Bài giảng thuế thu nhập doanh nghiệp mới

75 116 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 22:37

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KHÁI NIỆM: Thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế trực thu đánh vào khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khoản thu nhập khác có liên quan Một điểm cần lưu ý: Thuế thu nhập doanh nghiệp đánh vào khoản thu nhập có từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ( lợi tức ) khoản thu nhập khác có liên quan tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh Các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiền lương, tiền công; đầu tư vốn; chuyển nhượng vốn; chuyển THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP • ĐỐI TƯNG NỘP THUẾ: Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ có thu nhập chịu thuế, bao gồm: -Doanh nghiệp thành lập hoạt động theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật đầu tư nước ngồi Việt Nam, Luật đầu tư, Luật tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khốn, Luật dầu khí, Luật thương mại văn pháp luật khác; - Các đơn vị nghiệp cơng lập, ngồi cơng lập có sản xuất kinh doanh hàng hố, dịch vụ có thu nhập tất lĩnh vực; - Các tổ chức thành lập hoạt động theo Luật hợp tác xã; - Doanh nghiệp thành lập theo quy định pháp luật nước ngồi (sau gọi doanh nghiệp nước ngồi) có sở thường trú Việt Nam; - Tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hố dịch vụ có thu nhập chịu thuế; PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP •3 PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHUẬP DOANH NGHIỆP Thuế TNDN phải nộp =( Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN )x Thuế suất thuế TNDN Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp loại thuế tương tự thuế thu nhập doanh nghiệp ngồi Việt Nam doanh nghiệp trừ số thuế thu nhập doanh nghiệp nộp tối đa khơng q số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Việt Nam PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP - Kỳ tính thuế xác định theo năm dương lịch Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài khác với năm dương lịch kỳ tính thuế xác định theo năm tài áp dụng - Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối khơng vượt q 15 tháng - Đơn vị nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hố, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà đơn vị hạch tốn doanh thu khơng hạch tốn xác định chi phí, thu nhập hoạt động kinh doanh kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % doanh thu bán hàng hố, dịch vụ, cụ thể sau: • Đối với dịch vụ: 5%; • Đối với kinh doanh hàng hố: 1%; • Đối với hoạt động khác: 2% CĂN CỨ TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP [ Thu nhập Thu nhập = lỗ kết tính thuế chịu thuế theo quy định Thu nhập Các khoản + miễn thuế ] chuyển Thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ thu nhập khác •Thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế xác định sau: = Thu nhập Doanh Chi phí+ Các khoản thu chịu thuế thu trừ nhập khác ( ) DOANH THU TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế xác định sau: •Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế tồn tiền bán hàng hố, tiền gia cơng, tiền cung cấp dịch vụ bao gồm khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp hưởng khơng phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng Ví dụ: Doanh nghiệp A đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế Hố đơn giá trị gia tăng gồm tiêu sau: • Giá bán: 100.000 đồng • Thuế GTGT (10%): 10.000 đồng • Giá tốn : 110.000 đồng Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 100.000 đồng DOANH THU TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng doanh thu bao gồm thuế giá trị gia tăng Ví dụ: Doanh nghiệp B đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp giá trị gia tăng Hố đơn bán hàng ghi giá bán 110.000 đồng (giá có thuế GTGT) Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế 110.000 đồng Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế xác định sau: •Đối với hàng hố thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hố cho người mua • Đối với dịch vụ thời điểm hồn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua thời điểm lập hố đơn cung ứng dịch vụ •Trường hợp thời điểm lập hố đơn xảy trước thời điểm dịch vụ hồn thành thời điểm xác định doanh thu tính theo thời điểm lập hố đơn • Trường hợp khác theo quy định pháp luật DOANH THU TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế số trường hợp xác định sau: •Đối với hàng hố, dịch vụ bán theo phương thức trả góp, trả chậm tiền bán hàng hố, dịch vụ trả tiền lần, khơng bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm •Đối với hàng hố, dịch vụ dùng để trao đổi; biếu, tặng, cho; tiêu dùng nội xác định theo giá bán sản phẩm, hàng hố, dịch vụ loại tương đương thị trường thời điểm trao đổi; biếu, tặng, cho; tiêu dùng nội DOANH THU TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP • Đối với hoạt động gia cơng hàng hố tiền thu hoạt động gia cơng bao gồm tiền cơng, chi phí nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ chi phí khác phục vụ cho việc gia cơng hàng hố • Đối với hàng hố đơn vị giao đại lý, ký gửi nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi bán giá hưởng hoa hồng xác định sau: - Doanh nghiệp giao hàng hố cho đại lý, ký gửi (kể bán hàng đa cấp) tổng số tiền bán hàng hố - Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi bán hàng giá quy định doanh nghiệp giao đại lý, ký gửi tiền hoa hồng hưởng theo hợp đồng đại lý, ký gửi hàng hố •Đối với hoạt động cho th tài sản số tiền bên th trả kỳ theo hợp đồng th Trường hợp bên th trả tiền th trước cho nhiều năm doanh thu để tính thu nhập chịu thuế phân bổ cho số năm trả tiền trước • Đối với hoạt động tín dụng, hoạt động cho th tài tiền lãi cho vay, doanh thu cho th tài phải thu phát sinh kỳ tính thuế • Đối với hoạt động vận tải tồn doanh thu vận chuyển hành khách, hàng hố, hành lý phát sinh kỳ tính thuế DOANH THU TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP •Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt giá trị cơng trình, giá trị hạng mục cơng trình giá trị khối lượng cơng trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu - Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu ngun vật liệu, máy móc, thiết bị số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị ngun vật liệu, máy móc, thiết bị - Trường hợp xây dựng, lắp đặt khơng bao thầu ngun vật liệu, máy móc, thiết bị số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt khơng bao gồm giá trị ngun vật liệu, máy móc, thiết bị • Đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, kinh doanh giải trí có đặt cược) số tiền thu từ hoạt động bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền trả thưởng cho khách BÀI TẬP TỔNG HP Chi phí gián tiếp (CP QLDN, BH CP khác) phát sinh năm: 1.Vật liệu: 100 – 50 = 50(TT150%x1%) = 15 Chi quảng cáo: = 283,4 10 CP khác: 120 – 20 + 100 = 200 Hoa hồng ĐL:(2.475 + 4.275)x2% = 135 9.Thuế xuất khẩu: (10.000x52.000 + 20.000x60.000)x2% = 34,4 Cộng: 3.116,74 tr BÀI TẬP TỔNG HP = 10%x(125+100+200+1.600+304+120+15 + 200+135+34,4) = 283,4 tr 500 tr>> 283,4 tr (chi phí quảng cáo tối đa 283,4 tr) Chi phí trừ tháng 12/2009: 13.501.800.000 đ + 3.116.740.000 = 16.618.540.000 đ Tổng doanh thu bán hàng trongnăm 2007: 100.000.000.000 + 16.465.000.000 = 116.465.000.000 đ Tổng chi phí SX, KD hợp lý năm 2009: 96.000.000.000 + 16.618.540.000 = 112.618.540.000 đ Thuế TNDN phát sinh năm 2009: = (116.465.000.000 đ - 112.618.540.000 đ + đ)x25% = 961.615.000 đ Thuế TNDN trả lại năm 2009: 1.000.000.000 đ - 961.615.000 đ = 38.385.000 đ ... tự thu thu nhập doanh nghiệp ngồi Việt Nam doanh nghiệp trừ số thu thu nhập doanh nghiệp nộp tối đa khơng q số thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định Luật thu thu nhập doanh nghiệp. .. PHÁP TÍNH THU THU NHUẬP DOANH NGHIỆP Thu TNDN phải nộp =( Thu nhập tính thu - Phần trích lập quỹ KH&CN )x Thu suất thu TNDN Trường hợp doanh nghiệp nộp thu thu nhập doanh nghiệp loại thu tương... phí+ Các khoản thu chịu thu thu trừ nhập khác ( ) DOANH THU TÍNH THU THU NHẬP DOANH NGHIỆP Doanh thu để tính thu nhập chịu thu xác định sau: Doanh thu để tính thu nhập chịu thu tồn tiền bán
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thuế thu nhập doanh nghiệp mới , Bài giảng thuế thu nhập doanh nghiệp mới , Bài giảng thuế thu nhập doanh nghiệp mới , CHI PHÍ KHƠNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ 24. Phần chi phí quản lý kinh doanh do cơng ty ở nước ngồi phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam vượt mức chi phí tính theo cơng thức sau:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay