01 tài chính tiền tệ QT201

29 57 1
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:34

Câu 1: • [Góp ý] Tính khoản tài sản là: Chọn câu trả lời A) Khả nhanh chóng chuyển tài sản thành tiền mặt với chi phí hợp lý Đúng • B) Khả tài sản sinh lời Sai • C) Mức độ dễ dàng mà tài sản chuyển đổi thành cổ phiếu thường Sai D) Số tiềntài sản bán Sai • Câu 2: • [Góp ý] Tài doanh nghiệp là: Chọn câu trả lời A) Quan hệ tài hoàn trả có điều kiện Sai • B) Quan hệ tài không hoàn trả Sai • C) Quan hệ kinh tế hình thức giá trị nảy sinh gắn liền với việc tạo • lập, sử dụng quỹ tiền tệ doanh nghiệp D) Quan hệ phi tài Sai Đúng Câu 3: • • [Góp ý] Tiền giấy tiền pháp định nghĩa Chọn câu trả lời A) Tiền tồn dạng giấy Sai B) Tiền giấy pháp luật bảo vệ thừa nhận Đúng C) Tiền tồn dạng giấy tiền giấy pháp luật bảo vệ • • thừa nhận Sai D) Không pháp luật thừa nhận Sai Câu 4: • [Góp ý] Hệ thống quan hệ tài bao gồm khâu nào: Chọn câu trả lời A) Tài Nhà nước Sai • B) Tài Doanh nghiệp Sai • C) Các tổ chức tài trung gian Sai • D) Tài Nhà nước, tài doanh nghiệp tổ chức tài trung gian Đúng Câu 5: • [Góp ý] Thẻ ghi nợ (debit card) khác thẻ tín dụng (credit card) ở: Chọn câu trả lời A) Số tiền nạp vào thẻ tín dụng lớn Sai B) Thẻ ghi nợ chi phạm vi số dư thẻ thẻ tín dụng • • chi vượt số dư thẻ Đúng C) Thẻ ghi nợ không an toàn Sai D) Thẻ ghi nợ yêu cầu phải nạp tiền Thẻ ghi nợ không an toàn Sai • Câu 6: • [Góp ý] Thẻ ATM dạng thẻ ghi nợ (debit card) đặc biệt: Chọn câu trả lời A) Đúng Đúng • B) SaiSai • C) Tùy quốc gia Sai • D) Tùy thời điểm Sai Câu 7: • [Góp ý] Sức mua đồng Việt Nam tăng lên khi: Chọn câu trả lời A) Đồng đô la Mỹ lên giá Sai • B) Đồng Euro giảm giá Sai • C) Giá trung bình giảm • D) Vàng tăng giá Sai Đúng Câu 8: • [Góp ý] Sức mua đồng Việt Nam bị giảm sút khi: Chọn câu trả lời A) Giá hàng hoá lương thực, thực phẩm tăng Sai • B) Lạm phát xảy • C) Đồng Việt Nam lên giá Sai • D) Giá vàng tăng Sai Đúng Câu 9: • [Góp ý] Hoạt động toán thẻ phát triển làm cho: Chọn câu trả lời A) Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt tăng lên Sai • B) Tốc độ lưu thông tiền tệ giảm Sai • C) Tốc độ lưu thông hàng hóa giảm Sai • D) Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt giảm Tốc độ lưu thông tiền tệ tăng lên Đúng Câu 10: • [Góp ý] Tài sản sau có tính lỏng cao nhất: Chọn câu trả lời A) Nhà đấtSai • B) Chứng khoán • C) Khoản phải thu khách hàng • D) Tiền mặt Sai Sai Đúng Câu 11: • [Góp ý] Tín dụng thuộc loại: Chọn câu trả lời A) Quan hệ tài hoàn trả có điều kiện • B) Quan hệ tài có hoàn trả • C) Quan hệ tài nội Sai • D) Quan hệ phi tài Sai Sai Đúng Câu 12: [Góp ý] Tiền giấy ngày phép đổi vàng theo quy định pháp luật Chọn câu trả lời • A) ĐúngSai • B) Sai • C) Đúng thoả mãn điều kiện số lượng lớn Sai • D) Chỉ sai thỏa mãn điều kiện số lượng lớn Sai Đúng Câu 13: • [Góp ý] Sức mua đồng Việt Nam bị giảm sút khi: Chọn câu trả lời A) Đồng đô la Mỹ lên giá Sai • B) Giá trung bình tăng • C) Giá trung bình biến động mạnh Sai • D) Giá vàng giảm Sai Đúng Câu 14: • [Góp ý] Các quan hệ tài chính: Chọn câu trả lời A) Xuất chủ yếu khâu phân phối lại Sai B) Gắn liền với việc phân bổ nguồn lực tài kinh • tếSai C) Xuất chủ yếu khâu phân phối lại Gắn liền với việc phân • • bổ nguồn lực tài kinh tế Đúng D) Xuất trình tái sản xuất Sai Câu 15: [Góp ý] • Hình thức toán sau cho phép người sử dụng “tiêu tiền trước, trả tiền sau”: Chọn câu trả lời A) Thanh toán thẻ ghi nợ Sai • B) Thanh toán thẻ tín dụng • C) Thanh toán séc doanh nghiệp Sai • D) Thanh toán séc du lịch Sai Đúng Câu 2: Báo lỗi - góp ý • Sự giàu có quốc gia đo (căn cứ) trên: Chọn đáp án A) Số tiền mà quốc gia nắm giữ • B) Tổng sản phẩm mà quốc gia sản xuất • C) Không có đáp án • D) Lượng vàng mà quốc gia dự trữ Câu 5: Báo lỗi - góp ý • Vai trò tài Nhà nước hệ thống tài là: Chọn đáp án A) Nền tảng • B) Trung gian • C) Tạo tính khoản • D) Chủ đạo Câu 8: Báo lỗi - góp ý • Nhận định với séc toán: Chọn đáp án A) Séc dạng tiền tệ B) Séc giá trị toán số tiền ghi séc vượt • • số dư tài khoản séc trừ có qui định khác C) Séc dạng tiền tệ Séc giá trị toán số tiền • ghi séc vượt số dư tài khoản séc trừ có qui định khác D) Séc có giá trị toán trường hợp Câu 1: • [Góp ý] Việc trái phiếu bị đánh tụt hạng xếp hạng tín dụng có nghĩa là: Chọn câu trả lời A) Giá trái phiếu tăng lên Sai • B) Giá trái phiếu giảm xuống Sai • C) Rủi ro trái phiếu cao • D) Rủi ro trái phiếu thấp Sai Đúng Câu 2: • [Góp ý] Thị trường chứng khoán tập trung có đặc điểm sau đây: Chọn câu trả lời A) Không cần đăng ký thành viên Sai • B) Giá tính chất đồng Sai • C) Mua bán không qua trung gian Sai D) Thành viên tham gia thị trường có hạn mua bán qua trung • gian Đúng Câu 3: • [Góp ý] Một trái phiếu năm ngân hàng ABC phát hành tháng 3/2006 giao dịch ở: Chọn câu trả lời A) Thị trường tiền tệ sơ cấp Sai • B) Thị trường tiền tệ thứ cấp Sai • C) Thị trường vốn sơ cấp Sai • D) Thị trường vốn thứ cấp Đúng Câu 4: • [Góp ý] Thị trường tiền tệ liên ngân hàng là: Chọn câu trả lời A) Thị trường tài ngắn hạn Đúng • B) Thị trường tài dài hạn Sai • C) Nơi dành cho ngân hàng thương mại Sai • D) Nơi dành cho ngân hàng tổ chức tín dụng khác Sai Sai Đáp án là: Thị trường tài ngắn hạn Vì: Thị trường tiền tệ hiển nhiên thị trường ngắn hạn Tham khảo: Xem mục 2.2.1 Thị trường tiền tệ thị trường vốn (giáo trình LTTCTT trang 27) Câu 5: • [Góp ý] Cổ phiếu ưu đãi có đặc điểm là: Chọn câu trả lời A) Cổ tức toán trước cổ phiếu thường Đúng • B) Cổ tức phụ thuộc vào kết kinh doanh • C) Có thời hạn hoàn trả tiền gốc Sai • D) Cổ tức toán sau cổ phiếu thường Sai Sai Sai Đáp án là: Cổ tức toán trước cổ phiếu thường Vì: Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock): Tương tự cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi thể quyền sở hữu tài sản Tuy nhiên, giống trái phiếu, cổ phiếu ưu đãi trả cổ tức cố định Tham khảo: Xem phần 2.3.2.2 Cổ phiếu (giáo trình LTTCTT trang 38) Câu 6: • [Góp ý] Thị trường vốn chuyển từ người thừa vốn sang người cần vốn gọi là: Chọn câu trả lời A) Thị trường hàng hóa Sai • B) Thị trường vốn khả dụng (fund available market) Sai • C) Thị trường vốn phái sinh (derivative exchange market) Sai • D) Thị trường tài Đúng Sai Đáp án là: Thị trường tài Tham khảo: Xem mục 2.1.1 định nghĩa thị trường tài (giáo trình LTTCTT trang 23) Vì: “Thị trường tài nơi diễn hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng khoản vốn ngắn hạn dài hạn thông qua công cụ tài chính, nhờ mà vốn chuyển giao từ chủ thể dư thừa vốn đến chủ thể có nhu cầu vốn” Câu 7: • [Góp ý] Điểm khác quan trọng cổ phiếu trái phiếu là: Chọn câu trả lời A) Thời hạn hoàn vốn Sai • B) Cách tính lãi • C) Quyền sở hữu công ty Sai Đúng D) Độ rủi roSai • Sai Đáp án là: Quyền sở hữu công ty Vì: Trái chủ không sở hữu công ty, cổ đông có Tham khảo: Xem mục 2.3.2 Các công cụ lưu thông thị trường vốn (giáo trình LTTCTT trang 36) Câu 8: • [Góp ý] Loại công cụ KHÔNG có thời hạn cụ thể? Chọn câu trả lời A) Tín phiếu Sai • B) Trái phiếu kho bạc Sai • C) Cổ phiếu phổ thông • D) Thương phiếuSai Đúng Sai Đáp án là: Cổ phiếu phổ thông Vì: Cổ phiếu hạn Tham khảo: Xem phần 2.3.2.2 Cổ phiếu, 2.(giáo trình LTTCTT trang 38) Câu 9: • [Góp ý] Kho bạc Nhà nước tham gia thị trường tiền tệ nhằm: Chọn câu trả lời A) Mục đích lợi nhuận Sai • B) Mục đích bù đắp thiếu hụt tạm thời Ngân sách Nhà nước • C) Mục đích bù đắp thâm hụt Ngân sách Nhà nước Sai • D) Mục đích phát hành tiền Sai Đúng Sai Đáp án là: Mục đích bù đắp thiếu hụt tạm thời Ngân sách Nhà nước Vì: TTTT không nhằm mục tiêu lợi nhuận cho chủ thể Nhà nước Việc bù đắp thâm hụt thực ngắn hạn Tham khảo: Xem mục 2.2.1 Thị trường tiền tệ thị trường vốn (giáo trình LTTCTT trang 27) Câu 10: • Một cổ phiếu đươc dự tính trả cổ tức 1,25 $ vào cuối năm thứ 1,5 $ vào cuối năm thứ hai Hết năm thứ hai, nhà đầu tư bán cổ phiếu với giá 42,5 $ Hỏi giá cao mà nhà đầu tư sẵn sàng bỏ để mua cổ phiếu vào thời điểm tỷ suất sinh lợi yêu cầu 12% ? Chọn đáp án A) $ 30 • B) $ 32,56 • C) $ 36,19 • D) $ 42,50 1.Trong chếđộ tiền tệ, chế độ lưu thông tiền giấy: > Ra đời muộn Trong chức tiền tệ: > Chức phương tiện trao đổi phản ánh chất tiền tệ Trong chức tiền tệ: Chọn câu trả lời • A) Chức phương tiện trao đổi phản ánh chất tiền tệ • B) Chức cất trữ giá trị chức thấy tiền tệ • C) Chức phương tiện trao đổi phản ánh chất tiền tệ Chức cất trữ giá trị chức thấy tiền tệ • D) Tiền tệ vật trung gian trình trao đổi Đúng Đáp án là: Chức phương tiện trao đổi phản ánh chất tiền tệ Vì : Bất động sản lưu giữ giá trị, tiền đời nhu cầu trao đổi Tham khảo: Xem mục 1.2.3.3 Chế độ vị tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 16) Đúng Điểm: 1/1 Tín dụng thuộc loại: Chọn câu trả lời • A) Quan hệ tài hoàn trả có điều kiện • B) Quan hệ tài có hoàn trả • C) Quan hệ tài nội • D) Quan hệ phi tài Đúng Đáp án là: Quan hệ tài có hoàn trả Vì: Vì quan hệ tín dụng có đặc điểm: Người vay vốn phải hoàn trả gốc lẫn lãi hết hạn hợp đồng tín dụng., khả trả nợ người cho vay trừ nợ rát nhiều hình thức như: tài sản bảo đảm, chấp,… Tham khảo: Xem mục 1.2.2 Các chức tiền tệ (giáo trình LTTCTT trang 13) Đúng Điểm: 1/1 Câu 1: [Góp ý] Bạn tích lũy vòng năm bạn gửi ngân hàng với số vốn ban đầu 10 triệu đồng, lãi suất ngân hàng 18%/năm, tính lãi theo quý? Chọn câu trả lời • A) 10.107.690 VND Sai • B) 13.310.000 VND Sai • C) 13.449.000 VND Sai • D) 16.959.000 VND Đúng Đúng Đáp án là: 16.959.000 VND Vì: Tổng số tiền = 10.000.000 x (1 + 0,18/4) 12 = 16.959.000 VNĐ Tham khảo: xem mục 3.1 giá trị thời gian tiền tệ Xem mục 3.3.2 Phân loại lãi suất Câu 2: [Góp ý] Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) tỷ lệ: Chọn câu trả lời • A) Làm cho dự án có tính sinh lợi Sai • B) Làm cho NPV dự án không Đúng • C) Làm cho dự án tính sinh lợi Sai • D) Làm cho dự án có tính sinh lợi Làm cho NPV dự án khôngSai Sai Đáp án là: Làm cho NPV dự án không Vì: Tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) IRR phản ánh khả sinh lợi dự án, tỷ lệ chiết khấu làm cho NPV dự án Tham khảo: Xem phần 3.2.2 Giá trị ròng, tỷ suất hoàn vốn nội đánh giá dự án, Câu 3: [Góp ý] Giá trái phiếu lưu hành giảm xuống khi: Chọn câu trả lời • A) Lợi nhuận công ty phát hành trái phiếu dự tính giảm Sai • B) Lạm phát dự tính tăng lên • C) Lợi nhuận công ty phát hành trái phiếu dự tính giảm Lạm phát • dự tính tăng lên Sai D) Lạm phát dự tính giảm xuống Đúng Sai Sai Đáp án là: Lạm phát dự tính tăng lên Vì: Việc công ty phát hành trái phiếu có lợi nhuận tăng hay giảm ảnh hưởng tới giá cổ phiếu Tham khảo: : xem mục 3.2.1 giá trị số dòng tiền đặc biệt, Câu 4: [Góp ý] Dự án A có lãi suất hoàn vốn (YTM) cao dự án B, thông thường đó: Chọn câu trả lời • A) Dự án A có lợi Đúng • B) Dự án B có lợi Sai • C) Không có kết luận Sai • D) Cần có thểm thông tin quy mô dự án để kết luận Sai Sai Đáp án là: Dự án A có lợi Vì: Vì Lãi suất hoàn vốn lãi suất làm cân giá tất khoản thu nhận từ công cụ nợ với giá trị FV = PV x (1 + i) n => i cao dự án có lợi Tham khảo: xem mục 3.1 giá trị thời gian tiền tệ, Câu 5: [Góp ý] Công cụ sau có lãi suất thấp nhất? Chọn câu trả lời • A) Trái phiếu Chính phủ Đúng • B) Trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng Aaa Sai • C) Trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng Bbb Sai • D) Cổ phiếu công ty cổ phần Sai Sai Đáp án là: Trái phiếu Chính phủ Vì: Vì trái phiếu Chính phủ có độ an toàn tính lỏng cao trái phiếu doanh nghiệp nên lãi suất trái phiếu Chính phủ thấp Tham khảo: : xem mục 3.2.1 giá trị số dòng tiền đặc biệt, Câu 6: [Góp ý] Lãi suất thực có nghĩa là: Chọn câu trả lời • A) Lãi suất ghi hợp đồng vay vốn Sai • B) Lãi suất chiết khấu tái chiết khấu Sai • C) Lãi suất danh nghĩa sau loại bỏ tỷ lệ lạm phát Đúng • D) Lãi suất thị trường liên ngân hàng LIBOR, SIBOR… Sai Sai Đáp án là: Lãi suất danh nghĩa sau loại bỏ tỷ lệ lạm phát Vì: Lãi suất thực: Là mức lãi suất danh nghĩa điều chỉnh theo tỷ lệ lạm phát Công thức tính lãi suất thực: iR = iN – π Tham khảo: Xem mục 3.3.2 Phân loại lãi suất, Câu 7: [Góp ý] So với lãi suất cho vay, lãi suất huy động vốn ngân hàng: Chọn câu trả lời • A) Luôn lớn Sai • B) Luôn nhỏ Đúng • C) Lớn Sai • D) Nhỏ Sai Sai Đáp án là: Luôn nhỏ Vì Vì để đảm bảo cho ngân hàng trì hoạt động, chi trả khoản chi phí (ví dụ chi trả lương …) có lãi Tham khảo: Xem mục 3.3.2 Phân loại lãi suất, Câu 8: [Góp ý] Giả định yếu tố khác không thay đổi, lãi suất thị trường tăng, thị giá trái phiếu sẽ: Chọn câu trả lời • A) TăngSai • B) Giảm Đúng • C) Biến động mạnh Sai • D) Không thay đổi Sai Sai Đáp án là: Giảm Vì: Quan hệ giá lãi suất ngược chiều Tham khảo: : xem mục 3.2.1 giá trị số dòng tiền đặc biệt, Câu 9: [Góp ý] Khi cần đảm bảo khoản thu nhập đặn khả lao động, người lao động tìm trợ giúp từ: Chọn câu trả lời • A) Các quỹ hưu trí Đúng • B) Các quỹ tín dụng Sai • C) Các quỹ tiết kiệm cho vay Sai • D) Các tổ chức tài phi ngân hàng Sai Sai Đáp án là: Các quỹ hưu trí Vì: Các quỹ lương hưu tổ chức tài hoạt động với mục đích cung cấp cho người lao động có khoản thu nhập ổn định sau hưu thông qua việc cung cấp chương trình lương hưu Tham khảo: Xem mục 4.2.2 Các tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng, Câu 10: [Góp ý] Phương thức cho vay thấu chi dùng trong: Chọn câu trả lời • A) Cho vay ngắn hạn • B) Cho vay dài hạn Sai • C) Cho vay khách hàng có uy tín Sai • D) Cho vay ngắn hạn khách hàng có uy tín Đúng Sai Đúng Đáp án là: Cho vay ngắn hạn khách hàng có uy tín Vì: cho vay thấu chi nghiệp vụ cho vay qua ngân hàng chấp thuận cho khách hàng chi vượt số dư có tài khoản vãng lai, tới hạn mức định thời hạn quy định, thường ngắn hạn Hình thức áp dụng khách hàng có độ tin cậy cao, thu nhập đặn Tham khảo: Xem mục 4.3.3.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn – Nghiệp vụ tài sản có NHTM Một số phương thức cho vay, Câu 11: [Góp ý] Vốn điều lệ ngân hàng thương mại: Chọn câu trả lời • A) Xuất từ ngân hàng thành lập Đúng • B) Được huy động từ phát hành cổ phiếu trái phiếu Sai • C) Được huy động từ phát hành trái phiếu Sai • D) Xuất từ ngân hàng thành lập huy động từ phát hành cổ phiếu trái phiếu Sai Sai Đáp án là: Xuất từ ngân hàng thành lập Vì: Vốn điều lệ vốn ghi điều lệ hoạt động NHTM (tức vốn đóng góp ban đầu) Tham khảo: Xem mục 4.3.3.1 Nghiệp vụ huy động vốn Vốn ngân hàng - vốn chủ sở hữu, Câu 12: [Góp ý] Trong bảng cân đối kế toán ngân hàng: Chọn câu trả lời • A) Phần Tài sản Nợ cho biết việc sử dụng quỹ phần Tài sản Có cho • biết nguồn gốc quỹ Sai B) Phần Tài sản Nợ cho biết nguồn gốc quỹ phần Tài sản Có cho • biết việc sử dụng quỹ Đúng C) Giá trị tài sản ròng cho biết nguồn gốc quỹ Tài sản Nợ cho biết • việc sử dụng quỹ Sai D) Các tài sản xếp theo tính khoản tăng dần từ xuống Sai Sai Đáp án là: Phần Tài sản Nợ cho biết nguồn gốc quỹ phần Tài sản Có cho biết việc sử dụng quỹ Vì: Nội dung bảng cân đối kế toán NH Tham khảo: Tham khảo Bảng cân đối kế toán ngân hàng Câu 13: [Góp ý] Đặc điểm với tiền gửi có kỳ hạn: Chọn câu trả lời • A) Người gửi tiền bị phạt rút vốn trước hạn Sai • B) Người gửi tiền nhằm mục đích hưởng lãi Sai • C) Người gửi tiền bị phạt rút vốn trước hạn người gửi tiền nhằm mục • đích hưởng lãi Đúng D) Người gửi tiền nhằm mục đích toán Sai Sai Đáp án là: Người gửi tiền bị phạt rút vốn trước hạn người gửi tiền nhằm mục đích hưởng lãi Vì: Tiền gửi có kỳ hạn: Là khoản tiền gửi có kỳ hạn định Nếu người gửi rút tiền trước hạn ngân hàng cho hưởng lãi suất không kỳ hạn mức lãi suất tương ứng theo loại kỳ hạn định ngân hàng quy định (thấp so với mức lãi suất ban đầu) Tham khảo: Xem mục 4.3.3.1 Nghiệp vụ huy động vốn, Câu 14: [Góp ý] Hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm xe giới là: Chọn câu trả lời • A) Sự chuyển dịch rủi ro từ công ty bảo hiểm sang người mua Sai • B) Sự chuyển dịch rủi ro từ người mua sang công ty bảo hiểm Sai • C) Một dạng tiền Sai • D) Sự chuyển dịch rủi ro từ người mua sang người mua Đúng Đúng Đáp án là: Sự chuyển dịch rủi ro từ người mua sang người mua Vì: Hợp đồng bảo hiểm chuyển dịch rủi ro từ người mua sang người mua kia, công ty BH trung gian mà Tham khảo: Xem mục 4.4 Công ty bảo hiểm, Câu 15: [Góp ý] Bằng việc tập trung cho vay vài loại hình tín dụng chuyên biệt, NHTM: Chọn câu trả lời • A) Tối đa hoá đa dạng danh mục khoản cho vay Sai • B) Không cần đòi hỏi vật đảm bảo Sai • C) Có thể dễ dàng theo dõi kiểm soát khách hàng tiềm Đúng • D) Tối đa hoá đa dạng danh mục khoản cho vay không cần đòi hỏi vật đảm bảo Sai Sai Đáp án là: Có thể dễ dàng theo dõi kiểm soát khách hàng tiềm Câu 2: Báo lỗi - góp ý Một trái phiếu có tỷ suất coupon cao lãi suất thị trường bán với giá ? Chọn đáp án • A) Thấp mệnh giá • B) Cao mệnh giá • C) Bằng mệnh giá • D) Không xác định giá Câu 7: Báo lỗi - góp ý Dự án đầu tư có NPV dương dự án: Chọn đáp án • A) Có lãi suất hoàn vốn nội (IRR – Internal Rate of Return) thấp chi phí vốn • B) Được chấp nhận kế hoạch để triển khai dự án • C) Có lãi suất chiết khấu vượt chi phí vốn • D) Có dòng tiền thu số vốn bỏ Câu 13: Báo lỗi - góp ý Khoản mục thuộc phần Tài sản Nợ bảng cân đối kế toán ngân hàng: Chọn đáp án • A) Các khoản cho vay chấp • B) Các khoản tiền gửi tiết kiệm • C) Các khoản cho vay chấp Các khoản tiền gửi tiết kiệm • D) Chứng khoán Câu 14: Báo lỗi - góp ý Giá bảo hiểm là: Chọn đáp án • A) Tiền phí bảo hiểm • B) Tỷ lệ phí bảo hiểm • C) Phí bảo hiểm • D) Tùy thuộc vào hình thức bảo hiểm Câu 15: Báo lỗi - góp ý Theo quy định pháp luật, tiền gửi tiết kiệm Việt Nam: Chọn đáp án • A) Được bảo hiểm tiền gửi đồng Việt Nam • B) Được bảo hiểm tiền gửi đô la Mỹ • C) Được bảo hiểm tiền gửi đồng Việt Nam Được bảo hiểm tiền gửi đô la Mỹ • D) Không có bảo hiểm Câu hỏi 1) Lãi suất tiền gửi kỳ hạn tháng nói chung là: > Sẽ cố định suốt kỳ hạn 2) Định chế tài sau ko có chức cho vay tính dụng: > Các công ty bảo hiểm Nhà nước phát hành trái phiếu thời hạn năm, trả lãi hàng năm, lãi suất: Chọn câu trả lời A) Đơn danh nghĩa Đúng B) Đơn thực C) Ghép danh nghĩa D) Ghép thực Đúng Đáp án là: Đơn danh nghĩa Loại lãi suất sử dụng trường hợp trả lãi trước: Chọn câu trả lời A) Lãi suất khoản cho vay chiết khấu Đúng B) Lãi suất khoản cho vay ứng trước C) Lãi suất khoản cho vay chiết khấu Lãi suất khoản cho vay ứng trước D) Lãi suất với khoản vay trả cố định Đúng Đáp án là: Lãi suất khoản cho vay chiết khấu Câu BTVN2: Mục đích bảo hiểm người mua bảo hiểm là: Đáp án: Ổn định đời sống cho người mua bảo hiểm Khi người mua bảo hiểm, người sẽ cẩn thận đối tượng bảo hiểm, điều do: Đáp án: Rủi ro đạo đức Tiền gửi kỳ hạn khách hàng là: Đáp án: Là khoản nợ ngân hàng Lãi suất thực giảm khi: Đáp án: Lãi suất danh nghĩa giảm lạm phát tăng nhanh dự kiến Tỷ suất chiết khấu tăng lên sẽ làm cho: Đáp án: Giá trị giảm xuống Nhà nước phát hành trái phiếu thời hạn năm, trả lãi hàng năm, lãi suất: Đáp án: Đơn danh nghĩa Dự án đầu tư có NPV dương dự án: Chọn câu trả lời • A) Có lãi suất hoàn vốn nội (IRR – Internal Rate of Return) thấp chi phí vốn • B) Được chấp nhận kế hoạch để triển khai dự án • C) Có lãi suất chiết khấu vượt chi phí vốn • D) Có dòng tiền thu số vốn bỏ Đúng Đáp án là: Được chấp nhận kế hoạch để triển khai dự án Đặc điểm với tiền gửi có kỳ hạn: Chọn câu trả lời • • C) Người gửi tiền bị phạt rút vốn trước hạn người gửi tiền nhằm mục đích hưởng lãi Khi người mua bảo hiểm, người sẽ cẩn thận đối tượng bảo hiểm, điều do: Chọn câu trả lời • A) Rủi ro đạo đức Khoản mục sẽ thuộc phần Tài sản Có bảng cân đối kế toán ngân hàng: Chọn câu trả lời • A) Các khoản cho vay chấp Tiền gửi kỳ hạn khách hàng là: Chọn câu trả lời • • B) Là khoản nợ ngân hàng Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn tháng nói chung là: Chọn câu trả lời • A) Sẽ cố định suốt kỳ hạn • B) Sẽ thay đổi tuỳ theo lãi suất thị trường • C) Không có đáp án • D) Cao lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn tháng ... đổi phản ánh chất tiền tệ • B) Chức cất trữ giá trị chức thấy tiền tệ • C) Chức phương tiện trao đổi phản ánh chất tiền tệ Chức cất trữ giá trị chức thấy tiền tệ • D) Tiền tệ vật trung gian trình... D) $ 42,50 1.Trong chếđộ tiền tệ, chế độ lưu thông tiền giấy: > Ra đời muộn Trong chức tiền tệ: > Chức phương tiện trao đổi phản ánh chất tiền tệ Trong chức tiền tệ: Chọn câu trả lời • A)... án A) Séc dạng tiền tệ B) Séc giá trị toán số tiền ghi séc vượt • • số dư tài khoản séc trừ có qui định khác C) Séc dạng tiền tệ Séc giá trị toán số tiền • ghi séc vượt số dư tài khoản séc trừ
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 tài chính tiền tệ QT201, 01 tài chính tiền tệ QT201, 01 tài chính tiền tệ QT201

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay