Quy định về dấu treo và dấu giáp lai

4 21 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 22:03

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ______________Số: 17/2005/QĐ-BKHCNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________ Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm địnhvà giấy chứng nhận kiểm định___________BỘ TRƯỞNGBỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;Căn cứ Nghị định số 54/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học Công nghệ Nghị định số 28/2004/NĐ-CP ngày 16/01/2004 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 54/2003/NĐ-CP;Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về dấu kiểm định, tem kiểm định giấy chứng nhận kiểm định.Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo thay thế Quyết định số 59/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 13/11/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ). Điều 3. Tổng cục Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Toà án nhân dân tối cao;- Viện KSND tối cao;- Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp;- Công báo;- Lưu VT, TĐCKT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG (Đã ký)Bùi Mạnh HảiVNV VN II VN N20 VN HNVNV VN II VN N20 VN HNBỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY ĐỊNHVề dấu kiểm định, tem kiểm địnhvà giấy chứng nhận kiểm định(Ban hành kèm theo Quyết định số: 17/2005/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ)Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Mục đích sử dụng Dấu kiểm định, tem kiểm định (sau đây viết tắt là dấu, tem kiểm định) giấy chứng nhận kiểm định của các tổ chức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng công nhận khả năng kiểm định (sau đây viết tắt là tổ chức kiểm định) để đóng, kẹp, in, ghi khắc, sơn . (đối với dấu) dán (đối với tem) lên phương tiện đo hoặc cấp (đối với giấy chứng nhận) cho phương tiện đo sau khi kiểm định đạt các yêu cầu quy định.Điều 2. Phạm vi áp dụngDấu, tem kiểm định giấy chứng nhận kiểm định của các tổ chức kiểm định có giá trị pháp lý trên toàn quốc.Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định1. Thực hiện việc chế tạo dấu kiểm định, in tem kiểm định giấy chứng nhận kiểm định phục vụ cho hoạt động kiểm định của mình theo đúng mẫu quy định nêu trong Chương II của Quy định này.2. Lập sổ để quản lý việc chế tạo, in ấn sử dụng dấu, tem kiểm định giấy chứng nhận kiểm định. Hàng năm, trước ngày 31/12 phải báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về đo lường Quy định dấu treo dấu giáp lai Dấu treo gì? Dấu giáp lai gì? Quy định dấu treo dấu giáp lai Cách đóng dấu treo cách đóng dấu giáp lai lên loại văn đúng? Cách sử dụng dấu? Con dấu sử dụng quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội quần chúng, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang, quan, tổ chức nước hoạt động Việt Nam (dưới gọi tắt quan, tổ chức) số chức danh nhà nước Con dấu thể vị trí pháp lý khẳng định giá VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Việc đóng dấu lên c VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vc Vc ệvo cDb ậ v ẫ n D tệ ả tậ í ov t v ể m ă o T ậ ệ ả , i ẫ n D tệ u ậệvT vễậvDb ể ả T ov m t ệ D h o ậ t b u h v TT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC MỤC LỤC 1 Danh sách từ viết tắt .3 LỜI MỞ ĐẦU .1 Chương 1: Tổng quan về đấu thầu tuyển chọn tư vấn 2 I. Khái niệm, nguyên tắc vai trò của đấu thầu tuyển chọn tư vấn 2 1 Một số khái niệm .2 2. Nguyên tắc đấu thầu tư vấn 3 3. Vai trò của đấu thầu tư vấn 4 II. Phương thức thực hiện đấu thầu tư vấn .5 III. Hình thức đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn .6 1. Đấu thầu rộng rãi 6 2. Đấu thầu hạn chế 6 3. Chỉ định thầu 6 IV. Phương pháp tuyển chọn tư vấn 6 1. Tuyển chọn công ty tư vấn .7 2. Tuyển chọn chuyên gia tư vấn cá nhân 8 Chương 2: Khác biệt về quy định đấu thầu tuyển chọn tư vấn giữa Việt Nam Ngân hàng thế giới (WB) 9 I. Khái quát chung về hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu thầu tuyển chọn tư vấn của Việt Nam Ngân hàng thế giới (WB) 9 1. Các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn của Việt Nam .9 2. Các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn của WB 9 II. So sánh quy định đấu thầu tuyển chọn tư vấn giữa Việt Nam Ngân hàng thế giới (WB) 11 1. Quy định về lựa chọn phương pháp hình thức đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn 11 NguyÔn ThÞ Quúnh Ng©n KÕ ho¹ch 49B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Quy trình đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn theo phương pháp QCBS 13 3. Quy trình đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn theo phương pháp QBS .25 4. Quy trình đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn từ một nguồn SSS .25 5. Quy trình đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn cá nhân 27 III. Nguyên nhân khác biệt giữa quy định đấu thầu tuyển chọn tư vấn của Việt Nam WB 28 1. Kinh nghiệm hoạt động thực tiễn .28 2. Quan điểm của nhà lãnh đạo 28 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .3 Chương 1: Tổng quan về đấu thầu tuyển chọn tư vấn .4 I. Khái niệm, nguyên tắc vai trò của đấu thầu tuyển chọn tư vấn .4 1. Một số khái niệm .4 2. Nguyên tắc đấu thầu tư vấn .5 3. Vai trò của đấu thầu tư vấn .6 II. Phương thức thực hiện đấu thầu tư vấn 7 III. Hình thức đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn 7 IV. Phương pháp tuyển chọn tư vấn .8 1. Tuyển chọn công ty tư vấn 8 2. Tuyển chọn chuyên gia tư vấn cá nhân .9 Chương 2: Khác biệt về quy định đấu thầu tuyển chọn tư vấn giữa Việt Nam Ngân hàng thế giới (WB) .11 I. Khái quát chung về hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu thầu tuyển chọn tư vấn của Việt Nam Ngân hàng thế giới (WB) 11 1. Các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn của Việt Nam .11 2. Các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn của WB 11 II. So sánh quy định đấu thầu tuyển chọn tư vấn giữa Việt Nam Ngân hàng thế giới (WB) 13 1. Quy định về lựa chọn phương pháp hình thức đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn .13 2. Quy trình đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn theo phương pháp QCBS .15 3. Quy trình đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn theo phương pháp QBS25 5. Quy trình đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn cá nhân .27 NguyÔn ThÞ Quúnh Ng©n KÕ ho¹ch 49B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nguyên nhân khác biệt giữa quy định đấu thầu tuyển chọn tư vấn của Việt Nam WB 28 1. Kinh nghiệm hoạt động thực tiễn 28 2. Quan điểm của nhà lãnh đạo .28 3. Cơ chế quản lý .28 IV. Kinh nghiệm của Ngân hàng thế giới .29 1. Quy định về hình thức đấu thầu 29 2. Quy trình Đấu thầu 29 NguyÔn ThÞ Quúnh Ng©n KÕ ho¹ch 49B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong bất kì nền kinh tế nào, đấu thầu Cần quy định về đấu thầu kiểm toán “Đề nghị kiểm toán bắt buộc đối với tất cả dự án nhóm A, nhóm B tất cả các khoản sử dụng ngân sách nhà nước. Dự luật nên có thêm quy định về đấu thầu kiểm toán. Dù là kiểm toán nhà nước hay doanh nghiệp kiểm toán thì họ đều hoạt động theo pháp luật, bình đẳng, vì vậy việc kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước, các dự án sử dụng ngân sách cần phải được đấu thầu, đơn vị nào thắng thầu sẽ thực hiện kiểm toán” – bà Loan nói. Về đối tượng kiểm toán bắt buộc, đại biểu Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh) phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng dự luật không nên giới hạn chỉ ở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài công ty đại chúng nên mở rộng ra một số đối tượng khác. Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí FTS Accouting phải không? Hãy click vào đây. Đối với việc cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán, nhiều đại biểu đề nghị không nên giao cho Bộ Tài chính như dự thảo luật mà nên giao cho Bộ kế hoạch – đầu tư theo đúng chức năng đã quy định ở Luật doanh nghiệp. Tuy vậy, đối với việc cấp, thu hồi chứng chỉ kiểm toán viên, đa số đại biểu Quốc hội cho rằng xu hướng trên thế giới là giao cho các hiệp hội ngành nghề đảm nhận nhiệm vụ này, nhưng ở ta hiệp hội kiểm toán chưa đủ nhân lực, điều kiện để thực hiện nên tạm thời giao cho Bộ Tài chính. Tuy nhiên, đại biểu Trần Du Lịch (Tp. Hồ Chí Minh) cho rằng đây là một nghề chuyên môn, giống như nghề luật sư, nên chỉ hiệp hội nghề nghiệp mới đảm bảo được chế tài kiểm tra đạo đức. “Nên quy định rõ Bộ Tài chính quản lý chuyên môn đến đâu, hiệp hội kiểm toán kiểm soát chuyên môn đến đâu” – Ông Lịch đề nghị. Nội dung được đại biểu quan tâm nhiều nhất là chất lượng các báo cáo kiểm toán sự trung thực, khách quan của đội ngũ kiểm toán viên. “Kết quả kiểm toán đối với doanh nghiệp phải coi như hàng hóa được dãn nhãn mác. Vì vậy nó phải có độ chính xác cao, trung thực. Luật nên quy định chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, trung thực của kiểm toán viên, tránh móc nối, thông đồng giữa doanh nghiệp người kiểm toán. Cần đưa ra những quy định về cụ thể để xử lý các kiểm toán viên, doanh nghiệp kiểm toán nếu họ sai phạm” – đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) kiến nghị. Đại biểu Cao Sĩ Kiêm (Thái Bình) cũng đề xuất xác định rõ địa vị pháp lý của báo cáo kiểm toán, phân biệt rõ báo cáo kiểm toán với kết quả thanh tra, kiểm tra. BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGÔ THỊ THU HƯƠNG Mã sinh viên: 1101241 TỔNG QUAN MỘT SỐ THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU THUỐC TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2015 TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CÓ LIÊN QUAN TRONG HIỆP ĐỊNH TPP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI – 2016 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI NGÔ THỊ THU HƯƠNG Mã sinh viên: 1101241 TỔNG QUAN MỘT SỐ THAY ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU THUỐC TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2012-2015 TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CÓ LIÊN QUAN TRONG HIỆP ĐỊNH TPP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn : TS Đỗ Xuân Thắng ThS Bùi Văn Đạm Nơi thực : Bộ môn Quản lí kinh tế dược HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận này, trình nghiên cứu thực đề tài, nhận giúp đỡ tận tình thầy, cô giáo, gia đình bạn bè Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: TS Đỗ Xuân Thắng Phó Trưởng Bộ môn Quản lý kinh tế Dược, người thầy hướng dẫn giúp đỡ bước hoàn thành khóa luận Ths Bùi Văn Đạm Trưởng khoa dược, Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương, người cho đóng góp quý báu trình thực khóa luận Tập thể Thầy, cô giáo Bộ môn Quản lý Kinh tế Dược Bộ môn, Phòng, Ban Trường Đại học Dược Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu Trường Gia đình bạn bè chia sẻ, động viên, giúp đỡ vượt qua khó khăn, trở ngại để có thêm tâm, vững vàng suốt thời gian học tập thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 Đấu thầu thuốc Việt Nam 1.1.1 Quy định hoạt động đấu thầu qua giai đoạn 1.1.2 Một số yếu tố liên quan ảnh hưởng đến hoạt động đấu thầu thuốc ……………………………………………………………………7 1.2 Hiệp định TPP 1.2.1 Định nghĩa, mục tiêu 1.2.1.1 Định nghĩa .8 1.2.1.2 Mục tiêu 1.2.2 Nguyên tắc nội dung 1.2.2.1 Nguyên tắc .9 1.2.2.2 Một số quy định TPP có liên quan đến dược phẩm .9 1.2.2.3 Chương 15 “Mua sắm Chính phủ” 13 Chương ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 2.1 Đối tượng nghiên cứu 15 2.2 Tiến hành nghiên cứu 15 2.3 Nội dung nghiên cứu 16 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .18 3.1 Tổng quan số thay đổi quy định đấu thầu thuốc Việt Nam giai đoạn 2012-2015 .18 3.1.1 So sánh Luật đấu thầu số 43/2013 Luật đấu thầu số 61/2005 18 3.1.1.1 Quy định chung mua sắm tập trung 18 3.1.1.2 Hình thức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc 19 3.1.1.3 Phương thức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc 22 3.1.1.4 Chính sách ưu tiên dành cho nhà thầu nước 23 3.1.1.5 Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu 24 3.1.1.6 Việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu qua mạng 26 3.1.2 Tìm hiểu thay đổi Thông tư số 36 so với Thông tư số 01 .27 3.1.2.1 Về phân chia gói thầu 27 3.1.2.2 Về giá gói thầu .29 3.1.2.3 Về xét duyệt trúng thầu 30 3.1.2.4 Một số vấn đề tồn 31 3.1.3 So sánh Thông tư “Hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc sở y tế” 33 3.2 Tìm hiểu số điều khoản chương 15 “Mua sắm Chính phủ” Hiệp định TPP có liên quan đến lĩnh vực dược 36 3.2.1 Phạm vi điều chỉnh .36 3.2.2 Những nguyên tắc chung 37 3.2.3 Các phương pháp mua sắm 37 3.2.4 Quy định riêng dược phẩm chào mở cửa thị trường ………………………………………………………………… 38 3.2.5 Dự kiến tác động đến hoạt động đấu thầu thuốc 43 Chương KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 45 4.1 Một số thay đổi quy định hoạt động đấu thầu thuốc giai đoạn 2012-2015 45 4.2 Tìm hiểu số điều khoản Chương “Mua sắm Chính phủ” Hiệp định TPP 46 4.3 Một số kiến nghị 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT Stt Ký hiệu viết tắt Diễn giải Luật đấu thầu số 61 Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật đấu thầu số 43 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Thông tư số 01 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 Thông tư số 11 Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 Thông tư số 36 Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2013 Thông tư số 37 Thông tư số 37/2013/TT-BYT ngày 11/11/2013 Thông tư số ...3 Việc đóng dấu lên c VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Vc Vc ệvo cDb ậ v ẫ n D tệ ả tậ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định về dấu treo và dấu giáp lai, Quy định về dấu treo và dấu giáp lai, Quy định về dấu treo và dấu giáp lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay