nội dung ôn tập ứng dụng tin học trong kinh tế

10 29 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 21:15

Hàm Rank() Cú pháp Rank(number, ref, order) Trong Number số cần xếp hạng Ref mảng tham chiếu đến danh sách số Các giá trị ref không thuộc dạng số bị bỏ qua Order định cách xếp hạng số Chức Hàm cho biết hạng số danh sách số Hạng số tương quan với kích thước với giá trị khác danh sách Hàm IF Cú pháp IF(logical_test, value_if_true, value_if_false) Trong Logical_test giá trị hay biểu thức logic (nhận giá trị TRUE FALSE) Value_if_true giá trị hàm biểu thức logic nhận giá trị TRUE Value_if_false giá trị hàm biểu thức logic nhận giá trị FALSE Chức Hàm IF cho giá trị điều kiện định hàm cho giá trị khác điều kiện định hàm sai Hàm AND, hàm OR Cú pháp AND (logical1, logical 2,…), OR(logical 1, logical 2,…) Trong Logical 1, logical 2,… 30 điều kiện cần thử nghiệm để giá trị TRUE FALSE Chức Hàm AND cho TRUE tất đối số TRUE, cho FALSE trường hợp lại Hàm OR cho FALSE tất đối số FALSE, cho TRUE trường hợp lại Hàm NOT Cú pháp NOT (logical) Trong Logical giá trị biểu thức logic Chức Hàm NOT cho giá trị đảo ngược đối số Hàm VLOOKUP Cú pháp VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup) Trong Lookup_value giá trị tra cứu cột tận bên trái bảng tra cứu Table_array bảng tra cứu, qua liệu tìm kiếm Việc định nghĩa bảng cứu cần theo địa tuyệt đối Col_index_num số thứ tự bảng tra cứu (kể từ cột bên trái) mà từ giá trị liên kết phải cho Range_lookup giá trị logic dùng để định nhu cầu tìm liên kết tương đương (nếu True bỏ qua) hay liên kết xác(nếu False) Chức Tìm giá trị cột tận bên trái bảng sau cho giá trị hàng với giá trị tìm từ cột định Hàm HLOOKUP Cú pháp HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, range_lookup) Trong Lookup_value giá trị phải tra cứu hàng thứ bảng cứu Table_array bảng tra cứu, qua liệu tìm thấy Việc định nghĩa bảng tra cứu cần theo địa tuyệt đối Row_index_num số thứ tự hàng bảng cứu (kể từ hàng thứ qua đỉnh) mà từ giá trị liên kết phải cho Range_lookup giá trị logic dùng để định nhu cầu tìm liên kết tương đương (nếu True bỏ qua) hay liên kết xác (nếu False) Chức Tìm kiếm giá trị tỏng hàng thứ môt bảng liệu cho giá trị cột tính từ hàng xác định bảng Hàm ABS, Hàm INT Cú pháp ABS(number), INT(number) Trong Number số cần lấy giá trị tuyệt đối số cần lấy phần nguyên Hàm ABS() cho giá trị tuyệt đối số Hàm INT() cho phần nguyên, cắt phần lẻ số Hàm SQRT Cú pháp SQRT(number) Trong Number số cần lấy bậc hai Chức Hàm SQRT cho bậc hai số Hàm SUM Cú pháp SUM(number1,number2,…) Trong Number1, number2,… dãy giá trị muốn tính tổng Chức Hàm SUM() cộng tất số dãy số 10 Hàm SUMIF() Cú pháp SUMIF(range, criteria, sum_range) Trong Range dãy ô muốn lượng giá Criteria tiêu chuẩn nằm xác định loại ô cộng Sum_range ô thực tế phải tính tổng Chức Hàm SUMIF() cộng ô định theo tiêu chuẩn cho trước 11 Hàm COUNTIF() Cú pháp Countif (range, criteria) Trong Range : Vùng liệu mà từ muốn đếm ô khác trống Criteria: Điều kiện dạng số, biểu thức, kỳ tự Chức Đếm số lượng ô vùng thỏa mãn điều kiện Criteria 12 Hàm MATCH() Cú pháp MATCH( lookup_value, lookup_array, match_type) Trong Lookup_value: giá trị cần tìm Lookup_array Lookup_array: vùng liệu có chứa giá trị cần tìm Match_type: số 1,0.- Nếu match_type = tìm theo giá trị lớn số cho nhỏ Lookup_value Nếu match_type = tìm xác Nếu match_type = - tìm theo giá trị nhỏ số số cho lớn giá trị cần tìm (các số phải xếp theo giá trị giảm dần) Chức Cho biết vị trí Lookup_value Lookup_array tùy theo cách tìm 13 Hàm INDEX Cú pháp INDEX(array, row_num, column_num) Trong Array: vùng chứa ô cho phép tìm kiếm Row_num: số xác định họ hàng ô Column_num: môt số xác định cột ô Chức Tìm giá trị phần tử bảng ô giao row_num colmn_num 14 Hàm LEFT Cú pháp LEFT(text, num_chars) Trong Text : biếu thức ký tự Num_chars: số lượng ký tự cần lấy từ bên trái Text Chức Kết biểu thức ký tự lấy từ bên trái text với số lượng ký tự lấy xác định num_chars LEFT(“ HÀ NỘI”, 2) “HÀ” 15 Hàm LOW Cú pháp LOW(text) Chức Biến đổi text thành biểu thức ký tự dạng ký tự thường 16 Hàm MID Cú pháp MID(text, start_num, num_chars) Trong Text : biểu thức ký tự mà cần lấy ký tự ra; Start_num: số vị trí bắt đầu lấy ký tự Num_chars: số số lượng ký tự cần lấy Chức Kết biểu thức ký tự đươc lấy từ text, start_num, số lượng ký tự lấy xác định num_chars 17 Hàm PROPER Cú pháp PROPER(text) Chức Biến đổi ký tự chữ text thành chữ hoa 18 Hàm REPLACE Cú pháp REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text) Trong Old_text : biểu thức ký tự ta muốn thay số ký tự; Start_num: số cho biết ký tự thứ ta cần thay thế; Num_chars: số lượng ký tự old_text ta cần thay new_text New_text: biểu thức ký tự mà ta thay old_text Chức Thay phần biểu thức ký tự old_text new_text vị trí xác định start_num, số lượng ký tự thay xác định num_chars, biếu thức tự thay new_text 19 Hàm RIGHT RIGHT(text, num_chars) Trong Text: biểu thức ký tự Num_chars: số lượng ký tự cần lấy từ bên phải text Chức Kết biểu thức ký tự lấy từ bên phải texzxt với số lượng ký tự lấy xác định num_chars 20 Hàm SEARCH Cú pháp SEARCH(find_text, within_text, start_num) Trong Find_text” biểu thức ký tự cần tìm Within_text :biểu thức ký tự cho phép tìm find_text Start_num: số thị vị trí bắt đầu tìm, không thị ngầm định Chức Cho biết vị trí ký tự find_text within_text 21 Hàm UPPER Cú pháp UPPER(text) Chức năng: biến đổi ký tự text thành ký tự in hoa 22 Hàm VALUE Cú pháp VALUE(text dạng số) Chức năng: biến đổi text dạng số thành số 23 Hàm MOD Cú pháp MOD(number, divisor) Chức Cho biết số dư phép chia number cho divisor, =MOD(13,3)—1 24 Hàm DAVERAGE Cú pháp DAEVERAGE(database, field, criteria) Trong Database: Vùng liệu sở liệu, field : Tên trường(cột) tính trung bình, Criteria: Vùng tiêu chuẩn Chức Tính giá trị trung bình trường(cột) CSDL thỏa mãn điều kiện cho trước 27 Hàm DCOUNT DCOUNT(database, fiel, criteria) Trong Database : vùng liệu sở liệu Field: Tên trường(cột) tính trung bình Criteria: Vùng tiêu chuẩn Chức năng: Đếm số ô chứa giá trị số cột (trường field) sở liệu database thỏa mãn tiêu chuẩn criteria 25 Hàm DMAX Cú pháp DMAX(database, fiel, criteria) Trong Database: Vùng sở liệu Field: Tên trường (cột) tính trung bình Criteria: Vùng tiêu chuẩn Chức Cho biết giá trị lớn cột (trường field) sở liệu database thỏa mãn tiêu chuẩn criteria 26 Hàm DPRODUCT Cú pháp DPRODUCT(database, fiel, criteria) Trong Database: Vùng liệu sở liệu Field: tên trường (cột) tính trung bình Criteria: vùng tiêu chuẩn Chức năng: cho biết giá trị tích số cột (trường field) sở liệu database thỏa mãn tiêu chuẩn criteria 27 Hàm DSUM Cú pháp DSUM(database, fiel, criteria) Trong Database: vùng liệu sở liệu Field: tên trường(cột) tính trung bình Criteria: Vùng tiêu chuẩn Chức Cho biết giá trị tổng số cột (trường field) sở liệu database thỏa mãn tiêu chuẩn criteria Hàm tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng (SLN)  Công thức: SLN(cost, savarge, life)  Công dụng: Hàm tính khấu hao cho TSCĐ với tỷ lệ khấu hao khoảng thời gian xác định  Ví dụ: Công ty A có mua TSCĐ với giá 4200$, TS có thời gian sử dụng năm, ước tính giá trị thu hồi TS hết hạn sử dụng 200$ Hãy tính khấu hao TS theo phương pháp khấu hao đường thẳng Lưu ý: Ngoài sử dụng công thức hàm SLN ta tính khấu hao TSCĐ theo công thức sau: SLN() = (Cost – Savage )/ Life Hàm tính khấu hao giảm dần SYD()  Công thức: SYD(cost, salvage, life, period) Cost: giá trị ban đầu tài sản Salvage: giá trị lại tài sản thời điểm cuối đời hữu dụng Life: chu kỳ sử dụng tài sản (đời tài sản) Period: chu kỳ khấu hao (phải đơn vị với life)  Công dụng: hàm tính tổng khấu hao theo tổng năm tài sản cho chu kỳ xác định     Ví dụ: năm 2000 anh Minh mua máy bào giá 800 000, sau năm sử dụng bán lại 1200000, tính khấu hao cho tháng thứ 1,năm thứ , năm thứ 2? SYD(6800000,1200000,5*12,1) SYD(6800000,1200000,5,1) SYD(6800000,1200000,5,2) Chú ý: Có thể sử dụng công thức để tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần: (Cost – Savage) * (life – per + 1) * SYD() = (life +1)*life Hàm DB Công thức: DB(cost, savage, life, per, [month]) Công dụng: Hàm tính khấu hao cho TS theo phương pháp khấu hao giảm dần với tỷ lệ khấu hao cố định khoảng thời gian xác định  Ví dụ 1: Tháng công ty An Phát mua TS 100% với nguyên giá 200.000.000 VNĐ, thời gian sử dụng TS năm Giá trị thu hồi ước tính TS 2.000.000 VNĐ Hãy tính khấu hao TS cho năm thứ ( đó, không nói bỏ qua) DB(200.000.000,2 000.000,6,1,10)   Hàm tính khấu hao giảm dần kép DDB Công thức: DDB( cost, savage, life, per, [factor]) Công dụng: tính khấu hao tài sản cho chu kỳ xác định phương pháp kết toán giảm nhanh kép giảm nhanh theo tỷ lệ xác định Hàm DDB tính theo công thức DDB=((cost-salvage)-tổng khấu hao từ chu kỳ trước)*(factor/life)  Ví dụ: Công ty A mua thiết bị, có nguyên giá 300.000.000 VNĐ, thời gian sử dụng năm, giá trị thu hồi ước tính 2.000.000 VNĐ Tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp số dư giảm dần kép cho năm đầu tiên, tháng đầu tiên, ngày  DDB(300 000 000,2000 000,6,1)  DDB(300 000 000,2000 000,6*12,1)  DDB(300 000 000,2000 000,6*365,1)  Nếu có tỷ lệ factor để cuối  Lưu ý: - Nếu bỏ qua factor hàm Excel mặc định factor =2 - Life per phải đơn vị thời gian, per không vượt life   Hàm giá trị PV() ( prensent value)  Công thức: PV( rate, nper, pmt, [fv], [type]) Rate: Lãi suất khoản đầu tư     Lưu ý:     Nper: Tổng số kỳ tính lãi pmt: Khoản tiền phải trả đặn hàng kỳ fv: Giá trị tương lai khoản đầu tư type: Hình thức toán Công dụng: Hàm tính giá trị khoản đầu tư Rate nper phải qui đổi đơn vị thời gian với pmt Nếu hàm bỏ qua fv hàm mặc định fv = Nếu hàm bỏ qua giá trị type hàm mặc định type = (tức toán cuối kỳ) Kết pv giá trị âm dương tùy thuộc vào khoản vay hay khoản cho vay Hàm giá trị NPV() (network present value)     - Công thức: NPV ( rate, value1, value 2,…, valuen) NPV: Giá trị rate: Lãi suất khoản đầu tư value 1: Khoản tiền đầu tư ban đầu value … valuen: Thu nhập hàng kỳ khoản đầu tư Công dụng: Hàm tính giá trị khoản đầu tư Ví dụ : Công ty A muốn đầu tư vào dự án VAC với số vốn bỏ ban đầu 300.000 $, thu nhập mà dự án đem lại năm sau: 20.000$, 120.000$, 70.000$, 250.000$, 100.000$ Hãy đưa lời khuyên cho công ty A biết chi phí sử dụng vốn vay khoản đầu tư 16%/năm   Lưu ý: Số tiền bỏ ban đầu (value1) phải mang giá trị âm Có thể sử dùng vùng giá trị để thay cho value2… valuen Hàm giá trị tương lai FV() (Future value)     - Công thức: FV(rate, nper, pmt, pv, [type]) Rate: lãi suất kỳ nper: tổng số kỳ toán pmt: Số tiền trả đặn hàng kỳ pv: giá trị khoản đầu tư Công dụng: Hàm tính giá trị tương lai khoản đầu tư có lãi suất cố định Ví dụ 1: Một người có khoản tiền 150.000.000 VNĐ, muốn gửi ngân hàng Agribank với lãi suất tiền gửi 16%/năm Hỏi sau năm người nhận tiền? Có trường hợp cuối kỳ đầu kỳ FV(16%,5,-150 000 000,0) or (… ,1) Lưu ý:  Phải nhập giá trị PV PMT giá trị âm khoản cho vay nhập giá trị PV PMT giá trị dương khoản vay  Hàm FVschedule( principal, schedule) Principal: vốn khoản đầu tư Schedule: dãy tỷ lệ lãi suất áp dụng Chức năng: tính FV lãi suất thay đổi Vd: FVschedule(1000,{0.03,0.04.0.05}) Hàm EFFECT(nominal_rate, npery) Nominal_rate: lãi suất danh nghĩa Npery: số lần tính lãi năm Chức tính lãi suất thực Vd: lãi suất thực tế hàng năm cho khoản đầu tư với lãi suất danh nghĩa 6.25% số lần tính lãi EFFECT(6.25%,4) Hàm tính lãi suất RATE           Công thức: Rate(nper, pmt, pv, fv, type, [guess]) nper: số kỳ toán pmt: số tiền toán đặn kỳ pv: Giá trị fv: giá trị tương lai type: hình thức toán guess: chi phí sử dụng vốn ước tính ( lãi suất dự đoán) Công dụng: Hàm tính lãi suất kỳ cho khoản đầu tư Lưu ý: Đối với khoản vay pmt phải nhập với giá trị âm Đối với khoản cho vay pmt phải nhạp với giá trị dương bỏ qua guess hàm mặc định guess 10% Trong trường hợp kết báo lỗi #Value cần phải thay đổi giá trị ước tính lãi suất (guess) khác - Ví dụ 1: Tính lãi suất năm cho khoản tiền vay 8000$ năm, hàng năm người phải trả khoản tiền 1800$ = RATE( nper, pmt, pv, fv, type, guess) = Rate(5,-1800,8000) = 22%/năm Hàm tỷ suất hoàn vốn nội (IRR)   - Công thức: IRR(values, [guess]) Values: giá trị ban đầu chuỗi khoản đầu tư dự án Guess: tỷ lệ kỳ vọng (lãi suất dự báo) Chức năng: tính tỷ lệ hoàn vốn nội cho chuỗi thu chi tài - Ví dụ: dự án mở ảnh viện cần đầu tư khoản tiền ban đầu để kinh doanh 70.000$, mong muốn thu khoản lợi tức vòng năm 12.000$, 15.000$, 18.000$, 21.000$, 26.000$ - Tính tỷ lệ hoàn vốn nội dự án trường hợp sau năm sau năm? IRR(-70000,12 000,15 000,180000,21000,26000) Các hàm tài khác     Hàm PMT(rate, Nper, pmt, fv, type) Hàm IPMT(rate,per, Nper, pv, fv, type) Hàm PPMT(rate,Per, Nper, pv, fv, type) Hàm Nper(rate, pmt, pv, fv, type) Các hàm chứng khoán     Hàm ACCRINTM(issue,maturity,rate,par,basic) Hàm INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, basic) Hàm RECEIVED(settlement, maturity, investment, discount, basic) Hàm DISC(settlement, maturity,pr, redemption, basic) ...  Công thức: SLN(cost, savarge, life)  Công dụng: Hàm tính khấu hao cho TSCĐ với tỷ lệ khấu hao khoảng thời gian xác định  Ví dụ: Công ty A có mua TSCĐ với giá 4200$, TS có thời gian sử dụng. .. sử dụng công thức để tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần: (Cost – Savage) * (life – per + 1) * SYD() = (life +1)*life Hàm DB Công thức: DB(cost, savage, life, per, [month]) Công dụng: ... giá trị thu hồi TS hết hạn sử dụng 200$ Hãy tính khấu hao TS theo phương pháp khấu hao đường thẳng Lưu ý: Ngoài sử dụng công thức hàm SLN ta tính khấu hao TSCĐ theo công thức sau: SLN() = (Cost
- Xem thêm -

Xem thêm: nội dung ôn tập ứng dụng tin học trong kinh tế , nội dung ôn tập ứng dụng tin học trong kinh tế , nội dung ôn tập ứng dụng tin học trong kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay