bài thảo luận tư tưởng hồ chí minh những truyền thống dân tộc việt nam ảnh hưởng tới tư tưởng HCM

10 35 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 20:43

Bài Thảo Luận: TƯƠNG HCM Câu hỏi: Những truyền thống dân tộc Việt Nam ảnh hưởng tới tưởng HCM ? tưởng HCM hình thành từ nguồn chủ yếu sau • Chủ Nghĩa Mac-lênin • tưởng Hồ Chí Minh kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc tưởng Hồ Chí Minh tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại • Những nhân tố chủ quan thuộc phẩm chất cá nhân Hồ Chí Minh Trước hết chủ nghĩa yêu nước ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước giữ nước Điều Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết: “Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước” Quân dân nhà Trần đồng lòng đánh đuổi quân Nguyên Mông Lê Lợi đánh bại quân Minh Nguyễn Huệ đánh bại quân Thanh Điện Biên Phủ - biểu tượng ý chí thắng Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, c ứu nước Các Vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải giữ lấy nước Hồ Chí Minh làm phong phú nội dung chủ nghĩa yêu nước Yêu nước Người gắn liền với yêu nhân dân “trung với nước, hiếu với dân” truyền thống đoàn kết, tương thân, tương nét đặc sắc đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh) Bình Ngô Đại Cáo Phàm mưu việc lớn phải lấy nhân nghĩa làm gốc, nên “công to phải lấy nhân nghĩa làm đầu” Ai làm điều có lợi cho nhân dân, cho Tổ quốc bạn Bất kỳ làm điều có hại cho nhân dân Tổ quốc kẻ thù Trong giá trị truyền thống cao đẹp dân tộc, Hồ Chí Minh kế thừa tinh thần cộng đồng, lối sống thành thực, thân ái, phong mỹ tục, trở thành yếu tố đậm nét tưởng Hồ Chí Minh • lành đùm rách • đói cho rách cho thơm • Và, no ấm mà nỡ để đồng bào xung quanh đói rét…, dù giàu không hưởng h cho thơm… • Song, Người yêu cầu xóa bỏ xấu (tính lười biếng, tham lam…), sửa đổi phiền phức (cúng bái, cưới hỏi xa xỉ…) .. .Tư tưởng HCM hình thành từ nguồn chủ yếu sau • Chủ Nghĩa Mac-lênin • Tư tưởng Hồ Chí Minh kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc • Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp thu... dân Tổ quốc kẻ thù Trong giá trị truyền thống cao đẹp dân tộc, Hồ Chí Minh kế thừa tinh thần cộng đồng, lối sống thành thực, thân ái, phong mỹ tục, trở thành yếu tố đậm nét tư tưởng Hồ Chí Minh. .. phải giữ lấy nước Hồ Chí Minh làm phong phú nội dung chủ nghĩa yêu nước Yêu nước Người gắn liền với yêu nhân dân “trung với nước, hiếu với dân truyền thống đoàn kết, tư ng thân, tư ng nét đặc sắc
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thảo luận tư tưởng hồ chí minh những truyền thống dân tộc việt nam ảnh hưởng tới tư tưởng HCM , bài thảo luận tư tưởng hồ chí minh những truyền thống dân tộc việt nam ảnh hưởng tới tư tưởng HCM , bài thảo luận tư tưởng hồ chí minh những truyền thống dân tộc việt nam ảnh hưởng tới tư tưởng HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay