Quyết định 1458/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông

6 34 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:32

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 218/2003/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2003 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CẤU TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THUẾ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ vào Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ, quan ngang Bộ;Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng Bộ Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí chức năngTổng cục Thuế là tổ chức thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các khoản thu nội địa, bao gồm: thuế, phí, lệ phí các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) theo quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạnTổng cục Thuế thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của các luật thuế, các quy định pháp luật khác liên quan những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:1. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm hàng năm của ngành thuế;2. Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý thu thuế; đề xuất, tham gia việc xây dựng, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về thuế;3. Lập dự toán thu thuế hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; 4. Tổ chức thực hiện các luật, pháp lệnh thuế các văn bản quy phạm pháp luật khác về thuế, dự toán thu thuế hàng năm, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành thuế sau khi được phê duyệt; 5. Hướng dẫn nghiệp vụ về kê khai thuế, tính thuế, phát hành thông báo thuế, lệnh thu thuế, thủ tục thu, nộp thuế, các nghiệp vụ khác liên quan tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn ngành;6. Tuyên truyền, giáo dục, vận động tổ chức cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân nộp thuế; 7. Trình cấp thẩm quyền quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc miễn, giảm, hoàn thuế, truy thu thuế theo quy định của pháp luật về thuế; 12 Cấp giấy phép nhập khẩu, giấy phép tạm nhập tái xuất thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện 13 Cấp thu hồi giấy chứng nhận hợp quy; quản lý, kiểm tra, giám sát việc công bố hợp quy, sử dụng dấu hợp quy sản phẩm chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Bộ Thông tin Truyền thông; quản lý, kiểm tra, giám sát việc công bố hợ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 23 Trình Bộ trưởng biện pháp huy động phương tiện, thiết bị, mạng dịch vụ viễn thông phục vụ trường hợp khẩn cấp an ninh quốc gia, thiên tai, địch họa theo quy định pháp luật Chỉ đạo việc thực nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ kiện trị, kinh tế, xã hội quan trọng; công tác phòng, chống lụt, bão tìm kiếm cứu nạn 24 Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn Bộ Thông tin Truyền thông Ban VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nhụr Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng đạo, điều hành lĩnh vực công tác Cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởn nr n ự C VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Biên chế công chức, số lượng người làm việc Cục Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng định Điều Hiệu lực thi hành Quyết định hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Những quy định trước m k VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ________ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________ Số: 54/2010/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư _________ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thống kê ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ, quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch Đầu tư; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Vị trí chức năng 1. Tổng cục Thống kê là quan trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê; tổ chức các hoạt động thống cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các quan, tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. 2. Tổng cục Thống tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng trụ sở chính tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn Tổng cục Thống kê thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 1. Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định: a) Các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thống kê; b) Chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về thống kê; 75 c) Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Chế độ báo cáo thống sở, Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, Chương trình điều tra thống kê quốc gia, các Bảng phân loại thống kê áp dụng chung cho nhiều ngành, lĩnh vực; quyết định về các cuộc tổng điều tra thống các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng khác về thống kê theo quy định của pháp luật. 2. Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét, quyết định: a) Quy chế phổ biến thông tin thống kê, Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; nội dung, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê chủ yếu; b) Kế hoạch năm năm hàng năm của ngành Thống kê; c) Các văn bản khác về lĩnh vực thống kê thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. 3. Giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NAMSố: 43/2005 /QĐ-UBCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTam Kỳ, ngày 06 tháng 6 năm 2005QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAMV/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Sở Thương mại tỉnh Quảng NamỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAMCăn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT/BTM của Bộ Thương mại Bộ Nội vụ ngày 08/4/2005 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức của quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về Thương mại ở địa phương;Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thương mại Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh tại Tờ trình số 333/TTr-SNV ngày 01/6/2005,QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này: Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam.Điều 2. Quyết định hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; những quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Giám đốc Sở Thương mại tỉnh Thủ trưởng các quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành.Nơi nhận:- Chính phủ- Bộ Nội vụ (B/cáo)- Bộ Thương mại (B/cáo)- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản ) B/cáo)- Như điều 3- Lưu VP UBND, SNV, TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAMCHỦ TỊCH(ĐÃ KÝ) NGUYỄN XUÂN PHÚCCCHCUỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcQUY ĐỊNHCHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ THƯƠNG MẠI TỈNH QUẢNG NAM(Ban hành kèm theo Quyết định số: 43/2005/QĐ-UB ngày 06/6/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam)I. Vị trí, chức năng:1. Sở Thương mại là quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thương mại trên địa bàn tỉnh bao gồm các lĩnh vực: Lưu thông hàng hoá trong ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LONG ANCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 41/2012/QĐ-UBND Long An, ngày 07 tháng 8 năm 2012QUYẾT ĐỊNHVề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Long AnỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG ANCăn cứ Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003;Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Bộ Công Thương Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;Theo đề nghị tại Tờ trình số 1112/TTr-SCT ngày 20/7/2012 của Sở Công Thương, đề xuất tại văn bản số 353/SNV-TCCC ngày 27/7/2012 của Sở Nội vụ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Vị trí, chức năng1. Sở Công Thương là quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh, xuất khẩu, nhập khẩu, thương mại biên giới, quản lý thị trường, quản lý cạnh tranh, xúc tiến thương mại, kiểm soát độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế, quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các hoạt động khuyến công, các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở.2. Sở Công Thương tư cách pháp nhân, con dấu tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Công Thương.Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn1. Trình UBND tỉnh:a) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm hàng năm; chủ trương, chính sách, chương trình, biện pháp, quy định cụ thể về phát triển ngành công thương trên địa bàn tỉnh.b) Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về lĩnh vực công thương.c) Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, 1 BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Số: 13/2006/QĐ-BBCVT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM ỨNG CỨU KHẨN CẤP MÁY TÍNH VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG - Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của bộ, quan ngang bộ; - Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; - Căn cứ Quyết định số 339/2005/QĐ-TTg ngày 20/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam trực thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông; - Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT) là đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính Viễn thông, thực hiện chức năng điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố máy tính trong toàn quốc; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn mạng máy tính; xây dựng, phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn mạng máy tính; thúc đẩy hình thành hệ thống các Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính (CERT) trong các quan, tổ chức, doanh nghiệp; là đầu mối thực hiện hợp tác với các tổ chức CERT nước ngoài; tham gia giúp Bộ trưởng trong công tác quản lý an toàn bảo mật trong các hoạt động bưu chính, viễn thông công nghệ thông tin. Điều 2. Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam các nhiệm vụ quyền hạn sau: www.mot.gov.vn 2 1. Điều phối các hoạt động ứng cứu mạng Internet quốc gia để phòng chống sự cố mạng tham gia chống tội phạm, chống khủng bố trên mạng Internet trong phạm vi quốc gia trong khuôn khổ hợp tác quốc tế. Điều phối hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trong việc xử lý sự cố, trong thực hiện nghĩa vụ xử lý thông tin sở lưu trữ số liệu gốc để cung cấp thông tin cho mục đích đảm bảo an toàn mạng Internet quốc gia. Điều phối các tổ chức, doanh ... nạn Bộ Thông tin Truyền thông Ban VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí nhụr Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng đạo, điều hành lĩnh vực công tác Cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởn... phí Biên chế công chức, số lượng người làm việc Cục Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng định Điều Hiệu lực thi hành Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Những quy định trước m k VnDoc... thiết bị, mạng dịch vụ viễn thông phục vụ trường hợp khẩn cấp an ninh quốc gia, thiên tai, địch họa theo quy định pháp luật Chỉ đạo việc thực nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 1458/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông, Quyết định 1458/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông, Quyết định 1458/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay