Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

20 23 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 22:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO- BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH Số: 50/2008/TTLT- BGDĐT- BNV-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008 THÔNG LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1093/VPCP-VX ngày 22 tháng 02 năm 2008 về việc ban hành Thông hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập như sau: I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng a) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật); b) Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm; c) Cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền. 2. Điều kiện áp dụng Đối tượng quy định tại khoản 1 mục này được hưởng tiền lương dạy thêm giờ phải đảm bảo đủ các điều kiện sau: a) Đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có hai chữ số đầu của mã số ngạch là 15). Riêng đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 mục này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo; b) Phải hoàn thành đủ số giờ tiêu chuẩn và các nhiệm vụ công tác khác theo chế độ làm việc của nhà giáo quy định tại các văn bản sau: - Thông liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; - Thông số 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 của Bộ Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định chế độ công tác giáo viên trường phổ thôngThông liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; - Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp; - Thông số 02/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên trường dạy nghề; - Quyết định số 1712/QĐ-BĐH ngày 18 tháng 12 năm 1978 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy đại học. Khi các văn bản nêu trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các quy định đã sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. II. CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC, CÁCH TÍNH VÀ NGUỒN KINH PHÍ 1. Căn cứ và nguyên tắc a) Căn cứ - Tiền VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 19/2017/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 03 tháng năm 2017 THÔNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Căn Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015; Căn Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Lao động - Thương binh Xã hội; Căn Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật An toàn, vệ sinh lao động hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động quan trắc môi trường lao động; Theo đề nghị Cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành Thông quy định chi tiết hướng dẫn thực hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông quy định chi tiết hướng dẫn thi hành việc xác nhận thời gian người lao động làm việc làm công việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; việc huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cập nhật thông tin, sách, pháp luật, khoa học, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; quản lý, triển khai hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; hỗ trợ huấn luyện cho người lao động khu vực hợp đồng lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn, vệ sinh lao động Điều Đối tượng áp dụng Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định Điều Luật An toàn, vệ sinh lao động Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Đơn vị nghiệp công lập, doanh nghiệp tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều Xác định thời gian làm việc thời gian làm công việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Đối với người cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang có tổng thời gian làm việc làm công việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động vào xác nhận quan cuối quản lý hồ sơ, lý lịch người đề nghị xác nhận Đối với người có thời gian làm việc làm công việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đơn vị nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức khác vào xác nhận đơn vị mà người làm việc, kèm theo hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh Đối với người có thời gian làm việc nhiều quan, tổ chức, doanh nghiệp có tổng thời gian làm việc làm công việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động vào xác nhận đơn vị mà người có thời gian làm việc, kèm theo loại hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo quy định gồm: Lý lịch cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, hợp đồng tập sự, hợp đồng thử việc, sổ Bảo hiểm xã hội giấy tờ hợp pháp khác để chứng minh Chương II HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CHO NGƯỜI HUẤN LUYỆN VÀ TẬP HUẤN CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG Điều Tiêu chuẩn người huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Người huấn luyện đáp ứng tiêu chuẩn sau: a) Bảo đảm tiêu chuẩn người huấn luyện theo quy định Điều 22, Nghị định số 44/2016/NĐCP; b) Có 10 năm làm công việc xây dựng sách, pháp luật, quản lý, tra, kiểm tra, nghiên cứu, đào tạo an toàn, vệ sinh lao động có 10 năm làm công việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đơn vị nghiệp, doanh nghiệp Điều Tổ chức tham gia hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Tổ chức bảo đảm tiêu chí sau đây: Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện cấp Chứng huấn luyện hiệu lực, Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện Hạng C theo quy định Nghị định số 44/2016/NĐ-CP Có tài liệu huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ theo Chương trình khung huấn luyện ban hành kèm theo Thông VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bảo đảm số lượng người huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nội dung huấn luyện theo Chương trình khung huấn luyện ban hành kèm theo Thông Điều Nội dung huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Trường hợp người huấn luyện thực huấn luyện cho Tổ chức huấn luyện đủ điều kiện hoạt động doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện: a) Nội dung huấn luyện nghiệp vụ an toàn, vệ sinh lao động gồm: Chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; phương pháp phân tích, đánh giá kiểm soát rủi ro an toàn, vệ sinh lao động xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn sản xuất, kinh doanh; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; nghiệp vụ công tác kiểm định, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động b) Nội dung huấn luyện kỹ cho người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động gồm: Kỹ biên soạn giảng; kỹ thuyết trình; kỹ vấn, hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền an toàn, vệ sinh lao động; kỹ tổ chức khóa huấn luyện; kỹ sử dụng loại phương tiện ...BỘ NỘI VỤ Số: 80/2005/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2005 THÔNG Hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 204/2004/NĐ-CP); sau khi trao đổi ý kiến với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng hoặc cử nhân cao đẳng (sau đây gọi chung là cao đẳng) phù hợp với chuyên môn đang làm như sau: I- PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 1- Phạm vi và đối tượng áp dụng: a) Những người đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng của các trường đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạchcông chức, viên chức hoặc được giao giữ một công vụ hoặc một nhiệm vụ thường xuyên phù hợp với chuyên ngành đã được đào tạo làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. b) Cán bộ, công chức, viên chức (gồm cả công chức cấp xã) thuộc biên chế trả lương của các cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng đang làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chuyên ngành đã được đào tạo, đang xếp lương theo Nghị định số 204/2004 ở ngạch chuyên viên và tương đương thuộc công chức, viên chức loại A1 (sau đây viết tắt là loại A1) hoặc ở ngạch cán sự và tương đương thuộc công chức, viên chức loại B (sau đây viết tắt là loại B). Các đối tượng thuộc phạm vi áp dụng nêu trên sau đây gọi chung là cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm. 2- Đối tượng không áp dụng. a) Cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên hoặc xếp lương theo thang lương, bảng lương công nhân, viên chức trong các công ty Nhà nước. b) Cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng không phù hợp với chuyên môn đang làm. II- CHUYỂN XẾP LƯƠNG Cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳngphù hợp với chuyên môn đang làm thuộc đối tượng áp dụng của Thông này được chuyển xếp lương vào công chức, viên chức loại A0 (sau đây viết tắt là loại A0) của các bảng lương (bảng 2 vả bảng 3) banhành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP như sau: 1- Trường hợp được tuyển dụng vào ngạch công chức, viên chức có yêu cầu chuẩn là trình độ cao đẳng thì trong thời gian tập sự hoặc thử việc đượchưởng lương tập sự, thử việc tính trên cơ sở mức lương bậc 1 của loại A0; hết thời gian tập sự hoặc thử việc được bổ nhiệm vào ngạch thì xếp vào bậc 1 của loại A0, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch. 2- Trường hợp đang xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ở loại A1 (yêu cầu chuẩn là trình độ đại học) thì chuyển xếp lương vào loại A0 như sau: a) Nếu chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở loại A1 thì chuyển ngang bậc lương đang xếp ở loại A1 vào bậc lương tương ứng ở loại A0; thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở loại A0 được tính kể từ ngày xếp bậc lương đang hưởng ở loại A1. Đồng thời kể từ ngày được hưởng lương ở loại A0 được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương đang hưởng ở loại A1; hệ số chênh lệch bảo lưu này giảm tương ứng khi cán bộ, công chức, viên chức được nâng bậc lương hoặc được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở loại A0. Ví dụ 1: Bà Vũ Thị H có trình độ cao đẳng kế toán, đã xếp bậc 9 BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ ——— Số: 15/2001/TT-BTCCBCP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ———————————— Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2001 THÔNG Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp Thi hành Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi tắt là Nghị định 68/2000/NĐ-CP). Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện như sau: I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG: 1. Cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, bao gồm: 1.1. Cơ quan hành chính Nhà nước ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 1.2. Các cơ quan, tổ chức khác sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước cấp quyết định việc áp dụng các quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức mình như Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Toà án nhân dân các cấp; 1.3. Cơ quan đại diện nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài gồm: cơ quan đại diện ngoại giao, phái đoàn đại diện thường trực tại tổ chức quốc tế liên Chính phủ và cơ quan lãnh sự; 1.4. Các đơn vị sự nghiệp hoạt động bằng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp. 2. Công việc khác nói tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được hiểu là các công việc như: nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, 3. Cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ ký hợp đồng để làm những công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được điều chỉnh theo Bộ luật Lao động, Luật Dân sự và không thuộc chỉ tiêu biên chế, quỹ tiền lương của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 4. Những người đã ký hợp đồng lao động trước khi có Nghị định số 25/CP, sau đó vẫn tiếp tục ký hợp đồng lao động và những người ký hợp đồng lao động dài hạn sau khi có Nghị định số 25/CP để làm các công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đến nay có đủ điều kiện quy định tại Thông này thì tiếp tục thực hiện ký hợp đồng lao động, trừ trường hợp nói tại điểm 5 phần I của Thông này. 5. Không thực hiện chế độ hợp đồng đối với những người: 5.1. Làm bảo vệ ở các cơ quan Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; những người trực tiếp được giao công tác bảo vệ Kho bạc, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan; 5.2. Lái xe cho các chức danh quy định tại Điều 5, Điều 6 Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 1 0 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ; 5.3. Lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nuớc; 5.4. Những người đang làm công việc nói tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP nhưng đã được tuyển dụng vào biên chế trước ngày Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ có hiệu lực; 6. Những người đang làm các công việc quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã được tuyển dụng kể từ ngày Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ có hiệu lực cũng chuyển sang thực hiện chế độ hợp đồng theo hướng dẫn của Thông này. II- KÝ KẾT, THỰC HIỆN, THAY ĐỔI, CHẤM DỨT, THANH LÝ HỢP ĐỒNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHI HỢP ĐỒNG CÁC CÔNG VIỆC NÓI TẠI ĐIỀU 1 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP: 1. Một số loại công việc theo quy định tại Điều 1 của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ trong các cơ quan nói tại điểm 4 phần I của Thông này, được thực hiện thông qua ký kết một trong các hình thức BỘ Y TẾ -Số: 01/2013/TT-BYT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013 THÔNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Căn Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Theo đề nghị Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông Hướng dẫn thực quản lý chất lượng xét nghiệm sở khám bệnh, chữa bệnh Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông hướng dẫn nội dung trách nhiệm thực việc quản lý chất lượng xét nghiệm sở khám bệnh, chữa bệnh có phòng xét nghiệm Điều Giải thích từ ngữ Trong Thông này, từ ngữ hiểu sau: Phòng xét nghiệm khoa, phòng đơn vị xét nghiệm sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận mẫu xét nghiệm lấy từ người nguồn liên quan khác để thực xét nghiệm, cung cấp thông tin trực tiếp phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học đào tạo Quản lý chất lượng xét nghiệm hoạt động phối hợp để định hướng kiểm soát phòng xét nghiệm chất lượng xét nghiệm, bao gồm lập kế hoạch, kiểm soát, bảo đảm cải tiến chất lượng xét nghiệm Đánh giá chất lượng xét nghiệm nội hoạt động tự kiểm tra đánh giá chất lượng xét nghiệm có tổ chức, kế hoạch phòng xét nghiệm với mục đích xem xét lãnh đạo nhằm đánh giá chất lượng thực xét nghiệm, tìm vấn đề không phù hợp để đề biện pháp phòng ngừa, khắc phục cải tiến Quy trình thực hành chuẩn (SOP) xét nghiệm tập hợp hướng dẫn chi tiết có tính bắt buộc để thực bước quy trình Chương trình nội kiểm hệ thống kiểm tra chất lượng nội phòng xét nghiệm nhằm theo dõi giám sát khía cạnh trình thực xét nghiệm phòng xét nghiệm, bảo đảm kết xét nghiệm có đủ độ tin cậy trước trả cho khách hàng đưa biện pháp khắc phục kịp thời có sai sót; nhằm mục đích đánh giá hệ thống phòng xét nghiệm (phương pháp đo lường, thuốc thử hóa chất, trang thiết bị, trình độ tay nghề kỹ thuật viên) Chương trình ngoại kiểm kiểm soát chất lượng, đối chiếu so sánh kết xét nghiệm phòng xét nghiệm với kết xét nghiệm nhiều phòng xét nghiệm khác mẫu, so sánh với kết phòng xét nghiệm tham chiếu nước quốc tế nhằm không ngừng nâng cao chất lượng xét nghiệm góp phần cung cấp chứng công nhận phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn quốc tế Quy trình trước xét nghiệm bước từ nhận yêu cầu xét nghiệm kết thúc bắt đầu thực quy trình xét nghiệm, bao gồm bước chuẩn bị người bệnh, định xét nghiệm, thu thập mẫu lấy mẫu xét nghiệm ban đầu, lưu trữ bảo quản vận chuyển mẫu đến phòng xét nghiệm Quy trình xét nghiệm bước phân tích mẫu xét nghiệm 9 Quy trình sau xét nghiệm bước quy trình xét nghiệm kết thúc, bao gồm kiểm tra hệ thống, ghi nhận giải thích kết xét nghiệm, định công bố kết xét nghiệm, lưu trữ kết mẫu phân tích 10 Khách hàng tổ chức hay cá nhân nhận kết xét nghiệm hay dịch vụ phòng xét nghiệm, khách hàng sở khám bệnh, chữa bệnh Chương II NỘI DUNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Điều Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phòng xét nghiệm thực việc xét nghiệm mẫu xét nghiệm; phối hợp thực công việc, kế hoạch với trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Bộ Y tế định, cho phép thành lập hoạt động để bảo đảm chất lượng xét nghiệm phòng xét nghiệm sở khám bệnh, chữa bệnh Phòng xét nghiệm tham chiếu phòng xét nghiệm thuộc sở khám bệnh chữa bệnh phòng xét nghiệm khác Bộ Y tế định công nhận, có trách nhiệm thực xét nghiệm tham chiếu cung cấp kết xét nghiệm tham chiếu theo yêu cầu Bộ Y tế, Sở Y tế, theo đề nghị trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm công tác kiểm chuẩn quy mô nhiệm vụ lực phòng xét nghiệm tham chiếu Trong thời gian giữ vai trò phòng xét nghiệm tham chiếu, phòng xét nghiệm chịu giám sát chất lượng Bộ Y tế trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Định kỳ ba năm lần, Bộ Y tế đánh giá công nhận lại phòng xét nghiệm tham chiếu Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm có vai trò đơn vị thực hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm bảo đảm chất lượng xét nghiệm phòng xét nghiệm thuộc sở khám bệnh, chữa bệnh (gồm phòng xét Mục lục LỜI MỞ ĐẦU CƠ SỞ LÍ LUẬN .1 1.1 Cơ sở pháp lí 1.1.1 Bộ luật lao động 1.1.2 Luật An toàn, vệ sinh lao động 1.1.3 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Bộ luật lao động thời làm việc, thời nghỉ ngơi ATVSLĐ 1.1.4 Thông số 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định công tác huấn luyện ATVSLĐ 1.2 Các khái niệm 1.3 Mục đích công tác huấn luyện 1.4 Nội dung công tác huấn luyện 1.4.1 Đối tượng huấn luyện 1.4.2 Thời gian huấn luyện 1.4.3 Nội dung huấn luyện 1.4.4 Tiêu chuẩn giảng viên huấn luyện 1.4.5 Yêu cầu điều kiện sở vật chất 1.5 Sự cần thiết công tác huấn luyện THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH HIỆN NAY 2.1 Giới thiệu chung huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 2.2 Thực trạng công tác huấn luyện ATVSLĐ 2.2.1 Tình hình tai nạn lao động 2.2.2 Thực trạng công tác huấn luyện ATVSLĐ 2.3 Nguyên nhân 2.4 Ví dụ minh họa 2.5 Nhận xét KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT PHỤ LỤC KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lời mở đầu Như biết, lao động hoạt động quan trọng tạo cải vật chất giá trị tinh thần cho xã hội Lao động có suất, chất lượng, hiệu nhân tố định cho phát triển kinh tế xã hội điều tách rời môi trường lao động an toàn.Tại Việt Nam, Đảng Nhà nước ta xác định công tác ATVSLĐ hoạt động quan trọng Chăm lo cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo yêu cầu an toàn - vệ sinh lao động nhiệm vụ trọng yếu để đẩy mạnh sản xuất, tăng suất lao động xã hội Huyện Hương Sơn huyện trung du, miền núi nằm phía tây bắc tỉnh Hà Trong năm gần đây, kinh tế huyện có bước tiến vượt bậc với nhiều doanh nghiệp, sở sản xuất dựng lên Mặc dù công tác huấn luyện ATVSLĐ quan tâm cải thiện đem lại hiệu rõ rệt bên cạnh đó, tồn nhiều thiếu sót gây vụ tai bệnh nghề nghiệp Điều làm tổn thất đến người lao động, doanh nghiệp kinh tế Để làm rõ thực trạng công tác huấn luyện ATVSLĐ địa bàn huyện Hương Sơn,tỉnh Hà Tĩnh từ đưa số biện pháp nhằm nâng cao công tác huấn luyện an toàn vệ sinh, lao động ngành xây dựng, em xin chọn đề tài “ Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động địa bàn huyện Hương Sơn, Tỉnh hà Tĩnh ’’ Trong trình làm dù cố gắng tránh khỏi thiếu sót sai lầm Mong cô có ý kiến chỉnh sửa giúp em để có giải pháp hoàn hảo hơn, góp phần cho tiểu luận hay Em xin chân thành cám ơn cô! CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Cơ sở pháp lí 1.1.1 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng năm 2012 Điều 139 Người làm công tác ATVSLĐ Điều 150: Huấn luyện ATVSLĐ Luật ATVSLĐ số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng năm 2015 Điều 14: Huấn luyện ATVSLĐ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết số điều Bộ luật lao động thời làm việc, thời nghỉ ngơi ATVSLĐ Thông quy định công tác huấn luyện ATVSLĐ số 27/2013/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 18 tháng 10 năm 2013 Điều 18 Trách nhiệm Cục An toàn lao động Điều 19 Trách nhiệm Sở Lao động – Thương binh Xã hội Điều 20 Trách nhiệm Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện Điều 21 Trách nhiệm sở 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 Các khái niệm An toàn lao động giải pháp phòng, chống tác động yếu tố nguy hiểm nhằm bảo đảm không xảy thương tật, tử vong người trình lao động Vệ sinh lao động giải pháp phòng, chống tác động yếu tố có hại gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe cho người trình lao động Yếu tố nguy hiểm yếu tố gây an toàn, làm tổn thương gây tử vong cho người trình lao động Yếu tố có hại yếu tố gây bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe người trình lao động Tai nạn lao động tai nạn gây tổn thương cho phận, chức thể gây tử vong cho người lao động, xảy trình lao động, gắn liền với việc thực công việc, nhiệm vụ lao động Bệnh nghề nghiệp bệnh phát sinh điều kiện lao động có hại nghề nghiệp tác động người lao động Huấn luyện ATVSLĐ nội dung bắt buộc công tác bảo hộ lao động nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện kỹ năng, giúp người sử dụng lao động chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch, biện pháp ATVSLĐ người lao động biết cách thực hành ATVSLĐ, xử lý tình trình sản xuất 1.3 Mục đích công tác huấn luyện Đảm bảo cho người lao động nắm kiến thứcan ... 6 An toàn, vệ sinh lao động sản xuất, lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị điện 1 An toàn, vệ sinh lao động hoạt động hóa chất 1 An toàn, vệ sinh lao động hoạt động xây dựng 1 An toàn, vệ sinh. .. việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đơn vị nghiệp, doanh nghiệp Điều Tổ chức tham gia hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. .. học an toàn, vệ sinh lao động số lĩnh vực xây dựng pháp luật, an toàn, vệ sinh lao động sản xuất, lắp đặt, vận hành, sửa chữa thiết bị điện, an toàn, vệ sinh lao động hoạt động hóa chất, an toàn,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay