Bài giảng môn thống kế kinh doanh chương 3

39 72 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 22:42

Nguyên Lý Thống Kinh Tế Chương Phân Phối Mẫu Chương Phân phối mẫu ■ Lý tìm hiểu phân phối mẫu Ứng dụng lý thuyết xác suất cho trình suy luận thống ■ Tham số tổng thể giá trò thống mẫu Tham số tổng thể ■ Trung bình tổng thể N ∑x (Population Mean) ■ Tỉ lệ tổng thể (Population Proportion) ■ Phương sai tổng thể (Population Variance) µ = i =1 i N X P = N N σ2 = ∑ (x − µ) i =1 i N Giá trò thống mẫu ■ ■ ■ Trung bình mẫu (Sample Mean): Tỉ lệ mẫu (Sample Proportion): n ∑x x = i i =1 n Phương sai mẫu (Sample Variance): X  p = n n s = ∑( x i =1 i − x) n −1 Phân phối trung bình mẫu Thuộc tính trung bình mẫu ■ Không chệch (Unbiasedness) ■ Hiệu (Efficiency) ■ Chắc chắn (Consistency) ■ Đầy đủ (Sufficiency) Không chệch: E(x) = µx = µ Mức lương ngày nhân viên Tên nhân viên Mức lương ngày (1000 đ) A B C 70 70 80 D 80 E 70 G 80 H 90 Trung bình tổng thể: µ= ∑x i =1 i = 77,1429 Các mẫu thành lập với kích thước n=2 x Mẫu Mẫu xi x xi A,B70,70 70 12 C,D 80,80 80 A,C70,80 75 13 C,E 80,70 75 A,D70,80 75 14 C,G 80,80 80 A,E70,70 70 15 C,H 80,90 85 A,G70,80 75 16 D,E 80,70 75 A,H70,90 80 17 D,G 80,80 80 B,C70,80 75 18 D,H 80,90 85 B,D70,80 75 19 E,G 70,80 75 B,E70,70 70 20 E,H 70,90 80 10B,G70,80 75 21 G,H 80,90 85 11B,H70,90 80 So sánh phân phối tổng thể với phân phối trung bình mẫu Số n.vi n Xác suất Phân phối tổng thể X Phân phối mẫu Số mẫuXác suất x 70 0,4286 70 0,1429 80 0.4286 75 0.4285 90 0,1428 80 0,2857 85 Cộng7 1,000 Cộng 21 ê 1,0000 0,1429 Biểu đồ phân phối xác suất tổng thể 50 40 30 Pe rce n t 20 10 70.00 Muc luong (1000 dong) 80.00 90.00 Biểu đồ phân phối xác suất trung bình mẫu 50 40 30 Percent 20 10 70.00 75.00 muc luong (1000 dong) 80.00 85.00 9.2 Một số khái niệm Giả thuyết không giả thuyết thay ■ Giả thuyết không(Null Hypothesis): H0 ■ Giả thuyết thay (Alternative Hypothesis):H1 Sai lầm kiểm đònh giả thuyết ■ Sai lầm loại 1: Bác bỏ H0 ■ Sai lầm loại 2: Chấp nhận H0 sai Sai lầm kiểm đònh giả thuyết Tình trạng H0 H0 Không bác bỏ Quyết đònh đúng, xác suất:(1- α) Bác bỏ Sai lầm loại 1, Xác-suất=α H0 sai Sai lầm loại 2, Xác-suất =β Quyết đònh đúng, Xác suất:(1β) 9.3 Kiểm đònh giả thuyết trung bình tổng thể 1.X ~N ■ Biết σ Bước Đặt giả thuyết (Kiểm đònh phía) H :µ = µ Bước Chọn mức ý nghóa α Bước Tính giá trò kiểm đònh H1 : µ ≠ µ x − µ0 Z = σ/ n Bước Quy tắc đònh H0 bò bác bỏ giá trò kiểm đònh Z>Zα/2 hay Ztα/2 hay tZα/2 hay Zα ⇒ Không bác bỏ H0 9.5 Kiểm đònh phía (one-tail test) ■ Người phân tích nhận đònh tham số tổng thể theo hướng (particular direction) Kiểm đònh phía Kiểm đònh phía, bên phải: Kiểm đònh phía, bên trái: H : µ = µ0 H1 : µ 〉 µ H : µ = µ0 H1 : µ 〈 µ 9.6 Kiểm đònh giả thuyết tỉ lệ tổng thể (P) Bước Đặt giả thuyết Kiểm đònh phía: Kiểm đònh phía, bên phải: H : P = P0 H : P ≠ P0 Kiểm đònh phía, bên trái: H : P = P0 H1 : P〉 P0 H : P = P0 H1 : P 〈 P0 Bước Chọn mức ý nghóa α Bước Tính giá trò kiểm đònh:  p − P0 Z= P0 (1 − P0 ) / n Bước Quy tắc đònh ■ Kiểm đònh phía:H0 bò bác bỏ giá trò kiểm đònh Z>Zα/2 hay Z Zα ■ Kiểm đònh phía, bên trái: H0 bò bác bỏ giá trò kiểm đònh Z
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng môn thống kế kinh doanh chương 3 , Bài giảng môn thống kế kinh doanh chương 3 , Bài giảng môn thống kế kinh doanh chương 3 , Phân phối của trung bình mẫu, Mẫu chọn từ tổng thể có phân phối chuẩn, Phân phối của phương sai mẫu., 3 Xác đònh kích thước mẫu, Chương 9 Kiểm đònh giả thuyết 1 (Hypothesis Testing), Sai lầm trong kiểm đònh giả thuyết, 3 Kiểm đònh giả thuyết trung bình tổng thể, 5 Kiểm đònh một phía (one-tail test), 6 Kiểm đònh giả thuyết phương sai tổng thể.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay