Quyết định 2719/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 23:01

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 2719/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2017 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CHO CÁC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC NĂM 2017 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Căn Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Điện lực Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Tổng công ty Điện lực năm 2017 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) sau: Đơn vị Mức giá tối đa Mức giá tối thiểu (đồng/kWh) (đ/kWh) Tổng công ty Điện lực Miền Bắc 1.173 1.117 Tổng công ty Điện lực Miền Nam 1.348 1.316 Tổng công ty Điện lực Miền Trung 1.209 1.139 Tổng công ty Điện lực Hà Nội 1.414 1.358 Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh 1.551 1.506 Điều Căn vào khung giá bán buôn điện bình quân quy định Điều Quyết định này, giá bán buôn điện bình quân Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Tổng công ty Điện lực không thấp mức giá tối thiểu không cao mức giá tối đa khung giá Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho Tổng công ty Điện lực theo quy định hành Điều Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu lợi nhuận định mức Tổng công ty Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, định Điều Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Tổng công ty Điện lực: từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 Điều Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng; - VP Tổng Bí thư; THỨ TRƯỞNG - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; - Website Chính phủ; - Website Bộ Công Thương; - Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL); - Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Các Tổng công ty Điện lực; - Lưu: VT, ĐTĐL Hoàng Quốc Vượng NHN XÉT CA GIÁO VIÊN HNG DN  tài: Hoch nh Chin Lc Phát Trin Xut Khu Hàng Dt May Sang Th Trng Hoa K Ca Tp oàn Dt May Vit Nam Giai on 2007 - 2015 Sinh viên: NGUYN CHU BO. I. V Hình Thc : Kt cu lun vn đc chia thành các chng, đan hp lý. Cách hành vn và lp lun rõ ràng, d hiu. Lun vn có các s liu, hình nh, bng biu, s đ h tr cho các lp lun. Phn tài liu tham kho đc su tm công phu và thit lp đúng quy cách. Công tác in n đc chm sóc m thut, trang trng. II. V Ni Dung : Lun vn dành chong 1 phân tích c s lý lun ca qun tr chin lc. Chng 2 gii thiu tng quan v Tp đoàn dt may Vit Nam. Chng 3 phân tích thc trng ngành dt may VN hin nay và đóng góp ca Tp đoàn dt may Vit Nam đi vi toàn ngành. Chng 4 dành cho Hoch đnh chin lc phát trin xut khu hàng dt may vào th trng Hoa K. Trên c s phân tích SWOT, tác gi xem xét các mc tiêu xut khu đn nm 2010 và 2015 đ hoch đnh chin lc, cng nh nêu lên nhng gii pháp và kin ngh bo đm thc hin chin lc đt hiu qu. Tác gi chng t đã nm vng đc các kin thc c bn v hoch đnh chin lc, cng nh đã bit vn dng nhun nhuyn lý thuyt đ phân tích mt vn đ c th trong thc tin kinh doanh. Tác gi đã bit cách đt vn đ, gii hn vn đ, và thu thp mt lng thông tin phong phú, đ phân tích đánh giá, t đó đ ra các gii pháp. Công trình ny đáp ng các yêu cu ca mt lun vn bc Cao hc ngành Qun tr kinh doanh. Chúng tôi đ ngh Hi đng giám kho cho phép sinh viên NGUYN CHU BO đc bo v lun vn, vi nhn xét: ánh giá v mt ni dung và hình thc, lun vn đt loi Xut sc. im 10/10. Giáo viên hng dn TS Trn Xuân Kiêm Hoạch đònh chiến lược phát triển xuất khẩu hàng dệt may sang thò trường Hoa Kỳ của Tập Đòan Dệt May Việt Nam giai đoạn 2007-2015. Luận văn Thạc só quản trò MỤC LỤC DẪN NHẬP 1 Mục đích của luận văn 1 Phạm vi nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu 4 Nội dung luận văn 5 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC 6 1.1 Khái niệm chiến lược và vai trò của hoạch đònh chiến lược 6 1.1.1 Khái niệm chiến lược và quản trò chiến lược 6 1.1.2 Vai trò của hoạch đònh chiến lược trong quản trò chiến lược 7 1.2 Quy trình quản trò chiến lược 8 1.2.1 Giai đoạn hoạch đònh chiến lược 9 1.2.2 Giai đoạn triển khai chiến lược……………………………………………………………… 9 1.2.3 Giai đoạn kiểm soát chiến lược 10 1.3 Phân loại chiến lược …………………………………………………………………………….…………… 10 1.3.1 Chiến lược hội nhập 11 1.3.1.1 Hội nhập phía trước 11 1.3.1.2 Hội nhập phía sau 11 1.3.1.3 Hội nhập hàng ngang 11 1.3.2 Chiến lược chuyên sâu 11 1.3.2.1 Thâm nhập thò trường 12 1.3.2.2 Mở rộng thò trường 11 1.3.2.3 Phát triễn sản phẩm 11 1.3.3 Chiến lược đa dạng hóa 12 1.3.3.1 Đa dạng hóa tập trung 12 1.3.3.2 Đa dạng hóa hàng ngang 12 1.3.3.3 Đa dạng hóa kết hợp 12 1.3.4 Nhóm các chiến lược khác ……………………….………………………………………………12 1.4 Một số công cụ sử dụng trong hoạch đònh chiến lược 14 1.4.1 Phân tích SWOT 14 1.4.2 Ma trận BCG 14 1.4.3 Mô hình 05 tác động của Porter 16 1.5 Các mô hình quản trò chiến lược 16 1.5.1 Mô hình của tác giả Garry Smith 16 1.5.2 Mô hình của tác giả Fred R. David 17 Hoạch đònh chiến lược phát triển xuất khẩu hàng dệt may sang thò trường Hoa Kỳ của Tập Đòan Dệt May Việt Nam giai đoạn 2007-2015. Luận văn Thạc só quản trò CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM……….19 2.1 Lòch sử thành lập 19 2.2 Cơ cấu tổ chức 21 2.2.1 Sơ đồ tổ chức 21 2.2.2 Cơ cấu nhân sự 23 2.3 Các hoạt động chính…………………………………………………………………………………………… 26 2.3.1 Sản xuất và kinh doanh nguyên phụ liệu, sản phẩm dệt may 26 2.3.2 Kinh doanh bán buônbán lẻ hàng hóa vật tư và sản phẩm tiêu dùng 27 2.3.3 Xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp và đô thò 27 2.3.4 Kinh doanh các dòch vụ: tài chính ngân hàng, tư vấn thiết kế, giao nhận vận chuyển, xuất khẩu lao động, nghiên cứu, đào BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẶNG PHÚC DANH TÁC ĐỘNG CỦA TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN KHU VỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Kinh tế học Mã số chuyên ngành: 60 03 01 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ VĂN CHƠN TP Hồ Chí Minh, Năm 2015 TÓM TẮT Để đánh giá tác động trình độ học vấn đến định lựa chọn khu vực làm việc người lao động Việt Nam, tác giả sử dụng liệu VHLSS 2012 với cỡ mẫu gồm 18890 người kết hợp với mô hình logit đa thức (mlogit) sau mô hình mlogit thoả mãn giả định IIA (Independence from Irrelevant Alternatives) Dựa vào nghiên cứu trước tác giả phân chia khu vực làm việc gồm ba lựa chọn: khu vực tư nhân, khu vực nhà nước khu vực có vốn đầu tư nước Từ kết nghiên cứu, tác giả nhận thấy yếu tố tác động đến lựa chọn khu vực làm việc người lao động Việt Nam năm 2012 bao gồm: tổng số năm học, trình độ học vấn, tuổi, giới tính, hôn nhân, dân tộc, chủ hộ, làm thêm, thời gian làm việc, di cư, thành thị nông thôn sáu vùng kinh tế Tuy nhiên, mức độ tác động ba khu vực không giống Các biến tác động đến lựa chọn khu vực tư nhân theo mức độ giảm dần bao gồm học vấn trung học sở, tiểu học, trung học phổ thông, giới tính nam, di cư, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, đồng sông Hồng, thành thị nông thôn, chủ hộ, thời gian làm việc, hôn nhân, tổng số năm học, học vấn đại học và sau đại học, Đông Nam Bộ, học vấn cao đẳng, học vấn trung cấp người lao động Các biến tác động đến lựa chọn khu vực nhà nước theo mức độ giảm dần bao gồm học vấn trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học, tổng số năm học, hôn nhân, thành thị nông thôn, làm thêm, chủ hộ, thời gian làm việc, tuổi, giới tính nam, đồng sông Hồng, di cư, học vấn trung học phổ thông, học vấn tiểu học, học vấn trung học sở người lao động Các biến tác động đến lựa chọn khu vực có vốn đầu tư nước theo mức độ giảm dần bao gồm Đông Nam Bộ, dân tộc Kinh, thời gian làm việc, tổng số năm học, tuổi, đồng sông Cửu Long, học vấn cao đẳng, thành thị nông thôn, làm thêm, duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên, giới tính người lao động iii MỤC LỤC CHƢƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 1.6 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Các khái niệm 2.2.1 Định nghĩa trình độ học vấn 2.2.2 Thang đo trình độ học vấn 2.2 Lý thuyết lựa chọn việc làm 2.2.1 Khái niệm việc làm 2.2.2 Lý thuyết lựa chọn việc làm 11 2.3 Lý Thuyết độ thỏa dụng 13 2.3.1 Lý Thuyết độ thỏa dụng ngẫu nhiên 13 2.3.2 Mô hình lựa chọn rời rạc 16 2.4 Thang đo lựa chọn khu vực làm việc 17 2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn khu vực làm viêc 17 2.5.1 Nhân tố vốn người 18 2.5.2 Nhân tố vốn xã hội 20 2.6 Tổng quan nghiên cứu trước 21 iv 2.6.1 Nghiên cứu Glick Sahn 22 2.6.2 Nghiên cứu Wambugu 23 2.6.3 Nghiên cứu Baffour 25 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Phương pháp nghiên cứu 26 3.2 Dữ liệu nghiên cứu 27 3.2.1 Nguồn liệu 27 3.2.2 Phương pháp trích số liệu 28 3.3 Mô hình nghiên cứu 29 3.3.1 Định nghĩa mô hình logit đa thức 29 3.3.2 Mô hình kinh tế lượng đề xuất 30 3.3.3 Phương pháp ước lượng 36 3.3.4 Tác động biên dy/dx 36 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Tổng quan trình độ học vấn khu vực làm việc người lao động 37 4.2 Thống kê mô tả đặc điểm người lao động lựa chọn khu vực làm việc 38 4.3 Phân tích kết yếu tố tác động đến định lựa chọn khu vực làm việc 43 4.3.1 Tổng số năm học xu hướng lựa Lời mở đầuTrong điều kiện hiện nay, các hoạt động kinh tế diễn ra liên tục đòi hỏi các nhà quản lý phải có những thông tin quan trọng ,chính xác ,kịp thời để lựa chọn, để định hớng và đa ra những quyết định đúng đắn về sử dụng vốn, nguyên vật liệu, nhân công để sản xuất cũng nh tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy hạch toán kế toán là công cụ sắc bén không thể thiếu đợc trong quản lý của doanh nghiệp thuộc tất cả các ngành. Trong nền kinh tế quốc dân, ngành xây dựng là một trong những ngành trọng điểm ,nó tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội, có chức năng tái sản xuất TSCĐ làm tăng tiềm lực cho kinh tế và quốc phòng của đất nớc.Nhằm đảm bảo đa sớm các công trình vào hoạt động có chất lợng , giá thành hạ và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nền kinh tế nói chung, thì một trong những phần có ý nghĩa quyết định là việc tính đúng ,tính đủ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Do đó ,công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm trở lên vô cùng quan trọng đối với các tập đoàn, doanh nghiệp nói chung và tập đoàn, doanh nghiệp xây lắp nói riêng muốn đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trờng hiện nay.Qua thời gian thực tậptập đoàn Hải Châu, nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, em đã chọn đề tài :Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tập đoàn Hải Châu Việt Nam làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời mở đầu và kế luận, luận văn đợc chia thành 3 chơng:Chơng I: Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.Chơng II:Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tập đoàn Hải Châu Việt Nam. Chơng III: Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lợng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại tập đoàn Hải Châu Việt Nam.1Chơng I: Những vấn đề chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.I.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp.Xây dựng cơ bản(XDCB) là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Thông thờng công tác XDCB do các đơn vị xây lắp nhận thầu tiến hành. Xây dựng cơ bản có những đặc điểm kỹ thuật đặc trng riêng so với ngành sản xuất khác , nó đợc thể hiện rất rõ ở những đặc điểm sau: Sản phẩm xây lắp là công trình, hạng mục giá thoả thuận với nhà đầu t từ trớc. Do đó, tính chất hàng hoá của sản phẩm thể hiện không rõ. Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất,còn các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm. Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp ở nớc ta hiện nay phổ biến theo phơng thức khoán gọn các công trình , hạng mục công trình,khối lợng hoặc công việc cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp (đội, xí nghiệp .)Với các đặc điểm đó , công tác kế toán đơn vị kinh doanh xây lắp phải có những đặc trng trung riêng để BỘ CÔNG THƯƠNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 1797/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 12 tháng năm 2016 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ KHUNG GIÁ BÁN BUÔN ĐIỆN CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM CHO CÁC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC NĂM 2016 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công Thương; Căn Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Điện lực Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Điện lực; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, QUYẾT ĐỊNH: Điều Phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Tổng công ty Điện lực năm 2016 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) sau: Mức giá tối đa (đồng/kWh) Mức giá tối thiểu (đ/kWh) Tổng công ty Điện lực Miền Bắc BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TIẾT CHÚC VY KIỂM SOÁT CHÍNH PHỦ, KÊNH TÀI TRỢ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TIẾT CHÚC VY KIỂM SOÁT CHÍNH PHỦ, CÁC KÊNH TÀI TRỢ VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP: BẰNG CHỨNG CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT Tp Hồ Chí Minh – Năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài “Kiểm soát phủ, kênh tài trợ định đầu tư doanh nghiệp: Bằng chứng công ty niêm yết Việt Nam” công trình nghiên cứu với hỗ trợ giảng viên hướng dẫn PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt Bài nghiên cứu hoàn thành dựa kết nghiên cứu tác giả kết nghiên cứu chưa công bố công trình nghiên cứu trước Các số liệu, kết luận văn trung thực Tôi chịu trách nhiệm nội dung trình bày luận văn Thành phố Hồ Chí Mính, ngày 27 tháng 10 năm 2016 Người thực Tiết Chúc Vy MỤC LỤC BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG TÓM TẮT CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài .2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục nghiên cứu .6 CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Khuôn khổ lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết thông tin bất cân xứng .8 2.1.2 Lý thuyết đại diện 10 2.1.3 Lý thuyết trật tự phân hạng .12 2.1.4 Lý thuyết hạn chế ngân sách mềm 13 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước .14 2.2.1 Mối quan hệ đầu tư – dòng tiền .14 2.2.2 Sự ảnh hưởng kiểm soát phủ lên độ nhạy đầu tư – dòng tiền 17 2.2.3 Sự ảnh hưởng hạn chế tài lên độ nhạy đầu tư – dòng tiền 20 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Dữ liệu .33 3.2 Mô hình nghiên cứu 34 3.2.1 Mô hình thực nghiệm 34 3.2.2 Mô hình kiểm định 35 3.3 Giả thuyết nghiên cứu 37 3.4 Mô tả biến 38 3.4.1 Biến phụ thuộc 38 3.4.2 Biến độc lập .39 3.5 Phương pháp nghiên cứu 48 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 53 4.1 Thống kê mô tả 53 4.2 Ma trận tương quan 56 4.3 Các kiểm định vi phạm giả thuyết mô hình 58 4.3.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 58 4.3.2 Kiểm định tượng phương sai thay đổi .58 4.3.3 Kiểm định tượng tự tương quan 60 4.4 Kết hồi quy 61 4.4.1 Hồi quy đầu tư – dòng tiền theo phương pháp OLS, FEM, REM 61 4.4.2 Hồi quy GMM 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN .78 5.1 Kết nghiên cứu 78 5.2 Gợi ý sách 80 5.3 Hạn chế đề tài 81 5.4 Hướng nghiên cứu 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tóm tắt kết nghiên cứu trước .28 Bảng 3.1 Kỳ vọng dấu biến 46 Bảng 3.2 Đo lường biến mô hình 47 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến mẫu tổng thể 53 Bảng 4.2 Thống kê mô tả biến mẫu chịu kiểm soát phủ mẫu chịu kiểm soát tư nhân 54 Bảng 4.3 Giá trị trung bình đầu tư dòng tiền dòng tiền âm dòng tiền dương 56 Bảng 4.4 Ma trận tương quan 57 Bảng 4.5 Kết kiểm định đa cộng tuyến 58 Bảng 4.6 Kết kiểm định phương sai thay đổi .59 Bảng 4.7 Kết kiểm định tự tương quan 60 Bảng 4.8 Kết hồi quy đầu tư – dòng tiền theo mô hình Pooled OLS, FEM REM 61 Bảng 4.9 Kết hồi quy đầu tư – dòng tiền theo phương pháp GMM 66 Bảng 4.10 Kết hồi quy đầu tư – dòng tiền kiểm soát phủ 69 Bảng 4.11 Kết phân tích đơn biến kênh tài trợ bên 73 Bảng 4.12 Kết hồi quy kênh tài trợ bên .75 Bảng 4.13 Kết phân tích đơn biến đầu tư kênh tài trợ dòng tiền âm dòng tiền dương 76 TÓM TẮT Bài nghiên cứu phân tích ảnh hưởng kiểm soát phủ kênh tài trợ đến ... vào khung giá bán buôn điện bình quân quy định Điều Quy t định này, giá bán buôn điện bình quân Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Tổng công ty Điện lực không thấp mức giá tối thiểu không cao mức giá. .. đa khung giá Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho Tổng công ty Điện lực theo quy định hành Điều Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn. .. tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, định Điều Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho Tổng công ty Điện lực: từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 2719/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Quyết định 2719/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Quyết định 2719/QĐ-BCT quy định về khung giá bán buôn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay