Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ thu gom, giá dịch vụ vệ sinh môi trường Hà Nội

5 28 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:33

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN _____________ Số: 45/2008/QĐ-BNN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí và chức năng Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phục vụ quản lý nhà nước của Bộ trong lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên phạm vi cả nước. Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn theo khoản 24 Điều 3 của Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ, được tổ chức lại trên cơ sở Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (dưới đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, có kinh phí hoạt động từ ngân sách, có con dấu và mở tài khoản riêng, là đơn vị sự nghiệp khác hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm áp dụng đối với sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Trụ sở của Trung tâm đặt tại thành phố Nội. Điều 2. Nhiệm vụ 1. Tham gia xây dựng về Chiến lược Quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia cơ chế chính sách, các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy hoạch kế hoạch thuộc lĩnh vực cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành. 2. Xây dựng quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với từng vùng, miền theo phân công của Bộ trưởng về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trình Bộ ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. 3. Hướng dẫn, tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn nâng cao năng lực, thông tin tuyên truyền đối với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn các địa phương. 4. Tổng hợp báo cáo việc thực hiện cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 5. Kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI Số: 54/2016/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT; GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI Căn Luật Tổ chức quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn Luật Phí Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Căn Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Căn Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giá; Căn Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 Chính phủ quy định chi tiết và, hướng dẫn thi hành số điều Luật Giá; Căn Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 Bộ Tài quy định phương pháp định giá chung hàng hóa dịch vụ; Xét đề nghị Liên ngành: Sở Xây dựng - Sở Tài - Cục Thuế thành phố Nội Tờ trình số 375/TTrLN: XD-TC-CT ngày 14/12/2016 việc đề nghị phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt giá dịch vụ vệ sinh môi trường chất thải rắn công nghiệp thông thường địa bàn thành phố Nội Báo cáo thẩm định số 2598/STP-VBQP ngày 27/12/2016 Sở Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH: Điều Đối tượng nộp Các hộ gia đình, cá nhân cung ứng dịch vụ vệ sinh rác thải sinh hoạt phải thực nộp tiền dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng Các tổ chức, cá nhân, sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động khác cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải công nghiệp thông thường phải thực nộp tiền dịch vụ vệ sinh môi trường hàng tháng Riêng chất thải nguy hại (rác thải y tế, công nghiệp nguy hại) phải thực theo quy định quan nhà nước có thẩm quyền Điều Mức thu giá dịch vụ Các mức thu quy định phụ lục ban hành kèm theo Quyết định mức giá bao gồm thuế giá trị gia tăng Điều Đơn vị tổ chức thu UBND quận, huyện, thị xã tổ chức máy để phục vụ công tác thu giá dịch vụ; có trách nhiệm niêm yết thông báo công khai địa điểm thu tên, mức thu, phương thức thu quan quy định thu Điều Chứng từ thu Đơn vị thu sử dụng chứng từ theo quy định hành Điều Quản lý, sử dụng số tiền thu Toàn số tiền thu UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thực nghĩa vụ thuế nghĩa vụ tài khác (nếu có) theo quy định Số thu lại để: Chi phí phục vụ cho công tác thu giá dịch vụ (tỷ lệ chi phí cho công tác thu không 10% tổng số giá dịch vụ thu theo dự toán duyệt) Thực nhiệm vụ chi cho công tác tu, trì vệ sinh môi trường địa bàn quản lý Điều Xử lý vi phạm Các trường hợp vi phạm bị xử lý theo quy định hành Điều Trách nhiệm quan có liên quan UBND quận, huyện, thị xã: 1.1 Xây dựng phương án tổ chức thu giá dịch vụ tổ chức, cá nhân địa bàn đảm bảo thu đúng, thu đủ nhằm đáp ứng mục tiêu giảm chi ngân sách địa phương cho công tác dịch vụ trì vệ sinh môi trường địa bàn quản lý 1.2 Quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá dịch vụ phê duyệt dự toán phục vụ công tác thu theo quy định hành 1.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đơn vị cung ứng dịch vụ vệ sinh môi trường để nâng cao chất lượng dịch vụ Tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức nhân dân việc thực nộp giá dịch vụ vệ sinh môi trường đầy đủ tham gia giám sát chất lượng dịch vụ vệ sinh đơn vị trì vệ sinh môi trường thực Sở Xây dựng chủ trì Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố Nội thống với UBND quận, huyện, thị xã mô hình tổ chức thu, báo cáo UBND Thành phố Điều Hiệu lực thi hành Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 Quyết định thay Quyết định số 7936/QĐ-UBND ngày 27/12/2013 UBND Thành phố việc quy định mức thu dịch vụ vệ sinh môi trường chất thải rắn công nghiệp thông thường địa bàn thành phố Nội Điều Tổ chức thực Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở: Tài Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nội; Cục trưởng Cục, Thuế thành phố Nội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - Như Điều 9; TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH - Bộ Tài chính; - TT Thành ủy, TT HĐND TP; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; - Cục Kiểm tra VBPQPL - Bộ Tư pháp; - Chủ tịch UBND TP; - Các Đ/c PCT UBND TP; - VPUB: Các PCVP; phòng CV; - Báo Nội mới, Báo KTĐT; - Cổng giao tiếp điện tử Thành phố; - Trung tâm Tin học - Công báo; - Lưu: VT, KTg Nguyễn Doãn Toản PHỤ LỤC GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI SINH HOẠT; GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 Ủy ban nhân dân thành phố Nội) Đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: + Cá nhân cư trú phường: 6.000 đồng/người/tháng + Cá nhân cư trú xã, thị trấn: 3.000 đồng/người/tháng Đối với giá dịch vụ vệ sinh môi trường rác thải công nghiệp thông thường: TT Nội dung Các hộ sản xuất, kinh doanh 1.1 Hộ kinh doanh khách sạn, nhà hàng, buôn bán, mặt hàng ăn uống, giải khát, vật liệu xây dựng (gạch, cát, ...Service Delivery Assessment April 2014 Đánh giá Cung cấp Dịch vụ Nước Vệ sinh môi trường Việt Nam Biến Đầu tư tài thành Dịch vụ cho tương lai THE WORLD BANK Báo cáo này là sản phẩm của sự phối hợp và chia sẻ thông tin rộng rãi giữa những quan chính phủ tại cấp tỉnh và quốc gia cùng với các đối tác phát triển tại Việt Nam. Một tổ công tác với nòng cốt thành viên từ Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối tác phối hợp cùng với Chương trình Nước và Vệ sinh đánh giá này. Các tác giả xin gửi lời cảm ơn đối với những đóng góp giá trị của họ cũng những thông tin chia sẻ và đóng góp tại các hội thảo của các ngành liên quan, đó bao gồm các đối tác phát triển. Chủ nhiệm dự án Đánh giá Cung cấp Dịch vụ tại Đông Á - Thái Bình Dương là bà Susanna Smets. Những cán bộ và tư vấn của Ngân hàng thế giới được nêu tên dưới đã có những đóng góp giá trị cho quá trình thực hiện Đánh giá cung cấp dịch vụ và viết báo cáo: Jeremy Colin, U-Prime Rodriguez, Nguyễn Quang Vinh, Iain Menzies, Nguyễn Diễm Hằng, Almud Weitz, Sandra Giltner, Nguyễn Trọng Dương và Nguyễn Danh Soạn. Báo cáo được những cán bộ tại Ngân hàng Thế giới và đồng nghiệp có tên sau xem xét và góp ý: Parameswaran IyerChuyên gia trưởng về Nước và Vệ sinh, Lilian Pena Pereira Weiss- Chuyên gia cao cấp về Nước và Vệ sinh, Sing Cho- Chuyên gia Đô thị và Lalit Patra – Trưởng ban Nước sạch, Vệ sinh môi trường và Vệ sinh cá nhân (WASH) của UNICEF tại Việt Nam. Đánh giá Cung cấp Dịch vụ Nước Vệ sinh môi trường Việt Nam Biến Đầu tư tài thành Dịch vụ cho tương lai Tổng quan chiến lược Trong hai thập kỷ vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể công tác cải thiện nước sạch và vệ sinh môi trường tại cả những khu vực thành thị và nông thôn, đồng thời tỷ lệ tiếp cận tới các dịch vụ cải thiện hiện đã cao nhiều so với những quốc gia láng giềng. Theo các báo cáo của Chương trình Giám sát phối hợp (JMP)1, Việt Nam đã đạt được hai mục tiêu về nước sạch và vệ sinh môi trường đề Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG). Đây là những thành tựu ấn tượng. Tuy nhiên, mức độ đáng tin cậy của dữ liệu sở cho JMP vẫn gây tranh cãi và các bên liên quan cho rằng tỷ lệ tiếp cận này đã được đánh giá quá cao. Những hệ thống giám sát yếu kém và nhiều nguồn dữ liệu chính thức đã làm nổi bật sự thiếu chắc chắn phổ biến đối với mức độ bao phủ và tính của dịch vụ thực tế. Một vấn đề phức tạp nữa là Chính phủ Việt Nam đã áp dụng những mục tiêu và tiêu chuẩn kỹ thuật tham vọng so với JMP. Những mục tiêu đó được tóm tắt dưới và sẽ khó khăn để đạt được chúng. Mục tiêu 2020 Cấp nước đô thị (tiếp cận hệ thống nước 85% máy công cộng) Cấp nước nông thôn (tỷ lệ tiếp cận nước 75% “sạch” theo chuẩn của Bộ Y tế) Vệ sinh môi trường đô thị (tỷ lệ nước thải 45% qua xử lý) Vệ sinh môi trường nông thôn (sử dụng hố 85% xí “hợp vệ sinh” theo chuẩn của MOH) Tiểu ngành Có sự khác biệt lớn tỷ lệ tiếp cận nước sạch giữa các vùng, giữa những thành phố lớn với những trung tâm đô thị nhỏ và những khu vực ven đô. Ngoài những thành phố lớn, chất lượng và độ tin cậy của cấp nước vẫn là một thách thức, tại những vùng nông thôn, cấu quản lý cách không thức hiếm đảm bảo kết quả vận hành và trì hiệu quả lâu dài. Tồn tại bất bình đẳng đáng kể tỷ lệ tiếp cận giữa những thành phần người nghèo và người giàu. Ví dụ 95% số người giàu đô thị có kết nối nước sạch đến tận nhà thì chỉ có 35% số người nghèo nhất có được dịch vụ ở cấp độ này. Tại những vùng nông thôn, chỉ 3% số lượng người dân nghèo nhất có kết nối cấp 1 LỜI NÓI ĐẦU Trong kinh tế thị trường ngày phát triển, đặc biệt xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, doanh nghiệp có nhiều hội thuận lợi để hội nhập với kinh tế giới đồng thời phải đương đầu với khó khăn kinh tế thị trường mang lại mà khó khăn lớn có lẽ cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nước mà doanh nghiệp nước Một doanh nghiệp muốn tồn phát triển bền vững cần phải biết tự chủ mặt hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng vốn, tổ chức sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phải biết tận dụng lực, hội để lựa chọn cho hướng đắn Để có điều đó, biện pháp doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; cải tiến mẫu mã hạ giá thành Trong công tác quản lý doanh nghiệp, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai tiêu vô quan trọng, nhà quản lý đặc biệt quan tâm có chức giám sát, phản ánh trung thực, kịp thời thông tin chi phí sản xuất phát sinh thời gian định Thông tin chi phí giá thành giúp cho nhà quản lý lãnh đạo doanh nghiệp phân tích đánh giá tình hình sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu hay không, tình hình thực kế hoạch giá thành nào… từ đưa phương án thích hợp sản xuất kinh doanh, đề biện pháp hữu hiệu hạ thấp chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm định phù hợp cho phát triển sản xuất kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp…Nó để đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sau chu kỳ kinh doanh Chính vậy, tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm có ý nghĩa vô to lớn; khâu quan trọng toàn công tác kế toán thực chất hạch toán trình sản xuất hạch toán chi phí sản xuất giá thành Công ty cổ phần Cổ Phần Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Đông Khê Công ty hoạt động nhiều lĩnh vực lĩnh vực sản xuất gạch không nung Gạch công ty có giá hợp lý, chất lượng tốt ngày chiếm lĩnh thị trường, gần gũi với người tiêu dùng Qua trình tìm hiểu mặt lý luận thời gian thực tập Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Đông Khê, với hướng dẫn nhiệt tình thầy Thái Bá Công chị phòng kế toán công ty em nhận thức tầm quan trọng công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm sản xuất em định chọn đề tài : “kế toán chi phí tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Đông Khê” làm luận văn tốt nghiệp Kết cấu: Lời nói đầu kết luận đề tài gồm phần sau đây: Chương : Những lý luận tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất Chương : Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Đông Khê Chương : Một số ý kiến nhận xét đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Vệ Sinh Môi Trường Đông Khê Đây đề tài rộng phức tạp, nhận thức thân lại mang nặng tính lý thuyết thời gian thực tập chưa nhiều nên đề tài em tránh khỏi thiếu sót Bởi vậy, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo, người quan tâm để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 1.1.1 Lý luận chung chi phí sản xuất Khái niêm, chất, nội dung chi phí sản xuất Để tiến hành hoạt động sản xuất,doanh nghiệp phải có yếu tố là: Tư liệu lao động, đối tượng lao động lao động người Sự tham gia yếu tố vào trình sản xuất có khác dẫn tới hình thành hao phí tương ứng: Hao phí khấu hao tư liệu lao động hao phí đối tượng lao động hình thành lên hao phí lao động vật hóa; Hao phí tiền lương phải trả cho người lao động khoản khác có tính chất tương tự lương hình thành lên lao động sống Trong sản xuất hàng hóa, hao phí biểu tiền gọi chi phí sản xuất Vậy: Chi phí sản xuất biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hóa chi phí cầ thiết khác mà doanh nghiệp chi để tiến hành hoạt đông sản xuất, chế tạo sản phẩm, hay thực lao vụ dịch vụ, thời kỳ định Thực chất chi phí sản xuất dịch chuyển vốn-chuyển dịch giá trị yếu tố sản xuất vào giá thành sản phẩm Do đó, chi phí sản xuất tính bao gồm chi phí sản xuất có liên quan đến khối lượng sản phẩm sản xuất dggd jh TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BỘ MÔN: DỊCH TỄ BÁO CÁO THỰC HÀNH Đề tài: NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC TRƯNG HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ TÌNH HÌNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI PHƯỜNG HƯƠNG LONG Huế 01/2016 11 BÁ O CÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC BỘ MÔN: DỊCH TỄ BÁO CÁO THỰC HÀNH Đề tài: NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC TRƯNG HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ TÌNH HÌNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI PHƯỜNG HƯƠNG LONG  01/2016 BÁ O CÁ BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC TRƯNG HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ TÌNH HÌNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI PHƯỜNG HƯƠNG LONG, THÀNH PHỐ HUẾ  GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: -… … … THỰC HIỆN: Lớp … BÁ O CÁ Mục lục BÁ O CÁ I ĐẶT VẤN ĐỀ: Môi trường tập hợp yếu tố tự nhiên xã hội bao quanh người, ảnh hưởng tác động qua lại với hoạt động sống người như: đất, nước, không khí, sinh vật, vv Ngày nay, song song với việc phát triển không ngừng kinh tế-xã hội người dân toàn cầu phải đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến vệ sinh môi trường Theo nghiên cứu Việt Nam, trung bình ngày phát sinh 12 triệu rác thải sinh hoạt số tăng lên 20 triệu tấn/ngày vào năm 2020[1] Qua nghiên cứu nhận thấy yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề vệ sinh môi trường có liên quan chặt chẽ đến vấn đề vệ sinh hộ gia đình-cá nhân, điều thể thói quen sinh hoạt, thói quen lao động thường ngày người dân việc sử dụng xử lý hệ thống nước thải, rác thải, nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi, phân bón Dựa theo nghiên cứu Trần Đỗ Hùng Phạm Văn Tuyến năm 2011, tỷ lệ hộ gia đình Việt Nam sử dụng hố xí hợp vệ sinh 74,8%, tỷ lệ sử dụng hố xí không hợp vệ sinh 25,2% [2] Theo số liệu Trung tâm nước Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến tháng năm 2012, số hộ gia đình nông thôn sử dụng hố xí hợp vệ sinh (HVS) theo tiêu chuẩn 87.000 hộ, đạt tỷ lệ 77% [3] Về vấn đề sử dụng phân bón, thống kê năm 2005 cho thấy 30% số hộ gia đình nông thôn Việt Nam sử dụng phân người BÁ O CÁ nông nghiệp, có 20,6% ủ phân đủ tháng theo quy đinh[4] Bên cạnh theo Viện Môi trường Nông nghiệp, hoạt động chăn nuôi người dân Việt Nam năm gây phát sinh 85 triệu chất thải rắn (phân, lông, da) hàng trăm triệu nước thải (nước tiểu, nước rửa chuồng) Mặc dù có lượng phát sinh chất thải lớn có 8,7% hộ chăn nuôi có sử dụng hầm khí sinh học, tổng lượng chất thải rắn chăn nuôi xử lý chiếm chưa đầy 10% Kết khảo sát Viện Môi trường Nông nghiệp cho thấy có 10% chuồng trại chăn nuôi đạt yêu cầu vệ sinh 0,6% số hộ chăn nuôi có cam kết bảo vệ môi trường nhiều hộ, ước tính 40% không áp dụng hình thức phương pháp xử lý chất thải chăn nuôi [5] Nhận thức tầm quan trọng vấn đề vệ sinh môi trường để làm sáng tỏ yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề này, tiến hành điều tra: “Nghiên cứu đặc trưng hộ gia đình-cá nhân vệ sinh môi trường” với mục tiêu sau Mục tiêu: Tìm hiểu đặc trưng hộ gia đình-cá nhân Khảo sát việc thực hiên vệ sinh môi trường hộ gia đình Tìm hiểu mối quan hệ đặc trưng hộ gia đình-cá nhân tình hình vệ sinh môi trường nơi khảo sát BÁ O CÁ II ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 1.Đối tượng nghiên cứu: Các hộ gia đình đại diện hộ gia đình phường Hương Long, thành phố Huế, Tỉnh thừa Thiên Huế Những người dân hoàn toàn tỉnh táo đủ độ tuổi (>18 tuổi), người có khả biết rõ thông tin hộ gia đình mình, đồng ý tham gia trả lời câu hỏi Địa điểm thời gian nghiên cứu: 2.1 Địa điểm nghiên cứu: - Vị trí địa lý: phường Hương Long cách trung tâm thành phố Huế km phía Tây Phía Tây giáp với xã Hương Hồ, xã Hương An, huyện Hương Trà Phía Bắc giáp với phường Hương Sơn thành phố Huế Phia Đông giáp với phường Kim Long thành phố Huế Phía Nam giáp với sông Hương phường Thuỷ Biều thành phố Huế - Có diện tích 720 với dân số 9850 người 1850 hộ gia đình - Toàn phường Hương Long có 06 khu vực với 21 tổ dân phố - Nghề nghiệp chính: sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ - Kinh tế gia đình: phần lớn trung bình, 2.2 Thời gian nghiên cứu: - Từ 26/12/2015 đến 05/01/2015 Phương pháp nghiên cứu: 3.1 Thiết kế nghiên cứu: BÁ O CÁ Phương pháp nghiên cứu BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN HÙNG THANH PHÂN TÍCH MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CHO DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2015 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN HÙNG THANH PHÂN TÍCH MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CHO DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 60 62 01 15 Quyết định giao đề tài: 1449/QĐ-ĐHNT Quyết định thành lập hội đồng: Ngày bảo vệ: Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HỒNG MẠNH KHÁNH HÒA - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài: “Phân tích mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ vệ sinh môi trường hộ gia đình thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” công trình nghiên cứu cá nhân chưa công bố công trình khoa học khác thời điểm Nha Trang, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Hùng Thanh iii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực đề tài, nhận giúp đỡ quý phòng ban trường Đại học Nha Trang, Khoa Sau đại học Khoa Kinh tế tạo điều kiện tốt cho hoàn thành đề tài Đặc biệt hướng dẫn tận tình TS Phạm Hồng Mạnh giúp hoàn thành tốt đề tài Qua đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến giúp đỡ Đồng thời, xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty CP Môi trường Đô thị Nha Trang tạo điều kiện cung cấp cho liệu quang trọng hoạt động kinh doanh công ty để thực luận văn Cảm ơn quý anh chị nhóm cộng tác viên tích cực hỗ trợ trình thực điều tra cho nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn tất nhiệt tình lực mình, nhiên tránh thiếu sót, mong nhận đóng góp quí báu Quý thầy cô anh chị Cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình tất bạn bè giúp đỡ, động viên suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn! Nha Trang, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Hùng Thanh iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG .x DANH MỤC HÌNH .xi DANH MỤC SƠ ĐỒ xii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xiii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .5 1.1 Những vấn đề môi trường, chất thải dịch vụ môi trường 1.1.1 Môi trường ô nhiễm môi trường .5 1.1.2 Chất thải phân loại chất thải 14 1.1.3 Tác hại chất thải 15 1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến gia tăng chất thải 17 1.2 Quản lý chất thải thách thức vấn đề quản lý chất thải sinh hoạt .18 1.2.1 Các công đoạn quản lý chất thải 18 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý chất thải 19 1.2.3 Những thách thức vấn đề thu gom quản lý chất thải sinh hoạt 20 1.3 Một số mô hình thu gom quản lý rác thải giới Việt Nam 21 1.3.1 Một số mô hình thu gom quản lý rác thải quốc gia giới 21 1.3.2 Một số mô hình thu gom quản lý rác thải địa phương Việt Nam 22 1.4 Giá trị môi trường tài nguyên 24 1.4.1 Tổng giá trị kinh tế tài nguyên môi trường 24 v 1.4.2 Các phương pháp định giá tài nguyên môi trường 25 1.5 Giá sẵn lòng trả thặng dư tiêu dùng 25 1.6 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 26 1.6.1 Các nghiên cứu nước 26 1.6.2 Các nghiên cứu nước 28 1.6.3 Đánh giá chung nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 29 1.7 Khung phân tích mô hình nghiên cứu 30 1.7.1 Khung phân tích 30 1.7.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 31 TÓM TẮT CHƯƠNG 1: .32 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Thiết kế nghiên cứu 33 2.1.1 Nghiên cứu định tính 34 2.1.2 Nghiên cứu định lượng sơ 35 2.2 Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên 35 2.3 Mô hình kinh tế lượng 39 2.4 Nghiên cứu thức 41 2.4.1 Phiếu điều tra .41 2.4.2 Mẫu nghiên cứu 42 2.4.3 Phương pháp thu thập liệu nghiên cứu 42 2.4.4 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 44 TÓM TẮT CHƯƠNG 2: .45 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ ĐỐI VỚI DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TẠI THÀNH PHỐ NHA ... thực nộp giá dịch vụ vệ sinh môi trường đầy đủ tham gia giám sát chất lượng dịch vụ vệ sinh đơn vị trì vệ sinh môi trường thực Sở Xây dựng chủ trì Sở Tài chính, Cục Thu thành phố Hà Nội thống... TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) Đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt: + Cá... theo quy định quan nhà nước có thẩm quyền Điều Mức thu giá dịch vụ Các mức thu quy định phụ lục ban hành kèm theo Quyết định mức giá bao gồm thu giá trị gia tăng Điều Đơn vị tổ chức thu UBND
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ thu gom, giá dịch vụ vệ sinh môi trường Hà Nội, Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ thu gom, giá dịch vụ vệ sinh môi trường Hà Nội, Quyết định 54/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ thu gom, giá dịch vụ vệ sinh môi trường Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay