So sánh pháp nhân và thương nhân?

3 11 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 22:02

Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6 Đại học Đà Nẵng - 2008 298 PHÂN TÍCH SO SÁNH NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG ĐIỀU CẤM KỴ TRONG CÁC NGÀY LỄ CỦA PHÁP VIỆT NAM. AN ANALYSIS OF TABOOS OF FESTIVALS IN FRANCE AND THOSE VIETNAM. SVTH: ĐỖ THỊ THỦY - ĐẶNG THỊ THU THẢO Lớp 04CNP03, Khoa Pháp, Trường Đại Học Ngoại Ngữ. GVHD: NGUYỄN THỊ THÚY LOAN Khoa Pháp, Trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng Tóm tắt Cùng với xu thế toàn cầu hóa hiện nay thì nhu cầu giao lưu văn hóa cũng ngày càng phát triển. Các diễn đàn về văn hóa cấp độ khu vực thế giới được tổ chức ngày càng nhiều quy mô. Trước xu hướng ấy, chúng em có ý tưởng nghiên cứu phân tích so sánh nguồn gốc của những kiêng kỵ trong các ngày lễ của Việt Nam Pháp. Hi vọng kết quả nghiên cứu này có thể mang đến cho mọi người những hiểu biết sâu sắc hơn về lễ tết cũng như những kiêng kỵ trong các ngày lễ đó. Summary Along with the current trend of globalization, demands for cultural exchanges are on an increase. Cultural forums at region and international levels are increasing in number and scape. In that context, we have an idea to reseach and compare the origin of taboos in Vietnamese and French festivals. We hope that the reseach will bring about a better insight into these festivals’ taboos. 1. Mở đầu: Như một kết quả tất yếu của sự phát triển nhanh chóng về mặt kinh tế-xã hội, những truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc đang dần bị mai một.Tuy vậy, lễ Tết-được xem như một phần văn hóa của dân tộc thì vẫn giữ được những nét đặc trưng của nó từ xưa đến nay. Nhưng ngày nay rất ít người (đặc biệt là giới trẻ) hiểu rõ các tục lệ, kiêng kỵ trong những ngày lễ, tết của dân tộc. Là những sinh viên năm cuối khoa Pháp văn, đã được học nghiên cứu văn hóa Việt Nam văn hóa Pháp trong trường đại học, chúng em mong muốn tìm hiểu rõ hơn về những phong tục, tập quán, những kiêng kỵ trong những ngày lễ, So sánh pháp nhân thương nhân? Khái niệm pháp nhân thương nhân thường dùng nhiều lĩnh vực thương mại, doanh nghiệp nói riêng dân nói chung Hai khái niệm thường bị nhầm lẫn, đánh đồng chung với Vì vậy, để giúp bạn phân biệt rõ, VnDoc.com hệ thống lại bảng phân biệt sau Tiêu chí Pháp nhân Thương nhân Khái niệm Là tổ chức thành lập theo Bộ luật dân 2015 pháp luật khác có liên quan, có cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản nhân danh tham gia quan hệ pháp luật Là tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh độc lập Tính chất hành vi thực Hành vi thương mại phi thương mại Hành vi thương mại Điều kiện trở thành Được thành lập theo quy định Bộ luật dân 2015 văn pháp luật khác có liên quan Đối với tổ chức: Có quan điều hành Tổ chức, nhiệm - Có hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên - Phải tổ chức kinh tế - Được thành lập cách hợp pháp Đối với cá nhân: vụ, quyền hạn quan điều hành pháp nhân quy định điều lệ pháp nhân định thành lập pháp nhân - Có đăng ký kinh doanh Việc tổ chức quan khác theo định pháp nhân quy định pháp luật khác Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Đặc điểm phân biệt Chịu trách nhiệm độc lập, hữu hạn với tài sản cá nhân Chịu trách nhiệm vô hạn tài sản cá nhân Chủ thể Tổ chức Cá nhân tổ chức Phân loại - Pháp nhân thương mại - Thương nhânnhân - Pháp nhân phi thương mại - Thương nhân tổ hợp tác, hộ gia đình Có thể mang lợi ích Chỉ mang lợi ích cho thương Đối tượng mang lợi - Thương nhân pháp nhân ích cho pháp nhân cho xã hội Ví dụ: công ty dịch vụ công ích nhân Ví dụ: công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phân bón Luật điều chỉnh Bộ luật dân 2015 Luật thương mại 2005 Doanh nghiệp xem pháp nhân/thương nhân - Công ty TNHH - Công ty TNHH - Công ty cổ phần - Công ty cổ phần - Doanh nghiệp Nhà nước - Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty hợp danh - Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp không xem pháp nhân/thương nhân - Công ty hợp danh - Doanh nghiệp tư nhân Không có LUẬT KINH TÕ Câu 1 :So sánh thể nhân pháp nhân: Thể nhân Pháp nhân _ Tư cách thể nhân là đương nhiên vô điều kiện: + Mọi ngườ i đều là thể nhân từ khi sinh ra đến chết. + Một án tử vong (mất tích) nếu sau đó xuất hiện thì tò a án phải phục hồi tất cả quyền cơ bản của ngườ i đó. _ Thể nhân có 3 loại: + Thể nhân có đầy đủ năng lực hà nh vi: phải 18 tuổi trở lên phát triển bình thườ ng, không bò cấm quyền, được quyền tham gia mọi quan hệ pháp luật. + Thể nhân không hay chưa có năng lực hà nh vi: ngườ i mắc bệnh tâm thần, chưa trưởng thà nh, việc hà nh xử thông qua ngườ i thân (đại diện). + Thể nhân có năng lực hà nh vi không an toà n: ngườ i bình thườ ng đủ 6 tuổi dưới 18 tuổi. _ Thể nhân không có tính chuyên nghiệp: có sự thay đổi nghề 1 cách linh hoạt. _ Tư cách pháp nhân bình đẳng về mặt pháp lí, được hưởng quyền nghóa vụ như nhau. _ Quốc tòch: có 1 hay đa quốc tòch. _ QHPL về hình sự: phải gánh chòu nhữ ng chế tà i về hình sự. _ Tư cách pháp nhân: + Do PL cấp như giấy chứng nhận ĐKKD + Giải thể hoặc phá sản DN thì tư cách pháp nhân kết thúc. _ Điều kiện cơ bản 1 tổ chức có tư cách pháp nhân : + Phải được thà nh lập hợp pháp. + Phải có 1 cơ cấu tổ chức hoà n chỉnh thống nhất, có bộ phận quản lý chòu trách nhiệm về pháp lí. + Phải có tà i sản riêng: mục đích để hoạt động theo mục đích thà nh lập, là cơ sở để bồi thườ ng thiệt hại cho các chủ thể khác. + Phải có danh nghóa riêng nhân danh chính mình để tham gia o các QHPL được thể hiện qua tên gọi, loại hình hoạt động, ngà nh nghề… _ Pháp nhân mang tính chuyên nghiệp: có nghề cụ thể, nhất đònh, phải đăng ký khai báo rõ ràng. _ Tư cách pháp nhân: bất bình đẳng, có 2 loại: + Công pháp: hoạt động vì công ích. + Tư pháp: hoạt động vì lợi ích của mình. _ Quốc tòch: chỉ có 1 quốc tòch duy nhất. _ Quan hệ về hình sự: không có năng lực chòu trách nhiệm hình sự ( không là đối tượng chế tài hình sự). Câu 2: Phân tích các điều kiện để HĐKD có hiệu lực PL. _ Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tà i liệu giao dòch giữ a caác bên kí kết về việc thực hiện công việc sản xuất kinh doanh, trao đổi hà ng hóa, dòch vụ… các thỏa thuận khác coi mục đích kinh doanh với sự qui đònh rõ rà ng quyền nghóa vụ mỗi bên để xây dựng thực hiện kế hoạch của mình. HĐKT có hiệu lực khi: _ Phải được ký kết giữ a các bên: pháp nhânpháp nhân, pháp nhân – cá nhân, . Có Đkkd theo PL. _ Được ký theo nguyên tắc tự nguyện: dựa trên cơ sở thỏa thuận giữ a các bên, không có sự áp đặt ý chí của bất kỳ cơ quan tổ chức nà o hay của bên nà y với bên kia, đó là quyền của các đơn vò kinh tế khi kí kết hợp đồng. Các đơn vò kinh tế thuộc độc quyền của nhà nước thì không được lợi dụng quyền kết hợp để đò i hỏi quyền bất bình đẳng hoặc vì không đạt được nhữ ng đò i hỏi bất bình đẳng đó nên đã từ chối ký HĐ thuộc lónh vực của mình. _ Được ký kết theo nguyên tắc bình đẳng cù ng có lợi: nội dung HĐ phải thể hiện sự bình đẳng giữ a quyền nghóa vụ của các bên đảm bảo cho các bên cùng có lợi, không thể có 1 bản HĐKT mà 1 bên hưởng quyền, 1 bên là m nghóa vụ. _ HĐKD được ký kêt theo nguyên tắc chòu trách nhiệm tà i sản không trái PL: + Trực tiếp chòu trách nhiệm tà i sản: các bên tham gia hợp đồng phải tự mình gánh vác trách nhiệm về tà i sản như phạt HĐ bồi thườ ng khi vi phạm HĐ, cơ quan cấp trên các đơn vò kinh tế khác không thể đứng ra nhận trách nhiệm đó. + Không trái PL : 1 bản HĐ hợp pháp phải đảm bảo 3 điều kiện: 1. Nội dung đúng PL: a/ Điều khoản chủ yếu: phải có trong bất kỳ HĐKT _ Ngà Pháp luật về giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá với thương nhân nước ngoài – kinh nghiệm so sánh pháp luật Trung Quốc những định hướng hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam Trương Thị Bích Khoa Luật Luận văn ThS ngành: Luật quốc tế; Mã số: 60 38 60 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Bá Chiến Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Luận giải những vấn đề lý luận pháp luật về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài phân tích một cách có hệ thống về thực trạng thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài. So sánh pháp luật Việt Nam pháp luật Trung quốc về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài trên các tiêu chí: tổng quan về điều chỉnh pháp luật về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài, chế độ trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm; xử lý xung đột pháp luật lựa chọn luật áp dụng đối với giao dịch thương mại với thương nhân nước ngoài; điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài. Đề xuất các khuyến nghị những định hướng hoàn thiện cho pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài. Keywords: Hợp đồng mua bán hàng hóa; Thương nhân nước ngoài; Pháp luật Trung Quốc; Pháp luật Việt Nam; Luật thương mại; Giao kết hợp đồng Content MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thế giới hiện đại, hoạt động kinh tế quốc tế đòi hỏi phải được thực hiện theo những trật tự chuẩn mực cần thiết. Trong hệ thống pháp luật thương mại của mỗi nước cũng như trong các điều ước, tập quán quốc tế về thương mại, chế định hợp đồng mua bán hàng hóa có vị trí quan trọng. Đây là công cụ pháp lý bảo đảm có hiệu quả quyền lợi của các bên, là cơ sở cho việc giải quyết những bất đồng giữa các bên khi thực hiện hợp đồng. Để đảm bảo thực hiện đường lối mở rộng quan hệ đối ngoại chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, trong những năm qua Nhà nước ta đã chủ động xây dựng ban hành nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh các quan hệ về thương mại, dân sự, kinh tế có yếu tố nước ngoài. Nhà nước ta cũng tham gia, ký kết nhiều điều ước quốc tế về kinh tế - thương mại với nhiều tổ chức quốc tế với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, các quy định pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân 4 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục MỞ ĐẦU 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI 9 1.1. Những vấn đề lý luận về hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 9 1.1.1. Hàng hóa hành vi mua bán hàng hóa trong quan hệ mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 9 1.1.2. Thương nhân nước ngoài 13 1.1.3. Khái niệm đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 17 1.2. Khái quát về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 21 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 21 1.2.2. Xung đột pháp luật trong giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 23 1.3. Quan hệ tiền hợp đồng trong giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài theo pháp luật thông lệ quốc tế 26 1.4. Điều kiện hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 42 5 1.4.1. Điều kiện về chủ thể của hợp đồng 44 1.4.2. Điều kiện về hàng hóa là đối tượng của hợp đồng 44 1.4.3. Điều kiện về nội dung của hợp đồng 45 1.4.4. Điều kiện về hình thức của hợp đồng 45 1.5. Pháp luật áp dụng trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 47 Chương 2: SO SÁNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM PHÁP LUẬT TRUNG QUỐC VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI 52 2.1. Thực trạng các quy định về các quan hệ tiền hợp đồng trong giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài của Việt Nam Trung Quốc 52 2.1.1. Điều chỉnh pháp luật đối với các hành vi trong quan hệ tiền hợp đồng 52 2.1.2. Chế độ trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm quan hệ tiền hợp đồng 65 2.2. Thực trạng pháp luật Việt Nam về xử lý xung đột pháp luật lựa chọn luật áp dụng đối với giao dịch thương mại với thương nhân nước ngoài 68 2.3. Thực trạng các quy định pháp luật về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 75 2.3.1. Các quy định về hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 77 2.3.2. Các quy định về chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 79 2.3.3. Các quy định về nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 83 6 Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA VỚI THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI 92 3.1. Sự cần thiết những yêu cầu của việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 92 3.2. Những phương hướng cơ bản của việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 94 3.2.1. Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời đường lối, chính sách của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế 94 3.2.2. Hoàn thiện pháp luật vè hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài của Việt Nam cần đảm bảo sự phù hợp với các đặc điểm của nền kinh tế Việt Nam 95 3.2.3. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài của Việt Nam cần đảm bảo sự phù hợp với pháp luật, thông lệ quốc tế cần phải đặt trong giải pháp tổng thể với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật thương mại 96 3.3. Những giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 96 3.3.1. Hoàn thiện các quy định về quan hệ tiền hợp đồng trong giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 97 3.3.2. Hoàn thiện các quy định về xử lý xung đột pháp luật lựa chọn luật áp dụng đối với hợp đồng trong giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 101 3.3.3. Thực hiện hợp lý các điều ước quốc tế liên quan đến hợp đồng mua bán hàng hóa với thương nhân nước ngoài 104 KẾT LUẬN 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thế giới hiện đại, hoạt động kinh SO SÁNH PHÁP NHÂN NHÂN BLDS 2005 BLDS 2015 Tiêu chí Thành lập pháp nhân Chia pháp nhân theo tiêu chí lợi nhuận Quốc tịch Pháp nhân Các loại pháp nhân Bộ luật dân 2005 PHÁP NHÂN Pháp nhân thành lập theo sáng kiến cá nhân, tổ chức theo định quan nhà nước có thẩm quyền Không chia Không có quy định Chia pháp luật thành loại Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội Tổ chức kinh tế Tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp Quỹ xã hội, quỹ từ thiện Tổ chức khác có đủ điều kiện quy định Điều 84 Bộ luật Bộ luật dân 2015 Mọi cá nhân, pháp nhân có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác Chia làm 02 loại: - Pháp nhân thương mại pháp nhân có mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận lợi nhuận chia cho thành viên - Pháp nhân phi thương mại pháp nhân mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận; có lợi nhuận không phân chia cho thành viên Pháp nhân thành lập theo pháp luật Việt Nam pháp nhân Việt Nam Không có quy định chia pháp nhân BLDS 2005 CÁ NHÂN Tiêu chí Năng lực hành vi dân người chưa đủ tuổi Phân loại chủ thể có lực hành vi Quyền với họ tên Quyền cá nhân hình ảnh BLDS 2005 Người chưa đủ sáu tuổi lực hành vi dân Giao dịch dân người chưa đủ sáu tuổi phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực Chia làm loại: - Không có lực hành vi dân - Có lực hành vi dân - Mất lực hành vi dân - Hạn chế lực hành vi dân Gồm Điều: - Quyền họ tên - Quyền thay đổi họ tên Việc sử dụng hình ảnh cá nhân phải người đồng ý Trừ trường hợp lợi ích Nhà nước, lợi ích công cộng pháp luật có quy định khác BLDS 2015 Không coi người chưa đủ tuổi lực hành vi dân giao dịch dân người chưa đủ sáu tuổi phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực Chia làm loại: - Có lực hành vi dân - Khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi - Mất lực hành vi - Hạn chế lực hành vi Gồm Điều: - Quyền có họ tên - Quyền thay đổi họ - Quyền thay đổi tên Việc sử dụng hình ảnh trường hợp sau không cần có đồng ý người có hình ảnh người đại diện theo pháp luật họ: a) Hình ảnh sử dụng lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; b) Hình ảnh sử dụng từ hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín người có hình ảnh Quyền sống Không có quy định quyền Cá nhân có quyền sống, quyền bất khả xâm phạm tính mạng, thân thể, quyền pháp luật bảo hộ sức khỏe Không bị tước đoạt tính mạng trái luật Quyền xác định lại Việc xác định lại giới tính người Cá nhân có quyền xác định lại giới tính giới tính thực trường hợp giới tính người Việc xác định lại giới tính người bị khuyết tật bẩm sinh chưa định hình thực trường hợp giới tính người xác mà cần có can thiệp y học bị khuyết tật bẩm sinh chưa định hình nhằm xác định rõ giới tính xác mà cần có can thiệp y học nhằm xác định rõ giới tính Quyền chuyển đổi giới tính Không quy định Việc chuyển đổi giới tính thực theo quy định luật Cá nhân chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định pháp luật hộ tịch; có quyền nhân thân phù hợp với giới tính chuyển đổi theo quy định Bộ luật luật khác có liên quan Quyền đời sống Chỉ quy định quyền bí mật đời tư, không Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông riêng tư quy định khía cạnh đời sống riêng tư ... - Pháp nhân thương mại - Thương nhân cá nhân - Pháp nhân phi thương mại - Thương nhân tổ hợp tác, hộ gia đình Có thể mang lợi ích Chỉ mang lợi ích cho thương Đối tượng mang lợi - Thương nhân pháp. .. pháp nhân quy định điều lệ pháp nhân định thành lập pháp nhân - Có đăng ký kinh doanh Việc tổ chức quan khác theo định pháp nhân quy định pháp luật khác Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân. .. sản Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Đặc điểm phân biệt Chịu trách nhiệm độc lập, hữu hạn với tài sản cá nhân Chịu trách nhiệm vô hạn tài sản cá nhân Chủ thể Tổ chức Cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh pháp nhân và thương nhân?, So sánh pháp nhân và thương nhân?, So sánh pháp nhân và thương nhân?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay