Các hàm tính khấu hao tài sản cố định trong excel

10 46 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 21:16

Nội dung: - Khái niệm TSCĐ khấu hao TSCĐ - Các hàm tính khấu hao TSCĐ Excel 4.1 Hao mòn khấu hao TSCĐ -Hao mòn vô hình -Hao mòn hữu hình Khấu hao việc tính toán phân bổ cách có hệ thống nguyên giá TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh doanh thời gian sử dụng TSCĐ Phần giá trị hao mòn (Khấu hao) chuyển dịch vào giá trị sản xuất sản xuất để tính giá thành coi yếu tố chi phí Mục đích khấu hao gì? 4.2 Các hàm tính khấu hao TSCĐ 4.2.1 Hàm tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng (SLN)  Công thức: SLN(cost, savarge, life)  Công dụng: Hàm tính khấu hao cho TSCĐ với tỷ lệ khấu hao khoảng thời gian xác định  Ví dụ: Công ty A có mua TSCĐ với giá 4200$, TS có thời gian sử dụng năm, ước tính giá trị thu hồi TS hết hạn sử dụng 200$ Hãy tính khấu hao TS theo phương pháp khấu hao đường thẳng Hàm SLN Với ví dụ ta thực bảng tính sau:  Lưu ý: Ngoài sử dụng công thức hàm SLN ta tính khấu hao TSCĐ theo công thức sau: SLN() = (Cost – Savage )/ Life 4.2.2 Hàm tính khấu hao giảm dần SYD()  Công thức: SYD(cost, savage, life, period)  Công dụng: Hàm tính khấu hao giảm dần theo số năm sử dụng cho TSCĐ  Ví dụ: Công ty Vạn Xuân có nhập mua thiết bị trị giá 300.000.000 VNĐ, dự kiến thời gian sử dụng TS năm, ước tính giá trị thu hồi TS hết thời hạn sử dụng 20.000.000 VNĐ Hãy tính khấu hao TS theo phương pháp khấu hao giảm dần Hàm SYD()  Chú ý: Có thể sử dụng công thức để tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần: (Cost – Savage) * (life – per + 1) * SYD() = life * (life +1) 4.2.3 Hàm DB  Công thức: DB(cost, savage, life, per, [month])  Công dụng: Hàm tính khấu hao cho TS theo phương pháp khấu hao giảm dần với tỷ lệ khấu hao cố định khoảng thời gian xác định  Ví dụ 1: Tháng công ty An Phát mua TS 100% với nguyên giá 200.000.000 VNĐ, thời gian sử dụng TS năm Giá trị thu hồi ước tính TS 2.000.000 VNĐ Hãy tính khấu hao TS theo phương pháp DB 4.2.4 Hàm tính khấu hao giảm dần kép DDB  Công thức:  Công dụng: DDB( cost, savage, life, per, [factor])  Ví dụ: Công ty A mua thiết bị, có nguyên giá 300.000.000 VNĐ, thời gian sử dụng năm, giá trị thu hồi ước tính 2.000.000 VNĐ Tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần kép cho năm đầu tiên, tháng đầu tiên, ngày  Lưu ý: - Nếu bỏ qua factor hàm Excel mặc định factor =2 - Life per phải đơn vị thời gian, per không vượt life - Có thể thay đổi tỷ lệ khấu hao không muốn sử dụng tỷ lệ khấu hao kép - Có thể áp dụng phép tính để tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp 4.2.5 Hàm tính khấu hao giảm dần kép có điều chỉnh VDB()    Công thức: VDB(cost, savage, life, start-per, end-per, [factor], [noswitch]) Công dụng: Ví dụ: ... giá trị hao mòn (Khấu hao) chuyển dịch vào giá trị sản xuất sản xuất để tính giá thành coi yếu tố chi phí Mục đích khấu hao gì? 4.2 Các hàm tính khấu hao TSCĐ 4.2.1 Hàm tính khấu hao theo phương... 4.2.3 Hàm DB  Công thức: DB(cost, savage, life, per, [month])  Công dụng: Hàm tính khấu hao cho TS theo phương pháp khấu hao giảm dần với tỷ lệ khấu hao cố định khoảng thời gian xác định ... life - Có thể thay đổi tỷ lệ khấu hao không muốn sử dụng tỷ lệ khấu hao kép - Có thể áp dụng phép tính để tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp 4.2.5 Hàm tính khấu hao giảm dần kép có điều chỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các hàm tính khấu hao tài sản cố định trong excel , Các hàm tính khấu hao tài sản cố định trong excel , Các hàm tính khấu hao tài sản cố định trong excel , Chương 4. các Hàm tính khấu hao TSCĐ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay