ĐỀ CƯƠNG môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

89 22 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 20:43

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH —¶— BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH BÀI 2: TTHCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC BÀI 3: TTHCM VỀ CNXH VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH BÀI 4: TTHCM VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC & KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI BÀI 5: TTHCM VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN BÀI 6: TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH BÀI 7: VẬN DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN TTHCM TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY BÀI 1: TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH Đặt vấn đề Từ Đại hội Đảng lần thứ (2/1951) Đảng ta khẳng định vai trò, ý nghĩa to lớn đường lối trị, tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh Cách Mạng Việt Nam Đến Đại hội Đảng lần thứ (6/1991) Đảng ta trân trọng ghi vào văn kiện ĐH: Đảng lấy tưởng Lenin, tưởng HCM làm tảng tưởng, làm kim nam cho hành động Đến Đại hội Đảng lần thứ (4/2001) Đảng ta lại khẳng định làm rõ thêm nội dung tưởng HCM Đây tổng kết sâu sắc, bước phát triển nhận thức lý luận Đảng ta định lịch sử, đáp ứng yêu cầu phát triển CM nước ta tình cảm, nguyện vọng toàn Đảng, toàn Dân ta Khái niệm Khái quát khái niệm TTHCM, Báo cáo trị Đại hội (tháng 4/2001) khẳng định: “TTHCM hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề CMVN, kết vận dụng phát triển sáng tạo CN Mác Lênin, vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời kết tinh tinh hoa dân tộc trí tuệ thời đại giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp giải phóng người, bao gồm: tưởng HCM dân tộc Cách Mạng giải phóng dân tộc tưởng HCM CNXH đường lên CNXH Việt Nam tưởng HCM Đảng Cộng Sản Việt Nam tưởng HCM Đại Đoàn Kết dân tộc tưởng HCM Quân tưởng HCM Xây dựng nhà nước dân, dân dân tưởng HCM kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại tưởng đạo đức HCM tưởng nhân văn HCM Tưởng văn hóa HCM TTHCM soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta, tiếp tục soi sáng để nhân dân ta tiến lên xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống độc lập XHCN giàu mạnh Nguồn gốc BỐI CẢNH XUẤT HIỆN TTHCM: 1.1 Tình hình giới: Giữa kỷ 19, Chủ nghĩa từ tự cạnh tranh phát triển sang giai đoạn Đế quốc Chủ Nghĩa, xâm lược nhiều thuộc địa (10 Đế quốc lớn Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan dân số: 320.000.000 người, diện tích: 11.407.000 km2) Bên cạnh mâu thuẫn vốn có mâu thuẫn sản Vô sản, làm nảy sinh mâu thuẫn mâu thuẫn nuớc thuộc địa nước Chủ nghĩa Đế quốc, phong trào giải phóng dân tộc dâng lên mạnh mẽ chưa đâu giành thắng lợi Chủ Nghĩa phát triển không đều, số nước gây chiến tranh chia lại thuộc địa làm đại chiến Thế giới nổ ra, Chủ Nghĩa Đế Quốc suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho Cách Mạng Tháng 10 nổ thành công, mở thời đại mới, thời đại độ từ Chủ Nghĩa Bản lên Chủ Nghĩa Xã Hội, làm phát sinh mâu thuẫn Chủ Nghĩa Bản Chủ Nghĩa Xã hội Cách mạng Tháng 10 đời Liên Xô, quốc tế tạo điều kiện tiền đề cho đẩy mạnh Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa phát triển theo xu hướng tính chất 1.2 Hoàn cảnh Việt Nam: Trước Pháp xâm lược, nước ta nước phong kiến, kinh tế nông nghiệp lạc hậu, quyền phong kiến suy tàn, bạc nhược khiến nước ta không phát huy lợi vị trí địa lý, tài nguyên, trí tuệ, không tạo đủ sức mạnh chiến thắng xâm lược thực dân Pháp Từ 1958 từ nước phong kiến độc lập, Việt Nam bị xâm lược trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến Với truyền thống yêu nước anh dũng chống ngoại xâm, khởi nghĩa dân ta nổ liên tiếp, rầm rộ thất bại Các phong trào chống Pháp diễn qua giai đoạn: Từ 1858 đến cuối Thế kỷ 19, phong trào yêu nước chống Pháp diễn dự dẫn dắt ý thức hệ Phong kiến không thành công: Trương Định, Đồ Chiểu, Thủ Khoa Huân Nguyễn Trung Trực (Nam Bộ); Tôn Thất Thuyết, Phan Đình Phùng, Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Xuân Ôn (Trung Bộ); Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Quy Binh, Hoàng Hoa Thám (Bắc Bộ) Sang đầu kỷ 20, xã hội Việt Nam có phân hóa sâu sắc: giai cấp CN, sản dân tộc, tiểu sản đời, cải cách dân chủ sản Trung Quốc Khang Hiểu Vi, La Khải Siêu (dưới hình thức Tân Thư, Tân Sinh) tác động vào Việt Nam làm cho phong trào yêu nước chống Pháp chuyển dần sang xu hướng dân chủ sản gắn với phong trào Đông Du, Việt Nam Quang Phục Hội Phan Bội Châu, Đông Kinh Nghĩa Thục Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Duy Tân Phan Chu Trinh,… sĩ phu phong kiến lãnh đạo Nhưng bất cập với xu lịch sử nên thất bại (12/1907 Đông Kinh Nghĩa Thục bị đóng cửa, 4/1908 biểu tình chống thuế miền Trung bị đàn áp mạnh mẽ, 1/1909 Yên Thế bị đánh phá; phong trào Đông Du bị tan rã, Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi nước 2/1909, Trần Quý Cáp, Nguyễn Hằng Chi lãnh tụ phong trào Duy Tân miền Tây bị chém đầu… Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cần bị đày Côn Đảo,… Tình hình đen tối đường Trước bế tắc Cách Mạng Việt Nam bối cảnh giới đó, Nguyễn Tất Thành tìm đường cứu nước, bước hình thành tưởng mình, đáp ứng đòi hỏi xúc dân tộc thời đại NGUỒN GỐC TTHCM: tưởng HCM bắt nguồn từ nhân tố sau đây: 2.1 Truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam: Là người ưu dân tộc, tưởng HCM bắt nguồn trước hết từ truyền thống tốt đẹp dân tộc; quê hương gia đình Chủ Nghĩa yêu nước Việt Nam: Tinh thần anh hùng bất khuất công dựng nước giữ nước dòng chảy xuyên suốt lịch sử, nhân tố đứng đầu, giá trị tinh thần người Việt Nam, đạo lý làm người, niềm tự hào dân tộc, sắc văn hóa tạo thành động lực, thành sức mạnh tồn phát triển dân tộc suốt 4000 năm ĐH (2/1957) HCM khẳng định: “Dân tộc ta có lòng yêu nước nồng nàn, truyền thống quý báu ta Từ xưa đến Tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần lại sôi nổi, kết thành sóng vô mạnh mẽ, to lớn, lướt qua nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất lũ bán nước cướp nước” Truyền thống đoàn kết tương thân tương ái: Nhân nghĩa, thủy chung, cưu mang đùm bọc, lành đùm rách,… truyền thống bắt nguồn từ yêu cầu chống thiên tai thường xuyên dân tộc Kế thừa nâng cao truyền thống trình Cách mạng, Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, Đảng viên, Nhân dân ta phải thực bốn chữ: Đồng lòng, Đồng sức, Đồng tình, Đồng minh Truyền thống thông minh, sáng tạo, cần cù, nhẫn nại: Trong lao động sản xuất chống xâm lược Truyền thống hiếu học, cầu tiến, hòa hợp, lạc quan yêu đời: Luôn sẵn sàng đón nhận tinh hoa văn hóa nhân loại, tưởng ngoại, thủ cựu, hẹp hòi, cực đoan xa lạ với truyền thống người Việt Nam, Bác Hồ biểu sống động truyền thống tốt đẹp Hồ Chí Minh tiếp thu truyền thống tốt đẹp dân tộc truyền thống quê hương, gia đình Nghệ Tĩnh, quê hương người mãnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm, vùng địa linh, nhân kiệt, nơi sản sinh nuôi dưỡng nhiều anh hùng dân tộc Mai Thúc Loan (chống nhà Đường, xây thành Vạn An 722), Nguyễn Biễu, tướng nhà Trần, Đặng Dung, Phan Đình Phùng, Phan Bội Châu, Phạm Hồng Thái, Trần Phú; nơi có thành quách, đại vạc, đại huệ Hồ Quý Ly, Hồ Hán Thương xây dựng, có di tích thành Lục Niên Lê Lợi xây dựng Là nơi người hiếu học: học nghề quan tâm, lo lắng, hãnh diện, tự hào, hướng tới thành đạt nghề đèn sách, khoa bảng Nơi sinh đại thi hào, danh nhân Nguyễn Du, từ 1635 – 1901 có 193 người đậu tài, cử nhân, có Nguyễn Sinh Sắc đậu đại khoa phó bảng Truyền thống gia đình: tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn trước hết từ truyền thống gia đình bên nội, ngoại, tưởng, phong cách Nguyễn Sinh Sắc_ Thân sinh Hồ Chí Minh Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc người bị mồ côi cha, mẹ từ nhỏ, nhà nghèo, thông minh, có ý chí kiên cường, nghị lực cảm phi thường, khắc phục khó khăn thực chí hướng mình, chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ, người sống gần gũi với dân, có lòng thương dân sâu sắc, ông chủ trương dựa vào dân để thực cải cách Chính trị, xã hội, thường xuyên trăn trở đường cứu nước, cứu dân, liên hệ với Phan Bội Châu, Nguyễn Thiệu Quý, Trần Thâu, … người có tưởng yêu nước mưu đại Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng sâu sắc lòng vị tha, nhân hậu, thủy chung cần mẫn người mẹ, tình yêu thương nhân hậu sâu nặng ông bà ngoại, … Tất nhân cách gần gủi, thân thương tác động mạnh mẽ tới việc hình thành nhân cách Hồ Chí Minh từ bé 2.2 Tinh hoa văn hóa nhân loại: Tinh hoa văn hóa phương Đông: Trước hết Nho giáo: Hồ Chí Minh coi trọng kế thừa phát triển mặt tích cực Nho giáo Đó thứ triết học hành động, tưởng nhập thế, hành đạo, giúp đời, triết lý nhân sinh: tu thân, dưỡng tính, đề cao văn hóa, đạo đức, lễ giáo, nhân nghĩa, Trí, Tín, Cần, Kiệm, Liêm, Chính Người phê phán hạn chế, tiêu cực Nho giáo tưởng đẳng cấp, quân tử, tiểu nhân, danh định phận, coi khinh phụ nữ, lao động chân tay, thuế nghiệp doanh lợi,… Với Phật giáo, người tiếp thu tưởng vị tha, chân, thiện, từ bi, cứu nạn, cứu khổ, thương người thể thương thân, lối sống đạo đức, giản dị, chăm làm điều thiện (không nói dối, không tà dâm, không sát sinh, không trộm cắp, không uống rượu,…) Phật giáo Thiền tông vào Việt Nam đề luật chấp tác: Nhất nhật bất tác, nhật bất thực, thiền phái Trúc Lâm Việt Nam chủ trương nhập gắn với dân chống kẻ thù xâm lược Người tiếp thu lòng nhân ái, hi sinh cao Thiên chúa giáo Người tiếp thu chủ nghĩa Tam dân Tôn Trung Sơn (dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc) Người viết: Đức Phật đấng từ bi cứu nạn cứu khổ Học thuyết Khổng Tử có ưu điểm tu dưỡng đạo đức cá nhân Chủ nghĩa Mác có ưu điểm phép biện chứng Chủ Nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm sách Tam dân thích hợp với ta Khổng Tử, Giê Su, Mác, Đức Phật, Tôn Dật Tiên chẳng có ưu điểm sao? Các vị mưu cầu hạnh phúc cho loài người, cho xã hội Nếu vị sống cõi đời này, vị hợp lại chỗ, tin vị định sống với hoàn mỹ người bạn thân Tôi nguyện học trò nhỏ vị Tinh hoa văn hóa Phương Tây: Xuất thân từ gia đình khoa bảng, chất thông minh, trình độ quốc học, hán học vững vàng, người học hỏi không ngừng bôn ba năm châu bốn biển, thông thái ngôn ngữ tiêu biểu cho văn minh nhân loại, người am tường văn hóa Đông, Tây, kim cổ, người tượng trưng cho kết hợp hài hòa văn hóa Đông Tây Nguyễn Sinh Sắc (1863 – 1929) 66 tuổi: mồ côi cha lúc tuổi, mồ côi mẹ lúc tuổi, với người anh nhà nghèo lao động vất vả Ông cụ Hoàng Đường (ông Đồ) Hoàng Trù xin nuôi dạy cho ăn học gã gái (Hoàng Thị Loan 1868 – 1901) Ông thông minh, có chí lớn học hành vào loại tứ hổ vùng (uyên bác bất San, tài hoa bất Quý, chường ký bất Lương, thông minh bất Sắc: nghĩa uyên bác không Phan Văn San, tài hoa không sánh Nguyễn Thúc Quý, tài giỏi không qua Trần Văn Lương, thông minh không địch Nguyễn Sinh Sắc) 1883: Xây dựng gia đình: 1884 sinh Nguyễn Thị Thanh (Bạch Liên) 1888 sinh Nguyễn Tất Đạt _ Nguyễn Sinh Khiêm 1890 sinh Nguyễn Tất Thành _ Nguyễn Sinh Cung 1893 cụ Hoàng Đường 1894 thi hương đậu cử nhân 1895 vào Huế thi đại khoa không đậu 1896 vào Huế học Quốc Tử Giám (cả nhà vào Huế, sống khó khăn: Khiêm Cung = Khơm Công = Không Cơm) 1898 thi lần không đậu Tháng 8/1900 làm thư kí hội đồng thi hương Thanh Hóa, Huế bà Loan sinh thứ 22 tháng chạp 10 tuổi, Nguyễn Sinh Cung phải chịu mát lớn Tết năm bé bồng bế người em út mẹ sinh thờ cúng mẹ tang thương, hương khói, hoa huệ bàn thờ, mộ Trong lúc bố anh chị xa vắng, ấn tượng khắc sâu tâm khảm, người suốt đời 5/1901 lo tang cho vợ xong, ông vào Huế thi lần đậu phó bảng Sau kỷ có người đỗ đạt cao (Dân mang kèn trống, võng lọng, cờ biển rước, ông nói (tôi đậu chẳng có ích cho bà hàng xóm mà bà phải đón rước); 200 quan , không lên đài lễ lấy lý vợ mất, lấy tiền, lấy gạo chia cho dân nghèo làm vốn sản xuất, có người giữ vốn đến 1945 Có người gọi ông “quan phó bảng” ông viết: vật dĩ quan gia, vi ngô phong dạng… 1905 sau nhiều lần từ chối (1902, 1903, 1904) ông phải vào Huế làm việc triều đình với chức “THỪA BIỆN BỘ LỄ” (Bộ lễ lo lễ nghi, thiên văn, bói toán, học hành, bình thơ) Nhất lại binh Nhì hộ, hình Thứ ba đền công Nhược lễ lạy ông Người ta nói: người khác vào triều để vinh thân phì gia, Nguyễn Sinh Sắc vào làm quan để che thân Có người xin theo ông nói:” Quan trường thị nô lệ, chi nô lệ, hựu nô lệ” 1908 ông bị triều đình khiển trách để Nguyễn Tất Thành, Đạt tham gia biểu tình chống thuế 1909 Triều đình điều ông làm tri huyện Bình Khê: ông thường bỏ huyện đường (không mang theo lính lệ) dàn xếp đất đai, ông thừơng phàn nàn: nước không lo,…, ông tìm cách thả trị Giữa 1910, Nguyễn Tất Thành lên Bích Khê Ông hỏi: “Con lên làm gì? Con lên tìm cha, ông trìu mến nói: nước không lo tìm, tìm cha có ích gì” Sau cha chia ly lịch sử cầu Bà Đi hai cha Sau ông bị Triệt hồi chức Tri huyện lơ công việc huyện đường, thả trị, xử địa chủ Tạ Đức Quang, đánh đòn hắn, sau hai tháng chết, vợ kiện, ông bị bắt giam, bị xử đánh 100 trăm trượng, xét thù oán nên tha tội Ba mươi (30) năm sống nước ngoài, chủ yếu Châu Âu, người chịu ảnh hưởng sâu rộng giá trị văn hóa dân chủ cách mạng phương Tây Người tiếp thu tưởng tự do, bình đẳng, bác đại Cách mạng Pháp ( Khi học Vinh, Huế, người chủ tâm tìm hiểu tưởng này, sau trở lại Pháp 1917, người tiếp thu tận gốc phương pháp tác phẩm nhà khai sáng Pháp: Mông Teskiô, Rút xô, Vin Tie) Nghiên cứu Cách mạng sản Mỹ 1776, người tiếp thu tưởng tự do, nhân quyền Trong tuyên ngôn độc lập Mỹ, người gia nhập công đoàn thủy thủ tham gia đấu tranh chủ nghĩa chống (lần đầu bước vào hoạt động trị) Cuộc sống, lao động hoạt động Cách Mạng Người gắn liền với người lao động, giai cấp Công nhân nước quốc, thuộc địa mang lại cho Người tình yêu thương giai cấp, yêu thương người lao động, người khổ cách sâu sắc Vận dụng tưởng tiến Cách mạng Cách mạng Pháp, Mỹ vào sinh hoạt câu lạc “Gia cô Banh” (xuất lúc đại Cách mạng Pháp 1789, người ta trao đổi đủ thứ: từ kinh tế đến trị, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, thiên văn, địa lý, miên, trồng cải soong, nuôi ốc sên,…, siêu hình thuyết mộng du, luân hồi, Người thường lái tranh luận sang vấn đề Việt nam, vấn đề thuộc địa, ) câu lạc “Phô Bua” (do Đảng xã hội Pháp tổ chức, tổ chức bênh vực dân tộc thuộc địa): Người phê phán Phong Kiến Việt Nam, khẳng định phê phán toàn quyền Đông Dương An Be Xa Rô; Liôtây Varen, … Thông qua sinh hoạt phong cách dân chủ người điển hình thực tiễn, sở để hình thành kiến Đại hội Đảng xã hội Pháp Tua 1920 trở thành người Cộng Sản Nhờ tiếp thu tưởng dân chủ Cách mạng, phương pháp, phong cách làm việc khoa học rèn luyện phong trào CN, sinh hoạt Đảng xã hội, Đảng Cộng Sản Pháp, dìu dắt nhà văn hóa, khoa học, lịch sử, trí thức Pháp M Ca Sanh, P.Cuturie, G Mông Mut Xê, Long Ghê, Lion Blum,… Nguyễn Ái Quốc trưởng thành dần trị, tưởng tổ chức 2.3 Chủ nghĩa Mác Lê Nin – Thế giới quan, phương pháp luận tưởng HCM Chủ nghĩa Mác Lê Nin đỉnh cao trí tuệ nhân loại bao gồm phận cấu thành: Triết học giúp Hồ Chí Minh hình thành giới quan, phương pháp biện chứng, nhân sinh quan, khoa học, Cách Mạng, thấy quy luật vận động phát triển giới xã hội loài người Kinh tế trị học vạch rõ quan hệ xã hội hình thành phát triển gắn với trình sản xuất, thấy chất bốc lột chủ nghĩa CN, xóa bỏ bốc lột gắn liền với xóa bỏ quan hệ sản xuất chủ nghĩa chuyển biến tất yếu xã hội loài người từ chủ nghĩa lên chủ nghĩa cộng sản Chủ Nghĩa xã hội KH vạch quy luật phát sinh, hình thành, phát triển hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, điều kiện, tiền đề, nguyên tắc, đường, học thức, phương pháp giai cấp CN, nhân dân lao động để thực chuyển biến xã hội từ chủ nghĩa lên chủ nghĩa xã hội, cộng sản Như vậy, chủ nghĩa Mác Lê Nin với chất Cách mạng khoa học giúp Người chuyển biến từ Chủ nghĩa yêu nước khuynh hướng rõ rệt thành người cộng sản, chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thấy vai trò quần chúng nhân dân, sứ mệnh lịch sử giai cấp CN, liên minh công nông trí thức vai trò lãnh đạo đảng cộng sản cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng người, bảo đảm thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản Hồ Chí Minh vận động sáng tạo Chủ nghĩa Mác Lê Nin vào điều kiện cụ thể Việt Nam, giải đáp vấn đề thực tiễn đặt ra, đưa cách mạng nước ta giành hết thắng lợi đến thắng lợi khác 2.4 Những nhân tố chủ quan thuộc phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh: Là người có đầu óc thông minh sáng suốt, lực độc lập, sáng tạo, học vấn uyên bác, lực phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp sâu sắc Có khổ công học tập, rèn luyện nhằm chiếm lĩnh vốn trí thức đồ sộ nhân loại, tiếp thu kinh nghiệm, bề dày phong trào cộng sản chủ nghĩa quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc Có lòng yêu nước, thương dân, thương yêu người khổ vô bờ bến, chiến sĩ cộng sản cảm, nhiệt thành sẵn sàng hy sinh cho tổ quốc, nhân dân, dân tộc nhân loại Có ý chí nghị lực kiên cường, phẩm chất luyện định việc Hồ Chí Minh tiếp thu, chọn lọc, chuyển hóa, phát triển tinh hoa dân tộc, thời đại thành tưởng đặc sắc độc đáo Quá trình hình thành 10 Đặc biệt, tưởng trị nước Hồ Chí Minh có kết hợp nhuần nhuyễn “pháp trị” “đức trị” Người nói: “Không xử phạt không đúng, song chút trừng phạt không đúng” “Nhà nước phải vừa giáo dục vừa sử dụng pháp luật để cải tạo họ, giúp đỡ họ trở nên lương thiện” Xây dựng củng cố nhà nước pháp quyền, yêu cầu người sống làm việc tuân thủ pháp luật nội dung chủ đạo tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước Người nói: “ Pháp lụât ta pháp luật thật dân chủ, bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động Nhân dân ta có tự do, tự kỷ luật Mỗi người có tự mình, phải tôn trọng tự người khác Người sử dụng quyền tự mức mà phạm đến tự người khác phạm pháp” tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền phát triển trình hoạt động cách mạng Người Người dành không tâm trí, nghị lực để xây dựng Nhà nước kiểu - Nhà nước pháp quyền dân, dân dân Hồ Chí Minh nói: “Nhà nước ta Nhà nước dân”, “Bao nhiêu quyền hạn dân”, "Vận mệnh quốc gia tay nhân dân." Nội dung đầu tiên, Nhà nước dân tưởng Hồ Chí Minh, thực quyền dân chủ nhân dân Dân bầu quyền Nhà nước Trung ương quyền cấp “Tất quyền bính nước toàn thể nhân dân Việt Nam Việc nước việc chung, người Rồng cháu Tiên, già trẻ, gái trai, giàu nghèo, nòi giống, tôn giáo phải gánh vác phần” thân Người hoạt động không mệt mỏi nhằm thức tỉnh toàn dân tộc phát huy cao sức mạnh trí tuệ, tài nghị lực vào nghiệp xây dựng bảo vệ chủ quyền, thống dân tộc Việt Nam Ngay sau ngày thành lập nước, Người yêu cầu tổ chức “càng sớm hay Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” Người nhấn mạnh : “Tổng tuyển cử dịp cho toàn thể quốc dân tự lựa chọn người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà Trong Tổng tuyển cử, người muốn lo việc nước có quyền ứng cử, công dân có quyền bầu cử ” Lần tất công dân Việt Nam có quyền bầu cử ứng cử Đây điều mẻ nhân dân lao động Việt Nam Cuộc Tổng tuyển cử diễn thành công vào ngày tháng năm 1946 sau Quốc hội thức tổ chức máy nhà nước thể tưởng Hồ Chí Minh thực tế, huy động toàn thể nhân dân tham gia quản lý đất nước, nhân dân đóng vai trò làm chủ đất nước Chính quyền vấn đề cốt tử cách mạng, mà sách bầu cử, ứng cử toàn dân giải vấn đề đó, tính lập hiến việc hình thành máy nhà nước: tự hay hạn chế; bình đẳng hay phân biệt; giả hay thật; áp đặt hay tự lựa chọn; chuẩn mực để xem xét máy quyền thực dân hay không Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Hồ 75 Chí Minh rõ: Tổng tuyển cử dịp cho toàn thể quốc dân lựa chọn người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà Có dân thực nguyện vọng ý chí Đồng thời xuất phát từ nhu cầu cấp bách tình hình phải chuyển từ Chính phủ lâm thời sang thức để đối phó với âm mưu kẻ thù định xoá độc lập quyền non trẻ nước ta lúc Đó thực ý tưởng tuyệt vời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà nước dân Bác Hồ thǎm hỏi chiến sỹ thi đua Phạm Trung Pồn, bị mù hai mắt có nhiều sáng kiến cải tiến nông cụ Đối với Hồ Chí Minh, xây dựng nhà nước dân không ý tưởng, thiết kế, mà hành động thực tiễn Người Trước vận mệnh đất nước hiểm nghèo, “ngàn cân treo sợi tóc”, để đoàn kết dân tộc giữ vững quyền nhân dân non trẻ, Người đề nghị bổ sung 70 ghế đại biểu quốc hội cho Việt Nam Quốc dân Đảng Đây sáng kiến kịp thời Chủ tịch Hồ Chí Minh để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm tập hợp lực lượng, lôi kéo đảng phái, tầng lớp xã hội tham gia xây dựng bảo vệ đất nước Được uỷ nhiệm Quốc hội, “Lời tuyên bố sau thành lập Chính phủ mới”, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chính phủ phải tỏ rõ tinh thần đại đoàn kết, không phân đảng phái Kết là, có vị có tài nhận lời tham gia Chính phủ: Cụ Huỳnh, tuổi già sức yếu mà cố từ, lấy đại nghĩa mà lưu Cụ, Cụ gắng lại Lại có nhiều vị đứng sẵn sàng sức giúp đỡ: Cụ Bùi Bằng Đoàn, linh mục Phạm Bá Trực Dầu hay Chính phủ, hứa cố gắng làm việc, lòng nước, dân Tôi tuyên bố trước Quốc hội rằng, Chính phủ tỏ rõ tinh thần quốc dân liên hiệp, Chính phủ trọng thực tế nỗ lực làm việc, để tranh thủ quyền độc lập thống lãnh thổ xây dựng nước Việt Nam Chính phủ Chính phủ toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam Bắc tham gia” Quyền bính nhân dân thể rõ việc nhân dân có quyền kiểm tra, kiểm soát bãi miễn đại biểu Người nhắc nhở: “Chính phủ ta Chính phủ nhân dân, có mục đích sức phụng lợi ích nhân dân Chính phủ mong đồng bào giúp đỡ, đôn đốc kiểm soát phê bình để làm tròn nhiệm vụ người đầy tớ trung thành, tận tuỵ nhân dân” Để nhân dân kiểm tra, kiểm soát , Người yêu cầu quan nhà nước phải có cách tổ chức thuận tiện cho nhân dân thực quyền mình, tránh “cửa quyền”, hách dịch, chống “lạm quyền”, “đứng dân”, “đè đầu cưỡi cổ,ức hiếp dân”, thực quyền khiếu tố nhân dân, đảm bảo quyền tự dân chủ nhân dân Người thường nhắc nhở: Nạn lãng 76 phí, tham ô, bệnh quan liêu, mệnh lệnh công tác cấp lãnh đạo quan nhà nước gây Vì vậy, cần có quan tra nhà nước, chống lãng phí tham ô mà chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh để giúp đỡ quan nhà nước cải tiến công tác, giữ gìn kỷ luật, thực hành dân chủ, góp phần củng cố máy nhà nước “Đồng bào có oan ức, có thắc mắc khiếu nại Ta giải tốt khiếu nại, đồng bào thấy Đảng Chính phủ quan tâm lo lắng đến họ, mối quan hệ quần chúng nhân dân với Đảng Chính phủ củng cố tốt hơn.” Người nói: “Từ ngày thành lập Chính phủ, nhân viên có nhiều khuyết điểm Có người quan cách mạng, chợ đen, chợ đỏ, mưu vinh thân phì gia Xin đồng bào phê bình, giám sát công việc phủ.” Hồ Chí Minh yêu cầu: Để nhà nước thực dân cán nhà nước phải thường xuyên thực phê bình tự phê bình, lấy ý kiến tín nhiệm hay không tín nhiệm, khen, chê rõ ràng Vì theo Người: kiểm soát, giám sát nguyên tắc để thực quyền làm chủ nhân dân: nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân Nguyên tắc đảm bảo quyền kiểm soát nhân dân đại biểu Những người máy cấp phải “công bộc dân, dân cử trực tiếp hay gián tiếp thực thi quyền lực dân, người phục vụ nhân dân” thân Hồ Chí Minh tự nhận “Người lính già mệnh lệnh quốc dân mặt trận” Nhận thức rõ vai trò to lớn quần chúng nhân dân nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng nhà nước dân Điều có nghĩa dân không lập Nhà nước mà phải tham gia vào công việc quản lý nhà nước, Người nói: “Nước ta nước dân chủ, địa vị cao dân, dân chủ " “Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương dân tổ chức nên Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân.” Bao nhiêu nhiệm vụ, quyền hạn dân, xây dựng đất nước trách nhiệm dân Trong Báo cáo Dự thảo Hiến pháp sửa đổi kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá I ngày 18 tháng 12 năm 1959 nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Người nói: Quốc hội quan quyền lực cao Nhà nước Hội đồng nhân dân quan quyền lực cao địa phương Dân bầu người đại diện cho sử dụng quan quyền lực thông qua người đại diện đó, đồng thời dân có quyền kiểm soát, giám sát người bầu bãi miễn họ không làm tròn uỷ thác Nhà nước dân tức dân phải tham gia vào công việc nhà nước Quốc hội nước ta vị trí cao song quan tập trung tất quyền lực Khi xuất công việc liên quan đến vận mệnh quốc gia, đưa nhân dân giải quyết, ba phần tổng số đại biểu quốc hội đồng ý (điều 22 Hiến pháp 1946) 77 Hội đồng nhân dân xem quan tự quản dân, dân địa phương bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương Nhà nước dân tức công việc xây dựng đất nước trách nhiệm quần chúng nhân dân Do đó, phải phát huy vai trò mặt trận, đoàn thể công tác quản lý Nhà nước xã hội, Hồ Chí Minh quan tâm đến vấn đề nhân dân thảo luận, phát huy sáng kiến tìm cách giải vấn đề đất nước Người nói: “Dân nước, cá”, “lực lượng nhiều dân hết”, “công việc đổi mới, xây dựng đất nước trách nhiệm dân” Do vậy, Nhà nước muốn điều hành, quản lý xã hội có hiệu lực, hiệu quả, định phải dựa vào dân, dựa vào sáng kiến trí tuệ dân “Đem tài dân, sức dân, dân làm lợi cho dân Chính phủ giúp kế hoạch cổ động.” Nhà nước dân tưởng Hồ Chí Minh dân tự làm, tự lo việc, thông qua mối quan hệ xã hội, qua đoàn thể, Nhà nước bao cấp, lo thay dân, làm cho dân thụ động, ỷ lại, chờ đợi Người cho rằng: “Làm việc phải có quần chúng tham gia bàn bạc, khó đến trở nên dễ dàng làm tốt Dễ mười lần không dân chịu Khó trăm lần dân liệu xong” Chính vậy, Nhà nước dân xây dựng làm chủ, đặt kiểm tra kiểm soát nhân dân theo tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước tin dân, lực lượng nơi dân, dân nắm quyền hành Nhà nước tin dân, dân tin lãnh đạo Nhà nước việc làm Theo tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước dân Nhà nước phục vụ lợi ích nhân dân, đảm bảo quyền dân chủ rộng rãi có hiệu đời sống xã hội Đây tưởng quán, bật đời hoạt động Người từ năm bôn ba nước trở thành lãnh tụ tối cao dân tộc Việt Nam, Nhà nước Việt Nam Chỉ sau tháng thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, thư “Gửi Uỷ ban nhân dân, bộ, tỉnh, huyện làng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Chúng ta hiểu rằng, quan Chính phủ từ toàn quốc làng, công bộc dân, nghĩa để gánh vác công việc chung cho dân, đè đầu dân thời kỳ quyền thống trị Pháp, Nhật Việc có lợi cho dân, ta phải làm Việc có hại cho dân, ta phải tránh.” Bản thân đời Hồ Chí Minh gương sáng ngời người suốt đời phụng Tổ quốc, phụng nhân dân Người yêu cầu quy định pháp luật phải dân, cán từ Trung ương đến địa phương phải hết lòng, phục vụ nhân dân, phải thực gương mẫu, thực sạch, phải lo trước thiên hạ hưởng sau thiên hạ, thực hành tiết kiệm, liêm chính, chí công vô Sau Nhà nước Việt Nam đời (1945), Người nhìn thấy trước 78 loạt vấn đề phức tạp xuất nước nông nghiệp lạc hậu, sản xuất đình trệ Trong hoàn cảnh đó, dễ nảy sinh tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu Đề phòng tệ nạn đó, Người nêu bật đòi hỏi người cán có ý nghĩa thiết thực Bản thân Hồ Chí Minh người tham vọng quyền lực, chức vụ Người đảm nhiệm trọng trách mà Người phải gánh vác trước nhân dân, đất nước mà ”Tôi không muốn công danh phú quý chút nào, phải gánh vác chức Chủ tịch đồng bào uỷ thác phải cố gắng làm Bao đồng bào cho lui vui lòng lui Tôi có ham muốn bậc cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành Riêng phần làm nhà nho nhỏ nơi có non xanh nước biếc, để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu đến vòng danh lợi.” Đây điều tuyệt vời đạo đức Hồ Chí Minh Người nhận thấy rõ kẻ ham muốn quyền lực dẫn đến tình trạng chuyên quyền, độc đoán, sa vào chủ nghĩa cá nhân, làm cho nhà nước biến dạng Nhà nước kiểu không cho phép Nói chuyện với đồng bào trước lúc sang Pháp đàm phán với Chính phủ Pháp độc lập dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh bày tỏ: "Cả đời có mục đích phấn đấu cho lợi ích Tổ quốc hạnh phúc nhân dân Khi ẩn nấp nơi núi non, vào chốn tội, xông pha nơi hiểm nghèo mục đích Đến lúc nhờ quốc dân đoàn kết, giành quyền, uỷ thác gánh vác việc Chính phủ, lo lắng ngày đêm, nhẫn nhục, cố gắng mục đích đó.“ Trong họp Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc sau tháng năm 1945, Người nêu rõ mục tiêu Nhà nước là: 1.”Làm cho dân có ăn Làm cho dân có mặc Làm cho dân có chỗ Làm cho dân có học hành” Người nói: “Chúng ta hy sinh phấn đấu để giành độc lập Chúng ta tranh Chúng ta tranh tự do, độc lập mà dân chết đói, chết rét, tự do, độc lập không làm Dân biết rõ giá trị tự do, độc lập mà dân ăn no, mặc đủ.” Nhà nước dân làm lợi cho dân mà phải kính dân Người nói: “Chúng ta phải yêu dân, kính dân dân yêu ta, kính ta” Trong lời dạy Người thể rõ kế thừa có sáng tạo tưởng bậc tiền bối: Dân gốc, quý phải đối đãi dân dân kính mến, yêu nhà cầm quyền Trong tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước dân nhà nước sống lòng dân, tạo công cho dân, đặt lợi ích Nhà nước gắn chặt với lợi ích quần chúng nhân dân Như vậy, Nhà nước ta dân xây dựng, phải Nhà nước hoạt động lợi ích người Con người trước 79 hết nhân dân lao động nói chung, bao gồm công nhân, nông dân, trí thức giai tầng xã hội khác cộng đồng dân tộc Việt Nam Các giai cấp, tầng lớp lực lượng toàn dân tộc, người chung lưng đấu cật cho nghiệp chấn hưng dân tộc, gắn vận mệnh với vận mệnh dân tộc Vì dân, người, nghiệp thúc đẩy tiến người, dân tộc sợi đỏ xuyên suốt tưởng Hồ Chí Minh Để có Nhà nước thực dân, dân dân, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phải xây dựng máy nhà nước sạch, vững mạnh, đấu tranh với bệnh tật tham nhũng, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, vi phạm quyền lợi ích nhân dân lao động Nhà nước dân Nhà nước có trách nhiệm trước dân Nhiều lần Người dặn: “bất việc lợi ích nhân dân mà làm chịu trách nhiệm trước nhân dân” “Chính sách Đảng Chính phủ phải chăm nom đến đời sống nhân dân, dân đói Đảng Chính phủ có lỗi, dân rét Đảng Chính phủ có lỗi, dân dốt Đảng Chính phủ có lỗi, dân ốm Đảng Chính phủ có lỗi.” Trong lịch sử, tưởng Nhà nước “lấy dân làm gốc” sớm xuất nhà lãnh đạo, nhà trị lớn Nhưng đến Hồ Chí Minh, tưởng Nhà nước dân, dân dân phát triển sâu sắc, phong phú nội dung, với chất lượng mới, trở thành quan điểm khoa học, nhân đạo chất nhà nước - Nhà nước dân, dân, dân Chủ tịch Hồ Chí Minh Nếu nước “lấy dân làm gốc” tưởng trị truyền thống đến Hồ Chí Minh, tưởng diễn đạt mệnh đề chủ động giản dị, tự nhiên: "Dân gốc nước" câu thơ Người: “Gốc có vững bền Xây lầu thắng lợi nhân dân” Ngày nay, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa lấy tưởng nhà nước pháp quyền dân, dân dân Hồ Chí Minh làm tảng tưởng cho công xây dựng Với kết đạt qúa trình đổi mới, khó khăn, tồn 18 năm đổi mới, hoàn thiện nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa tác động mạnh mẽ trực tiếp đến trình đổi đất nước nói chung Thực tế cho thấy, vấn đề đổi hoàn thiện nhà nướ chiện công việc khó khăn lý thuyết thực tiễn Điều đòi hỏi Đảng, Nhà nước nhân dân ta cần có bước giải pháp vừa khẩn trương, vừa vững thực, tiếp tục cải cách triệt để tổ chức hoạt động Nhà nước để đáp ứng tình hình đất nước trình chấn hưng dân tộc hội nhập 80 PGS.TS Lê Doãn Tá tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền Hồ Chí Minh - người khai sinh nước Việt nam dân chủ cộng hoà, trực tiếp đứng đầu Nhà nước 24 năm, lãnh đạo nhân dân ta nhằm thực sứ mệnh lịch sử: giải phóng dân tộc, thống Tổ quốc đưa đất nước lên đường ấm no hạnh phúc, sánh vai với nước tiên tiến giới Chúng ta tự hào dân tộc ta sản sinh người vĩ đại, kế thừa phát huy tưởng bậc tiền bối “nước lấy dân làm gốc” hay “người đẩy thuyền dân, lật thuyền dân” “vận nước thịnh hay suy, sức mạnh dân định” (Nguyễn Trãi) truyền thống dân tộc; xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam; từ tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại thành Nhà nước pháp quyền nhiều quốc gia tiên tiến; vận dụng sáng tạo kinh nghiệm lý luận vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân dân Việt Nam Có thể nói trình tìm đường cứu nước Người trình tìm kiếm nhà nước phù hợp với đất nước Việt Nam, với dân tộc Việt Nam, lẽ cách mạng, vấn đề quyền nhà nước luôn vấn đề Chúng ta tự hào dân tộc ta sản sinh người vĩ đại, kế thừa phát huy tưởng bậc tiền bối “nước lấy dân làm gốc” hay “người đẩy thuyền dân, lật thuyền dân” “vận nước thịnh hay suy, sức mạnh dân định” (Nguyễn Trãi) truyền thống dân tộc; xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt Nam; từ tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại thành Nhà nước pháp quyền nhiều quốc gia tiên tiến; vận dụng sáng tạo kinh nghiệm lý luận vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân dân Việt Nam Có thể nói trình tìm đường cứu nước Người trình tìm kiếm nhà nước phù hợp với đất nước Việt Nam, với dân tộc Việt Nam, lẽ cách mạng, vấn đề quyền nhà nước luôn vấn đề Trước tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh sống cảnh nước nhà tan, chứng kiến cảnh nhân dân ta bị áp bức, bóc lột nặng nề chế độ hà khắc, bất chấp luật pháp bọn thực dân Pháp phong kiến Nam triều Khi bôn ba nơi hải ngoại, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm nước phương Tây, ý tưởng xây dựng nhà nước pháp quyền xuất Hồ Chí Minh Bởi có điều kiện thể ý tưởng 81 mình, Người chớp thời cơ, đấu tranh để có trước hết quyền người dân ghi pháp luật Năm 1919, Hội nghị Vécxây họp sau chiến tranh giới lần thứ nhất, Người gửi Yêu sách nhân dân An Nam tới Hội nghị gồm điều, có điều liên quan tới vấn đề pháp quyền Cụ thể là: Điều 1: Yêu cầu ân xá tất trị phạm Điều 2: Đòi cải cách công lý Đông Dương nhằm đảm bảo cho người xứ hưởng đảm bảo mặt pháp luật người châu Âu Người nói: “Cải cách pháp lý Đông Dương cách cho người xứ hưởng đảm bảo mặt pháp luật người châu Âu” Điều 7: Đòi thay chế độ sắc lệnh chế độ đạo luật Điều 8: Đòi có đoàn đại biểu thường trực người xứ cử Nghị viện Pháp Và Người chuyển yêu sách thành “Việt Nam yêu cầu ca” để phổ biến rộng rãi cho người, có hai câu: “Bảy xin hiến pháp ban hành Trăm điều phải có thần linh pháp quyền” Sau tìm đường cứu nước, Người tổ chức, lãnh đạo nhân dân ta giành lấy tự độc lập cho Tổ quốc Ngay từ trước Cách mạng tháng Tám 1945, sau Nhật đảo Pháp, Hồ Chí Minh chủ trương “thành lập quyền cách mạng” địa, khu giải phóng lúc Đến đầu tháng Tám 1945, tình hình lúc khó khăn, Người kiên triệu tập Đại hội quốc dân Tân Trào, cử Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam - tổ chức tiền phủ đời đảm bảo tính hợp pháp quyền Tháng năm 1945, Hà Nội địa phương toàn quốc khởi nghĩa giành quyền từ tay phát xít Nhật Trước quân Đồng minh đổ vào Việt Nam, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945, quảng trường Ba Đình để tuyên bố với toàn giới quốc dân đồng bào “khai sinh” nước Việt Nam - nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Chính phủ lâm thời mắt trước quốc dân Việt Nam giới Tuyên ngôn độc lập văn kiện trị đặc biệt, khẳng định rằng: Dân tộc Việt Nam sức mạnh kỳ diệu giành độc lập tự kiên bảo vệ quyền tự độc lập Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đời hợp hiến, hợp pháp Chính phủ lâm thời hợp pháp, hợp công lý Trong phiên họp Chính phủ, Hồ Chí Minh đề nhiệm vụ cấp bách, nhiệm vụ thứ là: “Phải có hiến pháp dân chủ” đề nghị sớm tổ chức tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu Đó việc tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước dân chủ, hợp pháp, Nhà nước thực đại diện cho nhân dân, toàn dân bầu cử quản lý xã hội pháp luật Cuộc Tổng tuyển cử nước thực ngày tháng năm 1946 bầu Quốc hội 82 nước Việt nam dân chủ cộng hoà Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng Hiến pháp pháp luật, khẳng định pháp luật nước ta ý chí chung nhân dân, dân tộc Việt Nam Người yêu cầu quan nhà nước, cán viên chức nhà nước từ Trung ương đến địa phương phải gương mẫu chấp hành pháp luật Đảng cầm quyền phải hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Người coi trọng việc đưa Hiến pháp pháp luật vào thực có hiệu sống Hiến pháp (1946) nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thể tưởng Hồ Chí Minh Người yêu cầu Nhà nước ta phải nhà nước có máy hành mạnh, có hiệu lực, điều hành pháp luật; quyền dân chủ phải thể chế hiến pháp, luật đòi hỏi công dân phải tuân theo Hồ Chí Minh đòi hỏi tính nghiêm túc không trừ thi hành pháp luật, cán ngành pháp phải nêu cao tinh thần “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” Người nói: “Về việc Chính phủ liêm khiết, Chính phủ thời cố gắng liêm khiết Nhưng Chính phủ, từ Hồ Chí Minh người làm việc uỷ ban làng đông phức tạp Dù Chính phủ làm gương Và làm gương không xong dùng pháp luật mà trị kẻ ăn hối lộ- trị, đương trị trị cho kỳ hết.” Chủ tịch Hồ Chí Minh Việt Bắc Đặc biệt, tưởng trị nước Hồ Chí Minh có kết hợp nhuần nhuyễn “pháp trị” “đức trị” Người nói: “Không xử phạt không đúng, song chút trừng phạt không đúng” “Nhà nước phải vừa giáo dục vừa sử dụng pháp luật để cải tạo họ, giúp đỡ họ trở nên lương thiện” Xây dựng củng cố nhà nước pháp quyền, yêu cầu người sống làm việc tuân thủ pháp luật nội dung chủ đạo tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước Người nói: “ Pháp lụât ta pháp luật thật dân chủ, bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động Nhân dân ta có tự do, tự kỷ luật Mỗi người có tự mình, phải tôn trọng tự người khác Người sử dụng quyền tự mức mà phạm đến tự người khác phạm pháp” tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền phát triển trình hoạt động cách mạng Người Người dành không tâm trí, nghị lực để xây dựng Nhà nước kiểu - Nhà nước pháp quyền dân, dân dân Hồ Chí Minh nói: “Nhà nước ta Nhà nước dân”, “Bao nhiêu quyền hạn dân”, "Vận mệnh quốc gia tay nhân dân." Nội dung đầu tiên, Nhà nước dân tưởng Hồ Chí Minh, thực quyền dân chủ nhân dân Dân bầu quyền Nhà nước Trung ương quyền cấp “Tất quyền bính 83 nước toàn thể nhân dân Việt Nam Việc nước việc chung, người Rồng cháu Tiên, già trẻ, gái trai, giàu nghèo, nòi giống, tôn giáo phải gánh vác phần” thân Người hoạt động không mệt mỏi nhằm thức tỉnh toàn dân tộc phát huy cao sức mạnh trí tuệ, tài nghị lực vào nghiệp xây dựng bảo vệ chủ quyền, thống dân tộc Việt Nam Ngay sau ngày thành lập nước, Người yêu cầu tổ chức “càng sớm hay Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” Người nhấn mạnh : “Tổng tuyển cử dịp cho toàn thể quốc dân tự lựa chọn người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà Trong Tổng tuyển cử, người muốn lo việc nước có quyền ứng cử, công dân có quyền bầu cử ” Lần tất công dân Việt Nam có quyền bầu cử ứng cử Đây điều mẻ nhân dân lao động Việt Nam Cuộc Tổng tuyển cử diễn thành công vào ngày tháng năm 1946 sau Quốc hội thức tổ chức máy nhà nước thể tưởng Hồ Chí Minh thực tế, huy động toàn thể nhân dân tham gia quản lý đất nước, nhân dân đóng vai trò làm chủ đất nước Chính quyền vấn đề cốt tử cách mạng, mà sách bầu cử, ứng cử toàn dân giải vấn đề đó, tính lập hiến việc hình thành máy nhà nước: tự hay hạn chế; bình đẳng hay phân biệt; giả hay thật; áp đặt hay tự lựa chọn; chuẩn mực để xem xét máy quyền thực dân hay không Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: Tổng tuyển cử dịp cho toàn thể quốc dân lựa chọn người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà Có dân thực nguyện vọng ý chí Đồng thời xuất phát từ nhu cầu cấp bách tình hình phải chuyển từ Chính phủ lâm thời sang thức để đối phó với âm mưu kẻ thù định xoá độc lập quyền non trẻ nước ta lúc Đó thực ý tưởng tuyệt vời Chủ tịch Hồ Chí Minh nhà nước dân Bác Hồ thǎm hỏi chiến sỹ thi đua Phạm Trung Pồn, bị mù hai mắt có nhiều sáng kiến cải tiến nông cụ Đối với Hồ Chí Minh, xây dựng nhà nước dân không ý tưởng, thiết kế, mà hành động thực tiễn Người Trước vận mệnh đất nước hiểm nghèo, “ngàn cân treo sợi tóc”, để đoàn kết dân tộc giữ vững quyền nhân dân non trẻ, Người đề nghị bổ sung 70 ghế đại biểu quốc hội cho Việt Nam Quốc dân Đảng Đây sáng kiến kịp thời Chủ tịch Hồ Chí Minh để mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, nhằm tập hợp lực lượng, lôi kéo đảng phái, tầng lớp xã hội tham gia xây dựng bảo vệ đất nước Được uỷ nhiệm Quốc hội, “Lời tuyên bố sau thành lập Chính phủ mới”, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Chính phủ phải tỏ rõ 84 tinh thần đại đoàn kết, không phân đảng phái Kết là, có vị có tài nhận lời tham gia Chính phủ: Cụ Huỳnh, tuổi già sức yếu mà cố từ, lấy đại nghĩa mà lưu Cụ, Cụ gắng lại Lại có nhiều vị đứng sẵn sàng sức giúp đỡ: Cụ Bùi Bằng Đoàn, linh mục Phạm Bá Trực Dầu hay Chính phủ, hứa cố gắng làm việc, lòng nước, dân Tôi tuyên bố trước Quốc hội rằng, Chính phủ tỏ rõ tinh thần quốc dân liên hiệp, Chính phủ trọng thực tế nỗ lực làm việc, để tranh thủ quyền độc lập thống lãnh thổ xây dựng nước Việt Nam Chính phủ Chính phủ toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam Bắc tham gia” Quyền bính nhân dân thể rõ việc nhân dân có quyền kiểm tra, kiểm soát bãi miễn đại biểu Người nhắc nhở: “Chính phủ ta Chính phủ nhân dân, có mục đích sức phụng lợi ích nhân dân Chính phủ mong đồng bào giúp đỡ, đôn đốc kiểm soát phê bình để làm tròn nhiệm vụ người đầy tớ trung thành, tận tuỵ nhân dân” Để nhân dân kiểm tra, kiểm soát , Người yêu cầu quan nhà nước phải có cách tổ chức thuận tiện cho nhân dân thực quyền mình, tránh “cửa quyền”, hách dịch, chống “lạm quyền”, “đứng dân”, “đè đầu cưỡi cổ,ức hiếp dân”, thực quyền khiếu tố nhân dân, đảm bảo quyền tự dân chủ nhân dân Người thường nhắc nhở: Nạn lãng phí, tham ô, bệnh quan liêu, mệnh lệnh công tác cấp lãnh đạo quan nhà nước gây Vì vậy, cần có quan tra nhà nước, chống lãng phí tham ô mà chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh để giúp đỡ quan nhà nước cải tiến công tác, giữ gìn kỷ luật, thực hành dân chủ, góp phần củng cố máy nhà nước “Đồng bào có oan ức, có thắc mắc khiếu nại Ta giải tốt khiếu nại, đồng bào thấy Đảng Chính phủ quan tâm lo lắng đến họ, mối quan hệ quần chúng nhân dân với Đảng Chính phủ củng cố tốt hơn.” Người nói: “Từ ngày thành lập Chính phủ, nhân viên có nhiều khuyết điểm Có người quan cách mạng, chợ đen, chợ đỏ, mưu vinh thân phì gia Xin đồng bào phê bình, giám sát công việc phủ.” Hồ Chí Minh yêu cầu: Để nhà nước thực dân cán nhà nước phải thường xuyên thực phê bình tự phê bình, lấy ý kiến tín nhiệm hay không tín nhiệm, khen, chê rõ ràng Vì theo Người: kiểm soát, giám sát nguyên tắc để thực quyền làm chủ nhân dân: nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân Nguyên tắc đảm bảo quyền kiểm soát nhân dân đại biểu Những người máy cấp phải “công bộc dân, dân cử trực tiếp hay gián tiếp thực thi quyền lực dân, người 85 phục vụ nhân dân” thân Hồ Chí Minh tự nhận “Người lính già mệnh lệnh quốc dân mặt trận” Nhận thức rõ vai trò to lớn quần chúng nhân dân nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng nhà nước dân Điều có nghĩa dân không lập Nhà nước mà phải tham gia vào công việc quản lý nhà nước, Người nói: “Nước ta nước dân chủ, địa vị cao dân, dân chủ " “Chính quyền từ xã đến Chính phủ Trung ương dân tổ chức nên Nói tóm lại, quyền hành lực lượng nơi dân.” Bao nhiêu nhiệm vụ, quyền hạn dân, xây dựng đất nước trách nhiệm dân Trong Báo cáo Dự thảo Hiến pháp sửa đổi kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá I ngày 18 tháng 12 năm 1959 nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Người nói: Quốc hội quan quyền lực cao Nhà nước Hội đồng nhân dân quan quyền lực cao địa phương Dân bầu người đại diện cho sử dụng quan quyền lực thông qua người đại diện đó, đồng thời dân có quyền kiểm soát, giám sát người bầu bãi miễn họ không làm tròn uỷ thác Nhà nước dân tức dân phải tham gia vào công việc nhà nước Quốc hội nước ta vị trí cao song quan tập trung tất quyền lực Khi xuất công việc liên quan đến vận mệnh quốc gia, đưa nhân dân giải quyết, ba phần tổng số đại biểu quốc hội đồng ý (điều 22 Hiến pháp 1946) Hội đồng nhân dân xem quan tự quản dân, dân địa phương bầu chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương Nhà nước dân tức công việc xây dựng đất nước trách nhiệm quần chúng nhân dân Do đó, phải phát huy vai trò mặt trận, đoàn thể công tác quản lý Nhà nước xã hội, Hồ Chí Minh quan tâm đến vấn đề nhân dân thảo luận, phát huy sáng kiến tìm cách giải vấn đề đất nước Người nói: “Dân nước, cá”, “lực lượng nhiều dân hết”, “công việc đổi mới, xây dựng đất nước trách nhiệm dân” Do vậy, Nhà nước muốn điều hành, quản lý xã hội có hiệu lực, hiệu quả, định phải dựa vào dân, dựa vào sáng kiến trí tuệ dân “Đem tài dân, sức dân, dân làm lợi cho dân Chính phủ giúp kế hoạch cổ động.” Nhà nước dân tưởng Hồ Chí Minh dân tự làm, tự lo việc, thông qua mối quan hệ xã hội, qua đoàn thể, Nhà nước bao cấp, lo thay dân, làm cho dân thụ động, ỷ lại, chờ đợi Người cho rằng: “Làm việc phải có quần chúng tham gia bàn bạc, khó đến trở nên dễ dàng làm tốt Dễ mười lần không dân chịu Khó trăm lần dân liệu xong” Chính vậy, Nhà nước dân xây dựng làm chủ, đặt kiểm tra kiểm soát nhân dân theo tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước tin 86 dân, lực lượng nơi dân, dân nắm quyền hành Nhà nước tin dân, dân tin lãnh đạo Nhà nước việc làm Theo tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước dân Nhà nước phục vụ lợi ích nhân dân, đảm bảo quyền dân chủ rộng rãi có hiệu đời sống xã hội Đây tưởng quán, bật đời hoạt động Người từ năm bôn ba nước trở thành lãnh tụ tối cao dân tộc Việt Nam, Nhà nước Việt Nam Chỉ sau tháng thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, thư “Gửi Uỷ ban nhân dân, bộ, tỉnh, huyện làng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Chúng ta hiểu rằng, quan Chính phủ từ toàn quốc làng, công bộc dân, nghĩa để gánh vác công việc chung cho dân, đè đầu dân thời kỳ quyền thống trị Pháp, Nhật Việc có lợi cho dân, ta phải làm Việc có hại cho dân, ta phải tránh.” Bản thân đời Hồ Chí Minh gương sáng ngời người suốt đời phụng Tổ quốc, phụng nhân dân Người yêu cầu quy định pháp luật phải dân, cán từ Trung ương đến địa phương phải hết lòng, phục vụ nhân dân, phải thực gương mẫu, thực sạch, phải lo trước thiên hạ hưởng sau thiên hạ, thực hành tiết kiệm, liêm chính, chí công vô Sau Nhà nước Việt Nam đời (1945), Người nhìn thấy trước loạt vấn đề phức tạp xuất nước nông nghiệp lạc hậu, sản xuất đình trệ Trong hoàn cảnh đó, dễ nảy sinh tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu Đề phòng tệ nạn đó, Người nêu bật đòi hỏi người cán có ý nghĩa thiết thực Bản thân Hồ Chí Minh người tham vọng quyền lực, chức vụ Người đảm nhiệm trọng trách mà Người phải gánh vác trước nhân dân, đất nước mà ”Tôi không muốn công danh phú quý chút nào, phải gánh vác chức Chủ tịch đồng bào uỷ thác phải cố gắng làm Bao đồng bào cho lui vui lòng lui Tôi có ham muốn bậc cho nước ta hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn áo mặc, học hành Riêng phần làm nhà nho nhỏ nơi có non xanh nước biếc, để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu đến vòng danh lợi.” Đây điều tuyệt vời đạo đức Hồ Chí Minh Người nhận thấy rõ kẻ ham muốn quyền lực dẫn đến tình trạng chuyên quyền, độc đoán, sa vào chủ nghĩa cá nhân, làm cho nhà nước biến dạng Nhà nước kiểu không cho phép Nói chuyện với đồng bào trước lúc sang Pháp đàm phán với Chính phủ Pháp độc lập dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh bày tỏ: "Cả đời có mục đích phấn đấu cho lợi ích Tổ quốc hạnh phúc nhân dân Khi ẩn nấp nơi 87 núi non, vào chốn tội, xông pha nơi hiểm nghèo mục đích Đến lúc nhờ quốc dân đoàn kết, giành quyền, uỷ thác gánh vác việc Chính phủ, lo lắng ngày đêm, nhẫn nhục, cố gắng mục đích đó.“ Trong họp Uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc sau tháng năm 1945, Người nêu rõ mục tiêu Nhà nước là: 1.”Làm cho dân có ăn Làm cho dân có mặc Làm cho dân có chỗ Làm cho dân có học hành” Người nói: “Chúng ta hy sinh phấn đấu để giành độc lập Chúng ta tranh Chúng ta tranh tự do, độc lập mà dân chết đói, chết rét, tự do, độc lập không làm Dân biết rõ giá trị tự do, độc lập mà dân ăn no, mặc đủ.” Nhà nước dân làm lợi cho dân mà phải kính dân Người nói: “Chúng ta phải yêu dân, kính dân dân yêu ta, kính ta” Trong lời dạy Người thể rõ kế thừa có sáng tạo tưởng bậc tiền bối: Dân gốc, quý phải đối đãi dân dân kính mến, yêu nhà cầm quyền Trong tưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước dân nhà nước sống lòng dân, tạo công cho dân, đặt lợi ích Nhà nước gắn chặt với lợi ích quần chúng nhân dân Như vậy, Nhà nước ta dân xây dựng, phải Nhà nước hoạt động lợi ích người Con người trước hết nhân dân lao động nói chung, bao gồm công nhân, nông dân, trí thức giai tầng xã hội khác cộng đồng dân tộc Việt Nam Các giai cấp, tầng lớp lực lượng toàn dân tộc, người chung lưng đấu cật cho nghiệp chấn hưng dân tộc, gắn vận mệnh với vận mệnh dân tộc Vì dân, người, nghiệp thúc đẩy tiến người, dân tộc sợi đỏ xuyên suốt tưởng Hồ Chí Minh Để có Nhà nước thực dân, dân dân, Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở phải xây dựng máy nhà nước sạch, vững mạnh, đấu tranh với bệnh tật tham nhũng, quan liêu, hách dịch, cửa quyền, vi phạm quyền lợi ích nhân dân lao động Nhà nước dân Nhà nước có trách nhiệm trước dân Nhiều lần Người dặn: “bất việc lợi ích nhân dân mà làm chịu trách nhiệm trước nhân dân” “Chính sách Đảng Chính phủ phải chăm nom đến đời sống nhân dân, dân đói Đảng Chính phủ có lỗi, dân rét Đảng Chính phủ có lỗi, dân dốt Đảng Chính phủ có lỗi, dân ốm Đảng Chính phủ có lỗi.” Trong lịch sử, tưởng Nhà nước “lấy dân làm gốc” sớm xuất nhà lãnh đạo, nhà trị lớn Nhưng đến Hồ Chí Minh, tưởng Nhà nước dân, dân dân phát triển sâu sắc, phong phú nội dung, với chất lượng mới, trở thành quan điểm khoa 88 học, nhân đạo chất nhà nước - Nhà nước dân, dân, dân Đặc biệt, tưởng trị nước Hồ Chí Minh có kết hợp nhuần nhuyễn “pháp trị” “đức trị” Người nói: “Không xử phạt không đúng, song chút trừng phạt không đúng” “Nhà nước phải vừa giáo dục vừa sử dụng pháp luật để cải tạo họ, giúp đỡ họ trở nên lương thiện” Xây dựng củng cố nhà nước pháp quyền, yêu cầu người sống làm việc tuân thủ pháp luật nội dung chủ đạo tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền phát triển trình hoạt động cách mạng Người Người dành không tâm trí, nghị lực để xây dựng Nhà nước kiểu - Nhà nước pháp quyền dân, dân dân Hồ Chí Minh nói: “Nhà nước ta Nhà nước dân”, “Bao nhiêu quyền hạn dân”, "Vận mệnh quốc gia tay nhân dân." Ngay sau ngày thành lập nước, Người yêu cầu tổ chức “càng sớm hay Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” Người nhấn mạnh : “Tổng tuyển cử dịp cho toàn thể quốc dân tự lựa chọn người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà Trong Tổng tuyển cử, người muốn lo việc nước có quyền ứng cử, công dân có quyền bầu cử ” Lần tất công dân Việt Nam có quyền bầu cử ứng cử Đây điều mẻ nhân dân lao động Việt Nam Cuộc Tổng tuyển cử diễn thành công vào ngày tháng năm 1946 sau Quốc hội thức tổ chức máy nhà nước thể tưởng Hồ Chí Minh thực tế, huy động toàn thể nhân dân tham gia quản lý đất nước, nhân dân đóng vai trò làm chủ đất nước Ngay sau ngày thành lập nước, Người yêu cầu tổ chức “càng sớm hay Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu” Người nhấn mạnh : “Tổng tuyển cử dịp cho toàn thể quốc dân tự lựa chọn người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà Trong Tổng tuyển cử, người muốn lo việc nước có quyền ứng cử, công dân có quyền bầu cử ” Lần tất công dân Việt Nam có quyền bầu cử ứng cử Đây điều mẻ nhân dân lao động Việt Nam Cuộc Tổng tuyển cử diễn thành công vào ngày tháng năm 1946 sau Quốc hội thức tổ chức máy nhà nước thể tưởng Hồ Chí Minh thực tế, huy động toàn thể nhân dân tham gia quản lý đất nước, nhân dân đóng vai trò làm chủ đất nước 89 ... gồm: Tư Tư Tư Tư Tư Tư Tư Tư Tư Tư tư ng HCM dân tộc Cách Mạng giải phóng dân tộc tư ng HCM CNXH đường lên CNXH Việt Nam tư ng HCM Đảng Cộng Sản Việt Nam tư ng HCM Đại Đoàn Kết dân tộc tư ng... bảng Truyền thống gia đình: Tư tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn trước hết từ truyền thống gia đình bên nội, ngoại, Tư tưởng, phong cách Nguyễn Sinh Sắc_ Thân sinh Hồ Chí Minh Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc... 10 Tư tưởng Hồ Chí Minh không hình thành lúc mà trải qua trình tìm tòi, khảo nghiệm, xác lập, phát triển, hoàn thiện, gắn với trình hoạt động Cách mạng phong phú Người Tư tưởng Hồ Chí Minh hình
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH , ĐỀ CƯƠNG môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH , ĐỀ CƯƠNG môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay