Điểm mới Quy định về vốn đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong Luật Doanh nghiệp 2014

15 38 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 22:19

Cùng với sự phát triển của kinh tế, các loại hình doanh nghiệp khác nhau được hình thành, được Nhà nước thừa nhận và pháp luật bảo vệ. Bên cạnh những hình thức pháp lý của doanh nghiệp như Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, còn có một loại hình doanh nghiệp phổ biến là Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH). Có hai loại hình Công ty TNHH là Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Bài viết này sẽ đề cập đến những vấn đề tổng quát về Công ty TNHH 2 thành viên trở lên từ phân tích về điều kiện hình thành, địa vị pháp lý, cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của công ty. Trong đó, vấn đề về vốn luôn là vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm trước khi quyết định thành lập công ty. Bài viết sẽ đi sâu vào tìm hiểu những quy định về vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên và phân tích những điểm bất cập cũng như những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2014 dựa trên những lý thuyết cơ bản về các loại hình doanh nghiệp. MỤC LỤC A Phần mở đầu B Nội dung Khái quát chung công ty TNHH thành viên trở lên 1.1 Khái niệm 1.2 Đặc điểm Vấn đề vốn công ty TNHH thành viên trở lên 2.1 Vốn điều lệ thay đổi vốn điều lệ 2.2 Quy định góp vốn thành lập 2.3 Mua lại phần vốn góp 2.4 Chuyển nhượng phần vốn góp 2.5 Xử lý phần vốn góp số trường hợp đặc biệt Những điểm điểm bất cập Luật Doanh Nghiệp 2014 C Kết luận D Tài liệu tham khảo Trang 2 2 3 11 15 15 A PHẦN MỞ ĐẦU Cùng với phát triển kinh tế, loại hình doanh nghiệp khác hình thành, Nhà nước thừa nhận pháp luật bảo vệ Bên cạnh hình thức pháp lý doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, có loại hình doanh nghiệp phổ biến Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Có hai loại hình Công ty TNHH Công ty TNHH thành viên Công ty TNHH thành viên trở lên Bài viết đề cập đến vấn đề tổng quát Công ty TNHH thành viên trở lên từ phân tích điều kiện hình thành, địa vị pháp lý, cấu tổ chức quản lý điều hành công ty Trong đó, vấn đề vốn vấn đề nhà đầu tư quan tâm trước định thành lập công ty Bài viết sâu vào tìm hiểu quy định vốn Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên phân tích điểm bất cập điểm Luật Doanh nghiệp 2014 dựa lý thuyết loại hình doanh nghiệp B NỘI DUNG Khái quát chung công ty TNHH thành viên trở lên 1.1 Khái niệm Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên doanh nghiệp có tư cách pháp nhân với số thành viên từ đến 50 thành viên phải chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp - Đặc điểmdoanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký - doanh nghiệp Thành viên công ty cá nhân tổ chức; số lượng thành viên không vượt - 50 suốt trình hoạt động Thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp 1.2 phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định khoản Điều - 48 Luật Doanh nghiệp 2014 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên loại hình công ty đối vốn không quyền phát hành cổ phiếu thị trường để công khai huy động vốn công - chúng Việc chuyển nhượng phần vốn góp thành viên công ty phải thực theo quy định pháp luật Vấn đề vốn công ty TNHH thành viên trở lên 2.1 Vốn điều lệ thay đổi vốn điều lệ Vốn điều lệ công ty thành viên góp Phần vốn góp thành viên công ty không Vốn điều lệ công ty TNHH thành viên trở lên tổng giá trị phần vốn góp thành viên cam kết góp đăng ký thành lập công ty Vốn điều lệ quy định sở để xác định tỷ lệ vốn góp công ty, qua làm sở xác định quyền, lợi ích nghĩa vụ thành viên Tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh công ty qua thời kỳ mà công ty điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ cho phù hợp * Tăng vốn điều lệ: Sau thời gian hoạt động, lý như: mở rộng quy mô hoạt động, thêm thành viên, nên Công ty TNHH thành viên cần tăng vốn điều lệ Theo định hội đồng thành viên công ty tăng vốn điều lệ hình thức như: Tăng vốn góp thành viên: Đây trường hợp tăng vốn điều lệ công ty việc tăng vốn góp thành viên hữu Trong trường hợp tất thành viên đồng ý góp thêm vốn phần vốn góp thêm phân chia cho thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp họ vốn điều lệ công ty Do tăng vốn điều lệ trường hợp không làm thay đổi tỷ lệ phần vốn góp thành viên nên quyền nghĩa vụ thành viên công ty không thay đổi Tuy nhiên tồn trường hợp có thành viên phản ánh định tăng vốn điều lệ Trường hợp thành viên phản đối không góp thêm vốn, số vốn góp thêm thành viên chia cho thành viên lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp họ vốn điều lệ công ty thành viên lại thỏa thuận khác Khi tỷ lệ phần vốn góp vốn điều lệ công ty sau tăng vốn điều lệ thành viên góp thêm tăng lên, ngược lại tỷ lệ phần vốn góp thành viên phản đối giảm xuống Tiếp nhận vốn góp thành viên mới: Trường hợp tiếp nhận thêm vốn góp thành viên phải có trí thành viên thời điều lệ công ty quy định khác Việc tăng vốn điều lệ theo cách làm thay đổi tỷ lệ phần vốn góp thành viên thời vốn điều lệ công ty, từ ảnh hưởng đến quyền nghĩa vụ họ công ty, đồng thời làm tăng số lượng thành viên công ty * Giảm vốn điều lệ: Sau thời gian hoạt động Công ty TNHH thành viên trở lên lý như: giảm quy mô hoạt động, thành viên rút vốn, thành viên không góp đủ vốn so với cam kết, nên công ty bắt buộc có nhu cầu chủ quan cần phải giảm vốn điều lệ Công ty giảm vốn điều lệ hình thức sau: Trường hợp có thành viên rút vốn, công ty phải hoàn trả phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp họ vốn điều lệ công ty công ty hoạt động liên tục năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp đảm bảo sau hoàn trả vốn điều lệ cho thành viên, công ty có đủ khả toán nợ chịu trách nhiệm với nghĩa vụ tài sản khác Hoặc công ty mua lại phần vốn góp thành viên theo quy định điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014 Trường hợp có thành viên chưa góp chưa góp đủ phần vốn góp cam kết đăng ký thành lập doanh nghiệp thời hạn 90 ngày, công ty buộc phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp thành viên số vốn họ góp thời hạn 60 ngày sau 90 ngày (theo khoản điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014) Trong trường hợp thành viên công ty bỏ phiếu không tán thành với nghị Hội đồng thành viên vấn đề sau: Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty liên quan đến quyền nghĩa vụ thành viên, Hội đồng thành viên; Tổ chức lại công ty; Các trường hợp khác theo quy định Điều lệ công ty thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải văn gửi đến công ty thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị Do đó, tỷ lệ vốn điều lệ thành viên thay đổi dẫn đến thay đổi quyền nghĩa vụ họ công ty 2.2 Quy định góp vốn thành lập Các thành viên công ty TNHH thành viên trở lên phải góp đủ loại vốn cam kết thời hạn 90 ngày kể từ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trong trường hợp thành viên góp vốn phần vốn góp cho công ty loại tài sản cam kết thì: thành viên góp vốn phần vốn góp cam kết loại tài sản khác đa số thành viên lại đồng ý, cho phép Trong thời hạn góp vốn, thành viên có quyền nghĩa vụ tương ứng với tỉ lệ phần vốn góp cam kết góp vào công ty Trường hợp thành viên chưa góp góp chưa đủ số vốn cam kết góp thời hạn góp vốn hết: - Công ty phải tiến hành đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp thành viên số vốn thực góp thời hạn 60 ngày (tính từ ngày thứ 90 - thời hạn góp vốn) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết bị loại khỏi công ty, không thành viên công ty; Thành viên chưa góp đủ phần vốn cam kết góp vào công ty - có quyền nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp vào công ty Phần vốn chưa góp đủ thành viên chào bán theo định - Hội đồng thành viên (theo khoản điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014) Các thành viên công ty cấp giấy chứng nhận (giấy chứng nhận theo mẫu quy định) phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn góp góp đủ số vốn cam kết (theo khoản điều 48 Luật Doanh nghiệp 2014) Ví dụ: Ngày 27/4/2017, Công ty TNHH Quyền Lực cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với thành viên: Cần, Kiệm, Liêm, Chính Khi thành lập công ty, thành viên cam kết góp vốn Cần: 10 tỷ, Kiệm: tỷ ô tô 16 chỗ (các thành viên định giá 500tr) làm phương tiện vận chuyển hàng hóa đưa đón nhân viên, Liêm: tòa nhà tầng phố Chùa Bộc (các thành viên định giá 15 tỷ) làm trụ sở công ty, Chính: tỷ Cần góp đủ 10 tỷ vào ngày 27/4/2017 Đến ngày 1/6/2017, Kiệm góp tỷ, chưa góp xe ô tô (do xe bị vào ngày 30/4/2017); thành viên khác yêu cầu thay ô tô 500 triệu đồng; Liêm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tòa nhà Chùa Bộc thành tài sản công ty Ngày 25/7/2017, Chính chưa góp vốn theo cam kết, Kiệm góp 5,5 tỷ Theo đó: - Vốn điều lệ công ty tính đến ngày 27/4/2017 34,5 tỷ đồng - Thời hạn góp vốn từ ngày 27/4/2017 đến ngày 25/7/2017 Khi tiến hành góp vốn: Cần góp 10 tỷ đồng, Kiệm góp tỷ ô tô 16 chỗ, Liêm góp tòa nhà tầng phố Chùa Bộc, Chính góp tỷ Trong tình trên, Kiệm làm ô tô thành viên yêu cầu nộp tiền mặt 500tr nên số vốn góp Kiệm 5,5 tỷ đồng - Ngày 25/7/2017: Do đóng đủ 10 tỷ chuyển nhượng nhà thành tài sản công ty nên Cần,Kiệm Liêm công ty cấp giấy chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn góp Vì chưa thực góp vốn theo cam kết nên Chính bị loại khỏi công ty Công ty TNHH Quyền Lực có thành viên Cần, Kiệm, Liêm - Công ty phải tiến hành đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ tỉ lệ phần vốn góp thành viên thực góp tính từ ngày 25/7/2017 đến ngày 22/9/2017: Vốn điều lệ 30,5 tỷ với thành viêntỷ lệ góp vốn sau: Cần 10 tỷ, Kiệm 5,5 tỷ, Liêm 15 tỷ 2.3 Mua lại phần vốn góp * Điều kiện để thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp: Theo khoản Điều 52 Luật doanh nghiệp 2014 mua lại vốn góp, thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp mình, thành viên bỏ phiếu không tán thành nghị Hội đồng thành viên vấn đề sau đây: - Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty liên quan đến quyền nghĩa vụ thành viên, Hội đồng thành viên Ví dụ: quyền chia lợi nhuận bị xâm phạm thành viên hưởng phần lợi nhuận sau thuế nhỏ phần thành viên đáng nhận (theo điểm l khoản điều 25 Luật Doanh nghiệp) - Tổ chức lại công ty Ví dụ: thành viên không đồng ý với định tăng từ hai lên ba vị Phó giám đốc - Các trường hợp khác theo quy định điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 điều lệ công ty Theo khoản điều 52 mua lại phần vốn góp, thành viên yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp thành viên đó, không thỏa thuận giá công ty phải mua lại phần vốn góp thành viên theo giá thị trường giá định theo nguyên tắc quy định Điều lệ công ty thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận yêu cầu Việc toán thực sau toán đủ phần vốn góp mua lại, công ty toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp thành viên yêu cầu thành viên có quyền tự chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác người khác thành viên (theo khoản điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014) * Trình tự mua lại phần vốn góp: Thành viên đủ điều kiện phần nêu nộp đơn yêu cầu mua lại cho công ty Thời hạn yêu cầu mua lại phần vốn góp cách gửi văn yêu cầu lên công ty vòng 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị nêu Công ty thành viên yêu cầu mua lại phần vốn góp thỏa thuận giá mua lại Thực mua lại phần vốn góp theo tùy trường hợp: Công ty thành viên không thỏa thuận giá phần vốn mua lại theo giá thị trường theo nguyên tắc Điều lệ quy định công ty không mua lại phần vốn góp thành viên có quyền tự chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác người khác thành viên Chú ý: Việc toán công ty mua lại phần vốn góp thực sau toán đủ phần vốn góp mua lại, công ty toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác * Hậu pháp lý hoạt động mua lại phần vốn góp: Thành viên yêu cầu mua lại phần vốn góp, sau kết thúc thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp cho công ty cho chủ thể khác đương nhiên không thành viên công ty Khi công ty mua lại phần vốn góp phân tích trên, vốn điều lệ công ty thay đổi ( cụ thể giảm xuống ) Theo quy định Khoản Điều 68 Luật doanh nghiệp 2014, thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, công ty có nghĩa vụ thông báo văn đến Cơ quan đăng ký kinh doanh 2.4 Chuyển nhượng phần vốn góp Đối với vốn góp mình, thành viên Công ty TNHH thành viên trở lên chuyển nhượng phần vốn góp Theo khoản Điều 52, khoản khoản Điều 54 Luật Doanh nghiệp 2014, thành viên có quyền tự chuyển nhượng phần vốn góp ba trường hợp sau: Công ty không mua lại phần vốn góp thành viên; Thành viên tặng, cho phần toàn phần vốn góp cho người khác; Thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ Các trường hợp lại, thành viên công ty TNHH thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng phần toàn phần vốn góp cho người khác theo khoản Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định sau: - Thứ nhất, thành viên muốn chuyển nhượng vốn góp “phải chào bán phần vốn cho thành viên lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp họ công ty với điều kiện” Quy định tạo công cho thành viên việc mua lại vốn góp, tránh việc thành viên chuyển nhượng vốn cố tình tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên mà muốn chuyển nhượng lại - Thứ hai, thành viên muốn chuyển nhượng vốn góp “chỉ chuyển nhượng với điều kiện chào bán thành viên lại cho người khác thành viên thành viên lại công ty không mua không mua hết thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán” Thành viên chuyển nhượng có quyền nghĩa vụ công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan thông tin người mua quy định điểm b, c, d khoản Điều 49 ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên Ví dụ: Ông Tâm (thành viên công ty TNHHthành viên) có chào bán phần vốn góp cho thành viên lại công ty với mức giá cao Sau tháng, mua nên ông Huy chuyển nhượng toàn phần vốn góp cho anh trai với mức giá nửa mức giá với thành viên lại công ty Vậy ông Huy làm có vi phạm hay không? Theo khoản Điều 53, ông Huy chuyển nhượng phần vốn góp cho người công ty sau 30 ngày kể từ thực thủ tục chào bán cho thành viên lại công ty mà mua không mua hết Tuy nhiên, cần ý điều kiện chào bán phần vốn góp cho thành viên công ty người thành viên công ty phải giống Vậy nên, việc làm ông Huy trái quy định pháo luật 2.5 Xử lý phần vốn góp số trường hợp đặc biệt Ngoài trường hợp thành viên góp vốn chủ động bán, chuyển nhượng phần vốn góp số trường hợp đặc biệt làm chấm dứt quan hệ thành viên góp vốn đổi với công ty cách xử lý sau: Ta giả sử ông A thành viên Công ty TNHH thành viên Như Ý, ông A lập di chúc người thừa kế trai ông A - ông B, người quản lý tài sản ông A theo quy định luật dân vợ ông A - bà C, người giám hộ ông A bố ông A - ông D Theo khoản điều 54 Luật Doanh nghiệp, ta xét trường hợp thành viên cá nhân chết người thừa kế theo di chúc theo pháp luật thành viên thành viên công ty Tuy nhiên thành viên người thừa kế người thừa kế từ chối nhận thừa kế bị truất quyền thừa kế phần vốn góp giải theo quy định pháp luật dân (theo khoản điều 54 Luật Doanh nghiệp) Vậy ông A chết ông B trở thành thành viên công ty Tuy nhiên, ông B từ chối nhận thừa kế phần vốn góp ông A giải theo quy định pháp luật dân Trường hợp khác, người thừa kế không muốn trở thành thành viên phần vốn góp thành viên mua lại chuyển nhượng theo quy định điều 52 53 Luật Doanh nghiệp 2014 (theo điểm a khoản điều 54 Luật Doanh nghiệp 2014) Theo khoản điều 54 luật Doanh nghiệp 2014, thành viên cá nhân công ty bị tích bị Tòa án tuyên bố tích người quản lý thành viên theo quy định pháp luật trở thành thành viên công ty Trong trường hợp này, ông A bị tích bị Toà án tuyên bố tích bà C trở thành thành viên công ty Trường hợp thành viên cá nhân cuả công ty có hành vi vi phạm pháp luật pháp luật bị hạn chế bị tước đoạt lực hành vi dân quyền nghĩa vụ thành viên thực hiên thông qua người giám hộ (theo khoản điều 54 luật Doanh nghiệp 2014) Trong trường hợp này, giả sử ông A vi phạm pháp luật bị kết án năm tù giam ông D thực quyền nghĩa vụ ông A công ty Theo khoản điều 54 luật Doanh nghiệp 2014, thành viên cá nhân công ty có quyền tặng cho phần toàn phần vốn công ty cho người khác Có hai trường hợp xảy Trường hợp người tặng vốn góp vợ, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba đương nghiên trở thành thành viên công ty (theo khoản điều 54 luật Doanh nghiệp 2014) Trường hợp người tặng vốn góp người khác trở thành thành viên công ty Hội đồng thành viên chấp thuận (theo khoản điều 54 luật Doanh nghiệp 2014) Tuy nhiên, người tặng vốn góp không Hội đồng thành viên chấp nhận phần vốn góp thành viên công ty mua lại chuyển nhượng theo quy định Điều 52 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2014 (theo điểm b khoản điều 54 luật Doanh nghiệp 2014) Ví dụ, ông A tặng toàn vốn góp cho người bạn ông T, ông T không Hội đồng thành viên chấp nhận thành viên nên toàn phần vốn góp ông A công ty mua lại chuyển nhượng cho thành viên khác công ty người khác thành viên Trường hợp khác, ông A sử dụng phần vốn góp để trả nợ cho bà E bà E trở thành thành viên công ty Hội đồng thành viên chấp thuận chào bán chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định Điều 53 luật Doanh nghiệp 2014 (theo khoản điều 54 luật Doanh nghiệp 2014) Bên cạnh trường hợp thành viên công ty cá nhân trường hợp thành viên tổ chức Nếu tổ chức giải thể phá sản phần vốn góp họ công ty mua lại chuyển nhượng theo quy định điều 52 điều 53 luật Doanh nghiệp 2014 (theo điểm c khoản điều 54 luật Doanh nghiệp 2014) Những điểm điểm bất cập Luật Doanh Nghiệp 2014 Luật Doanh nghiệp 2005 Luật Doanh nghiệp 2014 10 Đánh giá, nhận xét Quy Không quy định Vốn điều lệ công Việc quy định xác định vốn định về cách xác định ty TNHH hai thành điều lệ công ty cách vốn điều lệ viên trở lên đăng điểm Luật Doanh xác ký doanh nghiệp ghiệp 2014 so với Luật định tổng giá trị phần vốn Doanh nghiệp 2005 Quy vốn góp thành viên cam định đưa giúp xác điều lệ kết góp vào công ty định số vố thực góp công ty, tránh tình trạng doanh nghiệp kê khai vốn ảo, trường hợp thành viên góp không đủ vốn, trước đăng kí thay đổi vốn điều lệ, tổng vốn điều lệ phải số vốnthành viên gian cam kết góp quy Thời gian quy định để Quy định Luật Thời Thời hạn định góp vốn tối thành viên góp vốn Doanh nghiệp 2014 rút góp đa 36 tháng, 90 ngày, kể từ ngày ngắn thời gian quy định vốn thành viên cấp Giấy chứng góp vốn, hạn chế phải góp vốn đủ nhận đăng ký doanh phần tình trạng cổ loại nghiệp cam Thành viên đông sáng lập thành kết phải góp vốn phần vốn viên công ty TNHH không Trường hợp thành góp cho công ty đủ góp đủ vốn thành lập, viên thay đổi loại loại tài sản làm cho vốn ảo nhiều tài sản cam kết cam kết đăng ký so với vỗn thực tế doanh góp phải thành lập trí tất nghiệp Thành doanh nghiệp hạch toán ghi nợ viên cho cổ đông, dẫn đến tình thành viên công ty muốn góp vốn trạng bán cổ phần chưa lại loại tài sản khác góp vốn thực sự, nhiều 11 với loại tài sản cam người thành lập công ty kết phải thiếu khả tài đồng ý đa số thành chính, lừa đảo viên lại người khác Tuy nhiên, có điểm bất cập đây, quy định góp vốn áp dụng doanh nghiệp thành lập vòng 90 ngày Trường hợp công ty hoạt động có nhu cầu tăng vốn điều lệ, chưa có điều luật điều chỉnh thời hạn phải góp đủ phần vốn tăng thêm thành viên cổ đông công ty Chính thế, doanh nghiệp lách luật cách đăng ký số vốn điều lệ thấp nhằm đảm bảo việc góp đủ vốn vòng 90 ngày, sau vào hoạt động, doanh nghiệp tiến hành đăng ký tăng vốn điều lệ Trong nhiều trường hợp, số vốn điều lệ sau tăng vốn khống, vốn ảo Bên cạnh đó, người góp vốn dễ dàng thay đổi 12 tài sản góp vốn so với cam kết nhờ thông qua đồng ý đa số thành viên lại tất thành viên lại Cách xử Trường hợp có Theo khoản điều 48 Việc có thêm quy định lý phần thành viên không Luật này, sau thời hạn trách nhiệm với phần vốn vốn góp góp đủ 90 ngày kể từ ngày góp theo cam kết chưa đủ hạn số vốn cấp Giấy chứng Luật Doanh nghiệp 2014 cam kết số nhận đăng ký doanh làm tăng trách nhiệm thành vốn viên coi nợ chưa góp chưa cam kết góp vốn ban đầu thành viên góp đủ vốn cam kết mình, quy định thời công ty; xử lý sau: đồng thời hạn chế bớt gian thành cam phải chịu trách vốn kết nhiệm bồi thường đương nhiên không nghiệp thành lập chưa góp nghiệp, viên thành viên thành viên góp vốn với Thành viên chưa góp rủi ro cho doanh nghiệp theo cam kết hợp tác với doanh thiệt hại phát sinh thành viên công chưa kiểm định không góp đủ ty; Thành viên chưa vấn đề vốn điều lệ hạn số góp đủ số vốn vốn cam kết cam kết có quyền (theo khoản điều 39 này) tương ứng với phần Luật vốn góp; Phần vốn chưa góp thành viên chào bán theo định Hội đồng thành viên 13 Cách Sau thời hạn cam Kể từ ngày cuối Quy định xem xử lý kết lần cuối mà phải góp đủ số vốn, nút gỡ cho vướng phần có thành viên công tythành mắc nhiều công vốn chưa góp đủ số viên chưa góp ty nhiều lý góp vốn số vốn góp chưa đủ số vốn khác mà có chưa chưa góp cam kết công ty nhiều thành viên chưa góp đủ xử lý phải sau: Một đăng ký điều đủ vốn đăng ký chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ không khả góp thành số thành viên phần vốn góp vốn lại viên nhận góp đủ số thành viên số vốn phương án xử lý cho phù sau vốn thời Huy động người 60 ngày (theo khoản 2005) gian khác chưa góp; góp thời hạn hợp (ở luật Doanh nghiệp góp điều 48 Luật này) Tuy nhiên, vấn đề này, cam vốn vào công ty; có ý kiến quan ngại cách kết Các thành viên giải Luật Doanh lại góp đủ số nghiệp 2014 cho vốn góp phép giảm vốn điều lệ, dễ theo tỉ lệ phần tạo trào lưu “làm sạch” vốn góp họ báo cáo tài doanh vốn điều lệ nghiệp, từ tạo công ty (theo “cái bẫy” khoản điều 39 nhà đầu tư, chí lừa Luật này) dối chủ nợ Chẳng chưa hạn, doanh nghiệp lỗ hàng nghìn tỷ đồng, quy định pháp luật cho phép, họ xóa khoản lỗ việc giảm vốn số lỗ 14 C Kết luận Như vậy, Luật Doanh nghiệp 2014 mang lại nhìn tổng quát loại hình doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên đặc biệt quy định vốn góp công ty Pháp luậtquy định riêng loại hình doanh nghiệp số lượng thành viên, vốn điều lệ, việc góp vốn công ty,… để bảo vệ quyền lợi cho công ty đối tác công ty Từ đó, chúng em nhận thấy loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên mang ưu điểm nhược điểm riêng, người kinh doanh cần cân nhắc trước định thành lập công ty Bài viết chúng em đề cập đến bốn điểm bất cập quy định vốn công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên Luật Doanh nghiệp 2014 so với Luật Doanh nghiệp 2005 Bài viết thiếu xót, chúng em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô để viết hoàn chỉnh Chúng em xin chân thành cảm ơn theo dõi thầy cô D Tài liệu tham khảo Học viện Ngân hàng – Bộ môn Luật, Luật Doanh nghiệp 2014 - Hệ thống văn quy phạm pháp luật kinh tế, NXB Hà Nội, 2017 Học viện Ngân hàng – Bộ môn Luật, Luật Doanh nghiệp 2005 - Hệ thống văn quy phạm pháp luật kinh tế, NXB Hà Nội, 2015 ThS Nguyễn Thái Hà, Pháp luật hoạt động kinh doanh, NXB Thống kê, 2007 15 ... biến Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Có hai loại hình Công ty TNHH Công ty TNHH thành viên Công ty TNHH thành viên trở lên Bài viết đề cập đến vấn đề tổng quát Công ty TNHH thành viên trở lên. .. công ty thành viên góp Phần vốn góp thành viên công ty không Vốn điều lệ công ty TNHH thành viên trở lên tổng giá trị phần vốn góp thành viên cam kết góp đăng ký thành lập công ty Vốn điều lệ quy. .. công - chúng Việc chuyển nhượng phần vốn góp thành viên công ty phải thực theo quy định pháp luật Vấn đề vốn công ty TNHH thành viên trở lên 2. 1 Vốn điều lệ thay đổi vốn điều lệ Vốn điều lệ công
- Xem thêm -

Xem thêm: Điểm mới Quy định về vốn đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong Luật Doanh nghiệp 2014, Điểm mới Quy định về vốn đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong Luật Doanh nghiệp 2014, Điểm mới Quy định về vốn đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong Luật Doanh nghiệp 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay