Tổng hợp điểm mới của Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017

2 77 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 22:04

nghiên cứu - trao đổi điểm Bộ luật hình năm 1999 hình phạt Bổ sung Đào Lệ Thu * H ình phạt bổ sung phận cấu thành hệ thống hình phạt luật hình Việt Nam Khác với hình phạt chính, hình phạt bổ sung không đợc tuyên độc lập mà tuyên kèm theo hình phạt tội phạm Tuy nhiên, điều không làm cho hình phạt bổ sung vai trò quan trọng Hiệu tối đa việc áp dụng hình phạt nhiều trờng hợp đạt đợc có hỗ trợ hình phạt bổ sung Hình phạt bổ sung vừa có tác dụng tiếp tục cải tạo, giáo dục ngời phạm tội sau họ đ chấp hành xong hình phạt vừa phát huy tính tích cực việc loại trừ môi trờng, điều kiện phạm tội lại ngời bị kết án Để phát huy đợc vai trò thực mình, hình phạt bổ sung cần phải đợc quy định cách hợp lí, đa dạng với điều kiện áp dụng chặt chẽ, xác Chỉ đó, hình phạt bổ sung giúp cho quan xét xử lựa chọn đợc biện pháp xử lí thích hợp hiệu hành vi nh nhân thân ngời phạm tội Trong BLHS năm 1999, hình phạt bổ sung đợc quy định hai phần: Phần chung Phần tội phạm Phần chung có điều luật quy định nhóm loại hình phạt bổ sung (khoản Điều 28), nội dung điều kiện áp dụng loại (các điều 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40) Phần tội phạm quy định hình phạt bổ sung áp dụng tội phạm cụ thể điều luật quy định tội phạm 48 - Tạp chí luật học Qua quy định hình phạt bổ sung BLHS năm 1999, thấy lên số điểm sau: Nhóm hình phạt bổ sung đ đợc đa dạng hóa thêm loại hình phạt mới, hình phạt trục xuất Điều 32 BLHS năm 1999 quy định: "Trục xuất buộc ngời nớc bị kết án phải rời khỏi l nh thổ nớc Cộng hòa x hội chủ nghĩa Việt Nam" Trục xuất đợc tòa án áp dụng hình phạt hình phạt bổ sung trờng hợp cụ thể Quy định cho thấy trục xuất loại hình phạt có đối tợng bị áp dụng ngời nớc phạm tội bị kết án theo luật hình Việt Nam có nội dung pháp lí buộc ngời bị kết án phải rời khỏi l nh thổ nớc Cộng hòa x hội chủ nghĩa Việt Nam Bổ sung hình phạt trục xuất việc làm cần thiết nhằm phục vụ sách mở rộng giao lu hợp tác quốc tế Nhà nớc ta Thời gian gần với mục đích khác số lợng ngời nớc vào Việt Nam ngày lớn, có gia tăng lợng ngời nớc phạm tội Việt Nam Việc quy định hình phạt trục xuất vào hệ thống hình phạt luật hình Việt Nam rõ ràng có ý nghĩa lớn việc mở rộng khả lựa chọn hình phạt thích hợp để áp dụng ngời nớc Tuy nhiên, vài ý * Giảng viên Khoa t pháp Trờng đại học luật Hà Nội nghiên cứu - trao đổi kiến trao đổi xung quanh hình phạt Thứ nhất, quy định Điều 32 chung chung, cha xác định cụ thể điều kiện áp dụng loại hình phạt (nh áp dụng loại tội (tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nghiêm trọng, nghiêm trọng hay tội phạm nghiêm trọng) nhóm tội (các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự ngời hay tội xâm phạm sở hữu ) Nếu không, hiểu ngời nớc phạm tội bị kết án theo luật hình Việt Nam bị áp dụng hình phạt có điểm cần lu ý hình phạt trục xuất không đợc quy định Phần tội phạm nh hình phạt khác; Thứ hai, với t cách hình phạt bổ sung, trục xuất đợc quy định Điều 32 đ không đợc nhà làm luật xác định rõ có khả tuyên kèm theo hình phạt Theo điều gây khó khăn cho hoạt động định hình phạt Liệu hình phạt trục xuất tuyên kèm theo hình phạt tù có thời hạn hay đợc tuyên kèm hình phạt khác nh cảnh cáo, phạt tiền (dĩ nhiên cần loại trừ trờng hợp hình phạt đợc tuyên tử hình tù chung thân) Theo chúng tôi, việc quy định điều kiện áp dụng loại hình phạt phải vừa bảo đảm tính nghiêm khắc luật hình lại vừa phải phù hợp với sách đối ngoại Nhà nớc cộng hòa x hội chủ nghĩa Việt Nam Quy định hình phạt bổ sung "cấm đảm nhiệm chức vụ, làm nghề công việc định" (Điều 28 BLHS năm 1985) đ có thay đổi định mặt ngôn từ với tên gọi "cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định" (Điều 36 BLHS năm 1999) Theo chúng tôi, thay đổi có ý nghĩa: Thứ nhất, tránh hiểu sai số lợng chức vụ, nghề công việc bị cấm qua việc cắt bỏ từ "những"; Thứ hai, gọi tên hình phạt theo ngôn ngữ xác tiếng Việt, ví dụ: Thay tên gọi "cấm làm nghề" tên gọi "cấm hành nghề" Đây Một số điểm bật Bộ luật Hình sửa đổi 2017 Ngày 20/6/2017, kỳ họp thứ Quốc hội Khóa XIV thông qua Luật số 12/2017/QH14 việc sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Hình 2015 (sau gọi gọn Bộ luật Hình sửa đổi 2017) Trong đó, Bộ luật Hình sửa đổi 2017 có số điểm bật sau: - Người không tố giác người bào chữa chịu trách nhiệm hình tội không tố giác tội phạm, trừ trường hợp sau đây: + Các tội quy định Chương XIII (các tội xâm phạm an ninh quốc gia); + Tội khác tội phạm đặc biệt nghiêm trọng người mà bào chữa chuẩn bị, thực thực mà người bào chữa biết rõ thực việc bào chữa - Bổ sung Điều 217a quy định Tội vi phạm quy định kinh doanh theo phương thức đa cấp - Bãi bỏ Điều 292 quy định Tội cung cấp dịch vụ trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông Ngoài quy định thêm: Các tội mà Luật phải tố giác thân chủ từ 01/01/2018 Phạt đến 100 triệu đồng xúi người 18 tuổi sống sa đọa Từ 2018, tù đến 03 năm sa thải NLĐ lý kết hôn, mang thai Từ ngày 01/01/2018, không giao cấu phạm tội hiếp dâm Năm 2018, không đóng BHXH cho người lao động tù đến 07 năm Nộp lại 3/4 tài sản tham ô, hối lộ miễn án tử hình Chính thức mở rộng phạm vi chịu TNHS pháp nhân thương mại Quy định Tội hiếp dâm có hiệu lực từ 01/01/2018 Bộ luật Hình sửa đổi 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 MỤC LỤC PHẦN THỨ NHẤT: QUY ĐỊNH CHUNG 18 Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 18 Điều Phạm vi điều chỉnh 18 Điều Công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm quyền dân 18 Điều Các nguyên tắc pháp luật dân 18 Điều Áp dụng Bộ luật dân 18 Điều Áp dụng tập quán 19 Điều Áp dụng tương tự pháp luật 19 Điều Chính sách Nhà nước quan hệ dân 19 Chương II: XÁC LẬP, THỰC HIỆN VÀ BẢO VỆ QUYỀN DÂN SỰ 19 Điều Căn xác lập quyền dân 19 Điều Thực quyền dân 19 Điều 10 Giới hạn việc thực quyền dân 19 Điều 11 Các phương thức bảo vệ quyền dân 20 Điều 12 Tự bảo vệ quyền dân 20 Điều 13 Bồi thường thiệt hại 20 Điều 14 Bảo vệ quyền dân thông qua quan có thẩm quyền 20 Điều 15 Hủy định cá biệt trái pháp luật quan, tổ chức, người có thẩm quyền 20 Chương III: CÁ NHÂN 20 Mục NĂNG LỰC PHÁP LUẬT DÂN SỰ, NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN 20 Điều 16 Năng lực pháp luật dân cá nhân 20 Điều 17 Nội dung lực pháp luật dân cá nhân 21 Điều 18 Không hạn chế lực pháp luật dân cá nhân 21 Điều 19 Năng lực hành vi dân cá nhân 21 Điều 20 Người thành niên 21 Điều 21 Người chưa thành niên 21 Điều 22 Mất lực hành vi dân 21 Điều 23 Người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 21 Điều 24 Hạn chế lực hành vi dân 22 Mục QUYỀN NHÂN THÂN 22 Điều 25 Quyền nhân thân 22 Điều 26 Quyền có họ, tên 22 Điều 27 Quyền thay đổi họ 23 Điều 28 Quyền thay đổi tên 23 Điều 29 Quyền xác định, xác định lại dân tộc 23 Điều 30 Quyền khai sinh, khai tử 24 Điều 31 Quyền quốc tịch 24 Điều 32 Quyền cá nhân hình ảnh 24 Điều 33 Quyền sống, quyền bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, thân thể 25 Điều 34 Quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín 25 Điều 35 Quyền hiến, nhận mô, phận thể người hiến, lấy xác 25 Điều 36 Quyền xác định lại giới tính 26 Điều 37 Chuyển đổi giới tính 26 Điều 38 Quyền đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình 26 Điều 39 Quyền nhân thân hôn nhân gia đình 26 Mục NƠI CƯ TRÚ 26 Điều 40 Nơi cư trú cá nhân 26 Điều 41 Nơi cư trú người chưa thành niên 27 Điều 42 Nơi cư trú người giám hộ 27 Điều 43 Nơi cư trú vợ, chồng 27 Điều 44 Nơi cư trú quân nhân 27 Điều 45 Nơi cư trú người làm nghề lưu động 27 Mục GIÁM HỘ 27 Điều 46 Giám hộ 27 Điều 47 Người giám hộ 27 Điều 48 Người giám hộ 28 Điều 49 Điều kiện cá nhân làm người giám hộ 28 Điều 50 Điều kiện pháp nhân làm người giám hộ 28 Điều 51 Giám sát việc giám hộ 28 Điều 52 Người giám hộ đương nhiên người chưa thành niên 29 Điều 53 Người giám hộ đương nhiên người lực hành vi dân 29 Điều 54 Cử, định người giám hộ 29 Điều 55 Nghĩa vụ người giám hộ người giám hộ chưa đủ mười lăm tuổi 30 Điều 56 Nghĩa vụ người giám hộ người giám hộ từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi 30 Điều 57 Nghĩa vụ người giám hộ người giám hộ lực hành vi dân sự, người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi 30 Điều 58 Quyền người giám hộ 30 Điều 59 Quản lý tài sản người giám hộ 30 Điều 60 Thay đổi người giám hộ 31 Điều 61 Chuyển giao giám hộ 31 Điều 62 Chấm dứt việc giám hộ 31 Điều 63 Hậu chấm dứt việc giám hộ 31 Mục THÔNG BÁO TÌM KIẾM NGƯỜI VẮNG MẶT TẠI NƠI CƯ TRÚ, TUYÊN BỐ MẤT TÍCH, TUYÊN BỐ CHẾT 32 Điều 64 Yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt nơi cư trú quản lý tài sản người 32 Điều 65 Quản lý tài sản người vắng mặt nơi cư trú 32 Điều 66 Nghĩa vụ người quản lý tài Bộ luật Dân (BLDS) đạo luật quan trọng quốc gia, có tác động việc điều chỉnh mối quan hệ xã hội, công dân, gia đình, quan, tổ chức Bộ luật Dân 2015 Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua Ngày 24/11/2015, Bộ luật Dân 2015 thông qua với 86.84% tổng số phiếu tán thành, gồm phần, 27 chương 689 Điều với nhiều chế định mới, tiến bộ, thể cách đầy đủ với tính chất luật chung định hướng cho việc xây dựng văn pháp luật điều chỉnh quan hệ dân đặc thù, xử lý bất cập luật hành, giải vướng mắc thực tiễn sống Bộ luật Dân 2015 thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2017 Để giúp bạn đọc tìm hiểu chi tiết Bộ luật Dân 2015, đánh giá toàn diện đổi Bộ luật Dân 2015 so với Bộ luật Dân 2005 Sau đây, xin giới thiệu tổng hợp toàn điểm Bộ luật Dân 2015 sau: Cấu trúc của Bộ luật Dân 2015 sau: Phần thứ nhất: Quy định chung Chương I: Những quy định chung Chương II: Xác lập, thực bảo vệ quyền dân Chương III: Cá nhân Chương IV: Pháp nhân Chương V: Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quan nhà nước trung ương địa phương quan hệ dân Chương VI: Hộ gia đình, tổ hợp tác tổ chức khác tư cách pháp nhân quan hệ dân Chương VII: Tài sản Chương VIII: Giao dịch dân Chương IX: Đại diện Chương X: Thời hạn thời hiệu Phần thứ hai: Quyền sở hữu quyền khác tài sản Chương XI: Quy định chung Chương XII: Chiếm hữu Chương XIII: Quyền sở hữu Chương XII: Chiếm hữu Chương XIII: Quyền sở hữu Chương XIV: Quyền khác tài sản Phần thứ ba: Nghĩa vụ hợp đồng Chương XV: Quy định chung Chương XVI: Một số hợp đồng thông dụng Chương XVII: Hứa thưởng thi có giải Chương XVIII: Thực công việc ủy quyền Chương XIX: Nghĩa vụ hoàn trả chiếm hữu, sử dụng tài sản, lợi tài sản pháp luật Chương XX: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại hợp đồng Phần thứ tư: Thừa kế Chương XXI: Quy định chung Chương XXII: Thừa kế theo di chúc Chương XXIII: Thừa kế theo pháp luật Chương XXIV: Thanh toán phân chia di sản Phần thứ năm: Pháp luật áp dụng quan hệ dân có yếu tố nước Chương XXV: Quy định chung Chương XXVI: Pháp luật áp dụng cá nhân, pháp nhân Chương XXVII: Pháp luật áp dụng quan hệ tài sản, quan hệ nhân thân Phần thứ sáu: Điều khoản thi hành Trong viết Toàn điểm này, có sử dụng số từ ngữ viết tắt, sau đây: - CHXHCNVN: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - BLDS: Bộ luật Dân - NLPL: Năng lực pháp luật NLHVDS: Năng lực hành vi dân VPĐD: Văn phòng đại diện QHDS: Quan hệ dân GDDS: Giao dịch dân BĐS: Bất động sản HĐDS: Hợp đồng dân BTTH: Bồi thường thiệt hại PHẦN THỨ NHẤT: QUY ĐỊNH CHUNG Chương I: Những quy định chung BLDS điều chỉnh cá nhân, pháp nhân - Căn Điều Bộ luật Dân 2015 Cụ thể, BLDS 2015 không điều chỉnh địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cách ứng xử chủ thể khác cá nhân, pháp nhân Các quan hệ dân hình thành sở bình đẳng, tự ý chí, độc lập tài sản tự chịu trách nhiệm Khẳng định quyền dân phải tôn trọng, bảo vệ - Căn Điều Bộ luật Dân 2015 Không dừng lại việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cá nhân, tổ chức, lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng trước đây, Bộ luật Dân 2015 nhấn mạnh khẳng định: “Ở nước CHXHCNVN, quyền dân công nhận, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm theo Hiến pháp pháp luật.” Đồng thời, quy định rõ trường hợp hạn chế quyền dân sự: “Quyền dân bị hạn chế theo quy định luật trường hợp cần thiết lý quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng.” Tổng hợp nguyên tắc pháp luật dân thành điều - Căn Điều Điều Bộ luật Dân 2015 Cụ thể, cụm từ “các bên” thành “cá nhân, pháp nhân” Đồng thời, nêu ngắn gọn, súc tích nguyên tắc này: - Nguyên tắc bình đẳng: Mọi cá nhân, pháp nhân bình đẳng, không lấy lý để phân biệt đối xử; pháp luật bảo hộ quyền nhân thân tài sản (Cụm từ “bất kỳ lý nào” bao hàm tất lý có, bao gồm: dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, hoàn cảnh kinh tế, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp ) - Nguyên tắc tự do, tự nguyện cam kết, thoả thuận: Cá nhân, pháp nhân xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sở tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận Mọi cam kết, thỏa thuận không vi phạm điều cấm luật, không trái đạo đức xã hội có hiệu MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 18 SVTH: Chu Đăng Khoa Lớp K713LHV.KT GVHD: Trương Thị Hồng Nhung PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong hệ thống pháp luật nhiều quốc gia, quyền sở hữu ghi nhận quyền người Với ý nghĩa sở cho quan hệ kinh tế, chi phối chế độ kinh tế xã hội, quyền sở hữu pháp luật bảo vệ nhiều phương thức khác Ở nước ta không ngoại lệ, bảo vệ quyền sở hữu chế định quan trọng hệ thống pháp luật quy định cụ thể Bộ luật Dân Việc nghiên cứu vấn đề bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân Việt Nam đóng góp thêm vấn đề lý luận quanh đề tài đánh giá khác biệt biện pháp bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân làm sở cho chủ thể lựa chọn phương thức bảo vệ quyền sở hữu thực tế Ngoài ra, bên cạnh việc kế thừa có sửa đổi quy định quyền sở hữu, BLDS năm 2015 bổ sung chế định quyền khác tài sản với nội hàm quyền chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu chủ thể khác, bao gồm quyền (Quyền bất động sản liền kề; Quyền hưởng dụng Quyền bề mặt) Vì việc bảo vệ quyền khác tài sản nội dung quan trọng, cần phải quan tâm thời gian tới Tuy nhiên, thời gian qua chưa có nhiều công trình nghiên cứu nội dung Do định chọn đề tài “Những điểm BLDS 2015 bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác tài sản” để nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác tài sản vừa hành vi thực tế, vừa sản phẩm trình lập pháp nhằm thiết lập chế đảm bảo thừa nhận thực thi quyền sở hữu đời sống xã hội Do đó, bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác theo quy định pháp luật dân phương thức bảo vệ nhận nhiều quan tâm, nghiên cứu từ nhà làm luật, người giảng dạy nghiên cứu sinh, sinh viên chuyên ngành Luật Năm 2007, Bộ môn Luật dân - Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề “các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu pháp luật dân Việt Nam” với nhiều ý kiến, quan điểm tiếp cận khác giảng viên trường vấn đề quyền sở hữu như: vấn đề kiện đòi lại tài sản động sản đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu tình; vấn đề thực tiễn việc kiện đòi nhà, đất người khác chiếm hữu pháp luật Tòa án nhân dân Bên cạnh đó, nhiều tác giả công bố công trình, viết liên quan đến đề tài bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân “Phương thức bảo vệ quyền sở hữu cá nhân Luật dân Việt Nam”, “Bảo đảm bảo vệ quyền sở hữu tài sản công dân Việt Nam nay” tác giả Hà Thị Mai Hiên SVTH: Chu Đăng Khoa Lớp K713LHV.KT GVHD: Trương Thị Hồng Nhung với nhiều tiểu luận, khóa luận có nội dung xoay quanh vấn đề bảo vệ quyền sở hữu theo pháp luật dân Mỗi công trình nghiên cứu, viết tiếp cận vấn đề bảo vệ quyền sở hữu theo góc độ khác Tuy nhiên, phần lớn công trình tiếp cận theo hướng gắn liền bảo vệ quyền sở hữu với quy định quyền sở hữu theo quy định pháp luật dân sự, phân tích, đánh giá biện pháp bảo vệ quyền sở hữu cụ thể đưa đánh giải pháp hoàn thiện mà chưa có đề tài mang tính tổng quan, khái quát nghiên cứu định bảo vệ quyền sở hữu quyền khác tài sản Bên cạnh đó, BLDS 2015 vừa ban hành có hiệu lực thực tế có nhiều thay đổi nội dung quy định bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác tài sản chưa có nhiều đề tài nghiên cứu Chính vậy, sở nghiên cứu đề tài trước bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác tài sản, quy định BLDS 2015 định tìm hiều quy định hành bảo vệ quyền sở hữu quyền khác tài sản BLDS 2015, so sánh đối chiếu quy định với BLDS 2005 để làm bật lên điểm chế định BLDS 2015 Mục đích ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích làm sáng tỏ sở lý luận quy định pháp luật dân hành quy định chung bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác tài sản Đồng thời, so sánh đối chiếu với quy định BLDS 2005 để làm rõ điểm BLDS 2015 bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác tài sản 3.2 Ý nghĩa Việc nghiên cứu quy định pháp luật dân hành bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác tài sản, nhằm cung cấp kiến thức pháp luật dân hành bảo vệ quyền sở hữu, quyền khác tài sản, từ biết phương thức để bảo vệ quyền sở hữu quyền khác tài sản sảy xâm phạm đến quyền sở hữu quyền khác tài sản thực tế Đề tài giúp cho hiểu quyền sở hữu, quyền sở hữu khác cần ghi nhận, MỤC LỤC MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích ý nghĩa việc nghiên cứu đề tài .2 3.1 Mục đích 3.2 Ý nghĩa Đối tượng phương pháp nghiên cứu .3 4.1 Đối tượng .3 4.2 Phương pháp Phạm vi nghiên cứu Bố cục đề tài B NỘI DUNG CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN RIÊNG .4 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN 1.1.1 Khái niệm tài sản 1.1.2 Khái niệm quyền sở hữu 1.1.3 Các hình thức sở hữu 1.2 SỞ HỮU RIÊNG 1.2.1 Khái niệm đặc điểm 1.2.2 Chủ thể sở hữu riêng 1.2.3 Khách thể sở hữu riêng .6 1.2.4 Nội dung sở hữu riêng CHƯƠNG 2: NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN RIÊNG 2.2 ĐIỂM MỚI VỀ HÌNH THỨC SỞ HỮU TRONG BLDS NĂM 2015 10 2.3 NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 VỀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN RIÊNG .11 C KẾT LUẬN 12 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 14 GVHD: Châu Thị Ngọc Tuyết SVTH: Vương Huy Thắng A PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu thế kỷ 21 vấn đề quyền sở hữu quan trọng, việc ban hành chế định liên quan đến quyền sở hữu vấn đề đặt Để bảo đảm tính bao quát, ổn định, minh bạch, công khai huy động phát huy nguồn lực vật chất quan hệ liên quan đến tài sản, trật tự, an toàn xã hội, Bộ luật dân 2015 (BLDS 2015) bổ sung quy định quyền sở hữu tài sản bất động sản; tài sản vật, tiền, giấy có giá, quyền tài sản đối tượng sở hữu trí tuệ Trong hệ thống pháp luật nhiều quốc gia, quyền sở hữu ghi nhận quyền người Với ý nghĩa sở cho quan hệ kinh tế, chi phối chế độ kinh tế xã hội, quyền sở hữu pháp luật nhiều phương thức khác Tuy nhiên, với tình hình phát triển nay, kinh tế thị trường hội nhập đời sống người dân không ngừng đổi mới, nảy sinh nhiều mối quan hệ kinh tế - xã hội liên quan đến quyền sở hữu tài sản riêng Để tìm hiểu vấn đề quyền sở hữu tài sản riêng, liên hệ với quy định Bộ luật dân 2015 quy định sở hữu tài sản riêng Tôi xin chọn đề tài “Những điểm Bộ luật dân năm 2015 quyền sở hữu tài sản riêng” Tình hình nghiên cứu đề tài Đã có không công trình nghiên cứu Việt Nam vấn đề quyền sở hữu tài sản riêng Tuy nhiên, để tìm hiểu rõ ràng vấn đề này, cần tiếp cận theo phương pháp đánh giá tính khả thi quy định, chế định quyền sở hữu tài sản riêng đề cập thời gian qua Tìm hiểu sơ lí luận sở thực tiễn để nắm rõ tình hình quyền sở hữu tài sản riêng thực tế pháp luật Việt Nam Vì tiếp tục sâu nghiên cứu để làm rõ vấn đề điểm Bộ luật dân năm 2015 quyền sở hữu tài ... sản tham ô, hối lộ miễn án tử hình Chính thức mở rộng phạm vi chịu TNHS pháp nhân thương mại Quy định Tội hiếp dâm có hiệu lực từ 01/01/2018 Bộ luật Hình sửa đổi 2017 có hiệu lực thi hành kể từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp điểm mới của Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, Tổng hợp điểm mới của Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017, Tổng hợp điểm mới của Bộ luật Hình sự sửa đổi 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay