bài thảo luận tư tưởng hồ chí minh những truyền thống dân tộc việt nam ảnh hưởng tới tư tưởng HCM (3)

19 56 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 20:43

Trỡnh by nhng truyn thng ca dõn tc Vit Nam nh hng n t tng H Chớ Minh CN yờu nc ý bt khut u tranh dng nc v gi nc Tinh thn nhõn ngha truyn thng on kt tng thõn tng ỏi Giỏ tr truyn thng dõn tc Truyn thng lc quan, yờu i Truyn thng cn cự, dng cm thụng minh, sỏng to sn xut v chin u 1:Ch ngha yờu nc v ý bt khut u tranh dng nc v gi nc iu ny ó c Ch tch H Chớ Minh tng kt: Dõn ta cú mt lũng nng nn yờu nc THNH GIểNG I PH GIC N TRN NH NGUYT ( chng Tng- 1077) TRN RCH GM XOI MT (quõn Xiờm-Nguyn vi quõn Tõy sn nm 1785) KHI NGHA HAI B TRNG ( quõn Hỏn nm 40-43 SCN) Ngha quõn Lam Sn Chng quõn Nguyờn-Mụng ln HI NGH DIấN HNG Quang Trung phỏ quõn Thanh Bỡnh Ngụ i Cỏo Phm mu vic ln phi ly nhõn ngha lm gc, nờn cụng to phi ly nhõn ngha lm u Ai lm iu gỡ cú li cho nhõn dõn, cho T quc u l bn Bt k lm iu gỡ cú hi cho nhõn dõn v T quc u l k thự dõn ta cú mt lũng nng nn yờu nc ú l truyn thng quớ bỏu ca dõn tc ta, t xa n nay, mi t quc b xõm lng, thỡ tinh thn y li sụi ni, nú kt thnh mt ln súng vụ cựng mnh m to ln, nú lt qua mi s nguy him, khú khn, nhn chỡm tt c l bỏn nc v cp nc Cỏc Vua Hựng ó cú cụng dng nc, Bỏc chỏu ta phi cựng gi ly nc Ch thy súng c m ngó tay chốo ng viờn vt khú khn i dit thự nh try hi xuõn gian kh, tin tng vo tng lai 2:Truyn X dcthng Trng sn i cu nc M lũng phi dy tng lai lc quan, yờuphi i Thi v hoỏ gian kh Cụ tỏt nc u lng Sao cụ mỳc ỏnh trng vng i Rõu tụm nu vi rut bu Chng chan, v hỳp gt u khen ngon Sỏng b sui, ti vo hang Chỏo b, rau mng sn sng Bn ỏ chụng chờnh dch s ng Cuc i cỏch mng tht l sang Chỳ lm cụng tỏc bo tng Cng l nhim v cỏch mng giao cho (cỏch mng giao cho) 3:Truyn thng cn cự, dng cm, thụng minh, sỏng to sn xut v chin u Truyn thng cn cự, dng cm, thụng minh, sỏng to sn xut v chin u ham hc hi Trờn c s gi vng bn sc ca dõn tc, nhõn dõn ta ó bit chn lc, tip thu, ci bin nhng cỏi hay, cỏi tt, cỏi p ca ngi thnh nhng giỏ tr riờng ca mỡnh H Chớ Minh l hỡnh nh sinh ng v trn ca truyn thng ú Truyn thng cn cự, dng cm, thụng minh, sỏng to sn xut v chin u 4:Tinh thn nhõn ngha truyn thng on kt tng thõn tng ỏi Việc lớn cha thành vi đế quốc mạnh, nhng vi hội cha chín, hai vi dân ta cha hiệp lực đồng tâm Bu i thng ly cựng ( Hồ chung Chí Minh Tuy rng khỏc ging nhng mt toàn gin tập, t 3, tr 197) Nhn mnh ch: ng tỡnh, ng sc, ng lũng, ng minh truyn thng on kt, tng thõn, tng ỏi l nhng nột ht sc c sc ng tỡnh, ng sc, ng lũng, ng minh) Thỏp Mi p nht bụng sen Vit Nam p nht cú tờn Bỏc H ... vi hội cha chín, hai vi dân ta cha hiệp lực đồng tâm Bu i thng ly cựng ( Hồ chung Chí Minh Tuy rng khỏc ging nhng mt toàn gin tập, t 3, tr 197) Nhn mnh ch: ng tỡnh, ng sc, ng lũng, ng minh truyn... quan, yờu i Truyn thng cn cự, dng cm thụng minh, sỏng to sn xut v chin u 1:Ch ngha yờu nc v ý bt khut u tranh dng nc v gi nc iu ny ó c Ch tch H Chớ Minh tng kt: Dõn ta cú mt lũng nng nn yờu nc... mng giao cho (cỏch mng giao cho) 3:Truyn thng cn cự, dng cm, thụng minh, sỏng to sn xut v chin u Truyn thng cn cự, dng cm, thụng minh, sỏng to sn xut v chin u ham hc hi Trờn c s gi vng bn sc ca
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thảo luận tư tưởng hồ chí minh những truyền thống dân tộc việt nam ảnh hưởng tới tư tưởng HCM (3) , bài thảo luận tư tưởng hồ chí minh những truyền thống dân tộc việt nam ảnh hưởng tới tư tưởng HCM (3) , bài thảo luận tư tưởng hồ chí minh những truyền thống dân tộc việt nam ảnh hưởng tới tư tưởng HCM (3) , Truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo trong sản xuất và chiến đấu ham học hỏi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay