Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài qua mạng điện tử

10 20 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:32

Cấp Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay (thành viên tổ lái) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay/ Cục HKVN Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:75 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp 50.000VNĐ Quyết định số 69/2006/QĐ- BTC . Tên phí Mức phí Văn bản qui định 2. Phí sát hạch cấp Giấy phép - Lý thuyết 500.000VNĐ - Thực hành 1.700.000VND Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Giấy phép, năng định Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ đề nghị Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại văn phòng Cục HKVN 2. Giải quyết thủ tục Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ, tổ chức sát hạch và cấp Giấy phép, năng định cho người lái tàu bay Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp Giấy phép, năng định 2. - Công văn đề nghị của người khai thác sử dụng người lái hoặc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương 3. - Giấy tờ nhận dạng (CMTND, Hộ chiếu 4. - Hồ sơ huấn luyện theo phạm vi phê chuẩn của Cục HKVN 5. - Sổ ghi giờ bay hoặc hồ sơ về giờ bay được in qua hệ thống máy tính có xác nhận; 6. - Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe phù hợp 7. - 02 ảnh 3x4. Số bộ hồ sơ: 01 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép cấp giấy phép lái máy bay thương mại; Công văn 2812/CHK- TCATB ngày . 2. Đơn đề nghị cấp Giấy phép cấp giấy phép lái máy bay vận tải hàng không Quyết định 20/2000/QĐ- CHK ngà . 3. Mẫu kiểm tra kỹ năng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đáp ứng được các điều kiện quy định về độ tuổi; 2. Đáp ứng được các điều kiện về huấn luyện kiểm tra kỹ năng và kiến thức lý thuyết quy định tại QCHK-CB1 Nội dung Văn bản qui định 3. Đáp ứng được các điều kiện về kinh nghiệm quy định tại QCHK-CB1. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BINH VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2017 Số: 23/2017/TT-BLĐTBXH THÔNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM QUA MẠNG ĐIỆN TỬ Căn Luật Giao dịch điện tử năm 2005; Căn Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Lao động - Thương binh Xã hội; Căn Nghị số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 Chính phủ Chính phủ điện tử; Căn Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2011 Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin dịch vụ công trực tuyến trang thông tin điện tử cổng thông tin điện tử quan nhà nước; Căn Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Bộ luật Lao động lao động nước làm việc Việt Nam (sau viết tắt Nghị định số 11/2016/NĐ-CP); Theo đề nghị Cục trưởng Cục Việc làm; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành Thông hướng dẫn thực cấp giấy phép lao động cho người lao động nước làm việc Việt Nam qua mạng điện tử Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông hướng dẫn thực việc tiếp nhận hồ sơ chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí động cho người lao động nước làm việc Việt Nam qua mạng điện tử theo mức độ dịch vụ công trực tuyến Điều Đối tượng áp dụng Lao động công dân nước vào làm việc Việt Nam theo quy định Khoản Điều Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Người sử dụng người lao động nước theo quy định Khoản Điều Nghị định số 11/2016/NĐ-CP Cơ quan chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh Xã hội); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Lao động - Thương binh Xã hội Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế khu công nghệ cao trường hợp ủy quyền theo quy định pháp luật Cơ quan cấp giấy phép lao động theo quy định Điều Thông số 40/2016/TTBLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 11/2016/NĐ-CP (sau viết tắt Thông số 40/2016/TT-BLĐTBXH) Các quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan Điều Giải thích từ ngữ Giao dịch điện tử việc thực cấp giấy phép lao động cho người lao động nước làm việc Việt Nam (sau viết tắt cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài) bao gồm: việc chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước làm việc Việt Nam thực phương tiện điện tử Cổng thông tin điện tử địa http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn (sau viết tắt cổng thông tin điện tử) truy cập môi trường mạng, để liên kết, tích hợp kênh thông tin, ứng dụng dịch vụ lĩnh vực cấp giấy phép lao động cho người lao động nướcqua dùng để khai thác, sử dụng Tài khoản giao dịch điện tử cấp giấy phép lao động cho người lao động nước tài khoản người sử dụng lao động đăng ký để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử để thực cấp giấy phép lao động cho người lao động nước VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều Nguyên tắc giao dịch điện tử cấp giấy phép lao động cho người lao động nước Thực thống nhất, quy định pháp luật giao dịch điện tử, quản lý người lao động nước làm việc Việt Nam pháp luật có liên quan Bảo đảm tính liên tục, kịp thời, rõ ràng, xác, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả, tuân thủ quy định pháp luật bảo mật toàn vẹn thông tin Người sử dụng lao động thực giao dịch điện tử phải có tài khoản giao dịch điện tử để đăng nhập vào cổng thông tin điện tử Điều Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người lao động nước Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người lao động nước bao gồm tờ khai giấy tờ kèm theo phải phù hợp với quy định pháp luật giao dịch điện tử, quản lý người lao động nước làm việc Việt Nam Hồ sơ cấp giấy phép lao động cho người lao động nướcgiấy tờ kèm theo dạng chứng từ giấy người sử dụng lao động phải chuyển đổi sang chứng từ điện tử dạng portable document format (pdf), document (doc, docx) joint photographic experts group (jpg), việc chuyển đổi phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu sau: a) Phản ánh toàn vẹn nội dung chứng từ giấy; b) Được chuyển từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử Khi giấy tờ dạng chứng từ giấy không giá trị pháp lý tài liệu chứng từ điện tử không giá trị pháp lý Chương II CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG, XÁC NHẬN KHÔNG THUỘC DIỆN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG QUA MẠNG ĐIỆN TỬ Điều Chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước Trước 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) phải khai thông tin vào tờ khai nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước theo quy định Điều Nghị định số 11/2016/NĐ-CP đến quan chấp thuận qua cổng thông tin điện tử, trừ trường hợp quy định Khoản 4, Điều 172 Bộ luật Lao động Điểm e h Khoản Điều ...MẪU SỐ 12: Ban hành kèm theo Thông số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH……… SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /LĐTBXH-TB ………, ngày … tháng … năm … THÔNG BÁO TÌNH HÌNH CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THÁNG … NĂM… Kính gửi: Công an tỉnh ………… (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh) Giới tính Trình độ chuyên môn Cấp giấy phép lao động S ố T T Tên ngư ời nướ c ngo ài N a m N ữ N ă m si nh Q uố c tịc h Số hộ ch iế u T ừ Đ ại Ng hệ nh ân Kin h ngh iệm K há c Vị trí cô ng vi ệc N gà y bắ t đầ u là N gà y kế t th úc là N gà y cấ N gà y gi N gà y cấ h ọ c tr ở lê n nh ữn g ng àn h ng hề tru yề n thố ng làm việc (>= 5 nă m) m vi ệc m vi ệc p gi ấy ph ép la o độ ng a hạ n gi ấy ph ép la o độ ng p lại gi ấy ph ép la o độ ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TỔ NG x x Nơi nhận: - Như trên; - Lưu Sở LĐTBXH. Ngày tháng năm Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu) Cấp giấy phép hành nghề cho người làm công việc chuyên môn tại cơ sở hành nghề YHCT nhân Thông tin Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Cá nhân gửi hồ sơ về Sở Y t ế 2. Bước 2: Sở Y t ế gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho đương sự 3. Bước 3: Cơ quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định và phải ghi trên Phiếu tiếp nhận ngày nhận hồ sơ bổ sung. Nếu hồ sơ bổ sung không đúng theo yêu cầu thì tiếp tục thông báo cho cá nhân để bổ sung tiếp, đóng lệ phí theo qui định. 4. Bước 4: Tổ chức thẩm định hồ sơ 5. Bước 5: Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị cấp giấy phép hành nghề cho những người làm công việc chuyên môn tại các cơ sở hành nghề YHCT nhân. 2. - Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với công việc. 3. - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan nơi cán bộ, công chức công tác. 4. - Giấy chứng nhận sức khỏe từ TTYT Huyện, Quận, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh trở lên (có dán hình, đóng dấu giáp lai) 5. - Hợp đồng lao động theo quy định của Pháp luật về lao động. 6. - Bản sao chứng minh thư nhân dân. 7. - 2 ảnh màu cỡ 4x6 cm. Thành phần hồ sơ 8. - Bản cam kết thực hiện đúng pháp luật. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: B TR CH NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP. H CHÍ MINH NG TRÌNH GI NG D Y KINH T FULBRIGHT ------------- NGUY N BÌNH D ÁNH GIÁ NH NG QUY LAO NG CHO NG NG NH V C P GI Y PHÉP IN C NGOÀI QUA TH C TR NG CÁC KHU CÔNG NGHI P T NH B C NINH LU N V N TH C S CHÍNH SÁCH CÔNG TP. H Chí Minh – N m 2015 B TR CH NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C KINH T TP. H CHÍ MINH NG TRÌNH GI NG D Y KINH T FULBRIGHT ------------- NGUY N BÌNH D ÁNH GIÁ NH NG QUY LAO NG CHO NG NG NH V C P GI Y PHÉP IN C NGOÀI QUA TH C TR NG CÁC KHU CÔNG NGHI P T NH B C NINH LU N V N TH C S CHÍNH SÁCH CÔNG Chuyên ngành: Chính sách công Mã s : 60340402 NG IH NG D N KHOA H C: PGS. TS. PH M DUY NGH A TP. H Chí Minh – N m 2015 -i- L I CAM OAN Tôi xin cam đoan lu n v n hoàn toàn th c hi n. Các đo n trích d n s li u s d ng lu n v n đ u đ c d n ngu n có đ xác cao nh t ph m vi hi u bi t c a tôi. Lu n v n không nh t thi t ph n ánh quan m c a Tr t thành ph H Chí Minh hay Ch ng i h c Kinh ng trình Gi ng d y Kinh t Fulbright. Ngày 08 tháng 06 n m 2015 Tác gi Nguy n Bình D ng -ii- L IC M N u tiên, xin bày t lòng bi t n sâu s c đ i v i b m , v , nh ng ng yêu gia đình c a tôi, nh ng ng i thân i sát cánh ng h , t o u ki n cho su t th i gian khóa h c. Tôi xin g i l i c m n chân thành đ n Th y Ph m Duy Ngh a, Th y Hu nh Th Du, Th y inh Công Kh i, Th y Cao Hào Thi, nh ng ng i có nh ng đóng góp tr c ti p h u ích, trao đ i chân thành, c i m v i su t trình h c t i tr khuyên b ích, giúp hoàn thành đ ng cho nh ng l i c lu n v n này. Tôi xin g i đ n đ ng nghi p c a Ban qu n lỦ KCN B c Ninh, doanh nghi p ho t đ ng khu công nghi p B c Ninh l i bi t n sâu s c s giúp đ t n tình tham gia tr l i phi u u tra, ph ng v n tr c ti p cung c p thông tin giúp hoàn thành lu n v n này. Tôi xin chân thành c m quỦ Th y Cô c a Ch ng trình Gi ng d y Kinh t Fulbright nhi t tình giúp đ , truy n đ t cho nh ng ki n th c kinh nghi m quỦ báu, c ng nh t o môi tr ng thu n l i cho h c t p, nghiên c u t i tr ng. Và sau cùng, xin g i l i c m n đ n b n h c viên F13, MPP7, nh ng ng quan tâm giúp đ r t nhi u su t trình h c t p t i tr ng. Ngày 08 tháng 06 n m 2015 Tác gi Nguy n Bình D ng i -iii- TịM T T Gi y phép lao đ ng ch ng nh n c a nhà n c c p cho ng in c có đ u ki n làm vi c t i Vi t Nam. Theo ph n ánh c a h u h t doanh nghi p Khu công nghi p B c Ninh nh ng quy đ nh hi n hành c a nhà n c v c p gi y phép lao đ ng gây khó kh n, tr ng i cho doanh nghi p có nhu c u s d ng lao đ ng n c ngoài. B c Ninh m t nh ng t nh thu hút v n FDI d n đ u c n tr ng c a dòng v n FDI, s l n c ng th i gian. Ng th in i n c. Cùng v i s t ng ng doanh nghi p có nhu c u s d ng lao đ ng ng i c có nhu c u vào làm vi c t i B c Ninh c ng t ng d n theo c làm vi c t i doanh nghi p có vai trò r t quan tr ng, ng n m gi nh ng v trí ch ch t nh nhà qu n lỦ, giám đ c u hành chuyên gia, lao đ ng k thu t có tay ngh cao. V trí công vi c c a ng in c đ m nhi m yêu c u v trình đ , kinh nghi m yêu c u v ngo i ng , s am hi u quy trình v n hành c a doanh nghi p nên nhân s có s l a ch n thay th nhân t cho s thành công ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Ngu n nhân l c g p khó kh n vi c ti p c n công vi c t i doanh nghi p Khu công nghi p B c Ninh s nh h ng đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, nh h đóng góp c a doanh nghi p cho t nh nh h ng đ n môi tr ng đ n ng đ u t c a B c Ninh. gi i quy t v n đ này, vi c Chính ph ph i rà soát l i nh ng quy đ nh v c p gi y phép lao đ ng cho ng in c ti n hành s a đ i b sung r t c n thi t. Lu n v n s tìm nh ng b t c p (n u có) quy đ nh c a nhà n n ph c ngoài. c v c p gi y phép lao đ ng cho ng i xu t Chính ph nên s a đ i nh th nào, đ ng th i đ ngh Chính quy n đ a ng h tr , t o u ki n ch nh ng s a đ i t Chính ph đ t o u ki n thu n l i cho doanh nghi p có s d ng lao đ ng n c ngoài. Lu n v n s dùng khung lỦ thuy t l p pháp đánh giá nh ng quy đ nh c a pháp lu t đ tìm nh ng b t c p, ki m ch ng khách quan nh ng b t c p I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN T KHUấ HOàN THIệN CáC QUY ĐịNH CủA PHáP LUậT VIệT NAM Về CấP GIấY PHéP LAO ĐộNG NƯớC NGOàI LUN VN THC S LUT HC H Ni - 2017 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN T KHUấ HOàN THIệN CáC QUY ĐịNH CủA PHáP LUậT VIệT NAM Về CấP GIấY PHéP LAO ĐộNG NƯớC NGOàI Chuyờn ngnh : Lut quc t Mó s : 60 38 01 08 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS Nguyn Lan Nguyờn H Ni - 2017 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Nguyn T Khuờ DANH MC CC CH VIT TT BLL : B lut lao ng GPL: Giy phộp Lao ng NL : Ngi lao ng LNN Lao ng nc ngoi BLTBXH: B Lao ng thng binh v Xó hi MC LC M U CHNG 1: TNG QUAN PHP LUT VIT NAM V CP GIY PHẫP LAO NG NC NGOI V PHP LUT CA MT S QUC GIA 1.1 Lao ng nc ngoi v ch nh phỏp lut cp giy phộp lao ng ngoi ti Vit Nam 1.1.1 Khỏi nim v lao ng nc ngoi v giy phộp lao ng ca ngi nc ngoi 1.1.2 Cỏc dng giy phộp lao ng ca ngi nc ngoi ti Vit Nam 1.1.3 Vai trũ ca cp giy phộp Lao ng nc ngoi: 10 1.1.4 Lc s ca ch nh phỏp lut s dng lao ng nc ngoi cú liờn quan n cp giy phộp lao ng nc ngoi ti Vit Nam 12 1.2 Phỏp lut quy nh v cp phộp lao ng ca mt s quc gia 17 Chng 2: NI DUNG QUY NH CA PHP LUT VIT NAM V THC TIN P QUY NH PHP LUT V CP GIY PHẫP LAO NG NC NGOI 20 2.1 Ni dung cỏc quy nh ca phỏp lut Vit Nam v cp giy phộp cho ngi lao ng nc ngoi 20 2.1.1 i tng ỏp dng 20 2.1.2 i tng ngi lao ng nc ngoi khụng phi cp giy phộp lao ng 22 2.1.3 Xỏc nh cụng vic c s dng ngi lao ng nc ngoi 28 2.1.4 iu kin cp giy phộp lao ng 30 2.1.5 Quy nh trng hp khụng phi thc hin xỏc nh nhu cu s dng ngi lao ng nc ngoi 33 2.1.7 H s ngh cp giy phộp lao ng 35 2.1.8 Cp li giy phộp lao ng 45 2.2 Thc tin ỏp dng cỏc qui nh phỏp lut v cp giy phộp cho ngi lao ng nc ngoi 49 2.2.1 Mt s kt qu t c 49 2.2.2 Nhng hn ch bt cp v cp giy phộp cho ngi lao ng nc ngoi ... động cho lao động nước ngoài) bao gồm: việc chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động. .. nghị cấp giấy phép lao động không với tờ khai hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gửi qua cổng thông tin điện tử quan cấp giấy phép lao động trả lời văn qua thư điện tử thông báo trực tiếp cho người. .. PHÉP LAO ĐỘNG ĐIỆN TỬ Điều 10 Nhập liệu lĩnh vực cấp giấy phép lao động cho người lao động nước trước áp dụng giao dịch điện tử Cơ quan cấp giấy phép lao động có sở liệu lĩnh vực cấp giấy phép lao
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài qua mạng điện tử, Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài qua mạng điện tử, Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài qua mạng điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay