A) Xây dựng quan điểm chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản • B) Xây dựng theo mô hình gia đình Khổng giáo theo nguyên tắc: phải kính trọng ông, bà cha mẹ; trung thành, phục tùng, nhân hậu tận tụy với chủ • C) Chỉ sử dụng chủ nghĩa chuyên chế Nhật Bản • D) Phủ nhận thuyết X, thuyết Y Đúng Điểm: 1/1 Câu14 [Góp ý] Điểm : Tính khí sôi thường biểu Chọn câu trả lời • A) Thường nói thẳng, tình cảm bộc lộ mạnh, thiếu tế nhị • B) Thận trọng, thần kinh yếu, cân • C) Điềm đạm, tế nhị, tình cảm bộc lộ nhẹ nhàng • D) Không can đảm, không hăng hái, sôi Đúng Điểm: 1/1 Câu15 [Góp ý] Điểm : Chạy theo xu hướng “Mốt thời trang” thể quy luật tâm lý nào? Chọn câu trả lời • A) Quy luật tâm lý khách hàng • B) Quy luật tương phản • C) Quy luật thích ứng tình cảm • D) Quy luật lây lan tâm lý Đúng Điểm: 1/1 Câu16 [Góp ý] Điểm : Tính khí sôi linh hoạt có điểm giống nhau? Chọn câu trả lời • A) Thần kinh mạnh không cân • B) Nhận thức nhanh, phản ứng nhanh • C) Thần kinh mạnh • D) Thần kinh yếu Đúng Đáp án là: Thần kinh mạnh Vì: Tính khí sôi người có hệ thần kinh mạnh, không cân (hưng phấn mạnh ức chế) linh hoạt Tính khí linh hoạt người có hệ thần kinh mạnh Quá trình hưng phấn ức chế mạnh, cân bằng, linh hoạt Như điểm giống loại tính khí thần kinh mạnh Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.2.3: Các loại tính khí Đúng Điểm: 1/1 Câu17 [Góp ý] Điểm : Xu hướng biểu qua yếu tố đây? Chọn câu trả lời • A) Tư • B) Tưởng tượng • C) Ước mơ • D) Nhu cầu Đúng Đáp án là: Nhu cầu Vì: Xu hướng người cho biết ý muốn chiều hướng phát triển cá nhân đó, hướng vươn tới họ thúc đẩy người hoạt động theo mục tiêu định Xu hướng người biểu qua nhu cầu, hứng thú, lý tưởng, giới quan niềm tin Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.1.1 Khái niệm Đúng Điểm: 1/1 Câu18 [Góp ý] Điểm : Yếu tố sau lặp lại nhiều lần với tần suất lớn tạo thành nét tâm lý điển hình riêng biệt người? Chọn câu trả lời • A) Trạng thái tâm lý • B) Thuộc tính tâm lý • C) Xu hướng • D) Tình cảm Đúng Đáp án là: Trạng thái tâm lý Vì: Trong tất đáp án đưa ra, có trạng thái tâm lý biểu bên với tần suất khác ví dụ chế giễu, ganh đua Khi trạng thái tâm lý xuất với tần suất nhiều lần hình thành thuộc tính tâm lý, từ tạo nên nét tính cách riêng biệt người/hay gọi nét tâm lý điển hình Tham khảo: Bài 2, mục2.1 Các đặc điểm (thuộc Tính) tâm lý cá nhân Đúng Điểm: 1/1 Câu19 [Góp ý] Điểm : Tình cảm có vai trò người? Chọn câu trả lời • A) Vai trò nhỏ • B) Vai trò đặc biệt • C) Vai trò lớn • D) Vai trò chủ yếu Đúng Đáp án là: Vai trò đặc biệt Vì: Nếu thiếu tình cảm hoạt động có hiệu quả, có sáng tạo Tình cảm, xúc cảm thúc đẩy người hoạt động, giúp người tăng sức mạnh tinh thần vật chất… làm người mụ mẫm, chán nản, rũ rượi, hết sinh khí Tham khảo: Bài 2, mục 2.1.5.2 Vai trò tình cảm cảm xúC Đúng Điểm: 1/1 Câu20 [Góp ý] • • D) Tăng sai sót có nhận thức phức tạp quản lý người Đúng Câu 3: [Góp ý] Đâu thuộc tính tâm lý? Chọn câu trả lời A) Những tượng tâm lý dễ đi.Sai • B) Những tượng tâm lý không ổn định.Sai • C) Những tượng tâm lý ổn định, tạo thành nét chung nhân cách Đúng • D) Những tượng tâm lý tồn mãi đến lúc chết đi.Sai • Câu 4: [Góp ý] Phát biểu phát biểu tượng tâm lý? Chọn câu trả lời A) Hiện tượng tâm lý vô phong phú, phức tạp, bí ẩn có tính tiềm tàng Đúng • B) Các tượng tâm lý có mối quan hệ với chặt chẽ, nhiên không chi phối lẫn Sai • C) Tâm lý giới bên người, đơn giản, người phân tích, tìm hiểu • được.Sai D) Tâm lý tượng tinh thần, tồn chủ quan theo ý muốn người.Sai • Câu 5: [Góp ý] Tâm lý học quản lý sử dụng nhằm mục đích Chọn câu trả lời A) phát triển tư người.Sai • B) quản lý nhân Đúng • C) tìm hiểu tâm lý cá nhân.Sai • D) đánh giá lực người.Sai • Câu 6: [Góp ý] Đặc điểm tượng tâm lý hiểu Chọn câu trả lời A) Là tượng tinh thần.Sai • B) Có sức mạnh vô to lớn.Sai • C) Là hoạt động hàng ngày người.Sai • D) Là tượng tinh thần có sức mạnh vô to lớn Đúng • Câu 7: [Góp ý] Theo Mc Gregor phong cách quản lý “củ cà rốt gậy” thích hợp cho loại người nào? Chọn câu trả lời A) Người loại X Đúng • B) Người loại Y.Sai • C) Người loại X người loại Y.Sai • D) Thích hợp tình huống.Sai • Câu 8: [Góp ý] Quan điểm “Tinh thần, tâm lý tách rời khỏi não người Nó sản phẩm vật chất phát triển tới mức độ cao” quan điểm học giả học giả sau? Chọn câu trả lời A) Đềcác.Sai • B) ĐácUyn.Sai • C) Phơbách Đúng • D) Heghen.Sai • Câu 9: [Góp ý] Con người đóng vai trò hệ thống quản lý? Chọn câu trả lời A) Con người với tư cách chủ thể quản lý khách thể quản lýSai • B) Con người với tư cách khách thể quản lý.Sai • C) Quan hệ với chủ thể khách thể quản lý.Sai • • D) Con người đóng vai trò chủ thể quản lý, khách thể quản lý quan hệ với đối tượng Đúng Câu 10: [Góp ý] Đây nhiệm vụ tâm lý học quản lý? Chọn câu trả lời A) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển nhân cách cán bộ, phát triển quan hệ xã hội… Sai • B) Nghiên cứu sở tâm lý nâng cao hiệu công tác quản lý.Sai • C) Áp dụng việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng cán bộ.Sai • D) Không áp dụng cho đào tạo phát triển nhân cách cán Đúng • Câu 11: [Góp ý] Phương án đặc điểm tượng tâm lý người? Chọn câu trả lời A) Tâm lý có sức mạnh to lớn đến đời sống người.Sai • B) Tâm lý tượng quen thuộc, gần gũi với người.Sai • C) Tâm lý tượng tinh thần.Sai • D) Tâm lý tượng vật chất Đúng • Câu 12: [Góp ý] Sự khác biệt lớn cách đãi ngộ người lao động quan điểm F.Taylor Gautt? Chọn câu trả lời A) Trả lương theo sản phẩmSai • B) Trong trả công lao động, có bổ sung tiền thưởng Đúng • C) Trả lương theo thành tích kinh doanhSai • D) Trả lương theo vị trí công tácSai • Câu 13: [Góp ý] Thứ tự chức hoạt động quản trị bao gồm Chọn câu trả lời A) hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra Đúng • B) hoạch định, tổ chức, lãnh đạo.Sai • C) hoạch định, kiểm soát đánh giá, tổ chức.Sai • D) hoạch định, lãnh đạo, kiểm tra, tổ chức.Sai • Câu 16: [Góp ý] Học thuyết tác giả đưa công thức S - R (S – stimuli - kích thích; R – response - hành động đáp ứng)? Chọn câu trả lời A) Watson Đúng • B) S.Freud.Sai • C) Ghextan.Sai • D) Macxít.Sai • Câu 17: [Góp ý] Quan điểm sau học thuyết tác giả nào: “Tâm lý phản ánh giới khách quan não thông qua hoạt động người”: Chọn câu trả lời A) WatsonSai • B) Freud.Sai • C) Ghextan.Sai • D) Macxít Đúng • Câu 19: [Góp ý] Quá trình tâm lý hiểu tượng tâm lý nào? Chọn câu trả lời A) Diễn thời gian tương đối dài, xác định thời gian mở đầu kết thúc Sai • B) Diễn thời gian dài, xác định thời gian mở đầu kết thúc.Sai • C) Diễn thời gian tương đối ngắn, , xác định thời gian mở đầu kết thúc Sai • • D) Diễn thời gian tương đối dài, không xác định thời gian mở đầu kết thúc Đúng Câu 20: [Góp ý] Đối tượng tác động quản trị kinh doanh Chọn câu trả lời A) cá nhân người lao động.Sai • B) tập thể người lao động doanh nghiệp Đúng • C) đối tác doanh nghiệp.Sai • D) khách hàng doanh nghiệp • Câu 9: Báo lỗi - góp ý Lý thuyết quản trị theo khoa học lý thuyết quản trị hành có liên kết đây? Chọn đáp án A) Phụ thuộc lẫn • B) Lý thuyết quản trị hành bổ sung cho lý thuyết quản trị theo khoa học • C) Lý thuyết quản trị theo khoa học kế thừa lý thuyết hành • D) Độc lập với • 222222222222222222222222===================22222222222222============ • Câu 3: [Góp ý] Tính cách người hiểu Chọn câu trả lời A) thuộc tính tâm lý cá nhân biểu cường độ, tốc độ họat động tâm lý cách ứng xử • người.Sai B) hành vi người biểu hoạt động đời sống xã hội.Sai • C) thái độ, ứng xử người với thân, lao động, người xã hội Đúng • D) nhận thức phản ứng người với lao động xã hội Câu 5: [Góp ý] Tình cảm cảm xúc nảy sinh trình nào? • Chọn câu trả lời A) Nhận thức Đúng • B) Tư duy.Sai • C) Giao tiếp.Sai • D) Hoạt động • Câu 8: [Góp ý] Các đặc điểm tâm lý cá nhân hiểu gì? Chọn câu trả lời A) Những tượng tâm lý dễ đi.Sai • B) Những tượng tâm lý không ổn định.Sai • C) Những tượng tâm lý tạo thành nét chung nhân cách.Sai • D) Những tượng tâm lý tương đối ổn định • Câu 9: [Góp ý] Cơ sở sinh lý tính khí bao gồm Chọn câu trả lời A) kiểu lực.Sai • B) kiểu thần kinh Đúng • C) kiểu tính cách.Sai • D) kiểu hoạt động • • Câu 10: [Góp ý] Yếu tố sau lặp lại nhiều lần với tần suất lớn tạo thành nét tâm lý điển hình riêng biệt người? Chọn câu trả lời A) Tình cảm.Sai B) Xu hướng.Sai • C) Thuộc tính tâm lý.Sai • D) Trạng thái tâm lý • Câu 12: [Góp ý] Nhu cầu người không yếu tố đây? Chọn câu trả lời A) Là đòi hỏi người để sống, tồn phát triểnSai • B) Là động lực hành động ngườiSai • C) Là trạng thái tâm lý người, động lực hành động để sống tồn phát triển Sai • D) Là đòi hỏi khách quan yêu cầu người phải thích nghi để sống, tồn phát triển • Câu 14: [Góp ý] “Những biểu mặt cường độ, tốc độ, nhịp độ hoạt động tâm lý hành vi, cử cách nói người” phát biểu nội dung đây? Chọn câu trả lời A) Tính khí Đúng • B) Tính cách.Sai • C) Tình cảm.Sai • D) Nhận thức 333333333333 Câu 2: [Góp ý] Đây loại mâu thuẫn nhiệm vụ giao khả thực cá nhân mâu thuẫn yêu cầu công việc nhu cầu cá nhân? Chọn câu trả lời • A) Mâu thuẫn nhân.Sai • B) Mâu thuẫn, xung đột bên cá nhân Đúng • C) Mâu thuẫn cá nhân với nhó Câu 3: [Góp ý] Hiện tượng thủ lĩnh tập thể có đặc điểm? Chọn câu trả lời • A) Thủ lĩnh luôn tác động tích cực tới bầu không khí tâm lý tập thể.Sai • B) Thủ lĩnh luôn tác động tiêu cực tới bầu không khí tập thể.Sai • C) Thủ lĩnh tích cực tiêu cực tuỳ theo chuẩn mực đạo đức nhóm Đúng • D) Tất đáp án nêu Câu 7: [Góp ý] Nhận định “ Trên sở đánh giá,phán xét kiện, tượng, dư luận xã hội nêu chuẩn mực hướng dẫn việc nên làm, nên tránh.” thuộc chức dư luận? Chọn câu trả lời • A) Chức giáo dục.Sai • B) Chức điều tiết mối quan hệ tập thể xã hội Đúng • C) Chức kiểm soát.Sai • D) Chức tư vấn tham mưu Câu 8: [Góp ý] Trở ngại thống áp dụng phương pháp thống (thắng – thắng) để giải mâu thuẫn là: Chọn câu trả lời • A) hai bên không trực tiếp gặp nhau, thông qua trung gian.Sai • B) bên nhận chiến thắng thật sự.Sai • C) thói quen tính áp chế trợ lực tâm lý muốn giành quyền lực tuyệt đối Đúng • D) hai bên bị san sẻ lợi ích không bên nhận lợi ích tối đa Câu 9: [Góp ý] Tin đồn là? Chọn câu trả lời • A) Tin đồn thường đóng vai trò quan trọng việc hình thành dư luận chức Sai • B) Tin đồn thấy được, có sức lan truyền kém.Sai • C) Thông tin không hoàn toàn thật, chứa đựng phần thật, làm méo mó cường • điệu thật Đúng D) Tin đồn có sức lan truyền kém, đóng vai trò trò quan trọng việc hình thành dư luận thức Câu 11: [Góp ý] Điểm giống ban lãnh đạo ê kíp lãnh đạo là: Chọn câu trả lời • A) Có tương hợp tâm lý phối hợp hành động chặt chẽ.Sai • B) Là nhóm nhỏ thức.Sai • C) Tổ chức tập thể thực nhiệm vụ đề Đúng • D) Người lãnh đạo cấp trưởng vừa thủ lĩnh thức vừa thủ lĩnh không thức Câu 14: [Góp ý] Đặc điểm người lãnh đạo không bao gồm đặc điểm sau: Chọn câu trả lời • A) Người lãnh đạo bổ nhiệm cách thứSai • B) Người lãnh đạo có hệ thống quyền lực thiết lập cách thức để tác động đến • người quyền.Sai C) Người lãnh đạo người đứng đầu có quyền định trường hợp Đúng • D) Người lãnh đạo người đại diện cho nhóm quan hệ thức với tổ chức khác để giải vấn đề có liên quan đến nhóm 444444444444444444444444444 Câu 10: [Góp ý] Đây phương pháp để giải mâu thuẫn? Chọn câu trả lời • A) Phương pháp thỏa hiệp.Sai • B) Phương pháp thống nhất.Sai • C) Phương pháp áp chế Sai • D) Phương pháp cạnh tranh Câu 11: [Góp ý] Hoạt động ngôn ngữ là? Chọn câu trả lời • A) Hiện tượng xã hội Đúng • B) Cái chung nhiều người.Sai • C) Là tượng tâm lý phức tạp.Sai • D) Tất đáp án nêu sai Câu 12: [Góp ý] Trạng thái ngã phụ mẫu là? Chọn câu trả lời • A) Hay buồn bực, tức giận vui cười bộc phát, tự nhiên.Sai • B) Là đặc trưng phong cách thiếu bình tĩnh, kiềm chế tự tin giao tiếp Sai • C) Trạng thái hành vi mà người giao tiếp nhận biết quyền hạn, vị hẳn thể • giao tiếp qua lời nói hành vi Đúng D) Tất đáp án nêu Câu 18: [Góp ý] Nhận thức giao tiếp việc? Chọn câu trả lời • • A) Luôn tri giác lẫn sở tri giác đem lại tư giúp phán đoán tình hình để lựa chọn phương án giáo tiếp cho phù hợp với đối tượng giao tiếp Đúng B) Là việc nhận biết đối tượng giao tiếp thông qua cảm giác người.Sai • • C) Là vị trí tương đối mặt tâm lý bên tâm lý quan hệ với nhau, tạo nên trạng thái đặc biệt tương ứng thành viên.Sai D) Là việc sử dụng thành thạo hệ thống ngôn ngữ trình giao tiếp để đối tượng giao tiếp hiểu thông tin đưa Câu 13: [Góp ý] Ngôn ngữ phản ánh đặc điểm tâm lý cá nhân? Chọn câu trả lời • A) Năng lực tưởng tượng.Sai • B) Năng lực nhận thức lực tư Đúng • C) Năng lực giao tiếp.Sai • D) Năng lực hoạt động Luyen trc thiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Câu 13: [Góp ý] Trong nhận xét đây, đâu nhận xét tâm lý? Chọn câu trả lời • A) Tâm lý người hình thành, phát triển biến đổi với phát triển lịch sử cá • nhân, lịch sử dân tộc cộng đồng Sai B) Tâm lý người sản phẩm hoạt động mối quan hệ giao tiếp người với tư cách • chủ thể xã hội.Sai C) Tâm lý người kết cá nhân, kết qủa trình lĩnh hội, tiếp thu vốn kinh nghiệm xã hội.Sai • D) Tâm lý người sản phẩm hoạt động mối quan hệ giao tiếp người với tư cách chủ thể xã hội Câu 14: [Góp ý] Quá trình định hướng dư luận tập thể là? Chọn câu trả lời • • A) Nắm vững quy luật, nguyên tắc chế làm cho dư luận phát triển cách tự nhiên, không gượng ép theo ý kiến chủ quan cá nhân nào.Sai B) Là trình xếp, sửa đổi thông tin chiều hướng thông tin cho hợp lý Sai • • C) Hướng dẫn trình hình thành phát triển dư luận theo mục tiêu đắn, cho phù hợp với quy luật.Sai D) Hướng dẫn trình hình thành phát triển dư luận theo hướng tự tùy thuộc vào tình Câu 17: [Góp ý] Con người đóng vai trò hệ thống quản lý không gồm phương diện nào? Chọn câu trả lời • A) Con người với tư cách đối tượng quản lý.Sai • B) Quan hệ với chủ thể đối tượng quản lý.Sai • C) Con người với tư cách chủ thể quản lý.Sai • D) Con người với tư cách nhà quản trị Câu 20: [Góp ý] Ê kíp lãnh đạo doanh nghiệp có đặc điểm là? Chọn câu trả lời • A) Một nhóm nhỏ không thức.Sai • B) Có tương hợp tâm lý phối hợp chặt chẽ Đúng • C) Người lãnh đạo cấp trưởng người lãnh đạo cao Ê kíp.Sai • D) Tất đáp án nêu Câu 35: [Góp ý] Phương án nhận xét việc chọn kiểu lãnh đạo phù hợp với mức độ phát triển tập thể? Chọn câu trả lời • A) Khi tập thể phát triển giai đoạn cao, có bầu không khí tốt đẹp, có tinh thần đoàn kết, có khả • tự quản, có tính tự giác cao nhà quản trị áp dụng kiểu lãnh đạo dân chủ tự Sai B) Ở giai đoạn đầu trình hình thành tập thể nhà quản trị nên áp dụng kiểu lãnh đạo độc • • đoán.Sai C) Ở giai đoạn phát triển thứ hai tập thể, mà thành viên chưa có thống tự giác hoạt động, tính tích cực, đoàn kiết chưa cao, chưa kiểu lãnh đạo phải mềm dẻo,linh hoạt cương Sai D) Khi tập thể phát triển giai đoạn cao, có bầu không khí tốt đẹp, có tinh thần đoàn kết, có khả tự quản, có tính tự giác cao nhà quản trị áp dụng kiểu lãnh đạo chuyên quyền độc đoán Câu 38: [Góp ý] Tập thể nhóm người có đặc trưng sau: Chọn câu trả lời • A) Gồm nhiều thành viên khác nhau.Sai • B) Có phân công lao động.Sai • C) Có tổ chức thực mục đích chung Đúng • D) Có người đứng đầu ... [Góp ý] Điểm : Đối tượng tác động quản trị kinh doanh Chọn câu trả lời • A) khách hàng doanh nghiệp • B) đối tác doanh nghiệp • C) tập thể người lao động doanh nghiệp • D) cá nhân người lao động... trả lời • A) Thần kinh mạnh không cân • B) Nhận thức nhanh, phản ứng nhanh • C) Thần kinh mạnh • D) Thần kinh yếu Đúng Đáp án là: Thần kinh mạnh Vì: Tính khí sôi người có hệ thần kinh mạnh, không... tượng tác động quản trị kinh doanh Chọn câu trả lời A) cá nhân người lao động.Sai • B) tập thể người lao động doanh nghiệp Đúng • C) đối tác doanh nghiệp.Sai • D) khách hàng doanh nghiệp • Câu 9:
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 tam ly kinh doanh, 01 tam ly kinh doanh, 01 tam ly kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay