Quyết định 712/QĐ-TTg hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

11 18 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:32

Đề án môn học Mở đầuI. Tính cấp thiết của đề tài Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng về vấn đề đổi mới doanh nghiệp Nhà nớc, Chính phủ đã ra các quyết định 90-91/1994/TTg thành lập các tổng Công ty Nhà nớc trên cơ sở sắp xếp lại các tổng Công ty liên hiệp các xí nghiệp cũ. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện của mình, Chính phủ luôn lu ý đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy của các Tổng Công ty trong đó rất lu ý đến các Công ty tài chính.Từ các quyết định 90 91/TTg, Nghị định 39/1995/CP Chính phủ đã cho phép thành lập các Công ty Tài chính tại các Tổng Công ty có đủ điều kiện nhằm tìm kiếm khơi thông các nguồn vốn nội bộ, thu hút vốn từ bên ngoài, quản lý nâng cao việc sử dụng vốn của toàn bộ các Tổng Công ty.Cho đến nay đã có 5 Công ty tài chính nh thế đợc thành lập là Công ty Tài chính dầu khí, Bu điện, Công nghiệp tàu thủy, Dệt may Cao su. Tuy nhiên nhìn chung cho đến nay, chúng đều có quy nhỏ, cha đáp ứng đợc những yêu cầu đặt ra, vì thế phải có định hớng phát triển hoàn thiện chúng nhằm khai thác tốt hơn nguồn lực sẵn có của các Tổng Công ty, bản thân Công ty Tài chính những vấn đề khác. Việc làm này có tính chất chiến lợc lâu dài, là một biện pháp rất quan trọng để tiến đến những hình thức sản xuất lớn. Đó là điều quan tâm của toàn xã hội, nhất là đối với chính phủ bản thân các Tổng Công ty.Những vấn đề bức xúc trên đã là điểm xuất phát để tôi chọn đề tài "Giải pháp hoàn thiện phát triển hình Công ty Tài chính trong Tổng Công ty Nhà nớc ở Việt Nam II. Mục đích của đề tài:- Nhìn nhận đợc một số vấn đề lý luận về Công ty Tài chính cũng nh về hình công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế.- Đánh giá thực trạng hoạt động của các Công ty Tài chính trong các Tổng Công ty Nhà nớc trong thời gian qua rút ra những bài học bớc đầu.- Nêu lên một số giải pháp kiến nghị cơ bản để hoàn thiện hình.III. Phạm vi của đề tài:Đây là một nội dung lớn về vấn đề nh: Hoàn thiện phát triển về cơ cấu tổ chức, nghiệp vụ, cơ chế hoạt động. Nhng vấn đề này nếu xem xét kỹ thì đều có thể trở thành những vấnđề lớn cần nghiên cứu sâu. Vì thế trong phạm vi đề tài chỉ đề 1Đề án môn học cập chủ yếu đến vấn đề hoạt động nghiệp vụ, các vấn đề khác liên quan chỉ đề cập ở mức độ thấp hơn.IV. Phơng pháp nghiên cứu:Phơng pháp đợc sử dụng ở đây bao gồm phơng pháp luận chung cho mọi khoa học: Duy vật biện chứng duy vật lịch sử, kết hợp với một số phơng pháp khác nh: phân tích, tổng hợp, thống kê.V. Kết cấu nội dung:Xuất phát từ phạm vi đã nêu ra, kết cấu nội dung của đề tài gồm có:- Phần mở đầu- Phần nội dung với 3 chơng:+ Chơng I: Một số lý luận chung về hình Công ty Tài chính trong tập đoàn kinh tế.+ Chơng II: Thực trạng hoạt động của các Công ty Tài chính trong Tổng Công ty Nhà nớc.+ Chơng III: Giải pháp hoàn thiện phát triển hình Công ty Tài chính trong Tổng Công ty THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 712/QĐ-TTg CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÍ ĐIỂM HOÀN THIỆN NHÂN RỘNG HÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI CÁC Xà KHÓ KHĂN, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO THEO HƯỚNG Xà HỘI HÓA, GIAI ĐOẠN 20172020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng năm 2015; Căn Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 2020; Căn Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn giai đoạn 2016-2020; Xét đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện nhân rộng hình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020 (Đề án) với nội dung chủ yếu sau: I MỤC TIÊU Mục tiêu tổng quát Hoàn thiện nhân rộng hình bảo vệ môi trường theo hướng xã hội hóa, tập trung xã khó khăn, biên giới, hải đảo; sở đó, hoàn thiện sách huy động nguồn lực xã hội hóa, chế quản lý vận hành hình sau đầu tư, đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp Qua đó, đẩy mạnh thực có hiệu bền vững tiêu chí môi trường, góp phần thực hiệu quả, bền vững Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020 Mục tiêu cụ thể - Đưa giải pháp khoa học, công nghệ, kỹ thuật quản lý cụ thể, phù hợp để giải số vấn đề môi trường xúc xã khó khăn, biên giới, hải đảo; - Xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường theo hướng huy động nguồn lực tham gia doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, tổ chức trị - xã hội, hợp tác xã trình xây dựng, quản lý, vận hành hình bảo vệ môi trường; - Hoàn thiện đề xuất xây dựng chế, sách huy động nguồn lực quản lý, vận hành hình bảo vệ môi trường xã khó khăn, biên giới, hải đảo sở tổng kết thực tiễn thực hình xây dựng Đề án; - Hoàn thiện xây dựng số công trình phúc lợi nước uống phục vụ cho trường học trạm y tế xã đảo; - Nâng cao nhận thức cộng đồng công tác bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn thông qua việc đẩy mạnh truyền thông hình bảo vệ môi trường, phát huy vai trò tổ chức trị - xã hội công tác bảo vệ môi trường nông thôn II NHIỆM VỤ Xây dựng hình lĩnh vực cấp nước a) hình cấp nước tập trung - Rà soát, đánh giá hình cấp nước tập trung có: đánh giá quy cấp nước, công nghệ xử lý, phân tích thành công, hiệu quả, vướng mắc, khó khăn, bất cập; đánh giá lại phương thức quản lý, vận dụng, áp dụng công cụ sách pháp luật có đầu tư, huy động vốn, đất đai, thuế, trợ giá ;phân tích hạn chế, bất cập áp dụng sách hành Đề xuất thực giải pháp hoàn thiện, công nghệ, phương thức quản lý chế, sách phù hợp để vận hành bền vững hình có; - Xây dựng 14 hình cấp nước nông thôn tập trung (tại 07 vùng kinh tế nước) để thí điểm nội dung theo phương châm đẩy mạnh xã hội hoá với tham gia doanh nghiệp cộng đồng, gồm: chế huy động vốn đầu tư, sách ưu đãi đặc thù cho vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; phương thức quản lý trước sau đầu tư phù hợp với tham gia doanh nghiệp, cộng đồng, tổ chức trị - xã hội; lựa chọn công nghệ xử lý phù hợp xây dựng hình b) hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế xã đảo Xây dựng hình cấp nước uống cho trường học, trạm y tế xã đảo (đối với nơi chưa có hình) Đơn vị hưởng lợi trực tiếp quản lý, vận hành theo quy trình chuyển giao, tự túc kêu gọi xã hội hóa kinh phí tu, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ thiết bị lọc Xây dựng hình xử lý chất thải rắn quy liên xã - Rà soát, đánh giá hình phân loại rác thải nguồn; hình thu gom xử lý cấp xã, huyện, tỉnh; hiệu biện pháp công nghệ (chôn lấp, đốt tập trung, đốt phân tán, sản xuất phân hữu cơ, biện pháp khác), phân tích thành công, hiệu quả, vướng mắc, khó khăn, bất cập; đánh giá phương thức quản lý, vận dụng, áp dụng công cụ sách pháp luật có đầu tư, huy động vốn, đất đai, thuế, trợ giá, Đề xuất thực giải pháp hoàn thiện, nâng cấp công nghệ, phương thức quản lý chế, sách phù hợp để vận hành có hiệu hình có; - Xây dựng 14 hình thu gom xử lý chất thải rắn quy liên xã (tại 07 vùng kinh tế nước) để thí điểm: chế huy động vốn đầu tư, sách ưu đãi đặc thù cho vùng khó khăn, biên giới, hải đảo (bao gồm cấu giá thành xử lý theo giải pháp công nghệ phù hợp; phân bổ nguồn lực đầu tư, quản lý, vận hành; sách bảo hiểm y tế hệ số độc hại cho người tham gia xử lý chất thải); phương thức quản lý trước sau đầu tư phù hợp với tham gia doanh nghiệp, cộng đồng, tổ chức trị - xã hội lựa chọn công nghệ xử lý tối ưu xây dựng hình Xây dựng hình thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật - Rà soát, đánh giá công tác thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng nay; công nghệ có để xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật; phân tích thành công, hiệu quả, vướng mắc, khó khăn, bất cập hình thu gom xử lý có nước; đánh giá chế huy động nguồn vốn để thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng địa phương; ...Đề án môn học Mở đầuI. Tính cấp thiết của đề tài Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng về vấn đề đổi mới doanh nghiệp Nhà nớc, Chính phủ đã ra các quyết định 90-91/1994/TTg thành lập các tổng Công ty Nhà nớc trên cơ sở sắp xếp lại các tổng Công ty liên hiệp các xí nghiệp cũ. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện của mình, Chính phủ luôn lu ý đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy của các Tổng Công ty trong đó rất lu ý đến các Công ty tài chính.Từ các quyết định 90 91/TTg, Nghị định 39/1995/CP Chính phủ đã cho phép thành lập các Công ty Tài chính tại các Tổng Công ty có đủ điều kiện nhằm tìm kiếm khơi thông các nguồn vốn nội bộ, thu hút vốn từ bên ngoài, quản lý nâng cao việc sử dụng vốn của toàn bộ các Tổng Công ty.Cho đến nay đã có 5 Công ty tài chính nh thế đợc thành lập là Công ty Tài chính dầu khí, Bu điện, Công nghiệp tàu thủy, Dệt may Cao su. Tuy nhiên nhìn chung cho đến nay, chúng đều có quy nhỏ, cha đáp ứng đợc những yêu cầu đặt ra, vì thế phải có định hớng phát triển hoàn thiện chúng nhằm khai thác tốt hơn nguồn lực sẵn có của các Tổng Công ty, bản thân Công ty Tài chính những vấn đề khác. Việc làm này có tính chất chiến lợc lâu dài, là một biện pháp rất quan trọng để tiến đến những hình thức sản xuất lớn. Đó là điều quan tâm của toàn xã hội, nhất là đối với chính phủ bản thân các Tổng Công ty.Những vấn đề bức xúc trên đã là điểm xuất phát để tôi chọn đề tài "Giải pháp hoàn thiện phát triển hình Công ty Tài chính trong Tổng Công ty Nhà nớc ở Việt Nam II. Mục đích của đề tài:- Nhìn nhận đợc một số vấn đề lý luận về Công ty Tài chính cũng nh về hình công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế.- Đánh giá thực trạng hoạt động của các Công ty Tài chính trong các Tổng Công ty Nhà nớc trong thời gian qua rút ra những bài học bớc đầu.- Nêu lên một số giải pháp kiến nghị cơ bản để hoàn thiện hình.III. Phạm vi của đề tài:Đây là một nội dung lớn về vấn đề nh: Hoàn thiện phát triển về cơ cấu tổ chức, nghiệp vụ, cơ chế hoạt động. Nhng vấn đề này nếu xem xét kỹ thì đều có thể trở thành những vấnđề lớn cần nghiên cứu sâu. Vì thế trong phạm vi đề tài chỉ đề 1Đề án môn học cập chủ yếu đến vấn đề hoạt động nghiệp vụ, các vấn đề khác liên quan chỉ đề cập ở mức độ thấp hơn.IV. Phơng pháp nghiên cứu:Phơng pháp đợc sử dụng ở đây bao gồm phơng pháp luận chung cho mọi khoa học: Duy vật biện chứng duy vật lịch sử, kết hợp với một số phơng pháp khác nh: phân tích, tổng hợp, thống kê.V. Kết cấu nội dung:Xuất phát từ phạm vi đã nêu ra, kết cấu nội dung của đề tài gồm có:- Phần mở đầu- Phần nội dung với 3 chơng:+ Chơng I: Một số lý luận chung về hình Công ty Tài chính trong tập đoàn kinh tế.+ Chơng II: Thực trạng hoạt động của các Công ty Tài chính trong Tổng Công ty Nhà nớc.+ Chơng III: Giải pháp hoàn thiện phát triển hình Công ty Tài chính trong Tổng Công ty ở §Ị ¸n m«n häc 1 Më ®Çu I. TÝnh cÊp thiÕt cđa ®Ị tµi Thùc hiƯn quan ®iĨm chØ ®¹o cđa §¶ng vỊ vÊn ®Ị ®ỉi míi doanh nghiƯp Nhµ n−íc, ChÝnh phđ ®· ra c¸c qut ®Þnh 90-91/1994/TTg thµnh lËp c¸c tỉng C«ng ty Nhµ n−íc trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i c¸c tỉng C«ng ty vµ liªn hiƯp c¸c xÝ nghiƯp cò. Trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o thùc hiƯn cđa m×nh, ChÝnh phđ lu«n l−u ý ®Õn viƯc kiƯn toµn tỉ chøc bé m¸y cđa c¸c Tỉng C«ng ty trong ®ã rÊt l−u ý ®Õn c¸c C«ng ty tµi chÝnh. Tõ c¸c qut ®Þnh 90 vµ 91/TTg, NghÞ ®Þnh 39/1995/CP ChÝnh phđ ®· cho phÐp thµnh lËp c¸c C«ng ty Tµi chÝnh t¹i c¸c Tỉng C«ng ty cã ®đ ®iỊu kiƯn nh»m t×m kiÕm kh¬i th«ng c¸c ngn vèn néi bé, thu hót vèn tõ bªn ngoµi, qu¶n lý vµ n©ng cao viƯc sư dơng vèn cđa toµn bé c¸c Tỉng C«ng ty. Cho ®Õn nay ®· cã 5 C«ng ty tµi chÝnh nh− thÕ ®−ỵc thµnh lËp lµ C«ng ty Tµi chÝnh dÇu khÝ, B−u ®iƯn, C«ng nghiƯp tµu thđy, DƯt may vµ Cao su. Tuy nhiªn nh×n chung cho ®Õn nay, chóng ®Ịu cã quy m« nhá, ch−a ®¸p øng ®−ỵc nh÷ng yªu cÇu ®Ỉt ra, v× thÕ ph¶i cã ®Þnh h−íng ph¸t triĨn vµ hoµn thiƯn chóng nh»m khai th¸c tèt h¬n ngn lùc s½n cã cđa c¸c Tỉng C«ng ty, b¶n th©n C«ng ty Tµi chÝnh vµ nh÷ng vÊn ®Ị kh¸c. ViƯc lµm nµy cã tÝnh chÊt chiÕn l−ỵc l©u dµi, lµ mét biƯn ph¸p rÊt quan träng ®Ĩ tiÕn ®Õn nh÷ng h×nh thøc s¶n xt lín. §ã lµ ®iỊu quan t©m cđa toµn x· héi, nhÊt lµ ®èi víi chÝnh phđ vµ b¶n th©n c¸c Tỉng C«ng ty. Nh÷ng vÊn ®Ị bøc xóc trªn ®· lµ ®iĨm xt ph¸t ®Ĩ t«i chän ®Ị tµi "Gi¶i ph¸p hoµn thiƯn vµ ph¸t triĨn m« h×nh C«ng ty Tµi chÝnh trong Tỉng C«ng ty Nhµ n−íc ë ViƯt Nam” II. Mơc ®Ých cđa ®Ị tµi: - Nh×n nhËn ®−ỵc mét sè vÊn ®Ị lý ln vỊ C«ng ty Tµi chÝnh còng nh− vỊ m« h×nh c«ng ty tµi chÝnh trong tËp ®oµn kinh tÕ. - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng cđa c¸c C«ng ty Tµi chÝnh trong c¸c Tỉng C«ng ty Nhµ n−íc trong thêi gian qua vµ rót ra nh÷ng bµi häc b−íc ®Çu. - Nªu lªn mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ c¬ b¶n ®Ĩ hoµn thiƯn m« h×nh. III. Ph¹m vi cđa ®Ị tµi: §©y lµ mét néi dung lín vỊ vÊn ®Ị nh−: Hoµn thiƯn ph¸t triĨn vỊ c¬ cÊu tỉ chøc, nghiƯp vơ, c¬ chÕ ho¹t ®éng. Nh−ng vÊn ®Ị nµy nÕu xem xÐt kü th× ®Ịu cã thĨ trë thµnh nh÷ng vÊn®Ị lín cÇn nghiªn cøu s©u. V× thÕ trong ph¹m vi ®Ị tµi chØ ®Ị THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc 2 cËp chđ u ®Õn vÊn ®Ị ho¹t ®éng nghiƯp vơ, vµ c¸c vÊn ®Ị kh¸c liªn quan chØ ®Ị cËp ë møc ®é thÊp h¬n. IV. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: Ph−¬ng ph¸p ®−ỵc sư dơng ë ®©y bao gåm ph−¬ng ph¸p ln chung cho mäi khoa häc: Duy vËt biƯn chøng vµ duy vËt lÞch sư, kÕt hỵp víi mét sè ph−¬ng ph¸p kh¸c nh−: ph©n tÝch, tỉng hỵp, thèng kª. V. KÕt cÊu néi dung: Xt ph¸t tõ ph¹m vi ®· nªu ra, kÕt cÊu néi dung cđa ®Ị tµi gåm cã: - PhÇn më ®Çu - PhÇn néi dung víi 3 ch−¬ng: + Ch−¬ng I: Mét sè lý ln chung vỊ m« h×nh C«ng ty Tµi chÝnh trong tËp ®oµn kinh tÕ. + Ch−¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cđa c¸c C«ng ty Tµi chÝnh trong Tỉng C«ng ty Nhµ n−íc. + Ch−¬ng III: Gi¶i ph¸p hoµn thiƯn vµ ph¸t triĨn m« h×nh C«ng ty Tµi chÝnh trong Tỉng C«ng ty ë ViƯt Nam. - PhÇn kÕt ln chung. §Ĩ cã ®−ỵc nh÷ng kiÕn thøc phơc vơ cho qu¸ tr×nh t×m hiĨu nµy, em ®· ®−ỵc sù gióp ®ì cđa c¸c thÇy c« cđa khoa tiỊn tƯ - thÞ tr−êng vèn. Nh©n ®©y em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cđa thÇy c«. Hµ Néi, th¸ng 09 n¨m 2003 Sinh viªn Lª L−¬ng Hïng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN §Ị ¸n m«n häc 3 Ch−¬ng I Mét sè lý ln chung vỊ m« h×nh C«ng ty Tµi chÝnh trong tËp ®oµn kinh tÕ. I. Kh¸i qu¸t vỊ tỉ chøc tµi chÝnh phi Ng©n hµng. 1. Kh¸i niƯm vỊ tỉ chøc tµi chÝnh phi ng©n hµng. D−íi sù ph¸t triĨn m¹nh mÏ cđa thÞ tr−êng tµi chÝnh, b¶n th©n c¸c chđ thĨ cđa nã còng cã nh÷ng b−íc ph¸t triĨn kh«ng ngõng. C¸c ho¹t TRƯỜNG KHOA………………… ĐỀ ÁN Giải pháp hoàn thiện phát triển hình Công ty Tài chính trong Tổng Công ty Nhà nước ở Việt Nam Đề án môn học 1MỞ ĐẦU I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng về vấn đề đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ đã ra các quyết định 90-91/1994/TTg thành lập các tổng Công ty Nhà nước trên cơ sở sắp xếp lại các Tổng Công ty liên hiệp các xí nghiệp cũ. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện của mình, Chính phủ luôn lưu ý đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy của các Tổng Công ty trong đó rất lưu ý đến các Công ty tài chính. Từ các quyết định 90 91/TTg, Nghị định 39/1995/CP Chính phủ đã cho phép thành lập các Công ty Tài chính tại các Tổng Công ty có đủ điều kiện nhằm tìm kiếm khơi thông các nguồn vốn nội bộ, thu hút vốn từ bên ngoài, quản lý nâng cao việc sử dụng vốn của toàn bộ các Tổng Công ty. Cho đến nay đã có 5 Công ty tài chính như thế được thành lập là Công ty Tài chính dầu khí, Bưu điện, Công nghiệp tàu thủy, Dệt may Cao su. Tuy nhiên nhìn chung cho đến nay, chúng đều có quy nhỏ, chưa đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, vì thế phải có định hướng phát triển hoàn thiện chúng nhằm khai thác tốt hơn nguồn lực sẵn có của các Tổng Công ty, bản thân Công ty Tài chính những vấn đề khác. Việc làm này có tính chất chiến lược lâu dài, là một biện pháp rất quan trọng để tiến đến những hình thức sản xuất lớn. Đó là điều quan tâm của toàn xã hội, nhất là đối với chính phủ bản thân các Tổng Công ty. Những vấn đề bức xúc trên đã là điểm xuất phát để tôi chọn đề tài "Giải pháp hoàn thiện phát triển hình Công ty Tài chính trong Tổng Công ty Nhà nước ở Việt Nam” II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: - Nhìn nhận được một số vấn đề lý luận về Công ty Tài chính cũng như vềhình công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế. - Đánh giá thực trạng hoạt động của các Công ty Tài chính trong các Tổng Công ty Nhà nước trong thời gian qua rút ra những bài học bước đầu. - Nêu lên một số giải pháp kiến nghị cơ bản để hoàn thiện hình. III. PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI: Đây là một nội dung lớn về vấn đề như: Hoàn thiện phát triển về cơ cấu tổ chức, nghiệp vụ, cơ chế hoạt động. Nhưng vấn đề này nếu xem xét kỹ thì đều có thể Đề án môn học 2trở thành những vấnđề lớn cần nghiên cứu sâu. Vì thế trong phạm vi đề tài chỉ đề cập chủ yếu đến vấn đề hoạt động nghiệp vụ, các vấn đề khác liên quan chỉ đề cập ở mức độ thấp hơn. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp được sử dụng ở đây bao gồm phương pháp luận chung cho mọi khoa học: Duy vật biện chứng duy vật lịch sử, kết hợp với một số phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, thống kê. V. KẾT CẤU NỘI DUNG: Xuất phát từ phạm vi đã nêu ra, kết cấu nội dung của đề tài gồm có: - Phần mở đầu - Phần nội dung với 3 chương: + Chương I: Một BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ TÀI: Giải pháp hoàn thiện phát triển mô hình Công ty Tài chính trong Tổng Công ty Nhà nước ở Việt Nam §Ò ¸n m«n häc 1 MỞ ĐẦU I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng về vấn đề đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ đã ra các quyết định 90-91/1994/TTg thành lập các tổng Công ty Nhà nước trên cơ sở sắp xếp lại các Tổng Công ty liên hiệp các xí nghiệp cũ. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện của mình, Chính phủ luôn lưu ý đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy của các Tổng Công ty trong đó rất lưu ý đến các Công ty tài chính. Từ các quyết định 90 91/TTg, Nghị định 39/1995/CP Chính phủ đã cho phép thành lập các Công ty Tài chính tại các Tổng Công ty có đủ điều kiện nhằm tìm kiếm khơi thông các nguồn vốn nội bộ, thu hút vốn từ bên ngoài, quản lý nâng cao việc sử dụng vốn của toàn bộ các Tổng Công ty. Cho đến nay đã có 5 Công ty tài chính như thế được thành lập là Công ty Tài chính dầu khí, Bưu điện, Công nghiệp tàu thủy, Dệt may Cao su. Tuy nhiên nhìn chung cho đến nay, chúng đều có quy nhỏ, chưa đáp ứng được những yêu cầu đặt ra, vì thế phải có định hướng phát triển hoàn thiện chúng nhằm khai thác tốt hơn nguồn lực sẵn có của các Tổng Công ty, bản thân Công ty Tài chính những vấn đề khác. Việc làm này có tính chất chiến lược lâu dài, là một biện pháp rất quan trọng để tiến đến những hình thức sản xuất lớn. Đó là điều quan tâm của toàn xã hội, nhất là đối với chính phủ bản thân các Tổng Công ty. Những vấn đề bức xúc trên đã là điểm xuất phát để tôi chọn đề tài "Giải pháp hoàn thiện phát triển hình Công ty Tài chính trong Tổng Công ty Nhà nước ở Việt Nam” II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI: - Nhìn nhận được một số vấn đề lý luận về Công ty Tài chính cũng như vềhình công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế. - Đánh giá thực trạng hoạt động của các Công ty Tài chính trong các Tổng Công ty Nhà nước trong thời gian qua rút ra những bài học bước đầu. - Nêu lên một số giải pháp kiến nghị cơ bản để hoàn thiện hình. III. PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI: Đây là một nội dung lớn về vấn đề như: Hoàn thiện phát triển về cơ cấu tổ §Ò ¸n m«n häc 2 chức, nghiệp vụ, cơ chế hoạt động. Nhưng vấn đề này nếu xem xét kỹ thì đều có thể trở thành những vấnđề lớn cần nghiên cứu sâu. Vì thế trong phạm vi đề tài chỉ đề cập chủ yếu đến vấn đề hoạt động nghiệp vụ, các vấn đề khác liên quan chỉ đề cập ở mức độ thấp hơn. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Phương pháp được sử dụng ở đây bao gồm phương pháp luận chung cho mọi khoa học: Duy vật biện chứng duy vật lịch sử, kết hợp với một số phương pháp khác như: phân tích, tổng hợp, thống kê. V. KẾT CẤU NỘI DUNG: Xuất phát từ phạm vi đã nêu ra, kết cấu nội dung của đề tài gồm có: - Phần mở đầu - Phần nội dung với 3 ... xây dựng nông thôn thông qua việc đẩy mạnh truyền thông mô hình bảo vệ môi trường, phát huy vai trò tổ chức trị - xã hội công tác bảo vệ môi trường nông thôn II NHIỆM VỤ Xây dựng mô hình lĩnh vực... hội, hợp tác xã trình xây dựng, quản lý, vận hành mô hình bảo vệ môi trường; - Hoàn thiện đề xuất xây dựng chế, sách huy động nguồn lực quản lý, vận hành mô hình bảo vệ môi trường xã khó khăn,... tác giữ gìn, bảo vệ môi trường nông thôn; - Phối hợp tham gia xây dựng mô hình, đồng thời đạo cấp sở - nơi có xây dựng mô hình thí điểm, đứng đảm nhận quản lý, vận hành mô hình đảm bảo hiệu quả,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 712/QĐ-TTg hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Quyết định 712/QĐ-TTg hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Quyết định 712/QĐ-TTg hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay