Bài giảng thuế giá trị gia tăng

73 93 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 22:37

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Thuế doanh thu loại thuế gián thu sử dụng trước thuế giá trò gia tăng đời Thuế doanh thu loại thuế gián thu đơn giản, dễ quản lý Thuế doanh thu dựa nguyên tắc : “Có doanh thu Giá thubán: thuế doanh 150.000 đ/áo thu”.Giá bán: 100.000đ/áo Thuế DT = 150.000x2% = Xét VDo sau: sơ mi Xí nghiệp May mặc Người Tiêu dùn Siêu thò = 100.000x2% + 50.000x2% = 3.000 = 2.000 + 1.000 = 3.000 Thuế DT = 100.000x2% = 2.000 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG • 2.000 đ tiền thuế doanh thu lập lập lại nhiều lần • Cùng loại thuế loại hàng hóa lặp lặp lại nhiều lần đưa đến tượng “thuế bò trùng lắp” Đây nhược điểm lớn thuế doanh thu • Hơn nữa, siêu thò mua hàng bán lỗ hàng hóa sau: • Giá mua: 100.000 đ/áo, giá bán 90.000 đ/áo siêu thò có doanh thu 90.000 đ/áo • Thuế doanh thu = 90.000x2% = 1.800 • Do đó: để khắc phục tình trạng có quan điểm cho đánh thuế phần giá trò gia tăng doanh thu toàn tượng trùng lắp thuế Ví dụ: • Thuế GTGT = (150.000 – 100.000)x2% = 1.000 THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Thuế GTGT đời từ nhu cầu loại thuế gián thu có khả hạn chế nhược điểm thuế doanh thu Hiện nay, hầu hết quốc gia giới áp dụng thuế GTGT Doanh thu Doanh thu Bán Mỹ buôn Tuy nhiên, kinh tế số Bán lẻ giới sử dụng thuế Xí nghiệp Siêu thò Người Tiêu dùn May mặc 100.000 doanh thu không150.000 áp dụng thuế giá trò gia tăng Không thu Chỉ thu thuế Thuế DT DT bán lẻ = 150.000x2% = Bán buôn KHÁI NIỆM Thuế giá trò gia tăng loại thuế gián thu tính phần giá trò tăng thêm tất hàng hóa, dòch vụ phát sinh trình từ sản xuất, lưu thông tiêu dùng Thuế GTGT có phạm vi đánh thuế rộng Đối tượng chòu thuế giá trò gia tăng bao gồm tất hàng hóa, dòch vụ sử dụng vào mục đích sau: Sản xuất Kinh doanh  Tiêu dùng cá nhân ĐỐI TƯNG NỘP THUẾ Sản xuất Tổ chức, cá nhân Hàng hóa Dòch vụ Tổ chức, cá nhân Dòch vụ Kinh doanh Hàng hóa, dòc Tổ chức, cá nhân Nhập Thuế TTĐB khâu thương mại nộp thuế TTĐB thuế GTGT khâu thương mại phải PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM Bạn phân biệt khái niệm sau đây: Không chòu thuế Thuế suất 0% Miễn thuế PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM Không chòu thuế: -Là đối tượng nằm qui đònh Luật, không chòu chi phối điều khoản, quy đònh Luật -Các điều khoản, quy đònh Luật không áp dụng cho đối tượng không thuộc diện chòu thuế -Công thức, phương pháp tính thuế dành cho đối tượng chòu thuế không dành cho đối tượng không chòu thuế -Không có công thức phương pháp tính thuế nên số thuế phải nộp số xác đònh -Số thuế không xác đònh nên có kết nộp thuế ∞ PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM Thuế suất 0%: -Là đối tượng nằm qui đònh Luật, hoàn toàn chòu chi phối điều khoản, quy đònh Luật -Các điều khoản, quy đònh Luật áp dụng cho đối tượng thuộc diện chòu thuếsuất 0% -Công thức, phương pháp tính thuế dành cho đối tượng chòu thuế suất 0% -Có công thức phương pháp tính thuế nên số thuế phải nộp số xác đònh đồng -Số thuế phải nộp đồng nên kết nộp thuế đồng tiền mệnh giá đồng PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM Miễn thuế: -Là đối tượng nằm qui đònh Luật, hoàn toàn chòu chi phối điều khoản, quy đònh Luật -Các điều khoản, quy đònh Luật áp dụng cho đối tượng thuộc diện miễn thuế -Công thức, phương pháp tính thuế dành cho đối tượng thuộc diện miễn thuế -Có công thức phương pháp tính thuế nên số thuế phải nộp số xác đònh không xác đònh đồng -Số thuế phải nộp xem xét miễn hội đủ điều kiện miễn thuế ∞ PHÂN BIỆT KHÁI NIỆM Bán DN A Không chòu thuế ∞ DN B - Chòu thuế 100 = ∞ Thuế suất 0% Mua vào - Chòu thuế 100 = - 100 Do thuế đầu ∞ nên trừ thuế GTGT đầu vào kết ∞ DN A không khấu trừ thuế GTGT đầu vào mà tính vào chi phí Thuế đầu đồng trừ thuế đầu vào kết số âm(-) DN B hoàn thuế GTGT HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG •Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế xét hoàn thuế sau thời gian tháng liên tục trở lên có số thuế giá trò gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết •Ví dụ: Doanh nghiệp A kê khai thuế GTGT có thuế GTGT đầu vào, đầu sau: Tháng kê khai Thuế đầu vào khấu trừ Thuế đầu phát sinh tháng Thuế phải nộp Lũy kế số thuế đầu vào chưa khấu trừ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hố, dịch vụ xuất thuế GTGT đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên xét hồn thuế theo tháng Cơ sở kinh doanh tháng vừa có hàng hố, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hố, dịch vụ bán nước, có số thuế GTGT đầu vào hàng hố, dịch vụ xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên, sau bù trừ với số thuế GTGT đầu hàng hố, dịch vụ bán nước, số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ nhỏ 200 triệu đồng sở kinh doanh khơng xét hồn thuế theo tháng, số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên sở kinh doanh hồn thuế GTGT theo tháng - Cơ sở kinh doanh thành lập từ dự án đầu tư đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, dự án tìm kiếm thăm dò phát triển mỏ dầu khí giai đoạn đầu tư, chưa vào hoạt động, thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên hồn thuế GTGT hàng hố, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo năm Trường hợp, số thuế GTGT luỹ kế hàng hố, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên hồn thuế GTGT HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG -Cơ sở kinh doanh hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, giai đoạn đầu tư sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với việc kê khai thuế GTGT hoạt động sản xuất kinh doanh thực Sau bù trừ có số thuế GTGT hàng hố, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên hồn thuế GTGT cho dự án đầu tư HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG - Cơ sở kinh doanh tốn thuế chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khốn, cho th doanh nghiệp Nhà nước có số thuế GTGT đầu vào chưa đuợc khấu trừ hết có số thuế GTGT nộp thừa - Hồn thuế GTGT chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức (ODA) khơng hồn lại viện trợ khơng hồn lại, viện trợ nhân đạo - Đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định Pháp lệnh Ưu đãi miền trừ ngoại giao mua hàng hố, dịch vụ Việt Nam để sử dụng hồn thuế GTGT trả ghi hố đơn GTGT chứng từ tốn ghi giá tốn có thuế GTGT - Cơ sở kinh doanh có định xử lý hồn thuế quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật ĐĂNG KÝ VÀ KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG •Cơ sở thành lập phải đăng ký nộp thuế trước kinh doanh chậm 10 ngày kể từ cấp giấy phép đăng ký kinh doanh Trường hợp giải thể, sáp nhập, tách, phá sản phải đăng ký bổ sung với quan thuế chậm ngày kể từ có đònh ĐĂNG KÝ VÀ KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG • Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dòch vụ chòu thuế GTGT phải kê khai thuế GTGT tháng nộp tờ khai thuế ( kèm theo bảng kê khai hàng hóa, dòch vụ mua vào, bán ) cho quan thuế chậm ngày 20 tháng Trường hợp không phát sinh doanh số sở kinh doanh phải kê khai nộp tờ khai cho quan thuế • Cơ sở kinh doanh, người nhập có nhập hàng hóa chòu thuế GTGT phải kê khai nộp tờ khai thuế GTGT theo lần nhập với việc kê khai thuế nhập với quan thu thuế nhập ( Hải quan ) • Cơ sở kinh doanh buôn chuyến phải kê khai với quan thuế nơi mua hàng trước hàng BÀI TẬP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG DOANH THU BÁN HÀNG 1.Bán cho Cty T/T: 10.000x100.000 = 1.000.000.000 2.Bán cho siêu thò: 30.000x105.000 = 3.150.000.000 3.Bán qua ĐL: 90%x30.000x100.000 = 2.700.000.000 95%x35.000x150.000 = 4.987.500.000 4.Bán lẻ: 50.000x110.000 = 5.500.000.000 55.000x160.000 = 8.800.000.000 Trao đổi: 1.000x110.000 = 110.000.000 5.Ủy thác XK:10.000x120.000 = 1.200.000.000 6.Bán cho DNCX:10.000x170.000 = 1.700.000.000 7.Bán cho Cty K/K: 10.000x(90%x165.000)/(1+5%) = 1.414.285.714 8.Bán cho Cty MM: (10.000 – 100)x150.000 = 1.485.000.000 Bán cho DNTN: 1.000x120.000 = 120.000.000 9.Gia công: 10.000x5.000 = 50.000.000 10.Bán SP D không chòu thuế gtgt:20.000x80.000 = 1.600.000.000 Cộng 33.816.785.714 BÀI TẬP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNGTHUẾ GTGT ĐẦU RA Bán cho Cty T/T: 1.000.000.000x10% = 100.000.000 Bán cho siêu thò: 3.150.000.000x10% = 315.000.000 Bán qua đại lý: 2.700.000.000x10% = 270.000.000 • 4.987.500.000x5% = 249.375.000 Bán lẻ: 5.500.000.000x10% = 550.000.000 • 8.800.000.000x5% = 440.000.000 • Trao đổi: 110.000.000x10% = 11.000.000 Ủy thác xuất khẩu: 1.200.000.000x0% = Bán cho DNCX: 1.700.000.000x0% = Bán cho Cty K/K: 1.414.285.714x5% = 70.714.286 Bán cho Cty MM: 1.485.000.000x5% = 74.250.000 Bán trả chậm cho DNTN BB: 120.000.000x10% = 12.000.000 9.Gia công: 50.000.000x10% = 5.000.000 Cộng: 2.097.339.286 BÀI TẬP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐƯC KHẤU TRỪ: 1.NK SP A:10.000x(50.000 +30%x50.000)x10% = 65.000.000 2.NK TSCĐ: = 1x(1.000.000.000 +30%x1.000.000.000)x10% = 130.000.000 3.Nguyên, nhiên liệu: 80%x12.500.000.000x10% = 1.000.000.000 4.Dòch vụ: -Có HĐ GTGT: 2.000.000.000x10% = 200.000.000 -Có HĐ đặc thù: [50.000.000/(1+10%)]x10% = 4.545.455 Thuế GTGT đầu vào dòch vụ: 200.000.000+4.545.455= 204.545.455 Thuế GTGT đầu vào dòch vụ khấu trừ: 204.545.455x(33.816.785.714 – 1.600.000.000)/33.816.785.714 = 194.867.636 BÀI TẬP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG THUẾ GTGT ĐẦU VÀO ĐƯC KHẤU TRỪ: = 65.000.000 + 130.000.000 + 1.000.000.000 + 194.867.636 = 1.389.867.636 THUẾ GTGT PHẢI NỘP: 2.097.339.286 - 1.389.867.636 = 707.471.650 Bài tập thuế TTĐB GTGT • Thuế TTĐB mặt hàng rượu C/O: Bán cho ST: [(10.000x30.000)/(1+65%)]x65% = 118.181.818 Trao đổi: [(3.000x30.000)/(1+65%)]x65% = 35.454.545 Bán cho KCN: [{(2.000 – 50)x28.000)}/(1+65%)]x65% = 21.509.091 Bán qua ĐL: [(90%x100.000x28.000)/(1+65%)]x65% = 992.727.273 Bán lẻ : [(200.000x40.000)/(1+65%)]x65% = 3.151.515.152 • • Cộng : 4.319.378.879 • • • • Thuế TTĐB nguyên liệu rượu nhập khẩu : 400.000x(5.000 + 25%x5.000)x65% = 1.625.000.000 Thuế TTĐB mặt hàng rượu phải nộp: 4.319.378.879 - 1.625.000.000 x(10.000 + 3.000 + 2.000 – 50 + 90%x100.000 + 200.000)/400.000 • = 3.080.528.504 Bài tập thuế TTĐB GTGT Thuế TTĐB mặt hàng bia lon : Bán cho ST: [{(20.000x80.000)– (3.800x20.000x24x330)/1.000}/ (1+75%)]x75% = 427.748.571 Bán Cty A: [{(30.000x78.000) – (3.800x30.000x24x330)/1.000}/(1+75%)]x75% = 615.908.571 Bán lẻ: [{(50.000x90.000) – (3.800x50.000x24x330)/1.000}/(1+75%)]x75% = 1.283.657.143 Cộng: 427.748.571 + 615.908.571 + 1.283.657.143 = 2.327.314.286 Bài tập thuế TTĐB GTGT Thuế TTĐB mặt hàng thuốc điếu : 10 Bán cho Cty B: [(20.000x70.000)/(1+55%)]x55% = 496.774.194 11 Bán buôn: [(30.000x68.000)/(1+55%)]x55% = 723.870.968 12 Bán Cty XNK: [(5.000x70.000)/(1+55%)]x55% = 124.193.548 13 Gia công: [(10.000x60.000)/(1+55%)]x55% = 212.903.226 14 Bán lẻ: [(50.000x80.000)/(1+55%)]x55% = 1.419.354.839 • Cộng: 2.977.096.774 Thuế TTĐB phải nộp: 3.080.528.504 + 2.327.314.286 +2.977.096.774 = 8.384.939.565 • Thuế nhập phải nộp: • 400.000x5.000x25% = 500.000.000 • 500.000.000x25% = 125.000.000 • Cộng: 625.000.000 • Thuế xuất phải nộp: • 20.000x45.000x5% = 45.000.000 • 10.000x35.000x5% = 17.500.000 • Cộng: 62.500.000 Bài tập thuế TTĐB GTGT • Thuế GTGT đầu ra: Bán cho ST: 10.000x30.000x10% = 30.000.000 • Trao đổi: 3.000x30.000x10% = 9.000.000 Bán cho KCN: (2.000 -50)x28.000x10% = 5.460.000 Bán qua ĐL: 90%x100.000x28.000x10% = 252.000.000 Bán lẻ: 200.000x40.000x10% = 800.000.000 Bán cho ST: 20.000x80.000x10% = 160.000.000 Bán cho Cty A: 30.000x78.000x10% = 234.000.000 Bán lẻ: 50.000x90.000x10% = 450.000.000 10 Bán cho cty B: 20.000x70.000x10% = 140.000.000 11 Bán buôn: 30.000x68.000x10% = 204.000.000 12 Bán cho Cty XNK: 20.000x70.000x10% = 140.000.000 13 Gia công: 10.000x5.000x10% = 5.000.000 14 Bán lẻ: 50.000x80.000x10% = 400.000.000 • Cộng: 2.829.460.000 Bài tập thuế TTĐB GTGT Thuế GTGT đầu vào khấu trừ: Rượu nhập khẩu: 400.000x(5.000 + 25%x5.000 + 5.000(1+25%)x65%)x10% = 412.500.000 TSCĐ nhập khẩu: 500.000.000x(1 + 25%)x10% = 62.500.000 Hàng hóa, dòch vụ mua nước có hóa đơn GTGT: 1.000.000.000x10% = 100.000.000 Hàng hóa, dòch vụ mua nước có hóa đơn đặc thù: [22.000.000/(1+10%)]x10% = 2.000.000 Tổng cộng thuế GTGT đầu vào khấu trừ: 412.500.000 + 62.500.000 + 100.000.000 + 2.000.000 = 577.000.000 Thuế GTGT phải nộp: 2.829.460.000 - 577.000.000 = 2.252.460.000 ... dịch vụ khơng chịu thuế giá trị gia tăng khơng khấu trừ hồn thuế giá trị gia tăng đầu vào, trừ trường hợp áp dụng mức thuế suất 0% THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG • PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ • Phương pháp... GIÁ TÍNH THUẾ GTGT •- Đối với hàng hóa, dòch vụ có chứng từ toán cho phép ghi giá toán giá có thuế giá trò gia tăng giá chưa có thuế giá trò gia tăng xác đònh: • = ( Giá toán ) / ( + thuế suất... không150.000 áp dụng thuế giá trò gia tăng Không thu Chỉ thu thuế Thuế DT DT bán lẻ = 150.000x2% = Bán buôn KHÁI NIỆM Thuế giá trò gia tăng loại thuế gián thu tính phần giá trò tăng thêm tất hàng hóa,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng thuế giá trị gia tăng , Bài giảng thuế giá trị gia tăng , Bài giảng thuế giá trị gia tăng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay