1 ESTE LTĐH năm 2015 dạy THÊM

63 42 1
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 22:44

1: ht o i õy TI LIU LT NM 2015-2016 CHUYấN ESTE Cụng thc cu to ca este ( R, R l cỏc gc hidrocacbon; R cú th l H, R khỏc H) RCOOR ROOCR ROCOR - Este v axit l ng phõn khỏc chc ca cú CT chung l: CnH2nO2 ( no - n chc, mch h) - Este no n chc cú cụng thc cu to CnH2n+1COOCmH2m+1 Cõ hụng phi l este: A HCOOCH3 B CH3COOCH3 C HCOOH D HCOOC6H5 Cõu Este oc to thnh t axit no , n chc v ancol n chc cú cụng thc cu to nh ỏp ỏn no sau õy? A CnH2n-1COOCmH2m+1 B CnH2n-1COOCmH2m-1 C CnH2n+1COOCmH2m-1 D CnH2n+1COOCmH2m+1 Cõu este no n chc mch h cú cụng thc phõn t chung l A CnH2nO2 B CnH2n+2O2 C CnH2n+3O2 D CnH2n-2O Cõu Cho cỏc hp cht cú CTCT nh sau : HCOOC2H5, C2H3COOCH3, CH3CH(CH3)COOCH3, CH3OCOCH3, HOOCCH3,CH3OOC-CO S hp cht thuc loi este A B6 C3 D5 Cõu 5: Cho cỏc hp cht cú CTCT nh sau : C6H5OOCCH3, CH3COO[CH2]4COOCH3, CH3O-CHO, HCOOCH(CH3)COOCH3, HOCOC2H5 S hp cht thuc loi este A B6 C3 D5 ng Phõn Cụng thc tớnh nhanh s ng phõn este no n chc CnH2nO2 Cụng thc tớnh nhanh s ng phõn axit no n chc CnH2nO2 Cụng thc tớnh tng s ng phõn n chc cú cụng thc CnH2nO2 chỳ ý axit ,este u td vi NaOH ,KOH CTPT C2H4O2 C3H6O2 C4H8O2 C5H10O2 S phõn este S phõn axit Tng s p n chc C4H8O2, u tỏc dng c vi dung dch NaOH? A.5 B.3 C.4 D.6 Cõu cú bao nhiờu ng phõn este cú CT C4H8O2 A B C D Cõu cú bao nhiờu ng phõn este cú CT C3H6O2 A B C D Cõu : Tng s cht hu c mch h n chc , cú cựng cụng thc phõn t C2H4O2 l A B C D Cõu 5: S hp cht l ng phõn cu to, cú cựng cụng thc phõn t C4H8O2, tỏc dng c vi dung dch NaOH nhng khụng tỏc dng c vi Na l A B C D Cõu cú bao nhiờu ng phõn n chc cú CT C3H6O2 A B C D Cõu 1: Cú bao nhiờu cht hu c n chc, ng phõn cu to ca cú cựng cụng thc phõn t TI LIU LT NM 2015-2016 Tờn este RCOOR theo th t : tờn gc R + Tờn gc axớt RCOO GC R GC RCOO CH3HCOOC2H5CH3COOCH2=CHCH3-CH2-COOCH3CH(CH3)CH2=CH-COOC6H5CH2=C(CH3)-COOC6H5-CH2 C6H5COOCõu 1: Hp cht cú CTCT: CH3 CH2 COO CH(CH3) CH3 Tờn gi ca hp cht l: A etyl isopropyl propionat C isopropyl axetat B isopropyl propionic D isopropyl propionat Cõu 2: Hp cht X cú cụng thc cu to: CH3CH2COO-CH3 Tờn gi ca X l: A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Cõu 3: Este etyl axetat cú cụng thc l A CH3CH2OH B CH3COOH C CH3COOC2H5 D CH3CHO Cõu 4: Este metyl acrilat cú cụng thc l A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Cõu 5: Este vinyl axetat cú cụng thc l A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Cõu 6: Este etyl fomiat cú cụng thc l A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Cõu 7: Tờn gi este cú cụng thc cu to nh sau: CH3-CH2-CH2-COO-CH=CH2 A Vinylbutanoat B Etylbutanoat C Vinylpentanoat D Allylbutanoat Tớnh cht vt lý - Cỏc este thng l cỏc cht lng, d bay hi, ớt tan nc, cú mựi thm c trng - tan, nhit sụi ca este < tan, nhit sụi ca ancol < tan, nhit sụi ca axit Cõ : óy ht o sau õy c sp xp theo chiu nhit sụi ca cỏc cht tng dn ? A CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH B CH3COOH, CH3CH2CH2OH CH3COOC2H5, C CH3CH2CH2OH , CH3COOH, CH3COOC2H5 D CH3COOC2H5 ,CH3CH2CH2OH , CH3COOH Cõu : Cht no cú nhit sụi thp nht: A C4H9OH B CH3COOC2H5 C C3H7COOH D C6H5OH 1: hn ng hu hõn ste ong mụi Cõ Tớnh cht húa hc Phn ng thy phõn: Mụi trng axit: R-COO-R + H-OH R COOH + ROH Mụi trng kim (phn ng x phũng húa) R-COO-R + Na-OH R COONa + ROH (Thy phõn este mụi trng axit l phn ng thun nghch, mụi trng kim l p mt chiu P chỏy CnH2nO2 + ( 3n )O2 nCO2 + nH2O ng kim ,khi un núng gi l A X phũng hoỏ B Este hoỏ C Hirat hoỏ Cõu 2: Phn ng x phũng húa l: A phn ng thun nghch B phn ng este vi kim D Kim hoỏ TI LIU LT NM 2015-2016 C phn ng axit vi ancol D phn ng este vi axit Cõu : Phn ng thy phõn ca este mụi axớt (1) v mụi trng baz (2) khỏc cỏc im: a/ (1) thun nghch, cũn (2) ch mt chiu; b/ (1) to sn phm axớt, cũn (2) to sn phm mui; c/ (1) cn un núng, cũn (2) khụng cn un núng Nhn xột ỳng l A a,b B a,b,c C a,c D b,c Cõu : Trong s cỏc phn ng cú th cú ca este gm: (1) phn ng trựng hp; (2) phn ng cng; (3) phn ng thy phõn; (4) phn ng oxi húa; phn ng c trng cho mo este l A (1) B (4) C.(3) D (3) v (4) CH í -Khi thy phõn cỏc este ca phenol: R-COO-C6H5 + 2NaOH R-COO-Na + C6H5ONa + H2O Khi thy phõn mt s este c bit: R-COO-CH=CH-R + NaOH R-COO-Na + RCH2CHO (Anehit) Este Vinyl: Khi thy phõn este (hoc x phũng húa este) nu cú s to thnh ru khụng bn thỡ ru ny s chuyn thnh anờhit hoc xeton hoc acid (trong trng hp to acid thỡ acid ny li phn ng vi kim to thnh mui) Vớ d: HCOO-CH=CH2 + NaOH HCOONa + CH3CHO Este fomiat cho c phn ng gng HCOO-R + AgNO3+NH3 CO2 + R-OH + 2Ag Vớ d: HCOOCH3 + AgNO3+NH3 CO2 + CH3 -OH+ 2Ag Nu sn phm phn ng thy phõn l mui natri ca axit fomic HCOONa, anehit thỡ sn phm ú thc hin c phn ng gng vi AgNO3/NH3 Cõu : Khi thc hin phn ng thu phõn este ca phenol dd baz Sn phm thu c l: A mui v ancol B mui v phenol C hai mui v nc D hai mui Cõu : Khi thy phõn HCOOC6H5 mụi trng kim d thỡ thu c: A mui v ancol B mui v nc C Mui D ru v nc Cõu Cho dóy cỏc cht: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 S cht dóy tham gia phn ng gng l A B C D Cõu 4: un núng este HCOOCH3 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l A CH3COONa v C2H5OH B HCOONa v CH3OH C HCOONa v C2H5OH D CH3COONa v CH3OH Cõu : un núng este CH3COOCH3 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l A CH3COONa v C2H5OH B HCOONa v CH3OH C HCOONa v C2H5OH D CH3COONa v CH3OH Cõu 6: Thy phõn este X mụi trng kim, thu c natri axetat v ancol etylic Cụng thc ca X l A C2H3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 Cõu 7: un núng este CH3COOCH=CH2 vi mt lng va dd NaOH, sn phm thu c l TI LIU LT NM 2015-2016 A CH2=CHCOONa v CH3OH B CH3COONa v CH3CHO C CH3COONa v CH2=CHOH D C2H5COONa v CH3OH Cõu 8: un núng este CH2=CHCOOCH3 vi mt lng va dd NaOH, sn phm thu c l A CH2=CHCOONa v CH3OH B CH3COONa v CH3CHO C CH3COONa v CH2=CHOH D C2H5COONa v CH3OH Cõu 9: Mt este cú cụng thc phõn t l C4H6O2 thy phõn mụi trng axit thu c imetyl xeton Cụng thc cu to thu gn ca C4H6O2 l cụng thc no ? A HCOO-CH=CH-CH3 B CH3COO-CH=CH2 C HCOO-C(CH3)=CH2 D.CH2=CH-COOCH3 Cõu 10: Mt este cú cụng thc phõn t l C4H8O2, thy phõn mụi trng axit thu oc ancol etylic,CTCT ca C4H8O2 l A C3H7COOH B CH3COOC2H5 C HCOOC3H7 D C2H5COOCH3 Cõu 11: Hp cht Y cú cụng thc phõn t C4H8O2 Khi cho Y tỏc dng vi dung dch NaOH sinh cht Z cú cụng thc C3H5O2Na Cụng thc cu to ca Y l A C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Cõu 12: Thu phõn este X cú CTPT C4H8O2 dung dch NaOH thu c hn hp hai cht hu c Y v Z ú Y cú t hi so vi H2 l 16 X cú cụng thc l A HCOOC3H7 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D C2H5COOCH3 Cõu 13: Mt este to bi axit n chc v ancol n chc cú t hi so vi khớ CO2 bng Khi un núng este ny vi dung dch NaOH to mui cú lng ln hn este ó phn ng Cụng thc cu to thu gn ca este ny l? A CH3COO-CH3 B H-COO- C3H7 C CH3COO-C2H5 D C2H5COO- CH3 14 un núng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) vi lng d dung dch NaOH, thu c cỏc sn phm B CH3COOH v C6H5OH hu c lA CH3COOH v C6H5ONa C CH3OH v C6H5ONa D CH3COONa v C6H5ONa 15 Cht phn ng vi dung dch NaOH to CH3COONa v C2H5OH l A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOH 16: Mnh khụng ỳng l: A CH3CH2COOCH=CH2 cựng dóy ng ng vi CH2=CHCOOCH3 B CH3CH2COOCH=CH2 tỏc dng vi dung dch NaOH thu c anehit v mui C CH3CH2COOCH=CH2 tỏc dng c vi dung dch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2 cú th trựng hp to polime 17: Mt este cú cụng thc phõn t l C4H6O2, thu phõn mụi trng axit thu c axetanehit Cụng thc cu to thu gn ca este ú l A CH2=CH-COO-CH3 B HCOO-C(CH3)=CH2 C HCOO-CH=CH-CH3 D CH3COO-CH=CH2 18: Cho tt c cỏc ng phõn n chc, mch h, cú cựng cụng thc phõn t C2H4O2 ln lt tỏc dng vi: Na, NaOH, NaHCO3 S phn ng xy l A B C D 19: Thy phõn este cú cụng thc phõn t C4H8O2 (vi xỳc tỏc axit), thu c sn phm hu c X v Y T X cú th iu ch trc tip Y Vy cht X l A ru metylic B etyl axetat C axit fomic D ru etylic 20: Este X cú cỏc c im sau: TI LIU LT NM 2015-2016 - t chỏy hon ton X to thnh CO2 v H2O cú s mol bng nhau; - Thu phõn X mụi trng axit c cht Y (tham gia phn ng gng) v cht Z (cú s nguyờn t cacbon bng mt na s nguyờn t cacbon X) Phỏt biu khụng ỳng l: A Cht X thuc loi este no, n chc B t chỏy hon ton mol X sinh sn phm gm mol CO2 v mol H2O C Cht Y tan vụ hn nc D un Z vi dung dch H2SO4 c 170oC thu c anken iu ch RCOOH + R OH RCOOR + H2O (Mun cõn bng chuyn dch theo chiu to este nờn ly d axit hoc d ancol v chng ct tỏch este h) iu ch vinyl axetat thỡ cho axit axetic tỏc dng vi axetylen CH 3COOH + CHCH CH3 COOCH=CH2 Cõu : Trong phn ng este húa ancol v axit hu c thỡ cõn bng s chuyn dch theo chiu to este khi: A Dựng ancol d hay axit d B Dựng cht hỳt nc C Chng ct tỏch este D C bin phỏp trờn Cõu 2: Propyl fomat c iu ch t A axit fomic v ancol metylic B axit fomic v ancol propylic C axit axetic v ancol propylic D axit propionic v ancol metylic Cõu 3: phn ng este hoỏ cú hiu sut cao hn (cho nhiu este hn), ta nờn: Tng nhit Dựng H+ xỳc tỏc Dựng nhiu axit (hay ru) hn Dựng OH xỳc tỏc Trong bin phỏp trờn, nờn chn bin phỏp no? A 1, B 3, C 2, D BT ESTE LIPIT Cõu 1: S ng phõn este ng vi cụng thc phõn t C3 H6O2 l A B C D Cõu 2: S ng phõn este ng vi cụng thc phõn t C4H8O2 l A B C D Cõu 3: S ng phõn n chc ng vi cụng thc phõn t C3 H6O2 l A B C D Cõu 4: S ng phõn n chc ng vi cụng thc phõn t C4H8O2 l A B C D Cõu 5: Cho tt c cỏc ng phõn n chc, mch h, cú cựng cụng thc phõn t C2H4O2 ln lt tỏc dng vi: Na, NaOH, NaHCO3 S phn ng xy l A B C D Cõu 6: Cht X cú cụng thc phõn t C3H6O2, l este ca axit axetic Cụng thc cu to thu gn ca X l A C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Cõu 7: Hp cht X cú cụng thc cu to: CH3CH2COOCH3 Tờn gi ca X l: A etyl axetat B metyl propionat C metyl axetat D propyl axetat Cõu 8: Thy phõn este E cú cụng thc phõn t C4H8O2 (cú mt H2SO4 loóng) thu c sn phm hu c X v Y T X cú th iu ch trc tip Y bng mt phn ng nht Tờn gi ca E l: A metyl propionat B propyl fomat C ancol etylic D etyl axetat Cõu 9: Este etyl axetat cú cụng thc l A CH3CH2OH B CH3COOH C CH3COOC2H5 D CH3CHO Cõu 10: un núng este HCOOCH3 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l TI LIU LT NM 2015-2016 A CH3COONa v C2H5OH B HCOONa v CH3OH C HCOONa v C2H5OH D CH3COONa v CH3OH Cõu 11: Este etyl fomiat cú cụng thc l A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Cõu 12: un núng este CH3COOC2H5 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l A CH3COONa v CH3OH B CH3COONa v C2H5OH C HCOONa v C2H5OH D C2H5COONa v CH3OH Cõu 13: Thy phõn este X mụi trng kim, thu c natri axetat v ancol etylic Cụng thc ca X l A C2H3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 Cõu 14: Este metyl acrilat cú cụng thc l A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Cõu 15: Este vinyl axetat cú cụng thc l A CH3COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D HCOOCH3 Cõu 16: un núng este CH3COOCH=CH2 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l A CH2=CHCOONa v CH3OH B CH3COONa v CH3CHO C CH3COONa v CH2=CHOH D C2H5COONa v CH3OH Cõu 17: un núng este CH2=CHCOOCH3 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l A CH2=CHCOONa v CH3OH B CH3COONa v CH3CHO C CH3COONa v CH2=CHOH D C2H5COONa v CH3OH Cõu 18: Khi t chỏy hon ton mt este no, n chc thỡ s mol CO2 sinh bng s mol O2 ó phn ng Tờn gi ca este l A n-propyl axetat B metyl axetat C etyl axetat D metyl fomiat Cõu 19: Hai cht hu c X1 v X2 u cú lng phõn t bng 60 vC X1 cú kh nng phn ng vi: Na, NaOH, Na2CO3 X2 phn ng vi NaOH (un núng) nhng khụng phn ng Na Cụng thc cu to ca X1, X2 ln lt l: A CH3-COOH, CH3-COO-CH3 B (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 C H-COO-CH3, CH3-COOH D CH3-COOH, H-COO-CH3 Cõu 20: Cho s chuyn húa sau (mi mi tờn l mt phng trỡnh phn ng): Tinh bt X Y Z metyl axetat Cỏc cht Y, Z s trờn ln lt l: A C2H5OH, CH3COOH B CH3COOH, CH3OH C CH3COOH, C2H5OH D C2H4, CH3COOH Cõu 21: Mt este cú cụng thc phõn t l C4H6O2, thu phõn mụi trng axit thu c axetanehit Cụng thc cu to thu gn ca este ú l A HCOO-C(CH3)=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH3COO-CH=CH2 D CH2=CH-COO-CH3 Cõu 22: Cho glixerol phn ng vi hn hp axit bộo gm C17H35COOH v C15H31COOH, s loi trieste c to ti a lA B C D Cõu 23: Cho cỏc cht: etyl axetat, ancol etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol benzylic, pcrezol Trong cỏc cht ny, s cht tỏc dng c vi dung dch NaOH l A B C D Cõu 24: Khi thu phõn cht bộo mụi trng kim thỡ thu c mui ca axit bộo v A phenol B glixerol C ancol n chc D este n chc Cõu 25: Khi x phũng húa tristearin ta thu c sn phm l A C15H31COONa v etanol B C17H35COOH v glixerol C C15H31COOH v glixerol D C17H35COONa v glixerol Cõu 26: Khi x phũng húa tripanmitin ta thu c sn phm l A C15H31COONa v etanol B C17H35COOH v glixerol C C15H31COONa v glixerol D C17H35COONa v glixerol Cõu 27: Khi x phũng húa triolein ta thu c sn phm l A C15H31COONa v etanol B C17H35COOH v glixerol TI LIU LT NM 2015-2016 C C15H31COONa v glixerol D C17H33COONa v glixerol Cõu 28: Khi thu phõn mụi trng axit tristearin ta thu c sn phm l A C15H31COONa v etanol B C17H35COOH v glixerol C C15H31COOH v glixerol D C17H35COONa v glixerol Cõu 29: un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (cú H 2SO4 c lm xỳc tỏc) n phn ng t ti trng thỏi cõn bng, thu c 11 gam este Hiu sut ca phn ng este húa l (Cho H = 1; C = 12; O = 16).A 50% B 62,5% C 55% D 75% Cõu 30: Cho gam mt este ca axit cacboxylic no n chc v ancol no n chc phn ng va ht vi 100 ml dung dch NaOH 1M Tờn gi ca este ú l A etyl axetat B propyl fomiat C metyl axetat D metyl fomiat Cõu 31 X phũng hoỏ hon ton 1,99 gam hn hp hai este bng dung dch NaOH thu c 2,05 gam mui ca mt axit cacboxylic v 0,94 gam hn hp hai ancol l ng ng k tip Cụng thc ca hai este ú l: A C2H5COOCH3 v C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 v CH3COOC3H7 C HCOOCH3 v HCOOC2H5 D CH3COOCH3 v CH3COOC2H5 Cõu 32: X phũng hoỏ hon ton 22,2 gam hn hp gm hai este HCOOC2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch NaOH 2M (un núng) Th tớch dung dch NaOH ti thiu cn dựng l A 400 ml B 300 ml C 150 ml D 200 ml Cõu 33: X phũng hoỏ hon ton 17,24 gam cht bộo cn va 0,06 mol NaOH Cụ cn dung dch sau phn ng thu c lng x phũng l A 16,68 gam B 18,38 gam C 18,24 gam D 17,80 gam Cõu 34: X phũng húa 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,2M Sau phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thu c cht rn khan cú lng l (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A 3,28 gam B 8,56 gam C 8,2 gam D 10,4 gam Cõu 35: Cho dóy cỏc cht: HCHO, CH3COOH, CH3COOC2H5, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3 S cht dóy tham gia phn ng gng l A B C D Cõu 36: Cht X cú cụng thc phõn t C2H4O2, cho cht X tỏc dng vi dung dch NaOH to mui v nc Cht X thuc loi A ancol no a chc B axit khụng no n chc C este no n chc D axit no n chc Cõu 37: t chỏy hon ton 7,8 gam este X thu c 11,44 gam CO v 4,68 gam H2O Cụng thc phõn t ca este l A C4H8O4 B C4H8O2 C C2H4O2 D C3H6O2 Cõu 38: Thu phõn hon ton 11,44 gam este no, n chc, mch h X vi 100ml dung dch NaOH 1,3M (va ) thu c 5,98 gam mt ancol Y Tờn gi ca X l A Etyl fomat B Etyl axetat C Etyl propionat D Propyl axetat Cõu 39: Thu phõn este X cú CTPT C4H8O2 dung dch NaOH thu c hn hp hai cht hu c Y v Z ú Y cú t hi so vi H2 l 16 X cú cụng thc l A HCOOC3H7 TI LIU LT NM 2015-2016 B CH3COOC2H5 C HCOOC3H5 D C2H5COOCH3 Cõu 40: Propyl fomat c iu ch t A axit fomic v ancol metylic B axit fomic v ancol propylic C axit axetic v ancol propylic D axit propionic v ancol metylic Cõu 41 Este E c iu ch t ancol etylic cú t so vi khụng khớ l 3,034 Cụng thc ca E l A CH3COOC2H5 B HCOOCH3 C C2H5COOCH3 D CH3COOCH3 Cõu 42: Cú th gi tờn este (C17H33COO)3C3H5 l A triolein B tristearin C tripanmitin D stearic Cõu 43: un núng cht bộo cn va 40 kg dung dch NaOH 15%, gi s phn ng xy hon ton Khi lng (kg) glixerol thu c l: A 13,8 B 4,6 C 6,975 D 9,2 Cõu 44: X phũng hoỏ hon ton 37,0 gam hn hp este l HCOOC2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch NaOH, un núng Khi lng NaOH cn dựng l A 8,0g B 20,0g C 16,0g D 12,0g Cõu 45: Hp cht Y cú cụng thc phõn t C4H8O2 Khi cho Y tỏc dng vi dung dch NaOH sinh cht Z cú cụng thc C3H5O2Na Cụng thc cu to ca Y l A C2H5COOC2H5 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D HCOOC3H7 Cõu 46: X phũng hoỏ hon ton 17,6 gam hn hp este l etyl axetat v metyl propionat bng lng va v (ml) dung dch NaOH 0,5M Giỏ tr v ó dựng l A 200 ml B 500 ml C 400 ml D 600 ml Cõu 47: Trong phõn t este (X) no, n chc, mch h cú thnh phn oxi chim 36,36 % lng S ng phõn cu to ca X l: A B C D Cõu 48: X cú cụng thc phõn t C 4H8O2 Cho 20 gam X tỏc dng va vi NaOH c 15,44 gam mui X l A C2H5COOCH3 B HCOOC3H7 C CH3COOC2H5 D C3H7COOH Cõu 49: Thu phõn este X mụi trng kim thu c ancol etylic Bit lng phõn t ca ancol bng 62,16% lng phõn t ca este Vy X cú cụng thc cu to l A HCOOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 Cõu 50: t chỏy hon ton a gam hn hp cỏc este no, n chc mch h Sn phm chỏy c dn vo bỡnh ng dung dch Ca(OH)2 d thy lng bỡnh tng 12,4 gam Khi lng kt ta to l A 12,40 gam B 10,00 gam C 20,00 gam D 28,18 gam TI LIU LT NM 2015-2016 Este qua năm thi TT NGHIP & đại học Cht no sau õy l este? A HCOOH B CH3CHO C CH3OH D CH3COOC2H5 S ng phõn este ng vi cụng thc phõn t C3H6O2 l A B C D Cht X cú cụng thc phõn t C3H6O2, l este ca axit axetic (CH3COOH) Cụng thc cu to thu gn ca X lA C2H5COOH B HO-C2H4-CHO C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Metyl acrylat cú cụng thc cu to thu gn l A CH3COOC2H5 B CH3COOCH3 C C2H5COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Este etyl fomat cú cụng thc l A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C HCOOCH=CH2 D HCOOCH3 Vinyl axetat cú cụng thc l A C2H5COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOCH=CH2 D CH3COOCH3 Thy phõn este X mụi trng kim, thu c natri axetat v ancol etylic Cụng thc ca X l A CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C C2H3COOC2H5 D CH3COOCH3 Phn ng gia C2H5OH vi CH3COOH (xỳc tỏc H2SO4 c, un núng) l phn ng A x phũng húa B este húa C trựng hp D trựng ngng Cho CH3COOCH3 vo dung dch NaOH (un núng), sinh cỏc sn phm l A CH3OH v CH3COOH B CH3COONa v CH3COOH C CH3COOH v CH3ONa D CH3COONa v CH3OH 10 un núng este CH3COOC2H5 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l A CH3COONa v CH3OH B CH3COONa v C2H5OH C HCOONa v C2H5OH D C2H5COONa v CH3OH 11 un núng este HCOOCH3 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l A CH3COONa v C2H5OH B HCOONa v CH3OH C HCOONa v C2H5OH D CH3COONa v CH3OH 12 Cht X cú cụng thc cu to CH2 = CH COOCH3 Tờn gi ca X l A etyl axetat B metyl acrylat C propyl fomat D metyl axetat 13 Etyl fomat cú cụng thc l A HCOOC2H5 B HCOOCH3 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 14 Khi un núng cht X cú cụng thc phõn t C3H6O2 vi dung dch NaOH thu c CH3COONa Cụng thc cu to ca X l A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOH 15 iu kin thớch hp, hai cht phn ng vi to thnh metyl fomat l A HCOOH v NaOH B HCOOH v CH3OH C HCOOH v C2H5NH2 D CH3COONa v CH3OH 16 un núng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) vi lng d dung dch NaOH, thu c cỏc sn phm B CH3COOH v C6H5OH hu c lA CH3COOH v C6H5ONa C CH3OH v C6H5ONa D CH3COONa v C6H5ONa 17 Cht phn ng vi dung dch NaOH to CH3COONa v C2H5OH l A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOH 18 iu kin thớch hp, hai cht phn ng vi to thnh metyl fomat (HCOOCH3) l A HCOOH v C2H5NH2 B HCOOH v CH3OH C HCOOH v NaOH D CH3COONa v CH3OH TI LIU LT NM 2015-2016 19 un sụi hn hp gm ancol etylic v axit axetic (cú axit H2SO4 c lm xỳc tỏc) s xy phn ngA trựng ngng B este húa C trựng hp D x phũng húa 20: Cht X cú cụng thc cu to thu gn HCOOCH3 Tờn gi ca X l A metyl fomat B metyl axetat C etyl axetat D etyl fomat 21: Cht no sau õy phn ng vi dung dch NaOH to thnh HCOONa v C2H5OH? A HCOOCH3 B CH3COOC2H5 C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 22: Nhn xột no sau õy khụng ỳng? A Poli(metyl metacrylat) c dựng lm thy tinh hu c B Cỏc este thng nh hn nc v ớt tan nc C Metyl fomat cú nhit sụi thp hn axit axetic D Metyl axetat l ng phõn ca axit axetic 23: iu kin thớch hp, hai cht no sau õy phn ng vi to thnh metyl axetat? A CH3COOH v CH3OH B HCOOH v CH3OH C HCOOH v C2H5OH D CH3COOH v C2H5OH 24: Este no sau õy cú cụng thc phõn t C4H8O2? A Etyl axetat B Propyl axetat C Phenyl axetat D Vinyl axetat 25: Mnh khụng ỳng l: A CH3CH2COOCH=CH2 cựng dóy ng ng vi CH2=CHCOOCH3 B CH3CH2COOCH=CH2 tỏc dng vi dung dch NaOH thu c anehit v mui C CH3CH2COOCH=CH2 tỏc dng c vi dung dch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2 cú th trựng hp to polime 26: Mt este cú cụng thc phõn t l C4H6O2, thu phõn mụi trng axit thu c axetanehit Cụng thc cu to thu gn ca este ú l A CH2=CH-COO-CH3 B HCOO-C(CH3)=CH2 C HCOO-CH=CH-CH3 D CH3COO-CH=CH2 27: Cho tt c cỏc ng phõn n chc, mch h, cú cựng cụng thc phõn t C2H4O2 ln lt tỏc dng vi: Na, NaOH, NaHCO3 S phn ng xy l A B C D 28: Cho cỏc cht: etyl axetat, anilin, ancol (ru) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (ru) benzylic, p-crezol Trong cỏc cht ny, s cht tỏc dng c vi dung dch NaOH l A B C D 29: Thy phõn este cú cụng thc phõn t C4H8O2 (vi xỳc tỏc axit), thu c sn phm hu c X v Y T X cú th iu ch trc tip Y Vy cht X l A ru metylic B etyl axetat C axit fomic D ru etylic 30: Este X cú cỏc c im sau: - t chỏy hon ton X to thnh CO2 v H2O cú s mol bng nhau; - Thu phõn X mụi trng axit c cht Y (tham gia phn ng gng) v cht Z (cú s nguyờn t cacbon bng mt na s nguyờn t cacbon X) Phỏt biu khụng ỳng l: A Cht X thuc loi este no, n chc B t chỏy hon ton mol X sinh sn phm gm mol CO2 v mol H2O C Cht Y tan vụ hn nc D un Z vi dung dch H2SO4 c 170oC thu c anken 31: S ng phõn este ng vi cụng thc phõn t C4H8O2 l A B C D 32: Phỏt biu ỳng l: TI LIU LT NM 2015-2016 Cõu 6: Mt este X phỏt xut t anol A v axit B n chc 0,01 mol X (m X = 8,90 gam) phn ng va vi 0,3 lớt dung dch NaOH 0,1M cho ancol B v mui C (mC = 9,18 gam) Xỏc nh CTCT ca X A C3H5(OOCC15H31)3 B C3H5(OOCC17H35)3 C C3H5(OOCC17H33)3 D C3H5(OOCC15H29)3 Cõu 7: Cho 2,4 gam este X bay hi mt bỡnh kớn dung tớch 0,6 lớt (lỳc u l chõn khụng) Khi este bay hi ht thỡ ỏp sut bỡnh 136,5 0C l 425,6 mmHg thy phõn 25,4 gam X cn 0,3 mol NaOH thu c 28,2 gam mt mui nht Xỏc nh CTCT ca X, bit rng X phỏt xut t ancol a chc A C3H5(OOCCH3)3 B C3H5(OOCC2H5)3 C C2H4(OOCCH3)3 D C3H5(OOCCH = CH2)3 Cõu 8: Trong cỏc phỏt biu sau liờn quan n cht ty ra: Nc cng l nc cú cha Ca2+ v Mg2+ Khụng dựng x phũng vi nc cng l vỡ x phũng to mui Ca2+ v Mg2+ Cú th dựng cỏc cht ty tng hp nh C 12H25 C6H4 SO3Na vỡ mui Ca2+ v Mg2+ ca axit C12H25 C6H4 SO3H tan H2O Chn phỏt biu sai: A 1, B C Ch cú D 2, Cõu 9: S hydro húa cỏc axit bộo cú mc ớch: T cht bộo khụng no bin thnh cht bộo no bn hn (khú b ụi phn ng oxi húa) Bin cht bộo lng (du) thnh cht bộo rn (magarin) Cht bộo cú mựi d chu hn Trong mc ớch trờn, chn mc ớch c bn nht A Ch cú B Ch cú C Ch cú D v Cõu 10: ng vi CTPT C4H8O2 cú bao nhiờu este ng phõn ca nhau? A B C D Cõu 11: Cht X cú CTPT C4H8O2, cht no khụng phi l X? A HCOOC3H7 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOC3H5 Cõu 12: Thu phõn este X cú CTPT C4H8O2 dung dch NaOH thu c hn hp cht hu c Y v Z, ú Z cú t hi so vi H2 = 23 Tờn ca X l: A Etyl axetat B Metyl axetat C Metyl propionat D Propyl fomiat Cõu 13: Gi tờn hp cht cú CTPT nh sau: H3COOC CH2 COOCH(CH3)2 A propyl metyl malonat B Metyl isopropyl malonat C Metyl isopropyl oxalat D Metyl isopropyl butaioat Cõu 14: Cho cỏc yu t sau õy v phn ng este hoỏ: Hon ton Cú gii hn To nhit mnh Nhanh Chm A 1, B 2, C 2, D 3, Cõu 15: phn ng este hoỏ cú hiu sut cao hn (cho nhiu este hn), ta nờn: Tng nhit Dựng H+ xỳc tỏc Dựng nhiu axit (hay ru) hn Dựng OH xỳc tỏc Trong bin phỏp trờn, nờn chn bin phỏp no? A 1, B 3, C 2, D Cõu 16: phn ng thu phõn cú hiu sut cao v nhanh hn (c iu kin) nờn dựng bin phỏp no õy? Dựng H+ xỳc tỏc Dựng OH Tng nhit Dựng nhiu nc A 1, B 2, 3, C D 1, Cõu 17: Cho CTPT C4H8O2 ca mt este ng vi CTPT ny cú bao nhiờu ng phõn b x phũng hoỏ cho anehit v bao nhiờu ng phõn cho mui ca axit khụng no? Cho kt qu theo th t trờn: A 4, B 3, C 2, D 2, Cõu 18: Mt este cú 10 nguyờn t C, b x phũng hoỏ cho mui v anehit Chn CTCT ca este ny cụng thc sau: CH2 = CH OOC COOC6H5 TI LIU LT NM 2015-2016 CH2=CHCH2COOC6H5 CH C CH2 COOC6H5 A Ch cú B Ch cú C 1, 2, D v Cõu 19: Mt este X cú cụng thc l R COOR (vi R cú nguyờn t C) cú t hi i vi O nh hn 4,5 Khi x phũng hoỏ X bng dung dch NaOH ta thu c mui cú t l lng l 1,4146 Xỏc nh CTCT ca X: A HCOOC6H5 B CH3COOC6H5 C C2H5COOC6H5 D C3H7COOC6H5 Cõu 20: Mt hn hp X gm este A, B n chc ng ng k tip Khi b x phũng hoỏ cho mui v ancol Th tớch dung dch NaOH 1M cn x phũng hoỏ este ny l 0,3 lớt Xỏc nh CTCT v s mol mi este hn hp X bit rng lng mX = 23,6 gam v axit no cho A, B khụng cú axit no cho phn ng gng: A 0,1 mol CH3COOCH3 v 0,2 mol CH3COOC2H5 B 0,2 mol CH3COOCH3 v 0,1 mol CH3COOC2H5 C 0,2 mol CH3COOCH3 v 0,1 mol C2H5COOCH3 D 0,2 mol HCOOCH3 v 0,2 mol CH3COOCH3 Cõu 21: Gi tờn este cú CTCT nh sau: CH3CH2CH2COOCH = CH2 A Vinylbutanoat B Etylbutanoat C Vinylpentanoat D Anlylbutanoat Cõu 22: Trong cỏc phỏt biu sau v phn ng thu phõn cỏc este: Dựng OH thay vỡ H+ vỡ OH lm túc phn ng tng mnh hn Dựng OH bin axit thnh mui, mui ny khụng phn ng c vi ancol nh ú phn ng thu phõn tr thnh hon ton 3.Tng t l nc, este, hiu sut phn ng tng lờn Nhit khụng nh hng lờn tc phn ng A 3, B 1, 3, C 1, D 2, Cõu 23: Trong phn ng thu phõn sau: CH3COOC2H5 + H2O CH3COOH + C2H5OH tng hiu sut phn ng ( tng t l % este b thu phõn), ta nờn: Thờm H2SO4 Thờm HCl Thờm NaOH Thờm H2O A 1, B 3, Ch cú D Ch cú Cõu 24: un hn hp glixerol v axit stearic, axit oleic (cú axit H 2SO4 lm xỳc tỏc) cú th thu c my loi trieste ng phõn cu to ca A B C D Cõu 25: Phỏt biu no sau õy sai? A Trong cụng nghip cú th chuyn húa cht bộo lng thnh cht bộo rn B Nhit sụi ca este thp hn hn so vi ancol cú cựng phõn t C S nguyờn t hidro phõn t este n v a chc luụn l mt s chn D Sn phm ca phn ng x phũng húa cht bộo l axit bộo v glixerol Cõu 26: S ng phõn este ca C4H8O2 tỏc dng c vi AgNO3/NH3 l A B C D Cõu 27: Cho s chuyn húa: + H du ( Ni ,t 0C ) + NaOHdu ,t 0C + HCl Triolein X Y Z Tờn ca Z l A Axit linoleic B Axit oleic C Axit panmitic D Axit stearic Cõu 28: Cho phng trỡnh phn ng thy phõn sau: t0 ClCH2CH2OCOCH3 + KOH A (mui hu c) + B + C (mui vụ c) Vy A, B ln lt l A CH3COOK v C2H4(OH)2 B CH3COOK v ClCH2CH2OH C HCOOK v C2H4(OH)2 D C2H5COOK v ClCH2CH2OH Cõu 29: Hp cht hu c mch h X cú cụng thc phõn t C 6H10O4 Thy phõn X to hai ancol n chc cú s nguyờn t cacbon phõn t gp ụi Cụng thc ca X l A CH3OCOCH2COOC2H5 B C2H5OCO-COOCH3 TI LIU LT NM 2015-2016 C CH3OCO-COOC3H7 D CH3OCO-CH2CH2-COOC2H5 Cõu 30: Thy phõn este Z mụi trng axit thu c hai cht hu c X v Y (M X< MY) Bng mt phn ng cú th chuyn húa X thnh Y Cht Z khụng th l A Metyl propionat B Metyl axetat C Etyl axetat D Vinyl axetat Cõu 31: Khi du m lõu thỡ cú mựi hụi khú chu Nguyờn nhõn l cht bộo phõn hy thnh A Andehit B Ancol C Axit D Xeton Cõu 32: Cho cỏc nhn inh sau: 1/ Lipit bao gm cỏc cht bộo, sỏp, sterit, phptpholipit chỳng u l cỏc este phc 2/ Cht bộo l trieste ca glixerol vi cỏc axit icacboxylic cú mch cacbon di khụng phõn nhỏnh 3/ Cht bộo l trieste ca glixerol vi cỏc axit monocacboxylic cú mch cacbon di, khụng phõn nhỏnh 4/ Du n l cỏc trieste ch yu cha cỏc gc axit bộo khụng no 5/ M n l cỏc trieste ch yu cha cỏc gc axit bộo khụng no Cỏc nhn nh ỳng l: A 1, 2, B 1, 3, C 2, 3, D 1, 3, Cõu 33: Cho s phn ng sau: H 3O + ,t H SO4 ,t + HCN CH 3COCH X Y Z Vy Z l A CH3 CH2 CH2COOH B (CH3)2CHCOOH C CH2=CH(CH3)COOHD CH3 CH=CH - COOH Cõu 34: X phũng húa mt hp cht cú cụng thc phõn t C 10H14O6 dung dch NaOH d, thu c glixerol v hn hp gm ba mui (khụng cú ng phõn hỡnh hc) Cụng thc ca ba mui ú l A CH2=CH COONa, HCOONa v CH C COONa B CH3 COONa, HCOONa v CH3 - CH CH COONa C HCOONa, CH C COONa v CH3 CH2 COONa D CH2=CH COONa, CH3 CH2 COONa v HCOONa Cõu 35: Este X cú c im sau: - t chỏy hon ton X to thnh CO2 v H2O cú s mol bng nhau; - Thy phõn X mụi trng axit c cht Y (tham gia phn ng gng) v cht Z (cú s nguyờn t cacbon bng mt na s nguyờn t cacbon X) Phỏt biu khụng ỳng l A t chỏy hon ton mol X sinh sn phm gm mol CO2 v mol H2O B Cht Y tan vụ hn nc C Cht X thuc loi este no, n chc D un Z vi dung dch H2SO4 c 1700C thu c anken Cõu 36: Cho cht X tỏc dng vi mt lng va dung dch NaOH, sau ú cụ cn dung dch thu c cht rn Y v cht hu c Z Cho Z tỏc dng vi AgNO (hoc Ag2O) dung dch NH3, thu c cht hu c T Cho cht T tỏc dng vi dung dch NaOH li thu c cht Y Cht X cú th l A HCOOCH=CH2 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH3 D CH3COOCH=CH-CH3 Cõu 37: Hn hp M gm ancol no, n chc X v axit cacboxylic n chc Y, u mch h v cú cựng s nguyờn t C, tng sụ mol ca hai cht l 0,5 mol (s mol ca Y ln hn s mol ca X) Nu t chỏy hon ton M thỡ thu c 33,6 lớt khớ CO2 (ktc) v 25,2 gam H2O Mt khỏc, nu un núng M vi H2SO4 c thc hin phn ng este húa (hiu sut 80%) thỡ s gam este thu c l A 34,20 B 27,36 C 22,80 D 18,24 Cõu 38: Cho hn hp X gm hai hp cht hu c no, n chc tỏc dng va vi 100ml dung dch KOH 0,4M, thu c mui v 336ml hi mt ancol (ktc) Nu t chỏy hon ton lng hn hp X trờn, sai ú hp th ht sn phm chỏy vo bỡnh ng dung dch Ca(OH) d thỡ lng bỡnh tng 6,82 gam Cụng thc ca hai hp cht hu c X l A HCOOH v HCOOC2H5 B CH3COOH v CH3COOC2H5 C C2H5COOH v C2H5COOCH3 D HCOOH v HCOOC3H7 TI LIU LT NM 2015-2016 Cõu 39: trung hũa 10 gam mt cht bộo cú ch s axit l 5,6 thỡ lng NaOH 10% cn dựng l A 0,4 gam B 0,5 gam C 0,6 gam D 0,7 gam Cõu 40: Khi x phũng húa hon ton 2,52 gam cht bộo Y cú ch s x phũng húa l 200 thu c 0,184 gam glixerol Vy ch s axit ca Y l A 55,5 B 80,8 C 66,7 D 10,15 Cõu 41: Thy phõn hon ton 4,4 gam hn hp gm etyl axetat, metyl propionat v n-propyl fomat cn dựng V (lớt) dung dch NaOH 0,2M Vy V cú giỏ tr l A 0,25 B 0,2 C 0,3 D 0,35 Cõu 42: t chỏy hon ton 5,6 lớt (ktc) hn hp este no, n chc l ng ng k tip thu c 19,712 lớt CO2 (ktc) X phũng húa cựng lng este trờn bng dung dch NaOH to 17 gam mt mui nht CTCT ca este l A CH3COOCH3 v CH3COOC2H5 B HCOOCH3 v HCOOC2H5 C HCOOC2H5 v HCOOC3H7 D CH3COOC2H5 v CH3COOC3H7 Cõu 43: Thy phõn hon ton 444 gam mt lipit thu c 46 gam glixerol v hai loi axit bộo Hai loi axit bộo ú l A C15H31COOH v C17H35COOH B C17H31COOH v C17H33COOH C C17H33COOH v C15H31COOH D C17H33COOH v C17H35COOH Cõu 44: Tỡm phng ỏn sai A X phũng gim hoc mt tỏc dng ty dựng nc cng vỡ to cỏc mui kt ta vi cỏc ion Ca2+, Mg2+ B Bt git tng hp cú th s dng vi nc cng vỡ mui sunfonat cú tan ln nờn khụng b kt ta vi ion Ca2+, Mg2+ C Cỏc loi du thc vt cú cha nhiu gc axit bộo khụng no, d tiờu húa hn cht bộo ca ng vt (m heo, m ng vt) D Cht bộo khụng tan cỏc dung mụi hu c v nc Cõu 45: Cho 20 gam mt este X (cú phõn t l 100 vC) tỏc dng vi 300 ml dung dch NaOH 1M Sau phn ng, cụ cn dung dch thu c 23,2 gam cht rn khan Cụng thc cu to ca X l A CH3COOCH=CHCH3B CH2=CHCH2COOCH3 C CH2=CHCOOC2H5 D C2H5COOCH=CH2 Este qua năm thi đại học Năm 2007 Khối A Cõu 1: Mnh khụng ỳng l: A CH3CH2COOCH=CH2 cựng dóy ng ng vi CH2=CHCOOCH3 B CH3CH2COOCH=CH2 tỏc dng vi dung dch NaOH thu c anehit v mui C CH3CH2COOCH=CH2 tỏc dng c vi dung dch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2 cú th trựng hp to polime Cõu 2: Thu phõn hon ton 444 gam mt lipit thu c 46 gam glixerol (glixerin) v hai loi axit bộo Hai loi axit bộo ú l (cho H = 1, C = 12, O = 16) A C15H31COOH v C17H35COOH B C17H33COOH v C15H31COOH C C17H31COOH v C17H33COOH D C17H33COOH v C17H35COOH Cõu 3: X phũng húa 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,2M Sau phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thu c cht rn khan cú lng l (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A 8,56 gam B 3,28 gam C 10,4 gam D 8,2 gam Cõu 4: Mt este cú cụng thc phõn t l C4H6O2, thu phõn mụi trng axit thu c axetanehit Cụng thc cu to thu gn ca este ú l A CH2=CH-COO-CH3 B HCOO-C(CH3)=CH2 C HCOO-CH=CH-CH3 D CH3COO-CH=CH2 Năm 2007 Khối B TI LIU LT NM 2015-2016 Cõu 5: Cho tt c cỏc ng phõn n chc, mch h, cú cựng cụng thc phõn t C2H4O2 ln lt tỏc dng vi: Na, NaOH, NaHCO3 S phn ng xy l A B C D Cõu 6: X l mt este no n chc, cú t hi i vi CH4 l 5,5 Nu em un 2,2 gam este X vi dung dch NaOH (d), thu c 2,05 gam mui Cụng thc cu to thu gn ca X l (cho H = 1, C =12, O = 16, Na = 23) A HCOOCH2CH2CH3 B HCOOCH(CH3)2 C C2H5COOCH3 D CH3COOC2H5 Cõu 7: Hai este n chc X v Y l ng phõn ca Khi hoỏ hi 1,85 gam X, thu c th tớch hi ỳng bng th tớch ca 0,7 gam N2 (o cựng iu kin) Cụng thc cu to thu gn ca X v Y l (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16) A C2H5COOCH3 v HCOOCH(CH3)2 B HCOOC2H5 v CH3COOCH3 C C2H3COOC2H5 v C2H5COOC2H3 D HCOOCH2CH2CH3 v CH3COOC2H5 Cõu 8: Cho cỏc cht: etyl axetat, anilin, ancol (ru) etylic, axit acrylic, phenol, phenylamoni clorua, ancol (ru) benzylic, p-crezol Trong cỏc cht ny, s cht tỏc dng c vi dung dch NaOH l A B C D Cõu 9: Thy phõn este cú cụng thc phõn t C4H8O2 (vi xỳc tỏc axit), thu c sn phm hu c X v Y T X cú th iu ch trc tip Y Vy cht X l A ru metylic B etyl axetat C axit fomic D ru etylic Năm 2008 Khối A Cõu 10: Este X cú cỏc c im sau: - t chỏy hon ton X to thnh CO2 v H2O cú s mol bng nhau; - Thu phõn X mụi trng axit c cht Y (tham gia phn ng gng) v cht Z (cú s nguyờn t cacbon bng mt na s nguyờn t cacbon X) Phỏt biu khụng ỳng l: A Cht X thuc loi este no, n chc B t chỏy hon ton mol X sinh sn phm gm mol CO2 v mol H2O C Cht Y tan vụ hn nc D un Z vi dung dch H2SO4 c 170oC thu c anken Cõu 11: S ng phõn este ng vi cụng thc phõn t C4H8O2 l B B C D Cõu 12: Phỏt biu ỳng l: A Phn ng thy phõn este mụi trng axit l phn ng thun nghch B Phn ng gia axit v ru cú H2SO4 c l phn ng mt chiu C Tt c cỏc este phn ng vi dung dch kim luụn thu c sn phm cui cựng l mui v ru (ancol) D Khi thy phõn cht bộo luụn thu c C2H4(OH)2 Cõu 13: Cho glixerin trioleat (hay triolein) ln lt vo mi ng nghim cha riờng bit: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dch Br2, dung dch NaOH Trong iu kin thớch hp, s phn ng xy l A B C D Năm 2008 Khối B TI LIU LT NM 2015-2016 Cõu 14: Khi t chỏy hon ton mt este no, n chc thỡ s mol CO2 sinh bng s mol O2 ó phn ng Tờn gi ca este l A etyl axetat B metyl axetat C metyl fomiat D npropyl axetat Cõu 15: Hp cht hu c no, a chc X cú cụng thc phõn t C7H12O4 Cho 0,1 mol X tỏc dng va vi 100 gam dung dch NaOH 8% thu c cht hu c Y v 17,8 gam hn hp mui Cụng thc cu to thu gn ca X l A CH3COO(CH2)2OOCC2H5 B CH3OOC(CH2)2COOC2H5 C CH3OOCCH2COOC3H7 D CH3COO(CH2)2COOC2H5 Cõu 16: X phũng hoỏ hon ton 17,24 gam cht bộo cn va 0,06 mol NaOH Cụ cn dung dch sau phn ng thu c lng x phũng l A 17,80 gam B 18,24 gam C 16,68 gam D 18,38 gam Năm 2009 Khối A Cõu 17: X phũng hoỏ hon ton 1,99 gam hn hp hai este bng dung dch NaOH thu c 2,05 gam mui ca mt axit cacboxylic v 0,94 gam hn hp hai ancol l ng ng k tip Cụng thc ca hai este ú l A CH3COOCH3 v CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 v C2H5COOC2H5 C CH3COOC2H5 v CH3COOC3H7 D HCOOCH3 v HCOOC2H5 Cõu 18: X phũng húa hon ton 66,6 gam hn hp hai este HCOOC 2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch NaOH, thu c hn hp X gm hai ancol un núng hn hp X vi H 2SO4 c 140 oC, sau phn ng xy hon ton thu c m gam nc Giỏ tr ca m l A 4,05 B 8,10 C 18,00 D 16,20 Cõu 19: X phũng hoỏ mt hp cht cú cụng thc phõn t C 10H14O6 dung dch NaOH (d), thu c glixerol v hn hp gm ba mui (khụng cú ng phõn hỡnh hc) Cụng thc ca ba mui ú l: A CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa v HCOONa B HCOONa, CHC-COONa v CH3-CH2-COONa C CH2=CH-COONa, HCOONa v CHC-COONa D CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa Cõu 20: Cho cỏc hp cht hu c: C 2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mch h); C3H4O2 (mch h, n chc) Bit C3H4O2 khụng lm chuyn mu qu tớm m S cht tỏc dng c vi dung dch AgNO NH3 to kt ta l A B C D Cõu 21: Cht hu c X cú cụng thc phõn t C5H8O2 Cho gam X tỏc dng va ht vi dung dch NaOH, thu c mt hp cht hu c khụng lm mt mu nc brom v 3,4 gam mt mui Cụng thc ca X l A HCOOC(CH3)=CHCH3 B CH3COOC(CH3)=CH2 C HCOOCH2CH=CHCH3 D HCOOCH=CHCH2CH3 Năm 2009 Khối B Cõu 22: Cho cỏc hp cht hu c: (1) ankan; (2) ancol no, n chc, mch h; (3) xicloankan; (4) ete no, n chc, mch h; (5) anken; (6) ancol khụng no (cú mt liờn kt ụi C=C), mch h; (7) ankin; (8) anehit no, n chc, mch h; (9) axit no, n chc, mch h; (10) axit khụng no (cú mt liờn kt ụi C=C), n chc Dóy gm cỏc cht t chỏy hon ton u cho s mol CO2 bng s mol H2O l: A (2), (3), (5), (7), (9) B (1), (3), (5), (6), (8) C (3), (4), (6), (7), (10) D (3), (5), (6), (8), (9) TI LIU LT NM 2015-2016 Cõu 23: Hn hp X gm hai este no, n chc, mch h t chỏy hon ton mt lng X cn dựng va 3,976 lớt khớ O2 ( ktc), thu c 6,38 gam CO2 Mt khỏc, X tỏc dng vi dung dch NaOH, thu c mt mui v hai ancol l ng ng k tip Cụng thc phõn t ca hai este X l A C3H6O2 v C4H8O2 B C2H4O2 v C5H10O2 C C2H4O2 v C3H6O2 D C3H4O2 v C4H6O2 Cõu 24: Hp cht hu c X tỏc dng c vi dung dch NaOH un núng v vi dung dch AgNO NH3 Th tớch ca 3,7 gam hi cht X bng th tớch ca 1,6 gam khớ O (cựng iu kin v nhit v ỏp sut) Khi t chỏy hon ton gam X thỡ th tớch khớ CO thu c vt quỏ 0,7 lớt ( ktc) Cụng thc cu to ca X l A HCOOC2H5 B OCH-CH2-CH2OH C CH3COOCH3 D HOOC-CHO Cõu 25: Cho hn hp X gm hai hp cht hu c no, n chc tỏc dng va vi 100 ml dung dch KOH 0,4M, thu c mt mui v 336 ml hi mt ancol ( ktc) Nu t chỏy hon ton lng hn hp X trờn, sau ú hp th ht sn phm chỏy vo bỡnh ng dung dch Ca(OH) (d) thỡ lng bỡnh tng 6,82 gam Cụng thc ca hai hp cht hu c X l A CH3COOH v CH3COOC2H5 B C2H5COOH v C2H5COOCH3 C HCOOH v HCOOC3H7 D HCOOH v HCOOC2H5 Cõu 26: Este X (cú lng phõn t bng 103 vC) c iu ch t mt ancol n chc (cú t hi so vi oxi ln hn 1) v mt amino axit Cho 25,75 gam X phn ng ht vi 300 ml dung dch NaOH 1M, thu c dung dch Y Cụ cn Y thu c m gam cht rn Giỏ tr m l A 26,25 B 27,75 C 24,25 D 29,75 Năm 2010 Khối A Cõu 27: Thu phõn hon ton 0,2 mol mt este E cn dựng va 100 gam dung dch NaOH 24%, thu c mt ancol v 43,6 gam hn hp mui ca hai axit cacboxylic n chc Hai axit ú l A C2H5COOH v C3H7COOH B HCOOH v C2H5COOH C HCOOH v CH3COOH D CH3COOH v C2H5COOH Cõu 28: Tng s cht hu c mch h, cú cựng cụng thc phõn t C2H4O2 l A B C D Cõu 29: Cho s chuyn hoỏ: + HCl + H du ( Ni ,t ) + NaOH du ,t Z Tờn ca Z l X Y Triolein A axit stearic B axit panmitic C axit oleic D axit linoleic Cõu 30: t chỏy hon ton mt este n chc, mch h X (phõn t cú s liờn kt nh hn 3), thu c th tớch khớ CO2 bng 6/7 th tớch khớ O2 ó phn ng (cỏc th tớch khớ o cựng iu kin) Cho m gam X tỏc dng hon ton vi 200 ml dung dch KOH 0,7M thu c dung dch Y Cụ cn Y thu c 12,88 gam cht rn khan Giỏ tr ca m l A 8,88 B 10,56 C 6,66 D 7,20 Năm 2010 Khối B Cõu 31: Tng s hp cht hu c no, n chc, mch h, cú cựng cụng thc phõn t C 5H10O2, phn ng c vi dung dch NaOH nhng khụng cú phn ng bc l A B C D Cõu 32: Thy phõn este Z mụi trng axit thu c hai cht hu c X v Y (M X < MY) Bng mt phn ng cú th chuyn hoỏ X thnh Y Cht Z khụng th l A metyl propionat B metyl axetat C etyl axetat D vinyl axetat Cõu 33: Trong cỏc cht: xiclopropan, benzen, stiren, metyl acrylat, vinyl axetat, imetyl ete, s cht cú kh nng lm mt mu nc brom l A B C D Cõu 34: Hp cht hu c mch h X cú cụng thc phõn t C 6H10O4 Thu phõn X to hai ancol n chc cú s nguyờn t cacbon phõn t gp ụi Cụng thc ca X l TI LIU LT NM 2015-2016 A C2H5OCO-COO CH3 B CH3OCO- CH2- CH2-COO C2H5 C CH3OCO- CH2-COO C2H5 D CH3OCO-COO C3H7 Cõu 35: Hn hp M gm axit cacboxylic X, ancol Y (u n chc, s mol X gp hai ln s mol Y) v este Z c to t X v Y Cho mt lng M tỏc dng va vi dung dch cha 0,2 mol NaOH, to 16,4 gam mui v 8,05 gam ancol Cụng thc ca X v Y l A CH3COOH v C2H5OH B CH3COOH v CH3OH C HCOOH v C3H7OH D HCOOH v CH3OH Cõu 36: Hp cht hu c mch h X cú cụng thc phõn t C 5H10O Cht X khụng phn ng vi Na, tho s chuyn hoỏ sau: + H2 + CH 3COOH X Y Este cú mựi mui chớn Tờn ca X l H SOa Ni ,t 4, c A 2,2-imetylpropanal C pentanal B 3-metylbutanal D 2-metylbutanal Năm 2011 Khối A Cõu 37: Este X c to thnh t etylen glicol v hai axit cacboxylic n chc Trong phõn t este, s nguyờn t cacbon nhiu hn s nguyờn t oxi l Khi cho m gam X tỏc dng vi dung dch NaOH (d) thỡ lng NaOH ó phn ng l 10 gam Giỏ tr ca m l A 14,5 B 17,5 C 15,5 D 16,5 Cõu 38: t chỏy hon ton 3,42 gam hn hp gm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat v axit oleic, ri hp th ton b sn phm chỏy vo dung dch Ca(OH) (d) Sau phn ng thu c 18 gam kt ta v dung dch X Khi lng X so vi lng dung dch Ca(OH)2 ban u ó thay i nh th no? A Gim 7,74 gam B Gim 7,38 gam C Tng 2,70 gam D Tng 7,92 gam Cõu 39: t chỏy hon ton 0,11 gam mt este X (to nờn t mt axit cacboxylic n chc v mt ancol n chc) thu c 0,22 gam CO2 v 0,09 gam H2O S este ng phõn ca X l A B C D Năm 2011 Khối B Cõu 40: Khi cho 0,15 mol este n chc X tỏc dng vi dung dch NaOH (d), sau phn ng kt thỳc thỡ lng NaOH phn ng l 12 gam v tng lng sn phm hu c thu c l 29,7 gam S ng phõn cu to ca X tho cỏc tớnh cht trờn l A B C D Cõu 41: Cho 200 gam mt loi cht bộo cú ch s axit bng tỏc dng va vi mt lng NaOH, thu c 207,55 gam hn hp mui khan Khi lng NaOH ó tham gia phn ng l A 32,36 gam B 31,45 gam C 30 gam D 31 gam Cõu 42: Triolein khụng tỏc dng vi cht (hoc dung dch) no sau õy? A H2 (xỳc tỏc Ni, un núng) B Dung dch NaOH (un núng) C H2O (xỳc tỏc H2SO4 loóng, un núng) D Cu(OH)2 ( iu kin thng) Cõu 43: Cho dóy cỏc cht: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin S cht dóy thy phõn dung dch NaOH (d), un núng sinh ancol l A B C D Cõu 44: Phỏt biu no sau õy ỳng? A Trong phn ng este hoỏ gia CH3COOH vi CH3OH, H2O to nờn t nhúm OH ca axit COOH v H nhúm ca ancol -OH B Tt c cỏc este u tan tt nc, khụng c, c dựng lm cht to hng cụng nghip thc phm, m phm C phõn bit benzen, toluen v stiren ( iu kin thng) bng phng phỏp hoỏ hc, ch cn dựng thuc th l nc brom D Phn ng gia axit axetic vi ancol benzylic ( iu kin thớch hp), to thnh benzyl axetat cú mựi thm ca chui chớn TI LIU LT NM 2015-2016 Cõu 45: Hn hp X gm vinyl axetat, metyl axetat v etyl fomat t chỏy hon ton 3,08 gam X, thu c 2,16 gam H2O Phn trm s mol ca vinyl axetat X l A 25% B 72,08% C 27,92% D 75% Năm 2012 Khối A Cõu 46: Cho cỏc phỏt biu sau: (a) Cht bộo c gi chung l triglixerit hay triaxylglixerol (b) Cht bộo nh hn nc, khụng tan nc nhng tan nhiu dung mụi hu c (c) Phn ng thy phõn cht bộo mụi trng axit l phn ng thun nghch (d) Tristearin, triolein cú cụng thc ln lt l: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 S phỏt biu ỳng l A B C D Cõu 47: Kh este no, n chc, mch h X bng LiAlH 4, thu c ancol nht Y t chỏy hon ton Y thu c 0,2 mol CO2 v 0,3 mol H2O t chỏy hon ton 0,1 mol X thu c tng lng CO v H2O l A 24,8 gam B 28,4 gam C 16,8 gam D 18,6 gam Năm 2012 Khối B Cõu 48: t chỏy hon ton m gam hn hp X gm hai este ng phõn cn dựng 27,44 lớt khớ O2, thu c 23,52 lớt khớ CO2 v 18,9 gam H2O Nu cho m gam X tỏc dng ht vi 400 ml dung dch NaOH 1M, cụ cn dung dch sau phn ng thỡ thu c 27,9 gam cht rn khan, ú cú a mol mui Y v b mol mui Z (MY < MZ) Cỏc th tớch khớ u o iu kin tiờu chun T l a : b l A : B : C : D : Cõu 49: Thy phõn este X mch h cú cụng thc phõn t C4H6 O2, sn phm thu c cú kh nng bc S este X tha tớnh cht trờn l A B C D Cõu 50: S trieste thy phõn u thu c sn phm gm glixerol, axit CH3COOH v axit C2H5COOH l A B C D Cõu 51: Este X l hp cht thm cú cụng thc phõn t l C9H10O2 Cho X tỏc dng vi dung dch NaOH, to hai mui u cú phõn t ln hn 80 Cụng thc cu to thu gn ca X l A HCOOC6H4C2H5 B C2H5COOC6H5 C CH3COOCH2C6H5 D C6H5COOC2H5 Năm 2013 Khối A Cõu 28: Cht no sau õy un núng vi dung dch NaOH thu c sn phm cú anehit? A CH3COOCH2CH=CH2 B CH3COOC(CH3)=CH2 C CH2=CHCOOCH2CH3 D CH3COOCH=CHCH3 Cõu 31: Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tỏc dng hon ton vi dung dch NaOH d, un núng, thu c m gam glixerol Giỏ tr ca m l A 27,6 B 4,6 C 14,4 D 9,2 Năm 2013 Khối B Cõu 11: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Triolein cú kh nng tham gia phn ng cng hiro un núng cú xỳc tỏc Ni B Cỏc cht bộo thng khụng tan nc v nh hn nc C Cht bộo b thy phõn un núng dung dch kim D Cht bộo l trieste ca etylen glicol vi cỏc axit bộo Cõu 39: Thy phõn hon ton m1 gam este X mch h bng dung dch NaOH d, thu c m2 gam ancol Y (khụng cú kh nng phn ng vi Cu(OH)2) v 15 gam hn hp mui ca hai axit cacboxylic n chc t chỏy hon ton m2 gam Y bng oxi d, thu c 0,3 mol CO2 v 0,4 mol H2O Giỏ tr ca m1 l TI LIU LT A 14,6 B 11,6 C 10,6 NM 2015-2016 D 16,2 Cõu 44: Este no sau õy phn ng vi dung dch NaOH d, un núng khụng to hai mui? A C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat) B CH3COO[CH2]2OOCCH2CH3 C CH3OOCCOOCH3 D CH3COOC6H5 (phenyl axetat) ESTE LIPIT TRONG THI AI HC KHI A - 2007 Cõu 1: (Cõu KA-2007-M182) Mnh khụng ỳng l: A CH3CH2COOCH=CH2 cựng dóy ng ng vi CH2=CHCOOCH3 B CH3CH2COOCH=CH2 tỏc dng vi dung dch NaOH thu c anehit v mui C CH3CH2COOCH=CH2 tỏc dng c vi dung dch Br2 D CH3CH2COOCH=CH2 cú th trựng hp to polime Cõu 2: (Cõu 35 KA-2007-M182) X phũng húa 8,8 gam etyl axetat bng 200 ml dung dch NaOH 0,2M Sau phn ng xy hon ton, cụ cn dung dch thu c cht rn khan cú lng l (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A.8,56 gam B 3,28 gam C 10,4 gam D 8,2 gam Cõu 3: (Cõu 36 - KA-2007-M182) Hn hp X gm axit HCOOH v axit CH3COOH (t l mol 1:1) Ly 5,3 gam hn hp X tỏcdng vi 5,75 gam C2H5OH (cú xỳc tỏc H2SO4 c) thu c m gam hn hp este (hiu sut ca cỏc phn ng este hoỏ u bng 80%) Giỏ tr ca m l (cho H = 1, C = 12, O = 16) A 10,12 B 6,48 C 8,10 D 16,20 KHI B - 2007 Cõu 4: (Cõu KB 2007 M285): Trong mt bỡnh kớn cha hi cht hu c X (cú dng CnH2nO2) mch h v O2 (s mol O2 gp ụi s mol cn cho phn ng chỏy) 139,9oC, ỏp sut bỡnh l 0,8 atm t chỏy hon ton X sau ú a v nhit ban u, ỏp sut bỡnh lỳc ny l 0,95 atm X cú cụng thc phõn t l A C2H4 O2 B CH2O2 C C4H8O2 D C3H6O2 Cõu 5: (Cõu 20 KB 2007 M285) Cho cỏc cht: axit propionic (X), axit axetic (Y), ancol (ru) etylic (Z) v imetyl ete (T) Dóy gm cỏc cht c sp xp theo chiu tng dn nhit sụi l A T, Z, Y, X B Z, T, Y, X C T, X, Y, Z D Y, T, X, Z Cõu : (Cõu 28 KB 2007 M285) Cho glixerol (glixerin) phn ng vi hn hp axit bộo gm C17H35COOH v C15H31COOH , s loi trieste c to ti a l A B C D Cõu 7: (Cõu 43 KB 2007 M285) Hai este n chc X v Y l ng phõn ca Khi hoỏ hi 1,85 gam X, thu c th tớch hi ỳng bng th tớch ca 0,7 gam N2 (o cựng iu kin) Cụng thc cu to thu gn ca X v Y l (cho H = 1, C = 12, N = 14, O = 16) A HCOOC2H5 v CH3COOCH3 B C2H3COOC2H5 v C2H5COOC2H3 C C2H5COOCH3 v HCOOCH(CH3)2 D HCOOCH2CH2CH3 v CH3COOC2H5 KHI A - 2008 Cõu 8: (Cõu KA 2008 M263) Dóy gm cỏc cht c xp theo chiu nhit sụi tng dn t trỏi sang phi l: A CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH B CH3COOH, C2H6, CH3CHO, C2H5OH C C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH D C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH TI LIU LT NM 2015-2016 Cõu 9: (Cõu 19 KA 2008 M263) Cho glixerin trioleat (hay triolein) ln lt vo mi ng nghim cha riờng bit: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dch Br2, dung dch NaOH Trong iu kin thớch hp, s phn ng xy l A B C D Cõu 10: (Cõu 23 KA 2008 M263) Cho s chuyn hoỏ sau: C3H4O2 + NaOH X + Y X + H2SO4 loóng Z + T Bit Y v Z u cú phn ng gng Hai cht Y, Z tng ng l: A HCHO, CH3CHO B HCHO, HCOOH C CH3CHO, HCOOH D HCOONa, CH3CHO Cõu 11: (Cõu 38 KA 2008 M263)Este X cú cỏc c im sau: - t chỏy hon ton X to thnh CO2 v H2O cú s mol bng nhau; - Thu phõn X mụi trng axit c cht Y (tham gia phn ng gng) v cht Z (cú s nguyờn t cacbon bng mt na s nguyờn t cacbon X) Phỏt biu khụng ỳng l: A t chỏy hon ton mol X sinh sn phm gm mol CO2 v mol H2O B Cht Y tan vụ hn nc C Cht X thuc loi este no, n chc D un Z vi dung dch H2SO4 c 170oC thu c anken KHI B - 2008 Cõu 12: (Cõu 42 KB 2008 M195) Khi t chỏy hon ton mt este no, n chc thỡ s mol CO sinh bng s mol O ó phn ng Tờn gi ca este l A metyl fomiat B etyl axetat C n-propyl axetat D metyl axetat Cõu 27 : Hp cht hu c no, a chc X cú cụng thc phõn t C H O Cho 0,1 mol X tỏc dng va vi 100 gam dung dch NaOH 8% thu c cht hu c Y v 17,8 gam hn hp mui Cụng thc cu to thu gn ca X l : A CH OOC-(CH ) -COOC H B CH COO-(CH ) -COOC H C CH COO-(CH ) -OOCC H D CH OOC-CH -COO-C H Cõu 42 : Khi t chỏy hon ton mt este no, n chc thỡ s mol CO sinh bng s mol O ó phn ng Tờn gi ca este l A metyl fomiat B etyl axetat C n-propyl axetat D metyl axetat KHI A 2009 M 175 Cõu 23: Hp cht hu c X tỏc dng c vi dung dch NaOH v dung dch brom nhng khụng tỏc dng vi dung dch NaHCO3 Tờn gi ca X l A anilin B phenol C axit acrylic D metyl axetat Cõu 39: X phũng húa hon ton 66,6 gam hn hp hai este HCOOC2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch NaOH, thu c hn hp X gm hai ancol un núng hn hp X vi H2SO4 c 140 oC, sau phn ng xy hon ton thu c m gam nc Giỏ tr ca m l A 4,05 B 8,10 C 18,00 D 16,20 Cõu 40: X phũng hoỏ mt hp cht cú cụng thc phõn t C10H14O6 dung dch NaOH (d), thu c glixerol v hn hp gm ba mui (khụng cú ng phõn hỡnh hc) Cụng thc ca ba mui ú l: A CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa v HCOONa B HCOONa, CHC-COONa v CH3-CH2-COONa C CH2=CH-COONa, HCOONa v CHC-COONa D CH3-COONa, HCOONa v CH3-CH=CH-COONa TI LIU LT NM 2015-2016 Cõu 45: Cho cỏc hp cht hu c: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mch h); C3H4O2 (mch h, n chc) Bit C3H4O2 khụng lm chuyn mu qu tớm m S cht tỏc dng c vi dung dch AgNO3 NH3 to kt ta l A B C D Cõu 56: Cht hu c X cú cụng thc phõn t C5H8O2 Cho gam X tỏc dng va ht vi dung dch NaOH, thu c mt hp cht hu c khụng lm mt mu nc brom v 3,4 gam mt mui Cụng thc ca X l A HCOOC(CH3)=CHCH3 B CH3COOC(CH3)=CH2 C HCOOCH2CH=CHCH3 D HCOOCH=CHCH2CH3 KHI B 2009 M 637 Cõu 10: Dóy gm cỏc cht c sp xp theo chiu tng dn nhit sụi t trỏi sang phi l: A CH3CHO, C2H5OH, HCOOH, CH3COOH B CH3COOH, HCOOH, C2H5OH, CH3CHO C HCOOH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO D CH3COOH, C2H5OH, HCOOH, CH3CHO Cõu 30: Cho hn hp X gm hai hp cht hu c no, n chc tỏc dng va vi 100 ml dung dch KOH 0,4M, thu c mt mui v 336 ml hi mt ancol ( ktc) Nu t chỏy hon ton lng hn hp X trờn, sau ú hp th ht sn phm chỏy vo bỡnh ng dung dch Ca(OH) (d) thỡ lng bỡnh tng 6,82 gam Cụng thc ca hai hp cht hu c X l A HCOOH v HCOOC2H5 B CH3COOH v CH3COOC2H5 C C2H5COOH v C2H5COOCH3 D HCOOH v HCOOC3H7 Cõu 35: Hai hp cht hu c X v Y l ng ng k tip, u tỏc dng vi Na v cú phn ng bc Bit phn trm lng oxi X, Y ln lt l 53,33% v 43,24% Cụng thc cu to ca X v Y tng ng l A HO-CH2-CH2-CHO v HO-CH2-CH2-CH2-CHO B HO-CH(CH3)-CHO v HOOC-CH2-CHO C HO-CH2-CHO v HO-CH2-CH2-CHO D HCOOCH3 v HCOOCH2-CH3 Cõu 36: Hp cht hu c X tỏc dng c vi dung dch NaOH un núng v vi dung dch AgNO NH3 Th tớch ca 3,7 gam hi cht X bng th tớch ca 1,6 gam khớ O (cựng iu kin v nhit v ỏp sut) Khi t chỏy hon ton gam X thỡ th tớch khớ CO thu c vt quỏ 0,7 lớt ( ktc) Cụng thc cu to ca X l A CH3COOCH3 B O=CH-CH2-CH2OH C HOOC-CHO D HCOOC2H5 Cõu 48: Este X (cú lng phõn t bng 103 vC) c iu ch t mt ancol n chc (cú t hi so vi oxi ln hn 1) v mt amino axit Cho 25,75 gam X phn ng ht vi 300 ml dung dch NaOH 1M, thu c dung dch Y Cụ cn Y thu c m gam cht rn Giỏ tr m l: A 29,75 B 27,75 C 26,25 D 24,25 KHI A 2010 Cõu 10: Hn hp M gm ancol no, n chc X v axit cacboxylic n chc Y, u mch h v cú cựng s nguyờn t C, tng s mol ca hai cht l 0,5 mol (s mol ca Y ln hn s mol ca X) Nu t chỏy hon ton M thỡ thu c 33,6 lớt khớ CO2 (ktc) v 25,2 gam H2O Mt khỏc, nu un núng M vi H2SO4 c thc hin phn ng este hoỏ (hiu sut l 80%) thỡ s gam este thu c l A 34,20 B 27,36 C 22,80 D 18,24 Cõu 29: Thu phõn hon ton 0,2 mol mt este E cn dựng va 100 gam dung dch NaOH 24%, thu c mt ancol v 43,6 gam hn hp mui ca hai axit cacboxylic n chc Hai axit ú l A HCOOH v CH3COOH B CH3COOH v C2H5COOH C C2H5COOH v C3H7COOH D HCOOH v C2H5COOH TI LIU LT NM 2015-2016 KHI B 2010 Cõu : Hp cht hu c mch h X cú cụng thc phõn t C6H10O4 Thy phõn X to hai ancol n chc cú s nguyờn t cacbon phõn t gp ụi Cụng thc ca X l A CH3OCO-CH2-COOC2H5 B C2H5OCO-COOCH3 C CH3OCO-COOC3H7 D CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5 Cõu 3: Hn hp X gm axit panmitic, axit stearic v axit linoleic trung hũa m gam X cn 40 ml dung dch NaOH 1M Mt khỏc, nu t chỏy hon ton m gam X thỡ thu c 15,232 lớt khớ CO (ktc) v 11,7 gam H2O S mol ca axit linoleic m gam hn hp X l A 0,015 B 0,010 C 0,020 D 0,005 Cõu 31: Thu phõn este Z mụi trng axit thu c hai cht hu c X v Y (M X < MY) Bng mt phn ng cú th chuyn hoỏ X thnh Y Cht Z khụng th l A metyl propionat B metyl axetat C etyl axetat D vinyl axetat Cõu 32: Tng s hp cht hu c no, n chc, mch h, cú cựng cụng thc phõn t C 5H10O2, phn ng c vi dung dch NaOH nhng khụng cú phn ng bc l A B C D Cõu 44: Hn hp M gm axit cacboxylic X, ancol Y (u n chc, s mol X gp hai ln s mol Y) v este Z c to t X v Y Cho mt lng M tỏc dng va vi dung dch cha 0,2 mol NaOH, to 16,4 gam mui v 8,05 gam ancol Cụng thc ca X v Y l A HCOOH v CH3OH B CH3COOH v CH3OH C HCOOH v C3H7OH D CH3COOH v C2H5OH KHI A 2011 Cõu 1.( H A nm 2011) x phũng hoỏ hon ton 52,8 gam hn hp hai este no, n chc, mch h l ng phõn ca cn va 600 ml dung dch KOH 1M Bit c hai este ny u khụng tham gia phn ng bc Cụng thc ca hai este l: A C2H5COOC2H5 v C3H7COOCH3 B C2H5COOCH3 v CH3COOC2H5 C HCOOC4H9 v CH3COOC3H7 D CH3COOC2H5 v HCOOC3H7 Cõu 2.( H A nm 2011) phn ng ht vi mt lng hn hp gm hai cht hu c n chc X v Y (MX < MY) cn va 300 ml dung dch NaOH 1M Sau phn ng xy hon ton thu c 24,6 gam mui ca mt axit hu c v m gam mt ancol t chỏy hon ton lng ancol trờn thu c 4,48 lớt CO2 (ktc) v 5,4 gam H2O Cụng thc ca Y l A CH3COOCH3 B C2H5COOC2H5 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOC2H5 Cõu 3: ( C A nm 2011) Cho m gam cht hu c n chc X tỏc dng va vi 50 gam dung dch NaOH 8%, sau phn ng hon ton thu c 9,6 gam mui ca mt axit hu c v 3,2 gam mt ancol Cụng thcca X l: A CH3COOCH=CH2 B CH3COOC2H5 C C2H5COOCH3 D CH2=CHCOOCH3 Cõu 4( C A nm 2011) Este X no, n chc, mch h, khụng cú phn ng bc t chỏy 0,1 mol X ri cho sn phm chỏy hp th hon ton vo dung dch nc vụi cú cha 0,22 mol Ca(OH)2 thỡ thu c kt ta Thu phõn X bng dung dch NaOH thu c cht hu c cú s nguyờn t cacbon phõn t bng Phn trm lng ca oxi X l A 37,21% B 36,36% C 43,24% D 53,33% Cõu 5:( C A nm 2011) Hp cht hu c X cú cụng thc phõn t l C4H8O3 X cú kh nng tham gia phn ng vi Na, vi dung dch NaOH v phn ng bc Sn phm thy phõn ca X mụi trng kim cú kh nng ho tan Cu(OH)2 to thnh dung dch mu xanh lam Cụng thc cu to ca X cú th l A CH3COOCH2CH2OH B TI LIU LT NM 2015-2016 HCOOCH2CH(OH)CH3 C HCOOCH2CH2CH2OH D CH3CH(OH)CH(OH)CHO Cõu 6:( C A nm 2011) Khi cho 0,15 mol este n chc X tỏc dng vi dung dch NaOH (d), sau phn ng kt thỳc thỡ lng NaOH phn ng l 12 gam v tng lng sn phm hu c thu c l 29,7 gam.S ng phõn cu to ca X tho cỏc tớnh cht trờn l: A B C D KHI B 2011 Cõu 3: Cho 200 gam mt loi cht bộo cú ch s axit bng tỏc dng va vi mt lng NaOH, thu c 207,55 gam hn hp mui khan Khi lng NaOH ó tham gia phn ng l: A 31 gam B 32,36 gam C 30 gam D 31,45 gam Cõu 5: Khi cho 0,15 mol este n chc X tỏc dng vi dung dch NaOH (d), sau phn ng kt thỳc thỡ lng NaOH phn ng l 12 gam v tng lng sn phm hu c thu c l 29,7 gam S ng phõn cu to ca X tha cỏc tớnh cht trờn l: A B C D Cõu 9: Triolein khụng tỏc dng vi cht (hoc dung dch) no sau õy? A H2O (xỳc tỏc H2SO4 loóng, un núng) B Cu(OH)2 ( iu kin thng) C Dung dch NaOH (un núng) D H2 (xỳc tỏc Ni, un núng) Cõu 11: Cho s phn ng : ,t0 ,t0 (1) X + O2 Xt (2) X + H2 Xt axit cacboxylic Y1 ancol Y2 (3) Y1 + Y2 Y3 + H2O Bit Y3 cú cụng thc phõn t C6H10O2 Tờn gi ca X l: A anehit acrylic B anehit propionic C anehit metacrylic D andehit axetic Cõu 38: Hn hp X gm vinyl axetat, metyl axetat v etyl fomat t chỏy hon ton 3,08 gam X, thu c 2,16 gam H2O Phn trm s mol ca vinyl axetat X l: A 25% B 27,92% C 72,08% D 75% KHI A 2012 Cõu 3: Cho cỏc phỏt biu sau: (a) Cht bộo c gi chung l triglixerit hay triaxylglixerol (b) Cht bộo nh hn nc, khụng tan nc nhng tan nhiu dung mụi hu c (c) Phn ng thy phõn cht bộo mụi trng axit l phn ng thun nghch (d) Tristearin, triolein cú cụng thc ln lt l: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 S phỏt biu ỳng l A B C D Cõu 52: Kh este no, n chc, mch h X bng LiAlH 4, thu c ancol nht Y t chỏy hon ton Y thu c 0,2 mol CO2 v 0,3 mol H2O t chỏy hon ton 0,1 mol X thu c tng lng CO v H2O l A 24,8 gam B 28,4 gam C 16,8 gam D 18,6 gam KHI B 2012 Cõu 4: t chỏy hon ton m gam hn hp X gm hai este ng phõn cn dựng 27,44 lớt khớ O 2, thu c 23,52 lớt khớ CO2 v 18,9 gam H2O Nu cho m gam X tỏc dng ht vi 400 ml dung dch NaOH 1M, cụ cn dung dch sau phn ng thỡ thu c 27,9 gam cht rn khan, ú cú a mol mui Y v b mol mui Z (My < Mz) Cỏc th tớch khớ u o iu kin tiờu chun T l a : b l A : B : C : D : Cõu 5: Thy phõn este X mch h cú cụng thc phõn t C 4H6O2, sn phm thu c cú kh nng bc S este X tha tớnh cht trờn l A B C D TI LIU LT NM 2015-2016 Cõu 16: S trieste thy phõn u thu c sn phm gm glixerol, axit CH 3COOH v axit C2H5COOH l A B C D Cõu 37: Este X l hp cht thm cú cụng thc phõn t l C 9H10O2 Cho X tỏc dng vi dung dch NaOH, to hai mui u cú phõn t ln hn 80 Cụng thc cu to thu gn ca X l A CH3COOCH2C6H5 B HCOOC6H4C2H5 C C6H5COOC2H5 D C2H5COOC6H5 ... 9C 10 B 11 B 12 B 13 D 14 C 15 B 16 B 17 A 18 D 19 D 20A 21C 22A 23D 24B 25D 26C 27D 28B 29B 30D 31B 32B 33D 34A 35A 36D 37C 38B 39D 40B 41A 42A 43B 44B 45C 46C 47A 48B 49B 50C TI LIU LT NM 2 015 -2 016 ... 9,6 P N ESTER LIPIT Trong cỏc H C 1A 2D 3B 4D 5D 6D 7B 8C 9D 10 D 11 D 12 A 13 B 14 C 15 A 16 A 17 A 18 B 19 A 20B 21A 22D 23A 24A 25A 26A 27C 28D 29A 30A 31D 32A 33C 34C 35A 36B 37D 38B 39B 40D 41D 42D... (CH3COO)3C3H5 P N Bi Tp Ester Lipit 1B 2A 3B 4A 5C 6D 7D 8C 9B 10 B 11 D 12 A 13 C 14 D 15 C 16 A 17 C 18 A 19 D 20D 21A 22D 23D 24C 25A 26D 27B 28C 29C 30D 31A 32A 33B 34B 35A 36B 37D 38C 39D 40B 41A 42B 43C 44B
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 ESTE LTĐH năm 2015 dạy THÊM, 1 ESTE LTĐH năm 2015 dạy THÊM, 1 ESTE LTĐH năm 2015 dạy THÊM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay