BÀI THẢO LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH trình bày những truyền thống của dân tộc việt nam ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh

2 27 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 20:43

BÀI THẢO LUẬN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NỘI DUNG: Trình bày truyền thống dân tộc Việt Nam ảnh hưởng đến tưởng Hồ Chí Minh 1-Tinh thần yêu nước ý chí đấu tranh kiên cường,bất khuất để dựng nước giữ nước Đây tài sản có giá trị hành trang Hồ Chí Minh lúc tìm đường cứu nước năm 1911 Nó sở xuất phát, động lực, sợi đỏ xuyên suốt đời hoạt động cách mạng Người Chủ nghĩa yêu nước Việt Namtrình lịch sử hàng ngàn năm với nội dung phong phú sâu sắc như: yêu nước gắn liền với yêu quê hương, yêu người Việt Nam, yêu truyền thống văn hóa quý giá Thời kỳ phong kiến, yêu nước có nội dung trung quân quốc, lợi ích giai cấp thống trị phù hợp với lợi ích nhân dân lao động nghiệp chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc Hồ Chí Minh làm phong phú nội dung chủ nghĩa yêu nước Yêu nước Người gắn liền với yêu nhân dân Người nói, lòng thương yêu nhân dân nhân loại Người không thay đổi… Người có ham muốn bậc nước ta độc lập, dân ta có cơm ăn, áo mặc học hành Người nêu chuẩn mực “trung với nước, hiếu với dân” phát triển nội dung chủ nghĩa yêu nước Đó yêu nước dựa quan điểm giai cấp công nhân, yêu nước mở rộng thành tình yêu vô rộng lớn nhân dân lao động, người khổ, giai cấp công nhân nước giới Trên sở tưởng giai cấp công nhân, Người nêu nội dung mới: Yêu Tổ quốc, yêu nhân dân gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, có chủ nghĩa xã hội nhân dân ngày ấm no thêm, Tổ quốc ngày giàu mạnh thêm 2-Dân tộc Việt Nam dân tộctruyền thống lạc quan, yêu đời Tinh thần lạc quan có sở từ niềm tin vào sức mạnh thân mình, tin vào tất thắng chân lý, nghĩa Hồ Chí Minh thân truyền thống lạc quan 3-Dân tộc Việt Nam dân tộc cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa nhân loại Người việt Nam từ xưa xa lạ với đầu óc hẹp hòi, thủ cựu, thói ngoại cực đoan Trên sở giữ vững sắc dân tộc, nhân dân ta biết chọn lọc, tiếp thu, cải biến hay, tốt, đẹp người thành giá trị riêng Hồ Chí Minh hình ảnh sinh động trọn vẹn truyền thống Trong giá trị truyền thống cao đẹp dân tộc, Hồ Chí Minh kế thừa tinh thần cộng đồng, lối sống thành thực, thân ái, phong mỹ tục, trở thành yếu tố đậm nét tưởng Hồ Chí Minh Ngay từ năm 1947, chiến chống thực dân Pháp diễn liệt, người nói đến đời sống người, nhà, làng khắp nước Xoay quanh hạt nhân đời sống cần, kiệm, liêm, Hồ Chí Minh nói đến phong mỹ tục, cờ bạc, hút xách, bợm bài, trộm cắp Người nhắc đến tục ngữ “lá lành đùm rách”, “đói cho rách cho thơm” Và, no ấm mà nỡ để đồng bào xung quanh đói rét…, dù giàu không hưởng Người nói: Cách cư xử đồng bào nên thành thực, thân ái, sẵn lòng giúp đỡ…Nhiều lần, Người nhấn mạnh đến việc xây dựng phát triển phong mỹ tục, tức phát triển giá trị truyền thống Mặt khác, trân trọng giữ gìn phong mỹ tục, Hồ Chí Minh gắn với việc phê phán, trừ đồi phong, bại tục Người nói đến việc “khôi phục vốn cũ” với tinh thần trân trọng giá trị người xưa để lại như: tương thân tương ái, tận trung với nước, tận hiếu với dân…Song, Người yêu cầu xóa bỏ xấu (tính lười biếng, tham lam…), sửa đổi phiền phức (cúng bái, cưới hỏi xa xỉ…) 4-Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết,tương thân,tương Trong giá trị truyền thống Việt Nam, tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương nét đặc sắc Truyền thống hình thành lúc với hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh nhu cầu đấu tranh liệt với thiên nhiên giặc ngoại xâm Người Việt Nam gắn bó với tình làng, nghĩa xóm Hồ Chí Minh kế thừa, phát huy sức mạnh bốn chữ “đồng” (đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh) Người thường nhấn mạnh, nhân dân ta từ lâu sống với có tình có nghĩa Tình nghĩa Người nâng lên cao đẹp hơn, trở thành tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa năm châu bốn biển nhà Ngay tiếp thu lý luận MácLênin-đỉnh cao trí tuệ nhân loại-cũng phải tảng giá trị truyền thống Người nhấn mạnh: Hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin phải sống với có tình, có nghĩa Nếu thuộc kinh sách mà sống tình nghĩa gọi hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin được…Tư tưởng đại nhân, đại nghĩa Hồ Chí Minh phấn đấu nghiệp giải phóng dân tộc, tự do, hạnh phúc người, cứu nước, độc lập, tự chủ nghĩa xã hội, tạo điều kiện cho người phát triển Trong văn hóa đạo đức Việt Nam, chữ “Nghĩa” có ý nghĩa lẽ phải, thẳng Nguyễn Trãi nói: Phàm mưu việc lớn phải lấy nhân nghĩa làm gốc, nên “công to phải lấy nhân nghĩa làm đầu”, Hồ Chí Minh lấy chữ nghĩa để phân rõ bạn thù Ai làm điều có lợi cho nhân dân, cho Tổ quốc bạn Bất kỳ làm điều có hại cho nhân dân Tổ quốc kẻ thù LỜI KẾT: Hồ Chí Minh người dân tộc Việt Namtruyền thống dân tộc ta hành trang thiếu “bác” suốt đời mình, truyền thống dân tộc ảnh hưởng đến tưởng Hồ Chí Minh để trong” Bác” chứa đựng đầy đủ tinh hoa dân tộc tưởng “Bác” kim nam cho hệ VIỆT NAM noi theo học tập theo gương “Bác” ... “bác” suốt đời mình, truyền thống dân tộc ảnh hưởng đến tư tưởng Hồ Chí Minh để trong” Bác” chứa đựng đầy đủ tinh hoa dân tộc Tư tưởng “Bác” kim nam cho hệ VIỆT NAM noi theo học tập theo gương... nhân dân, cho Tổ quốc bạn Bất kỳ làm điều có hại cho nhân dân Tổ quốc kẻ thù LỜI KẾT: Hồ Chí Minh người dân tộc Việt Nam mà truyền thống dân tộc ta hành trang thiếu “bác” suốt đời mình, truyền thống. .. truyền thống đoàn kết ,tư ng thân ,tư ng Trong giá trị truyền thống Việt Nam, tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tư ng thân, tư ng nét đặc sắc Truyền thống hình thành lúc với hình thành dân
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THẢO LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH trình bày những truyền thống của dân tộc việt nam ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh , BÀI THẢO LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH trình bày những truyền thống của dân tộc việt nam ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh , BÀI THẢO LUẬN tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH trình bày những truyền thống của dân tộc việt nam ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay