Thông tư 135/2017/TT-BQP quy định về bảo quản vật chứng là chất độc trong quân đội

2 8 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 22:03

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về việc quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh. (Ban hành kèm theo Quyết định số: 22/2009/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Kon Tum) CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Hệ thống thư điện tử của tỉnh Kon Tum: Hệ thống thư điện tử tỉnh Kon Tum thành phần của hệ thống thông tin điện tử tỉnh Kon Tum; thành phần cơ bản của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh được xây dựng từ Chương trình Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2005 (Đề án 112) của tỉnh Kon Tum, công cụ để cán bộ, công chức, viên chức (CBCC) thuộc các cơ quan, đơn vị hành chính trong tỉnh sử dụng để trao đổi thông tin dưới dạng thư điện tử thông qua mạng internet nhằm phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Điều 2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm: Tổ chức quản lý khai thác sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh Kon Tum; chịu trách nhiệm về quản lý kỹ thuật hệ thống thư điện tử và các dịch vụ cơ bản của hệ thống thông tin điện tử của tỉnh Kon Tum. Điều 3. Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng cho tất cả các cơ quan, đơn vị và CBCC tham gia sử dụng và khai thác hệ thống thư điện tử của tỉnh Kon Tum. CHƯƠNG II TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƯ ĐIỆN TỬ Điều 4. Hệ thống thư điện tử của tỉnh được thiết lập và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật của tỉnh, gồm: Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, hệ thống mạng internet của các Sở, Ban, Ngành; của UBND các huyện, thị xã thuộc tỉnh. Hệ thống thư điện tử được đặt tên duy nhất trong tỉnh có dạng: - Hòm thư của đơn vị: Tendonvi@kontum.gov.vn (trong đó: Tendonvi tên của đơn vị được viết tắt). - Hòm thư của CBCC: hovaten.tendonvi@kontum.gov.vn (trong đó: họ và chữ lót viết tắt, tên đơn vị viết tắt). Mọi CBCC, cơ quan, đơn vị khi đăng ký sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh - gọi Danh bạ điện tử của tỉnh. CHƯƠNG III QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị tham gia quản lý hệ thống thư điện tử của tỉnh Kon Tum. 1. Sở Thông tin và Truyền thông: - Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý kỹ thuật hệ thống thư điện tử của tỉnh Kon Tum và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, CBCC khai thác, sử dụng đúng quy trình, đúng mục đích. - Chịu trách nhiệm quản lý Danh bạ điện tử của tỉnh, tạo lập, sửa VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ QUỐC PHÒNG - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lậ BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM * Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 34/2004/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH V/v Ban hành các quy phạm về bảo quản hàng hoá Dự trữ Quốc gia _______________________ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng Hàng hoá ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành các quy phạm về bảo quản hàng hoá Dự trữ Quốc gia, gồm: 1- Quy phạm bảo quản thóc Dự trữ Quốc gia, 2- Quy phạm bảo quản gạo Dự trữ Quốc gia, 3- Quy phạm bảo quản ôtô, xe máy Dự trữ Quốc gia, 4- Quy phạm bảo quản kim loại Dự trữ Quốc gia. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Quyết định này thay thế Quyết định số 03/2000/QĐ-CDTQG ngày 13/01/2000 của Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia về việc ban hành các quy phạm về bảo quản hàng hoá dự trữ Quốc gia. Các quy định khác trái Quyết định này đều bị bãi bỏ. Điều 3: Cục trưởng Cục Dự trữ Quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình 2 có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện và kiểm tra việc thi hành quyết định này ./. * Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP THỨ TRƯỞNG (để báo cáo); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - HĐND,UBND các tỉnh,TP trực thuộc TW; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Các cơ quan TW của các đoàn thể; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Viện kiểm soát nhân dân, toà án nhân dân tối cao; - Cục kiểm tra văn bản (Bộ pháp); Nguyễn Ngọc Tuấn - Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước, Hải quan, Dự trữ quốc gia khu vực các tỉnh, thành phố; - Công báo; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VP, Cục DTQG. 3 QUY PHẠM BẢO QUẢN THÓC DỰ TRỮ QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Quyết định số 34/2004/QĐ-BTC ngày 14/ 4/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) CHƯƠNG 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Quy phạm này được áp dụng cho việc bảo quản thóc dự trữ quốc gia (DTQG) theo phương pháp bảo quản đổ rời hoặc đóng bao, trong điều kiện sản xuất nông nghiệp, phương pháp thu mua, giao nhận, cơ sở vật chất kỹ thuật và các loại hình kho bảo quản hiện tại. Điều 2. Thời gian lưu kho bảo quản thóc theo đặc điểm thời vụ, yêu cầu luân phiên đổi hạt và phương thức bảo quản như sau: - Bảo quản thóc đổ rời: đến 18 tháng; trường hợp cần thiết có thể lưu kho đến 24 tháng. - Bảo quản thóc đóng bao: đến 9 tháng; trong trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian lưu kho đến 12 tháng. Điều 3. Kho bảo quản thóc DTQG phải kho kiên cố, đảm bảo các điều kiện sau: BO GIAO DUC VA DAO TAO CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM BOKHOAHQCVACONGNGM-BOYTE Do c Iap - Ttr do - Hanh phut So: 2612011/ITLT-BGDDT-BKHCN-BYT Ha Nai, ngay 16 thong 6 nam 2011 THONG TU LIEN TICH Htr&ng dan tieu chuan ban ghe hoc sinh truang tieu-hoe, truang trung hoc co, sa , truang trung hoc pho thong Can cu Nghi dinh s6 75/2006/ND-CP ngay 02 thing 8 nAm 2006 cua Chinh phu quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Ludt gido due; Can cu Nghj dinh s6 127/2007/ND-CP ngay 01 thing 8 nam 2007 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cua Ludt Tieu chuan va Quy chuan Icy thuat; Can efr Nghi dinh so 32/2008/ND-CP ngay 19 thing 3 nam 2008 cua Chinh phu quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va ca cau to chuc cua BO Giao due va Dao tao; Can cu Nghi dinh so 28/2008/ND-CP ngay 14 thing 3 nam 2008 cua Chinh phu quy dinh chuc nAng, nhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua.BO Khoa hoc va Cong ngho; Can cu Nghi dinh so 188/2007/ND-CP ngay 27 thing 12 nam 2007 cua Chinh phu quy dinh chuc nangmhiem vu, quyen han va co cau to chuc cua Bo Y te; Lien tich BO Giao due va Dao tao, BO Khoa hoc va Cong nghe va BO Y to huong dan tieu chuan ban ghe hoc Binh truang tieu hoc, twang trung hoc ca so, timing trung hoc pho thong nhu sau: ChuangI QUY DINH CHUNG Dieu 1 . Pharr vi dieu chinh va doi ttrgng ap dung 1. Thong to nay huong dan tieu chuan ban ghe hoc sinh truang tieu hoc, truang trung hoc co so, truang trung hoc pho thong thuoc he thong giao due quoc dan bao gom: kith thude, vat lieu, ket cau, kieu ding, mau sac va bo tri ban ghe trong phong hoc. 2. Thong to nay ap dung doi voi ca so' giao due ph6 thong, co quan, to chuc va ca nhan co lien quan, hoc sinh co chi so nhan trAc binh thuang. Dieu 2. Giai thich tir ngir Trong van ban nay, cac to ngu sau day dirge hieu nhu sau: 1. Chieu cao ghe la khoang each thing dung tir mep tren canh tarot mat ghe den sin. 2. Chieu rong ghe la khoang each giua hai canh ben cua mat ghe. 3. Chieu sau ghe la khoang each tir mat phang tua lung den canh tarot mat 4. Chieu cao-ban la khoang cash thing d4ag:t rnep trey canh^sau mat han• den 5. Chieu sdu Mn la khoang each vuong goc giixa mep tren cua canh truac va canh sau cua mat ban. 6. Chieu rang Mn la khoang each gi&a hai mep ben cua ban. 7. Hieu so chieu cao ban ghe la khoang each thong ding to mat tren cua ban den mat ghe. 8. Hoc sinh co chi so nhan trac binh thudng la hoc sinh co cac so do hinh the nam trong khoang chi so nhan trac theo qui Binh cua Bo Y te. 9. Phong hoc thong thudng la phong duac thiet ke cho muc dich hoc tap eac man-khong doi hai dieu kien dac bit va khong bao gam phong hoc bo man, phong thi nghiem, phong da chirc nang. Chuang II QUY DINH CU THE Dieu 3. Kich thubc ban ghe 1. Quydinh c& so va ma so ban ghe theo nhom chieu cao hoc sinh: Ca so Ma SO- Chieu cao hoc sinh ( cm ) I 1/100-109 T& 100 den 109 ^I II/1 /110 119 Turl 0 den 119 III 111/120 - 129 Tir 120 den 129 IV IV/130 - 144 Tir 130 den 144 V V/145 - 159 Tu 145 den 159 VI VI/160 - 175 Tu 160 den 175 2. Quy dinh kich thubc ca ban cua ban ghe (sai so cho phep cua kich thu6c la ± 0,5cm): C& so Thong so I II III IV V VI - Chieu cad he cm 26 28 30 34 37 41 - Chieu sau g h6 (cm) 26 27• 29 33 36 40 - Chieu rong he (cm) 23 25 27 31 34 36 Chieu cad ban (cm) 45 48 51 57 63 69 - Hieu s6 chieu cao ban a (cm) 19 20 21 23 26 28 r Ca A Thong so I II III IV V VI - Chieu s5u ban (cm) 45 45 45 50 50 50 - Chieu rq^ ng ban + Ban mot chi oi^ 60 60 60 60 60 60 + Ban hai chi n g& 120 120 120 120 120 120 Dieu 4 . Kiiu ding , mau sdc ban ghe 1. Ban ghe dugc thiet kA toi da khong qua hai chi ngoi. 2. Ban va ghe rbi nhau d¢c lop. 3 Ban'phei bo tri cho de do dung hqc t#pphb.hgp van cau true thiet ke. 4. Ghe co the ca t p sau ho c kheng co tua sau phu hqp voi lira tuoi hoc sinh. 5. Cac goc, canh cua ban ghe phai nhan dam bao tham my, an town. 6. Ban ghe sir dung mAu sac dam Ho tinh tham my vi phai phu hqp vii m6i tru6ng hoc tap cua liratuoi hqc sink. Dieu 5. V#t BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 30/2009/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2009 THÔNG Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010”; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông này Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông. Điều 2. Thông này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2009. Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ 1 quản lí cơ sở giáo dục, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông này./. Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Hội đồng Quốc gia Giáo dục; - Ban Tuyên giáo TƯ; - Bộ pháp (Cục KTr VBQPPL); - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Công báo; - Kiểm toán nhà nước; - Website Chính phủ; - Website Bộ; - Như điều 3 (để thực hiện); - Lưu VT, Cục NGCBQLCSGD; Vụ PC. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______________ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ––––––––––––––––––––––––– QUY ĐỊNH Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành kèm theo Thông số 30 /2009 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (sau đây gọi chung giáo viên trung học) bao gồm: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Chuẩn). 2. Quy định này áp dụng đối với giáo viên trung học giảng dạy tại trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học trong hệ thống giáo dục quốc dân. Điều 2. Mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 1. Giúp giáo viên trung học tự đánh giá phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phẩm chất đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 2. Làm cơ sở để đánh giá, BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Số: 13/2010/TT-BTNMT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 28 tháng năm 2010 THÔNG Quy định Giải thưởng Môi trường Việt Nam BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài nguyên Môi trường; Căn Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 Chính phủ ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường; Xét đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUY ĐỊNH Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Thông quy định Giải thưởng Môi trường Việt Nam; quy định tiêu chí, thang điểm, hình thức, trình tự, thủ tục xét thưởng tổ chức trao tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam Điều Đối tượng áp dụng Thông áp dụng tổ chức, cá nhân, cộng đồng nước nước (sau gọi tắt tổ chức, cá nhân) có thành tích xuất sắc nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam Điều Giải thích từ ngữ Một số từ ngữ Thông hiểu sau: Tổ chức: quan hành chính, đơn vị nghiệp, doanh nghiệp, đoàn thể, tổ chức trị - xã hội - nghề nghiệp nước tổ chức nước có cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp lãnh thổ Việt Nam 2 Cá nhân: công dân Việt Nam công dân nước có lực hành vi dân sự, không thời gian bị tạm giam thi hành án theo quy định pháp luật Cộng đồng: nhóm dân cư sinh sống lãnh thổ Việt Nam Điều Hình thức cấu giải thưởng Giải thưởng Môi trường Việt Nam (sau gọi tắt Giải thưởng) hình thức khen thưởng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức, cá nhân cộng đồng Giải thưởng Môi trường Việt Nam giải thưởng thức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường trao tặng cho tổ chức, cá nhân cộng đồng có thành tích xuất sắc nghiệp bảo vệ môi trường Việt Nam Giải thưởng gồm (ba) loại: Giải thưởng cho tổ chức, Giải thưởng cho cá nhân Giải thưởng cho cộng đồng Giải thưởng bao gồm Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Biểu trưng Giải thưởng tiền thưởng Số lượng Giải thưởng lần tổ chức trao không 50 giải cho loại Số lượng giải thưởng cụ thể cho loại Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường định Giải thưởng xét tặng công bố hai năm lần, vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới (ngày 05 tháng 6) Điều Nguyên tắc xét tặng Việc xét tặng giải thưởng phải đảm bảo xác, công khai, công bằng, dân chủ kịp thời sở đánh giá hiệu thành tích lĩnh vực bảo vệ môi trường tổ chức, cá nhân, cộng đồng Giải thưởng ghi nhận tôn vinh thành tích tổ chức, cá nhân, cộng đồng nghiệp bảo vệ môi trường tính đến thời điểm trao Giải thưởng Không xét tặng Giải thưởng cho tổ chức, cá nhân cộng đồng trao tặng Giải thưởng lần trước liền kề Điều Quyền nghĩa vụ tổ chức, cá nhân, cộng đồng trao tặng Tổ chức, cá nhân, cộng đồng đạt Giải thưởng nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, Biểu trưng Giải thưởng tiền thưởng Tổ chức, cá nhân, cộng đồng đạt Giải thưởng phép thông báo, tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng hình thức giới thiệu khác; sử dụng Biểu trưng Giải thưởng sản phẩm, ấn phẩm tổ chức, cá nhân, cộng đồng hưởng chế độ ưu đãi khác theo quy định pháp luật Nghiêm cấm hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn, tặng lại giải thưởng, trừ việc đưa vào phòng truyền thống đơn vị, địa phương, ngành mà tổ chức, cá nhân, cộng đồng trao giải thành viên Chương II LĨNH VỰC VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG Điều Lĩnh vực xét tặng Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam bao gồm: Giáo dục, đào tạo, truyền thông môi trường Nghiên cứu triển khai kết nghiên cứu khoa học, công nghệ vào bảo vệ môi trường Ứng phó, khắc phục cố, giảm thiểu ô nhiễm, phục hồi cải thiện môi trường Quản lý, xử lý chất thải Giải pháp bảo vệ, sử dụng hợp lý phát triển tài nguyên thiên nhiên Bảo tồn đa dạng sinh học an toàn sinh học Ứng phó với biến đổi khí hậu Quản lý Nhà nước bảo vệ môi trường Điều Điều kiện xét tặng Tổ chức, cá nhân cộng đồng đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng phải có điều kiện sau đây: Đối với tổ chức a) Đã hoạt động, sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 135/2017/TT-BQP quy định về bảo quản vật chứng là chất độc trong quân đội, Thông tư 135/2017/TT-BQP quy định về bảo quản vật chứng là chất độc trong quân đội, Thông tư 135/2017/TT-BQP quy định về bảo quản vật chứng là chất độc trong quân đội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay