Quy định về vốn của công ty cổ phần theo luật Doanh nghiệp năm 2014

15 29 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 22:19

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bên cạnh các loại hình doanh nghiệp như Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh,… thì Công ty Cổ phần là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến, góp phần phát triển và hoàn thiện thể chế nền kinh tế thị trường. Mặc dù Công ty Cổ phần và luật pháp về Công ty Cổ phần ra đời từ rất lâu nhưng ở nước ta, do hoàn cảnh kinh tế xã hội mà trong những năm gần đây công ty cổ phần và pháp luật về công ty cổ phần mới được quan tâm nhiều. Công ty Cổ phần có nhiều ưu thế so với các loại hình công ty khác như: Có tư cách pháp nhân; các cổ đông công ty chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp của mình và đặc biệt là có cấu trúc vốn linh hoạt, khả năng huy động vốn cũng như chuyển nhượng vốn góp tự do, dễ dàng, có tính ổn định trong kinh doanh khiến công ty cổ phần ngày càng được nhiều nhà đầu tư lựa chọn khi muốn đầu tư kinh doanh hoặc thành lập, chuyền đổi loại hình công ty. Và để hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật về vốn góp của Công ty Cổ phần, nhóm chúng em đã chọn đề tài:“Quy định về vốn của công ty cổ phần theo luật Doanh nghiệp năm 2014” Do kiến thức còn hạn chế nên trong bài làm của chúng em có thể còn nhiều sai sót, chúng em mong nhận được sự đánh giá, góp ý của thầy cô để chúng em có thể hoàn thiện hơn về bài tập cũng như về kiến thức. Pháp luật kinh tế A.LỜI NÓI ĐẦU Trong kinh tế thị trường nay, bên cạnh loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn, Công ty hợp danh,… Công ty Cổ phần loại hình doanh nghiệp phổ biến, góp phần phát triển hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường Mặc dù Công ty Cổ phần luật pháp Công ty Cổ phần đời từ lâu nước ta, hoàn cảnh kinh tế xã hội mà năm gần công ty cổ phần pháp luật công ty cổ phần quan tâm nhiều Công ty Cổ phần có nhiều ưu so với loại hình công ty khác như: Có tư cách pháp nhân; cổ đông công ty phải chịu trách nhiệm hữu hạn phần vốn góp đặc biệt có cấu trúc vốn linh hoạt, khả huy động vốn chuyển nhượng vốn góp tự do, dễ dàng, có tính ổn định kinh doanh khiến công ty cổ phần ngày nhiều nhà đầu tư lựa chọn muốn đầu tư kinh doanh thành lập, chuyền đổi loại hình công ty Và để hiểu rõ quy định pháp luật vốn góp Công ty Cổ phần, nhóm chúng em chọn đề tài: “Quy định vốn công ty cổ phần theo luật Doanh nghiệp năm 2014” Do kiến thức hạn chế nên làm chúng em nhiều sai sót, chúng em mong nhận đánh giá, góp ý thầy cô để chúng em hoàn thiện tập kiến thức Chúng em xin trân trọng cảm ơn thầy cô! Pháp luật kinh tế B.NỘI DUNG I Khái quát chung công ty cổ phần 1.Khái niệm Công ty cổ phần loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ chia thành nhiều phần cổ phần phát hành thị trường nhằm huy động vốn tham gia đầu tư từ thành phần kinh tế Người sở hữu cổ phần gọi cổ đông, chịu trách nhiệm khoản nợ công ty hết giá trị cổ phần mà họ nắm giữ Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán có tư cách pháp nhân 2.Đặc điểm - Thứ nhất, thành viên công ty: Cổ đông tổ chức cá nhân với số lượng cổ đông tối thiểu tham gia trinh hoạt động kinh doanh không hạn chế số lượng tối đa - Thứ hai, vốn: Công ty cổ phần có cấu trúc vốn mở, thể trước vốn điều lệ công ty Vốn điều lệ công ty phải chia thành phần nhỏ gọi cổ phần Giá trị cổ phần gọi mệnh giá (giá trị danh nghĩa) cổ phần phản ánh cổ phiếu - Thứ ba, chế độ chịu trách nhiệm tài sản: Công ty phải tự chịu trách nhiệm cách độc lập nghĩa vụ tài sản toàn tài sản công ty Cổ đông chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản công ty phạm vi giá trị cổ phần mà cổ đông nắm giữ - Thứ tư, huy động vốn: Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ phát hành trái phiếu để tăng vốn vay (vốn tín dụng) theo quy định Pháp luật - Thứ năm, chuyển nhượng cổ phần: Các cổ đông có quyền tự chuyển nhượng cổ phần trừ số trường hợp bị pháp luật cấm chuyển nhượng hạn chế chuyển nhượng Mức độ tự chuyển nhượng cổ phần phụ thuộc vào tính chất loại cổ phần - Thứ sáu, tư cách pháp nhân: Công ty cổ phần chủ thể kinh doanh có tư cách pháp nhân Theo Luật doanh nghiệp, công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh II Quy định vốn công ty cổ phần Các quy định chung vốn công ty cổ phần Pháp luật kinh tế - Vốn điều lệ công ty cổ phần tổng giá trị mệnh giá số cổ phần bán cổ đông sáng lập cổ đông phổ thông khác đăng ký mua ghi điều lệ công ty - Cổ phần bán: • Cổ phần bán số cổ phần quyền chào bán, cổ đông toán đủ thông tin người mua ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông công ty • Tại thời điểm đăng kí doanh nghiệp, cổ phần bán tổng số cổ phần loại đăng kí mua - Cổ phần quyền chào bán • Cổ phần quyền chào bán tổng số cổ phần loại chào bán để huy động vốn Hội đồng quản trị định thời điểm, phương thức giá chào bán cổ phần số cổ phần quyền chào bán • Tại thời điểm đăng kí doanh nghiệp, số cổ phần quyền chào bán tổng số cổ phần loại mà công ty định bán để huy động vốn, gồm cổ phần đăng kí mua cổ phần chưa đăng kí mua - Cổ phần chưa bán • Cổ phần chưa bán số cổ phần loại mà công ty quyền chào bán để • - huy động vốn chưa cổ đông toán Tại thời điểm đăng kí doanh nghiệp, cổ phần chưa bán số cổ phần chưa cổ đông đăng kí mua Các trường hợp mà công ty thay đổi vốn điều lệ: • Công ty hoàn trả phần góp vốn cho cổ đông theo tỷ lệ góp vốn họ công ty theo định Đại hội đồng cổ đông • Công ty mua lại cổ phần phát hành theo yêu cầu cổ đông theo định công ty • Vốn điều lệ không cổ đông toán đầy đủ hạn theo quy định pháp luật theo Điều lệ công ty Góp vốn thành lập công ty cổ phần - Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ công ty tổng giá trị mệnh giá cổ phần loại đăng ký mua ghi điều lệ cuả công ty Pháp luật kinh tế - Thời hạn toán : Thời hạn để cổ đông toán đủ số cổ phần đăng ký mua 90 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Trừ trường hợp Điều lệ công ty hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định thời hạn khác ngắn Hội Đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc để cổ đông toán đủ hạn cấc cổ phần mua - Các trường hợp chưa toán chưa toán đủ số cổ phần mua theo thời hạn quy định pháp luật Điều lệ công ty: • Cổ đông chưa toán: Nếu cổ đông chưa toán số cổ phần đăng ký mua không cổ đông công ty cổ đông không phép chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác • Cổ đông toán phần số cổ phần đăng ký mua: Cổ đông có quyền biểu quyết, nhận cổ tức quyền khác tương ứng với số cổ phần toán không chuyển nhượng quyền mua số cổ phần cho người khác Số cổ phần chưa toán coi cổ phần chưa bán Hội đồng quản trị quyền bán - Công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ giá trị mệnh giá số cổ phần toán đủ thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải toán đủ số cổ phần đăng ký mua Các loại cổ phần Cổ phần công ty cổ phần bao gồm: Cổ phần phổ thông cổ phần ưu đãi - Cổ phần phổ thông: • Là loại cổ phần phổ biến nhất, cần phải có công ty cổ phần Người sở - hữu cổ phần phổ thông gọi cổ đông phổ thông • Cổ phần phổ thông chuyển thành cổ phần ưu đãi Cổ phần ưu đãi: • Là loại cổ phần cho phép cổ đông sở hữu phần công ty với quyền lợi ưu tiên so với cổ đông phổ thông • Cổ phần ưu đãi chuyển thành cổ phần phổ thông theo nghị • Đại hội đồng cổ đông Cổ phần ưu đãi gồm loại: Cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại cổ phần ưu đãi khác Pháp luật kinh tế Cổ phần ưu đãi biểu Là cổ phần có số biểu nhiều so với cổ phần phổ thông Khái niệm Cổ phần ưu đãi cổ tức Là loại cổ phần trả cổ tức ( tiền lãi ) với mức cao so với mức cổ tức cổ phần phổ thông mức ổn định năm Cổ phần ưu đãi hoàn lại Là cổ phần công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu người sở hữu theo điều kiện ghi cổ phiếu cổ phần ưu đãi hoàn lại Do Điều lệ công ty quy định Đại hội đồng cổ đông định Không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổ chức Chính Do Điều lệ công ty quy phủ ủy quyền cổ định Đại hội Người sở hữu đông sáng lập đồng cổ đông định Không chuyển Không có quyền biểu nhượng cổ phần cho quyết, dự họp Đại hội người khác đồng cổ đông, đề cử Yêu cầu người vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập - Các cổ đông sáng lập phải đăng kí mua 20% tổng số cổ phần phổ thông quyền chào bán thời điểm đăng ký doanh nghiệp - Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần cho người khác Tuy nhiên cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập lại phải tuân theo quy định: Trong thời hạn năm kể từ ngày công ty cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác Trường hợp chyển nhượng cho người cổ đông sáng lập phải chấp thuận Đại hội đồng cổ đông Trong trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần quyền biểu việc chuyển nhượng cổ phần - Hạn chế cổ phần phổ thông cổ đông sáng lập bãi bỏ sau năm kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Việc hạn chế không áp dụng cổ phần mà cổ đông sáng lập sở hữu thêm sau đăng kí thành lập doanh nghiệp cổ phần mà cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho người khác cổ đông công ty Pháp luật kinh tế Chào bán cổ phần - Chào bán cổ phần việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần quyền chào bán bán cổ phần trình hoạt động để tăng vốn điều lệ - Chào bán cổ phần thực theo nhiều hình thức khác nhau, với hình thức là: Chào bán cho cổ đông hữu, chào bán công chúng chào bán cổ phần riêng lẻ • Chào bán cho cổ đông hữu Là hình thức tăng số lượng cổ phần quyền chào bán bán cho tất cổ đông theo tỷ lệ cổ phần họ nắm giữ công ty Công ty phải có thông báo rõ ràng, bảo đảm đến tay cổ đông vòng 15 ngày, trước thời hạn kết thúc đăng ký mua phải có đầy đủ thông tin theo yêu cầu Điểm hoàn toàn hợp lí tăng tính công cổ đông công khai minh bạch việc mua bán cổ phần  Việc bổ sung hình thức chào bán cho cổ đông hữu vào Luật DN nhằm khắc phục tình trạng DN chưa đại chúng gặp khó chào bán cổ phần tăng vốn, quy định hành chưa rõ ràng, cứng nhắc • chưa phù hợp Chào bán công chúng Với hình thức chào bán cổ phần công chúng, tổ chức phát hành phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét cấp giấy chứng nhận chào bán trước triển khai đợt phát hành Với hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải gửi hồ sơ chào bán tới Uỷ ban Chứng khoán • Chào bán cổ phần riêng lẻ Đối với công ty cổ phần chưa phải công ty đại chúng, ngoại trừ doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty Pháp luật kinh tế quản lý quỹ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh trước triển khai đợt phát hành vòng ngày Công ty có quyền bán cổ phần sau ngày,kể từ ngày gửi thông báo mà không nhận phản đối Cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi vốn điều lệ 10 ngày kể từ ngày hoàn thành bán cổ phần Chuyển nhượng cổ phần - Chuyển nhượng cổ phần việc làm thay đổi chủ sở hữu cổ phần - chuyển nhượng công ty cổ phần Về chủ thể: Chủ thể hoạt động chuyển nhượng cổ phần bao gồm bên bán - cổ đông bên mua tổ chức, cá nhân có nhu cầu góp vốn Về điều kiện: • Đối với cổ phần phổ thông: Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định cổ đông phổ thông tự chuyển nhượng cổ phần cho người khác trừ trường hợp cổ đông sáng lập công ty chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho người cổ đông sáng lập thời hạn năm kể từ ngày công ty nhận Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp • Đối với cổ phần ưu đãi: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi không chuyển nhượng cổ phần cho người khác  Quy định không thay đổi so với Luật Doanh nghiệp 2005(quy định khoản 5, điều 84) hướng đến việc ràng buộc vật chất cổ đông sáng lập để đảm bảo quyền lợi cổ đông khác tránh tình trạng lừa đảo Đồng thời loại trừ trường hợp cổ đông sáng lập rời bỏ công ty công ty vừa thành lập, tránh ảnh hưởng đến việc hoạt động kinh doanh - công ty Việc chuyển nhượng cổ phần không làm thay đổi cấu trúc vốn điều lệ công ty cổ phần Pháp luật kinh tế Mua lại cổ phần - Mua lại cổ phần việc công ty mua lại cổ phần công ty từ cổ đông công ty Cổ phần mua lại coi cổ phần thu thuộc số - cổ phần quyền chào bán Mua lại cổ phần biện pháp nhằm tăng cường kiểm soát công ty - tăng giá cổ phần Về chủ thể: Chủ thể hoạt động mua lại cổ phần bao gồm bên bán cổ đông - bên mua công ty phát hành cổ phần Về điều kiện: Việc mua lại cổ phần thực trường hợp: cổ đông biểu phản đối định việc tổ chức lại công ty thay đổi quyền, - nghĩa vụ cổ đông quy định Điều lệ Về hậu pháp lý: Mua lại cổ phần, vốn điều lệ công ty không giảm ngay, hết đợt chào bán cổ phần, mà công ty không chào bán số cổ - phần mua lại công ty phải đăng kí giảm vốn điều lệ Hình thức mua lại cổ phần: • Mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông Chủ thể yêu cầu: Cổ đông biểu phản đối định việc tổ chức lại công ty thay đổi quyền, nghĩa vụ cổ đông Hình thức: Yêu cầu thành lập văn Thời gian: Yêu cầu gửi đến 15 ngày làm việc kể từ ngày đại hội cổ đông thông qua định Tài chính: Công ty mua sau mua đủ toán khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác • Mua lại cổ phần theo định công ty Chủ thể yêu cầu: Công ty Nguyên tắc: Mua lại không 30% tổng số cổ phần phổ thông bán, phần toàn số cổ phần ưu đãi Giá mua lại: Do Hội đồng quản trị định Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không cao giá thi trường thời điểm mua lại trừ trường Pháp luật kinh tế hợp quy định khoản điều 130 Luật Doanh nghiệp Đối với loại cổ phần khác, giá mua lại không thấp giá thị trường thời điểm mua lại trừ trường hợp có thỏa thuận khác điều lệ quy định khác Các trường hợp thay đổi vốn công ty cổ phần • Trường hợp tăng vốn công ty Có cách đề huy động vốn : tăng vốn chủ sở hữu tăng vốn vay Tăng vốn chủ sở hữu cách phát hành cổ phiếu, tăng vốn vay cách phát hành trái phiếu Phát hành cổ phiếu diễn nhiều lần Có thể chia thành trường hợp: phát hành cổ phiếu lần đầu để huy động vốn thành lập công ty phát hành cổ phiếu trình hoạt động công ty Phát hành trái phiếu phương pháp huy động vốn ưu việt cho CTCP có dự án kinh doanh dài hạn, với mức lãi suất thích hợp nhỏ lãi suất mà công ty phải vay ngân hàng, lại cao lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng để thu hút đầu tư • Trường hợp giảm vốn công ty Giảm vốn điều lệ nhu cầu vốn công ty giảm công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh, tổ chức lại với quy mô nhỏ trước Khi cổ đông không toán toán phần số cổ phần mua công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ theo quy định điểm d, khoản 3, điều 112 Luật Doanh nghiệp III Một số điểm vốn công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp 2014 so với Luật Doanh nghiệp 2005 Pháp luật kinh tế Điểm Thống khái niệm vốn Số cổ phần chưa toán đủ đăng ký doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2005 Luật Doanh nghiệp 2005 khái niệm -Các cổ đông sáng lập lại góp đủ số cổ phần theo tỷ lệ sở hữu cổ phần họ công ty -Các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần quyền chào bán số cổ phần lại phải chào bán bán hết thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sau năm số cổ phần không chào bán hết công ty phải làm thủ tục giảm vốn Trường hợp giảm vốn điều lệ Trường hợp không phát hành trái phiếu Tỷ suất lợi nhận sau thuế bình quân năm liên tiếp trước không cao mức lãi suất dự kiến trả cho 10 Luật Doanh nghiệp 2014 Nhận xét Thống khái niệm vốn, cổ phần bán, cổ phần quyền chào bán, cổ phần chưa bán -Không chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa toán cho người khác -Số cổ phần chưa toán coi cổ phần chưa bán Hội đồng quản trị quyền bán -Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ giá trị mệnh giá số cổ phần toán đủ thay đổi cổ đông sáng lập thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn phải toán đủ số cổ phần đăng ký mua -Công ty hoàn trả phần góp vốn cho cổ đông theo tỷ lệ góp vốn họ công ty theo định Đại hội đồng cổ đông -Vốn điều lệ không cổ đông toán đầy đủ hạn theo quy định pháp luật đăng kí thành lập doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2014 bỏ quy định trường hợp Ưu điểm: Giúp giảm nhầm lẫn cấu sở hữu thực tế doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp 2014 có quy chế pháp lý để phân biệt vốn đăng ký vốn thực góp, giải tình trạng vốn thực (ảo) xử lý Với quy định Luật Doanh nghiệp không hạn chế vấn đề vốn ảo mà giúp đảm bảo quyền lợi cổ đông khả toán công ty Luật Doanh nghiệp 2014 nới lỏng điều kiện việc phát hành trái phiếu, giúp công Pháp luật kinh tế trái phiếu định phát hành Vấn đề chào bán cổ phần Điều luật không rõ ràng, chưa thể rõ loại vấn đề liên quan đến loại cổ phần tương ứng Quy định chào bán cổ phần phân chia rõ ràng, bán cổ phần loại nào, đối tượng,…( Điều 122 đến 125 Luật Doanh nghiệp) ty tăng vốn điều lệ cách dễ dàng Các điều luật thêm vào tạo điều kiện cho doanh nghiệp việc dễ dàng lựa chọn hình thức cho phù hợp với doanh nghiệp để bán cổ phần Quy định giúp đảm bảo lợi ích cổ đông lợi ích công ty; giúp tăng cường kiểm soát công ty Trường hợp Cổ đông bán Luật Doanh nghiệp 2015 không thỏa thuận cổ phần cho người quy định: Các bên có giá bán khác bên yêu cầu tổ chức cổ phần mua thể yêu cầu tổ thẩm định giá chuyên lại cổ phần theo chức định giá chuyên nghiệp định giá yêu cầu cổ nghiệp định giá đông  Nhận xét chung: - Luật Doanh nghiệp 2014 coi đột phá thể chế lần hai, thể tinh thần Hiến pháp 2013 quyền tự kinh doanh công dân, doanh nghiệp, theo đó, luật pháp không cấm người dân, doanh nghiệp - tự đầu tư, kinh doanh Luật Doanh nghiệp 2014 hướng tới phù hợp với thực tế kinh doanh doanh nghiệp tháo gỡ nhiều khó khăn, hạn chế góp phần tạo điều kiện mở - môi trường kinh doanh thuận lợi phù hợp với xu hướng chung giới Sửa chữa, bổ sung thêm quy định nhằm tháo gỡ bất cập hạn chế Luật Doanh nghiệp 2005 với doanh nghiệp nói chung CTCP nói riêng Theo Luật Doanh nghiệp 2005, thời gian thành viên góp vốn cam kết năm kể từ ngày cấp Giấy Đăng ký Doanh nghiệp, khoảng thời gian dài, vậy, Luật Doanh nghiệp 2014 điều chỉnh giảm khoảng thời gian xuống 90 ngày (3 tháng), giúp doanh nghiệp sớm ổn định tổ chức - vào hoạt động Những thay đổi Luật mang tính định hướng, gợi mở vấn đề vốn công ty cổ phần; trao cho công ty tự do, tự nguyện, cam kết, thỏa thuận theo quy 11 Pháp luật kinh tế định pháp luật Hơn nữa, Luật Doanh nghiệp 2014 đưa nhiều quy định mới, cụ thể góp phần đảm bảo lợi ích cổ đông, giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp IV Một số điểm bất cập vốn công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp - 2014 kiến nghị Thứ : Khi nghiên cứu loại cổ phần( ý 3, phần II) chúng em thấy Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể điều kiện trả cổ tức cho cổ phần ưu đãi cổ tức điều kiện hoàn lại phần vốn góp cho cổ phần ưu đãi hoàn lại: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức hưởng cổ tức với mức cao so với mức cổ tức cổ phần phổ thông mức ổn định năm Cổ tức chia năm gồm cổ tức cố định cổ tức thưởng Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết kinh doanh công ty Vậy công ty kinh doanh thua lỗ có toán cổ tức cho cổ phần ưu đãi không? Về cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền yêu cầu công ty hoàn lại vốn góp theo điều kiện ghi cổ phiếu cổ phần ưu đãi hoàn lại Vậy, công ty khả toán nợ, có hoàn lại vốn cho cổ phần ưu đãi hoàn lại không đủ tài sản để trả nợ không? Pháp luật quy định rõ  Điều lệ công ty cần quy định rõ để giải vấn đề theo nguyên tắc chung, tránh phát sinh tranh chấp - Thứ hai: Tại khoản điều 119, Luật Doanh nghiệp quy định: Các cổ đông sáng lập phải đăng ký mua 20% tổng số cổ phần phổ thông quyền chào bán thời điểm đăng ký doanh nghiệp Trong khoản điều luật lại yêu cầu: Trong thời hạn năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho người cổ đông sáng lập chấp thuận Đại hội đồng cổ đông Quy định không rõ ràng ,chồng chéo, dẫn đến giải thích sai lệch gây khó khăn cho doanh nghiệp 12 Pháp luật kinh tế việc thực hoạt động kinh doanh trường hợp cổ đông sáng lập sở hữu cổ phần phổ thông mua sau ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh có quyền chuyển nhượng cho người khác số cổ phần hay không câu hỏi đặt  Cần có quy định quán vấn đề này: Trong thời hạn năm kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp, số cổ phần mà cổ đông sáng lập đăng ký mua thời điểm đăng ký doanh nghiệp không chuyển nhượng cho người khác không chấp thuận Đại hội đồng cỏ đông Ngoài số cổ phần ra, cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng cổ phần phổ thông - cổ đông khác Thứ ba: Việc hạn chế chuyển nhượng cổ phần Khoản Điều 126 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định chuyển nhượng cổ phần, sau: “Cổ phần tự chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định khoản Điều 119 Luật Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần quy định có hiệu lực nêu rõ cổ phiếu cổ phần tương ứng Trong đó, khoản Điều 120 cổ phiếu Luật này, quy định: “Cổ phiếu chứng công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu cổ phần công ty đó.” Vì vậy, quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần nêu rõ cổ phiếu cổ phần tương ứng phù hợp với trường hợp cổ phiếu chứng chỉ, không phù hợp với trường hợp bút toán ghi sổ liệu điện tử Do vậy, quy định dẫn đến việc gây rủi ro lớn cho người nhận chuyển nhượng, biết cổ phần có bị hạn chế chuyển nhượng hay không Do cổ phần tự chuyển nhượng, nên sau giao dịch xong, tiến hành làm thủ tục đăng ký vào sổ cổ đông biết bị hạn chế chuyển nhượng  Đề chặt chẽ hơn, quy định viết lại theo hướng sau: Trường hợp ghi việc hạn chế việc chuyển nhượng cổ phiếu bút toán ghi sổ liệu điện tử giá trị pháp lý 13 Pháp luật kinh tế C.KẾT LUẬN Qua tiểu luận ta thể thấy Luật Doanh nghiệp 2014 có kế thừa phát huy kết đạt Luật Doanh nghiệp 1999 2005 đồng thời khắc phục điểm hạn chế, bất cập quy định hành thể chế hóa vấn đề phát sinh từ thực tiễn Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung cho công ty cổ phần nói riêng Nhưng bên cạnh ưu điểm quy chế pháp lý vốn công ty cổ phần tính hoàn thiện vốn, trình độ tổ chức hoạt động mang tính xã hội hóa cao cần phải nhìn nhận hạn chế Luật Doanh nghiệp vốn Công ty cổ phần, bối cảnh số lượng Công ty Cổ phần tăng nhanh Vì pháp luật doanh nghiệp nói chung Công ty Cổ phần nói riêng cần phải ngày hoàn thiện để đảm bảo an toàn, chặt chẽ nhanh nhạy mặt pháp lý cho nhà đầu tư đảm bảo lợi ích chung cho toàn xã hội 14 Pháp luật kinh tế 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định về vốn của công ty cổ phần theo luật Doanh nghiệp năm 2014, Quy định về vốn của công ty cổ phần theo luật Doanh nghiệp năm 2014, Quy định về vốn của công ty cổ phần theo luật Doanh nghiệp năm 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay