LUẬN văn tốt NGHIỆP Chất lượng cho vay của Ngân hàng thương mại

76 57 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 21:15

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI .10 1.1 Khái quát hoạt động cho vay ngân hàng thương mại .10 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại……………………………… … ….10 1.1.2 Khái niệm hoạt động cho vay ngân hàng thương mại … .11 1.1.3 Các nguyên tắc hoạt động cho vay 12 1.1.4 Điều kiện cho vay vốn .13 1.1.5 Phân loại cho vay .14 1.1.6 Quy trình cho vay vốn chung ngân hàng thương mại .19 1.2 Chất lượng cho vay ngân hàng thương mại 25 1.2.1 Khái niệm chất lượng cho vay 25 1.2.2 Sự cần thiết nâng cao chất lượng cho vay ngân hàng thương mại…………………………………….…………………………………… ……… 26 1.2.3 Các tiêu đánh giá chất lượng cho vay 26 1.2.4 Ý nghĩa việc nâng NHTM 32 Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page cao chất lượng cho vay HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 1.3 Nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng cho vay 33 1.3.1 Nhân tố kiểm soát 33 1.3.2.Các nhân tố chủ quan (nhân tố kiểm soát) 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN HỮU LŨNG……… 40 2.1 Tổng quan Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng 40 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Agribank – Hữu Lũng 41 2.2 Kết kinh doanh Agribank – Hữu Lũng giai đoạn 2015-2016…….….42 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 42 2.2.2 Hoạt động cho vay .45 2.2.3 Hoạt động kinh doanh khác 47 2.2.4 Kết kinh doanh Agribank – Hữu Lũng 47 2.3 Quy trình cho vay Agribank – Hữu Lũng .32 2.4 Thực trạng chất lượng cho vay Agribank – Hữu Lũng 54 2.4.1 Doanh số cho vay Agribank – Hữu Lũng giai đoạn 2014-2015 54 2.4.2 Dư nợ cho vay Agribank – Hữu Lũng giai đoạn 2014-2015 57 2.4.3 Doanh số thu nợ Agribank – Hữu Lũng giai đoạn 2014-2015… 60 Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2.5 Phân tích số tiêu đánh giá chất lượng cho vay Agribank – Hữu Lũng……………………………………………………………… ………………… 61 2.5.1 Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu 61 2.5.2 Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ 64 2.5.3 Tỷ lệ nơi xấu tổng dư nợ 65 2.5.4 Vòng quay vốn tín dụng 65 2.5.5 Hiệu suất sử dụng vốn … 67 2.5.6 Lợi nhuận từ hoạt động cho vay .68 2.6 Đánh giá kết hoạt động cho vay Agribank – Hữu Lũng .69 2.6.1 Những kết đạt 69 2.6.2 Những hạn chế công tác cho vay 70 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 71 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI AGRIBANK – HỮU LŨNG 74 3.1 Định hướng phát triển Agribank – Hữu Lũng vài năm tới .74 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp 74 3.1.2 Định hướng hoạt động cho vay Agribank – Hữu Lũng năm tới: .76 Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 3.2 Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay Agribank – Hữu Lũng… .77 3.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay 78 3.2.2 Đảm bảo thực tốt quy trình cho vay 79 3.2.3.Tăng cường công tác quản lý cho vay 80 3.2.4 Nâng cao chất lượng cán tín dụng 82 3.2.5 Tăng cường công tác marketing .84 3.2.6.Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát: .86 3.3 Một số kiến nghị : .86 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Nhà nước 86 3.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .87 3.3.3.Kiến nghị với ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam .88 3.3.4.Kiến nghị khách hàng: 90 Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DANH MỤC VIẾT TẮT Tên đầy đủ Ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Tổ chức tín dụng Tài sản đảm bảo Cán tín dụng Doanh nghiệp Hợp tác xã Việt Nam đồng Tài khoản tiền gửi toán Tư nhân Dịch vụ Dư Hải Yến CQ51/15.01 Tên viết tắt NHTM NHNN TCTD TSĐB CBTD DN HTX VND TKTGTT TN DV Page HỌC VIỆN TÀI CHÍNH DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1: Hoạt động huy động vốn Agribank – Hữu Lũng giai đoạn 20142015 43 Bảng 2.2: Hoạt động cho vay Agribank – Hữu Lũng 45 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh Agribank – Hữu Lũng 47 Bảng 2.4: Doanh số cho vay Agribank- Hữu Lũng 53 Bảng 2.5: Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn Agribank – Hữu Lũng 55 Bảng 2.6: Cơ cấu dư nợ phân theo thành phần kinh tế Agribank – Hữu Lũng……………………………………………………… ………………………….57 Bảng 2.7: Tình hình nợ hạn Ngân hàng Nông nghiệp – Hữu Lũng 60 Bảng 2.8 : Vòng quay vốn tín dụng hoạt động cho vay 63 Bảng 2.9: Hiệu suất sử dụng vốn 65 Biểu đồ 2.1: Doanh số thu nợ Agribank – Hữu Lũng giai đoạn 2014-2015…… 58 Biểu đồ 2.2: Lợi nhuận từ hoạt động cho vay Agribank – Hữu Lũng 66 Sơ đồ 1.1 : Quy trình cho vay chung NHTM 19 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổchức Agribank Hữu Lũng 42 Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay Agribank – Hữu Lũng 50 Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page HỌC VIỆN TÀI CHÍNH LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động ngân hàng kinh tế thị trường có tác động mạnh mẽ tới đời sống người xã hội Đặc biệt đời phát triển NHTM quy mô số lượng, chất lượng dịch vụ Cho đến ngành ngân hàng đóng vai trò quan trọng kinh tế với hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp: NHNN NHTM Bên cạnh đó, kinh tế thị trường phát triển thúc đẩy trình xâm nhập phát triển tư tưởng, tác phong kinh doanh ngân hàng thể có mặt tất chi nhánh ngân hàng nước Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng chi nhánh cấp trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam thành lập Tháng 10 Năm 1998 Tuy đơn vị nằm địa bàn chưa phát triển kinh tế, khu vực nông nghiệp nông thôn chiếm tỷ trọng lớn cấu ngành kinh tế Mặt khác vài năm trở lại có cạnh tranh khốc liệt NHTM khác địa bàn chi nhánh ngân hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội… Nhưng nhờ có cố gắng tập thể cán lãnh đạo nhánh bước khẳng định mình, đứng vững thị trường, tạo niềm tin uy tín khách hàng, lợi nhuận qua năm không ngừng tăng Trong hoạt động chi nhánh hoạt động tín dụng, đặc biệt cho vay hoạt động quan trọng nhất, tạo thu nhập lớn chi nhánh hoạt động mang lại nhiều rủi ro cho chi nhánh Vì vậy, nâng cao chất lượng cho vay nhiệm vụ mục tiêu quan trọng tất NHTM Để đưa định tài trợ cho vay, ngân hàng phải cân nhắc kỹ lưỡng, ước lượng khả rủi ro sinh lời dựa quy trình phân tích tín dụng Nhưng hoạt động NHTM nhiều bất cập Chính lẽ mà việc nâng cao chất lượng cho vay góp phần định tới hiệu kinh doanh ngân hàng Qua trình thực tập chi nhánh em chọn đề tài : “Nâng cao chất lượng cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng” để hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Mục đích nghiêncứu - Nghiên cứu : Chất lượng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng - Phân tích dánh giá thực trạng chất lượng cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng Đốitượngvàphạmvinghiêncứu Phạm vi nghiên cứu : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng trừ năm 2014 đến tháng đầu năm 2016 Phươngphápnghiêncứu Phương phát nghiên cứu chủ yếu sử dụng : Phân tích, thống kê, tổng hợp, điều tra, kiểmtra Đóng góp khóaluận Khóa luận vận dụng lý thuyết để phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng thời gian qua, từ thấy thành công hạn chế, xác định rõ nguyên nhân làm đưa giải pháp thích hợp nhằm đưa giải pháp thích hợp nâng cao chất lượng cho vay góp phần tăng hiệu quả, tăng khả cạnh tranh chinhánh Kết cấu khóaluận Ngoài phần mở đầu lờ cảm ơn, khóa luận đưa chia làm chương với nội dung sau: Chương : Cơ sở lý luận chất lượng cho vay Ngân hàng Thương mại Chương : Thực trạng chất lượng cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Chương 3: Một số giải pháp cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI 1.1 Khái quát hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại diện kinh tế từ bước hình thành sơ khai cửa hiệu hay bàn đổi tiền trung tâm thương mại, giúp khách du lịch thương nhân đổi ngoại tệ lấy tệ Hình thái xuất thành phố Hy Lạp, La Mã với chủ yếu hai hoạt động: đổi tiền chiết khấu thương phiếu Ngành kinh doanh sau lan rộng tới Bắc Âu, Tây Âu Trải qua nhiều giai đoạn hình thành phát triển, ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng nước giới đưa nhận định khác để diễn đạt hoạt động ngân hàng thương mại Tại Mỹ: ngân hàng loại hình tổ chức tài cung cấp danh mục dịch vụ tài đa dạng đặc biệt tín dụng tiết kiệm dịch vụ toán thực nhiều chức tài so với tổ chức kinh doanh kinh tế” Tại Pháp: ngân hàng coi xí nghiệp hay sở hành nghề thường xuyên nhận công chúng nhiều hình thức ký thác hay hình thức khác, số tiền mà họ dùng cho họ vào nghiệp vụ chứng khoán tín dụng hay dịch vụ tài Ở Việt Nam theo Luật ngân hàng Nhà nước Luật tổ chức tín dụng năm 2010 định nghĩa : “ Ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng có hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi, cho vay, cung ứng phương tiện toán dịch vụ ngân hàng khác.” Cho dù định nghĩa ngân hàng thương mại có khác nhìn chung lại chất ngân hàng thương mại : Hoạt động ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh tiền tệ dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi sử dụng số tiền để cấp tín dụng dịch vụ toán, thực nghiệp vụ kinh doanh khác mục tiêu phát triển chung toàn kinh tế Thực tế cho thấy ngân hàng thương mại dưng xuất có thịnh vượng Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 10 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Từ thông tin thu thập được, phải xử lý theo nhiều cách thức để đưa kết luận hợp lý, đắn Thông tin thu thập đợc nhiều song cần phải sàng lọc lấy thông tin quan trọng, xác Các thông tin thu thập khứ mang tính thời điểm Nhưng chi nhánh không quan tâm đến kết hoạt động khách hàng thời điểm tĩnh đó, mà cần phân tích trạng thái động Do đó, xử lý thông tin, không phân tích đơn tiêu thời điểm, cần phải phân tích tỷ lệ năm, doanh nghiệp ngành, tìm hiểu xu hướng phát triển doanh nghiệp Qua chi nhánh đánh giá rủi ro doanh nghiệp, xem xét tính khả thi dự án cho vay 3.2.2 Đảm bảo thực tốt quy trình chovay Quy trình cho vay quy định hướng dẫn cụ thể cẩm nang tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Đó quy trình tính từ ngân hàng tiếp nhận hồ sơ xin vay khách hàng thu hồi hết nợ, lý hợp đồng Đây quy trình chặt chẽ, bao gồm nhiều bước CBTD phải theo sát quy trình đặc biệt khâu thẩm định uy nhiên CBTD cần phải linh hoạt trường hợp cụ thể, khách hàng có quan hệ tín dụng lâu dài với ngân hàng bước hướng dẫn hồ sơ, thủ tục không cần thiết, bước thu thập, điều tra thông tin giảm nhẹ kế thừa thông tin có sẵn, CBTD tập trung nhiều vào dự án xin vay Ngược lại khách hàng có quan hệ tín dụng lần đầu ngân hàng CBTD cần thực đầy đủ, kỹ lưỡng bước có quy trình, để đảm bảo khách hàng hiểu rõ thực yêu cầu kháchhàng Đặc biệt cho vay ngắn hạn, thời gian thời yếu tố quan trọng không doanh nghiệp xin vayngân hàng cho vay Do áp dụng quy trình linh hoạt, vừa đảm bảo quy định, vừa giảm bớt thời gian, giảm nhẹ thủ tục cần thiết Thực tốt quy trình cho vay đòi hỏi CBTD thực tốt bước quy trình cho vay, bước sau có tính bước trước Do tuân thủ quy trình Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 62 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH chặt chẽ mà lại linh hoạt điều kiện quan trọng để có định cho vay đắn, tạo điều kiện cho khách hàng, đồng thời đảm bảo an toàn sinh lợi cho ngân hàng Chất lượng cho vay từ nângcao 3.2.3 Tăng cường công tác quản lý chovay Quản lý cho vay công tác quan trọng quy trình cho vay Quản lý tín dụng tốt điều kiện đủ để có khoản vay an toàn sinh lời cao Đây điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng cho vay Công tác bao gồm quản lý, kiểm soát khoản vay xử lý phát sinh, thu hồi nợ - Thứ kiểm soát, quản lý khoản vay Sau giải ngân, CBTD phải thường xuyên theo dõi việc sử dụng vốn doanh nghiệp CBTD cần phải theo dõi tiến độ thực phương án vay vốn Việc kiểm soát khách hàng không thực qua việc báo cáo tài đủ, mà cần phải nhanh nhạy, bám sát hoạt động sản xuất – kinh doanh củahọ CBTD cần phải có đợt kiểm tra định kỳ đến sở hay đợt kiểm tra Trong đợt kiểm tra, cán cần tận dụng triệt để thời gian tiếp xúc doanh nghiệp, đảm bảo xem xét tất yếu tố liên quan đến đặc tính khoản vay CBTDcần: + Đánh giá tinh thần trách nhiệm chủ doanh nghiệp vốn vay ngân hàng thông qua trách nhiệm trao đổi, gặp gỡ với CBTD vấn đề liên quan đến khoản vay khả năng, nghĩa vụ hoàn trả nợ + Đánh giá khả toán khách hàng qua tiêu khả toán (khả toán nhanh, khả toán hành) để đảm bảo khách hàng thực lịch trả nợ + Đánh giá lại dự án vay vốn thực tế, so sánh, xem xét khác biệt dự án thực tế tiêu quy mô, doanh thu, lợi nhuận, hiệu suất sử dụng tài sản, sức cạnh tranh sản phẩm Qua đó, tìm hiểu xu phát triển để có nhận định dự án, khoản vay, rủi ro tiềm ẩn, đặt sở để xử lý phát sinh Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 63 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH saunày + Đánh giá lại tài sản đảm bảo tình trạng giá trị, xem xét giá trị đáp ứng tỷ lệ yêu cầu so với giá trị khoản vay hay không Ngân hàng cần có điều chỉnh kịp thời việc cung ứng vốn vay cho tương ứng với tài sản đảm bảo, phải yêu cầu doanh nghiệp phải bổ sung tài sản đảm bảo Ngân hàng cần theo dõi quyền lợi hợp pháp tài sản đảm bảo để chắn nguồn thu nợ khách hàng không trả nợ + Đánh giá lại thay đổi tình hình tài khách hàng Nếu có thay đổi bất thường cấu vốn, tăng nợ bất thường… dấu hiệu cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng không tốt - Thứ xử lý phát sinh Những phát sinh trình cho vay phát sinh bất lợi, thường biểu khoản nợ có vấn đề Trong trường hợp này, CBTD cần phải có xử lý kịp thời, hợp lý để giảm bớt bất lợi, ngăn ngừa phát sinh xấu Khoản nợ có vấn đề không khoản nợ hạn, khó đòi, mà khoản nợ hạn, có biểu xấu Những biểu việc chậm trễ việc gửi báo cáo ngân hàng, lịch trình trả nợ, hàng hóa không tiêu thụ được… Đối với khoản nợ có vấn đề, CBTD cần phải nhanh nhạy nhận biết mức độ nghiêm trọng, tích cực tìm nguyên nhân vấn đề, từ đưa cách xử lý kịp thời Một số hướng cụ thể áp dụnglà: + Nếu khách hàng gặp khó khăn tạm thời, song có ý chí tâm vượt qua khó khăn, ngân hàng áp dụng sách cho vay thêm, tiến hành gia hạn nợ hay tư vấn cho khách hàng doanh nghiệp cấu lại tổ chức tư vấn cho hộ cá thể hình thức kinh doanh khác Đây hướng giải tích cực cho khách hàng ngân hàng Khách hàng có hội để vươn lên, ngân hàng biến khoản nợ xấu thành khoản nợ tốt, ngân hàng có hội thu hồi vốn đầyđủ + Nếu khách hàng khả vượt qua khó khăn hay chí có thái độ lừa đảo, không tích cực ngân hàng nên áp dụng phương pháp xử lý tài sản đảm bảo để Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 64 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH thu hồi vốn bán lại cho công ty mua bán nợ tài sản tồn đọng doanh nghiệp Đây biện pháp cuối nhằm cứu vãn tình - Thứ công tác thu hồi nợ Thu hồi nợ công tác quan trọng để thực bảo toàn vốn, đảm bảo ngân hànglượng vốn đủ để đáp ứng nhu cầu Công tác thu hồi nợ phải thực chặt chẽ, kiên mà hợp lý Nhất trường hợp thu hồi vốn vay ngắn hạn, công tác cần thực tốt, thời gian yếu tố quan trọng cho vay ngắn hạn, để khoản nợ kéo dài mà không thu hồi Để thu hồi nợ, yếu tố quan trọng việc xác định kỳ hạn nợ ngân hàng khách hàng CBTD cần xác định kỳ hạn dựa việc phân tích dự án xin vay khả tài khách hàng 3.2.4 Nâng cao chất lượng cán tíndụng Nhân tố người nhân tố trung tâm, người chủ thể hành động Trong hoạt động cho vay CBTD người trực tiếp tiếp cận yêu cầu vay vốn, đại diện cho ngân hàng tiến hành thẩm định cho vay, đóng vai trò quan trọng việc định có cho vay hay không, cho vay thé nào, định đén chất lượng cho vay Vì đào tạo CBTD trình độ tín dụng lẫn tư cách đạo đức việc làm cần thiết thường xuyên - Về trình độ nghiệp vụ: Để mở rộng phát triển hoạt động cho vay, trước hết chi nhánh cần phải có cấu tổ chức chặt chẽ, hợp lý, đồng bộ, xây dựng tập thể cán đoàn kết, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao Tại chi nhánh phận thẩm định riêng nên CBTD đồng thời kiêm cán thẩm định trình độ nghiệp vụ cho vay, cần tiếp tục thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định, nghiệp vụ kế toán, phương pháp phân tích hoạt động kinh tế, bổ sung kiến thức pháp luật, trị, chủ trương Nhà nước… Nhất nay, hoạt động hỗ trợ khách hàng vay vốn ngày tỏ có hiệu việc nâng cao chất lượngcho vay, CBTD cần phải liên tục bổ sung, nâng cao kiến thức chuyên ngành nhiều lĩnh vực hoạt động khách hàng, để hỗ trợ khách hàng hiệu nhất, mang lại khoản vaychất Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 65 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH lượng - Về tư cách đạo đức nghề nghiệp: Chi nhánh cần phát huy phong trào nêu gương tốt đơn vị thông qua sách khen thưởng, khuyến khích thỏa đáng, đồng thời điều chỉnh hành vi không phận cán Việc tạo đội ngũ cán vừa có lực, vừa có đạo đức tốt, đồng sức phát triển chi nhánh Công tác quản lý kiểm tra, kiểm soát nội cần tăng cường Là hoạt động quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động chi nhánh, công tác ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cho vay Việc kiểm tra, kiểm soát không đơn thuàn kiểm tra theo số liệu, tiêu, mà quan trọng hơn, kiểm tra tính tuân thủ quy chế, quy định, quy trình cho vay CBTD đảm bảo họ làm pháp luật, sở lợi ích chi nhánh khách hàng Việc kiểm tra, kiểm soát phải coi hoạt động tự giác, khách quan Có điều chỉnh kịp thời hoạt động cho vay chi nhánh Trong lĩnh vực, đặc biệt ngân hàng tài chính, yếu tố người quan trọng Trong hoạt động tín dụng, cán tín dụng người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, định cấp tín dụng thu nợ khách hàng Do cán tín dụng phải người am hiểu khách hàng, nắm bắt tình hình tài chính, khả toán khách hàng kể sau này, xác định tiềm phát triển dự báo biến động tương lai Đồng thời biến động kinh tế thay đổi sách phủ tác động lớn đến hoạt độngtíndụng,nêncánbộtíndụngcũngcầnamhiểunhiềulĩnhvựckhácchứkhôngchỉ riêng ngân hàng Chi nhánh cần có sách đào tạo cán thích hợp để nâng cao chất lượng cán tín dụng Một là, tuyển chọn cán tín dụng có trình độ, nghiệp vụ vững vàng, có tư cách đạo đức khả giao tiếptốt Hai là, chi nhánh thường xuyên bồi dưỡng cán để nắm bắt kịp thời với thay đổi luật, công nghệ… Đồng thời cần trang bị cho đội ngũ cán tín dụng hiểu biết sâu rộng lĩnh vực kinh tế để mở rộng hoạt động cho vay tới Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 66 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ngành nghề Ba là, sau đào tạo, chi nhánh cần tạo điều kiện để cán tín dụng vận dụng kiến thức vào công việc để khai thác có hiệu công nghệ kỹ thuật Bốn là, tổ chức nhiều chương trình đào tạo hợp tác với ngân hàng nước tổ chức quốc tế để giúp cán học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm việc thẩm định quản lý công tác cho vay Năm là, chi nhánh cần động viên tinh thần làm việc cán tín dụng thông qua hình thức tăng lương, thưởng, tổ chức hoạt động văn hoá văn nghệ, thể thao, giải trí Đối với cán tín dụng làm việc hăng hái, nhiệt tình, đạt nhiều thành tích cần có chế độ khen thưởng Đồng thời có biện pháp kỷ luật cán thoái hoá biến chất, có hành vi tiêu cực gây tổn hại tới uy tín vật chất chinhánh 3.2.5 Tăng cường công tácmarketing Vai trò marketing ngày trở nên quan trọng, công cụ, đòn bẩy giúp doanh nghiệp tối đa hoá hiệu hoạt động kinh doanh Đối với ngân hàng, vai trò quan trọng đặc thù hoạt động dịch vụ ngân hàng vốn đơn điệu, chậm thay đổi Trong đó, chiến lược khách hàng phận quan trọng marketing đại Một chiến lược khách hàng hợp lý phải nắm rõ nhu cầu biết cách thoả mãn nhu cầu khơi dậy nhu cầu tiềm khách hàng, điều không mang lại hiệu cho dịch vụ cụ thể khách hàng sử dụng mà góp phần tạo dựng uy tín, hình ảnh chi nhánh lòng khách hàng Để thực điều này, Agribank - Hữu Lũngtiếp tục đẩy mạnh công tác khách hàng theo hướngsau: Thành lập phòng chức Marketing cấu tổ chức, để phối hợp với phòng ban xây dựng chiến lược Marketing tổng hợp Đây định hướng tương lai ngân hàng Bên cạnh đó, cần phải xây dựng “quỹ chăm sóc khách hàng”, chẳng hạn trích quỹ mua thiệp mừng sinh nhật khách hàng, điều nhỏ bé mặt vật chất song lại thể quan tâm ngân hàng đến khách hàng mình, từ thiết lập mối quan hệ tin tưởng vững lẫn Agribank –Hữu Lũng Hiện nay, nhiều NHTM hình thành quỹ này, Agribank - Hữu Lũngdù xin chấp duyệt Ngân Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 67 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH hàng Nông nghiệp nhiều lần chưa chấpthuận Tiếp tục tổ chức hội nghị khách hàng nhằm giới thiệu sâu rộng Chi nhánh Agribank - Hữu Lũngthông qua khẳng định uy tín, vị trí Chỉ chokhách hàng hiểu lợi ích chi nhánh gắn liền sau lợi ích khách hàng mục tiêu hoạt động chi nhánh thoả mãn nhu cầu khách hàng, tư vấn cho khách hàng, lợi ích kháchhàng Xây dựng sách biểu phí lãi suất hấp dẫn, phí dịch vụ thấp nhằm thu hút khách hàng, tăng khả cạnh tranh chi nhánh địa bàn tỉnh Lạng Sơn Mặt khác, số lượng khách hàng tăng lên, kéo theo nhu cầu tín dụng tăng ngân hàng giảm chi phí đồng tín dụng Hiện nay, việc áp dụng chế lãi suất thoả thuận trở thành công cụ quan trọng NHTM việc thu hút khách hàng, tìm kiếm lợi nhuận Càng ngày, có nhiều ngân hàng thương mại: NHTM cổ phần, NHTM nước ngoài, … Hệ thống NHTM quốc doanh ngày mở rộng, nhiều chi nhánh hình thành mà chi nhánh muốn hoạt động phải cần có khách hàng Do đó, ngân hàng ngồi chờ khách hàng đến gõ cửa xin vay trước mà phải chủ động tìm kiếm khách hàng nhiên việc chủ động tìm kiếm phải có định hướng phù hợp với chiến lược ngân hàng, tìm kiếm khách hàng sở lựa chọn đắn Thông qua khách hàng truyền thống mà ngân hàng thiết lập trì mối quan hệ với bạn hàng, với đối tác nhóm khách hàng Cán tín dụng phải có am hiểu thị trường nắm bắt thời cơ, tư vấn xác cho khách hàng gợi mở nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh doanhnghiệp Xây dựng chiến lược khách hàng tiến hành sở phân loại khách hàng theo ngành nghề kinh doanh, theo thành phần kinh tế … từ tiến hành phân công lao động hợp lý, nhằm thực chuyên môn hoá công tác tín dụng Việc chuyên môn hoá tín dụng có ý nghĩa thực tiễn cao nhiên để thực đòi hỏi phải có trình lâu dài để tích luỹ trình độ nhân lực khả tài Phân loại, xếp loại khách hàng theo định 1261/NHNo-tín dụng ngày 13/04/2004 Tổng Giám Đốc Ngân hàng Nông nghiệp tham khảo xếp loại theo sổ tay Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 68 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểmsoát: Bên cạnh việc thực đa dạng hóa hình thức bảo đảm tiền vay, chi nhánh cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát Đối với khách hàng doanh nghiệp hộ sản xuất (chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ) tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, phân tích tài doanh nghiệp cho thấy hầu hết doanh nghiệp mức thấp tiêu chuẩn cho vay Vì vậy, chi nhánh phải thường xuyên theo dõi trình sử dụng vốn hiệu sử dụng vốn vay doanh nghiệp để hạn chế rủi ro vốn Đồng thời, việc kiểm tra, kiểm soát thường xuyên giúp cán chi nhánh nắm nguồn thu khách hàng, nắm biến động bất thường hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng để từ có biện pháp xử lý kiểm tra nội phận kiểm tra độc lập để nhằm đảm bảo khách quan, xác Chi nhánh phải thường xuyên đánh giá lại khoản cho vay, phát kịp thời khoản cho vay cần xử lý để đưa biện pháp đối phó thích hợp.kịp thời người tiêu dùng, việc quan tâm tới thu nhập khả trả nợ khách hàng cầnthiết 3.3 Một số kiến nghị: 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Nhànước Một là, Chính phủ cần ban hành hệ thống văn pháp lý đầy đủ, đồng bộtrong lĩnh vực hoạt động ngân hàng lĩnh vực có liên quan quy định đất đai, quy định bảo đảm tiền vay… Từ đó, hoạt động cho vay thực cách bản, rõ ràng, đảm bảo an toàn khách quan đồng thời giảm thiểu rủi ro hoạt động cho vay NHTM đem lại Hai là, cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước doanh nghiệp Nhà nước cần có biện pháp doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài, yếu để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế Đối với doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng nhiều lĩnh vực ngành nghề Nhà nước có nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trường hợp doanh Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 69 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH nghiệp làm ăn thua lỗ Ba là, cần có biện pháp kinh tế buộc doanh nghiệp phải chấp hành Pháp lệnh Kế toán thống kê, thực tốt công tác duyệt toán kiểm tra theo chế độ quy định để đảm bảo tính pháp lý nguồn số liệu cung cấp cho Ngân hàng Bốn là, Chính Phủ nên thành lập quỹ để hỗ trợ vốn cho khách hàng, đặc biệt DN, hộ sản xuất Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ, Công ty cho thuê tài chính,quỹ đầu tư phát triển địa phương, kênh tín dụng ưu đãi… Các sách hỗ trợ cần gắn với sách khác sách đào tạo chuyển giao công nghệ, sách hỗ trợ phần lãi suất, sách tạo việc làm, giảmthuế 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhànước Ngân hàng Nhà nước quan quản lý hành chính, ban hành văn bản, quy chế, sách đạo hướng dẫn hoạt động ngân hàng thương mại Để tạo môi trường cho vay thông thoáng khách hàng, Ngân hàng nhà nước cần ban hành quy định rõ ràng thống bảo đảm tiền vay, quy chế cho vay phù hợp với thành phần kinh tế Trong điều kiện nhập WTO, khách hàng có nhiều hội để phát triển Tuy nhiên, với lực tài nhỏ, khách hàng (doanh nghiệp, hộ sản xuất) khó vượt qua điều kiện vay vốn ngân hàng để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng Do đó, Ngân hàng nhà nước cần nghiên cứu chế, đơn giản hoá thủ tục cho vay khách hàng đặc biệt doanh nghiệp quốc doanh để phận doanh nghiệp sử dụng vốn tín dụng ngânhàng Nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng Cần thường xuyên cập nhật, xác toàn diện thông tin, nhân tố ảnh hưởng lớn đến hiệu qủa hoạt động cho vay NHTM Tuy nhiên, Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) NHNN hoạt động hiệu quả, thông tin doanh nghiệp thông tin kinh tế, tài chính, ngân hàng nước nước thiếu yếu Điều khiến cho ngân hàng muốn tìm hiểu thông tin khách hàng, biến động thị trường giới phải dựa vào nănglựcvàquanhệcủachínhmình.Chínhvìvậythôngtinthunhập Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 70 đượcthườngkhông HỌC VIỆN TÀI CHÍNH xác, gây khó khăn việc đưa định cho vay Để xây dựng hệ thống thông tin hiệu cấp Nhà nước, NHNN cần thực số biện pháp sau: Chỉ đạo đơn vị CIC chi nhánh NHNN phối hợp với tổ chức tín dụng thực tốt công tác thông tin tín dụng hệ thống ngân hàng Khẩn trương hướng dẫn trung tâm, phận thông tin NHTM công tác thu thập thông tin theo chế phù hợp với chế độ kế toán hành Thống chương trình, hệ thống mẫu biểu để đảm bảo tính đồng công tác truyền tin Sửa đổi, bổ xung quy chế tổ chức hoạt động trung tâm thông tin tín dụng theo hướng bắt buộc tất tổ chức tín dụng hoạt động lãnh thổ Việt Nam phải tham gia cung cấp thông tin nhằm mục đích có hệ thống thông tin đầy đủ khách hàng tổ chức tín dụng Có biện pháp xử lý tổ chức tín dụng không thực nghiêm túc quy định thông tin, cung cấp thông tin sailệch Nâng cao chất lượng tra, giám sát NHTM để bảo đảm hoạt động tín dụng diễn lành mạnh NHNN cần kiên xử lý sai phạm NHTM để nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin để hỗ trợ xử lý kịp thời, tháo gỡ khó khăn vướng mắc hoạt động tín dụng NHTM NHNN cần thực thi có hiệu công cụ sách tiền tệ để đảm bảo vận hành an toàn Thực thi sách lãi suất tỷ giá linh hoạt theo quan hệ cung cầu, phù hợp với chế thị trường sức mua thực tế đồng tiền Môi trường kinh tế vĩ mô nói chung hệ thống sách tiền tệ nói riêng có ảnh hưởng lớn tới hiệu kinh doanh NHTM NHNN với tư cách quan ban hành thực thi sách tiền tệ cần có chủ động việc xây dựng hoạch định sách tiền tệ để Ngân hàng thương mại có sở xây dựng sách phát triển phù hợp với sách tiền tệ giaiđoạn 3.3.3 KiếnnghịvớingânhàngNôngnghiệpvàpháttriểnnôngthônViệtNam Đối với Ngân hàng NôngNghiệp - Ban hành chế độ nghiệp vụ cụ thể Ngân hàng Nông Nghiệp cần phải tiếp tục hoàn chỉnh ban hành chế độ Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 71 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo ngắn gọn, chuẩn xác, định rõ trách nhiệm cán tín dụng đến trưởng, phó phòng kinh doanh giám đốc cho phù hợp với tình hình thực tế chế độ doanh nghiệp quy định (đối với doanh nghiệp, hộ sản xuất), xác định rõ thu nhập khách hàng vay tiêu dùng Kịp thời đưa văn hướng dẫn chi tiết định NHNN áp dụng toàn hệ thống Ngân hàng NôngNghiệp - Thường xuyên kiểm tra hoạt động đơn vị thành viên hệ thống Ngân hàng Nông Nghiệp ViệtNam Hoạt động Ngân hàng Nông Nghiệp mang tính thống tập trung cao độ toàn hệ thống, đơn vị thành viên hệ thống hoạt động kinh doanh hiệu gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh chung toàn hệ thống Do đó, Ngân hàng Nông Nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, kiểm soát mặt nghiệp vụ hoạt động kinh doanh đơn vị thành viên hệ thống nói chung Agribank – Hữu Lũngnóiriêng Trong công tác tra kiểm soát cần phải có đội ngũ cán người am hiểu sâu rộng nghiệp vụ ngân hàng, có phẩm chất đạo đức tốt phải đào tạo thêm kiến thức bổ trợ khác nghiệp vụ tra, pháp luật, quản lý nhà nước,…để kịp thời uốn nắn sai sót, đưa hoạt động đơn vị thành viên thống theo qui trình nghiệp vụ, thể chế Ngân hàng Nông Nghiệp Ngành, đảm bảo nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh chi nhánh toàn hệthống - Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán ngânhàng Hiện nay, Ngân hàng Nông Nghiệp có trung tâm đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ nên để giải trình độ bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh tế thị trường cần phải: Tăng cường mở thêm lớp học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành ngành với đội ngũ giảng viên có trình độ giỏi kinhnghiệmtrong giảng dạy Thường xuyên tổ chức kiểm tra tay nghề mặt nghiệp vụ nghiệp vụ tín dụng với cán làm công tác tín dụng (đội ngũ định thành bại kinh doanh Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 72 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ngân hàng) Đối với Agribank – Hữu Lũng Chi nhánh phải thực tốt quy định quy tắc hoạt động cho vay khách hàng mà thực tốt giải pháp riêng chi nhánh Cụ thể sau: Thứ nhất, Ban lãnh đạo cần phải xây dựng chiến lược kinh doanh, am hiểu tình hình kinh tế thị trường môi trường chung kinh doanh để định cho vay đầu tư đắn, doanh nghiệp, hộ sảnxuất Thứ hai, sau có chiến lược kinh doanh rồi, phỉa tổ chức thực tốt công việc thẩm định khách hàng vay vốn cách toàn diện, thực lựa chọn, sàng lọc khách hàng theo ngành nghề kinh doanh, đảm bảo đối tượng khách hàng – doanh nghiệp, hộ sản xuất có dự án phương án có tính khả thi phải xác định mức độ cho vay đầu tư phương dự án thể nào, hiệu mang lại sao, thực hiệnkiểmtra giám sát vốn vay quy định định kỳ thường xuyên, đảm bảo vốn cho vay đối tượng, kiểm soát vốn vay nhằm thu hồi nợ vay hạn Trong kinh doanh ngân hàng, việc không để phát sinh nợ hạn, nợ xấu khó Điều đỏi hỏi người lãnh đạo phải sâu sát, nắm bắt khách hàng để có giải pháp đắn có vấn đề xảy Những trường hợp khách hàng có khó khăn, ngân hàng phải biết cách tư vấn tìm hướng giải nhằm đảm bảo quyền lợi khách hàng lợi ích ngân hàng Trong trường hợp cụ thể, cần có giải pháp bước thích hợp để thu hồi nợ Khi giải nợ hạn nợ xấu phải dựa trên tắc: Giải hài hoà, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thoát khỏi khó khăn tiếp tục trả nợ ngân hàng, điều quantrọng 3.3.4 Kiến nghị kháchhàng: Để nâng cao chất lượng cho vay đòi hỏi không cần phải có nỗ lực từ phía nhà nước ngân hàng mà cần phải có nỗ lực không nhỏ từ khách hàng - nhân tố trực tiếp mang lại rủi ro lợi nhuận cho ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung Vì vậy, để nâng cao hiệu vay vốn chất lượng cho vay khách Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 73 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH hàng nên: Một là, nâng cao trình độ hiểu biết hoạt động tín dụng Ngân hàng, quy trình, thủ tục vay vốn Ngân hàng Các khách hàng cần hiểu nắm quy định Ngân hàng điều kiện vay vốn, thủ tục vay vốn ðể rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ vay vốn Ðối với doanh nghiệp, hộ sản xuất cần hiểu phương pháp lập dự án, phương án kinh doanh để trình bày, giải trình lô-gíc phương án, dự án khả thi doanh nghiệp Thực tế nhiều trường hợp dự án, phương án kinh doanh khách hàng hiệu khách hàng khả lập dự án dẫn đến khách hàng nhiều thời gian giải trình, lỡ hội kinh doanh khách hàng Hai là, chấp hành nghiêm túc quy định kế toán, kiểm toán Hiện nay, việc thực công tác kế toán chưa doanh nghiệp vừa nhỏ quan tâm mức Báo cáo tài số doanh nghiệp sơ sài, hạch toán không không đầy đủ, thiếu minh bạch Ba là, thực điều kiện đảm bảo tiền vay Một điều kiện mà doanh nghiệp vừa nhỏ thường không đáp ứng vay vốn ngân hàng, điều kiện đảm bảo tiền vay Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị hồ sơ, bước thực hiên bảo đảm tiền vay trước đến vay vốn ngân hàng Ngân hàng cần có hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp việc bổ sung, hoàn thiện bước để thực bảo đảm tiền vay đa dạng kết hợp hình thức bảo đảm tiềnvay Bốn là, nâng cao lực cạnh tranh (đối với doanh nghiệp, hộ sản xuất), không nên lệ thuộc vào lợi chi phí lao động thấp yếu tố thiếu tínhbền vững đồng thời doanh nghiệp phải chịu thiệt thòi Ngay sau xâm nhập thị trường, doanh nghiệp cần nhanh chóng xây dựng lợi cạnh tranh sản phẩm có giá trị gia tăng cao Để đạt lợi đòi hỏi doanh nghiệp phải có thông tin thị trường, có khả nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao lực cạnh tranh, đổi trang thiết bị công nghệ đại, xây dựng lực lượng lao động có chuyên môn lành nghề; có hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu cao Các doanh nghiệp cần đẩy mạnh xuất khẩu, tập trung vào phát triển công nghiệp nhẹ, sản xuất sản phẩm phụ trợ, bước góp phần mở rộng phát triển ngành công nghiệp Việt Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 74 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Nam Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 75 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Quyết định số 1627/2007/QĐ-NHNN ngày 31/12/2007 Thống đốc NH Nhà nước 2) Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, năm 2011 PGS.TS Mai Văn Bạn 3) Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam Võ Đình Toàn, năm2005 4) Giáo trình NHTM – Học viện Tài Chính 5) Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thống đốc NH Nhà nước - Dư Hải Yến CQ51/15.01 Page 76 ... cao chất lượng cho vay Chi nhánh 1.2 Chất lượng cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm chất lượng cho vay Hoạt động cho vay hoạt động mang lại doanh thu chủ yếu cho NHTM, đó, chất lượng cho. .. doanh ngân hàng Do vậy, việc nâng chất lượng cho vay ngân hàng thương mại yêu cầu thiết cho thân ngân hàng hay cho hệ thống ngân hàng nước rộng cho kinh tế 1.2.3 Các tiêu đánh giá chất lượng cho vay. .. đánh giá chất lượng cho vay thấp Tuy nhiên, ngân hàng có tỷ lệ thấp chưa thể kết luận chất lượng cho vay tốt Ta phải kết hợp với tiêu khác để đánh giá chất lượng cho vay khách hàng ngân hàng Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn tốt NGHIỆP Chất lượng cho vay của Ngân hàng thương mại, LUẬN văn tốt NGHIỆP Chất lượng cho vay của Ngân hàng thương mại, LUẬN văn tốt NGHIỆP Chất lượng cho vay của Ngân hàng thương mại, Chương 1 : Cơ sở lý luận và chất lượng cho vay tại Ngân hàng Thương mại., Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay tại Agribank – Hữu Lũng, (Nguồn: BCKQHĐKD của Agribank – Hữu Lũng giai đoạn 2014-2016 ), Bảng 2.7: Tình hình nợ quá hạn của Ngân hàng Nông nghiệp – Hữu Lũng, 2 Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại Agribank – Hữu Lũng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay