Thảo luận TTHCM trình bày những truyền thống của dân tộc việt nam ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh

19 44 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 20:42

tưởng Hồ Chí Minh Câu hỏi: Những truyền thống Việt Nam ảnh hưởng đến tưởng Hồ Chí Minh nào? tưởng Hồ Chí Minh: hệ thống quan điểm tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng hệ thống tưởng nước chủ nghĩa Marx Lenin nay, bên cạnh Chủ nghĩa yêu nước ý chí kiên cường đấu tranh dựng nước giữ nước Chủ nghĩa yêu nước dòng chủ lưu chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam, chuẩn mực cao bảng giá trị văn hóa – tinh thần việt Nam Mọi học thuyết đạo đức, tôn giáo từ nước du nhập vào Việt Nam tiếp nhận khúc xạ qua lăng kính tưởng yêu nước Chủ nghĩa yêu nước dòng sữa tinh thần nuôi sống dân tộc Việt Nam từ thời lập quốc xa xưa ngày mãi mai sau Dân tộc Việt Nam chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa yêu nước động lực tinh thần chủ yếu dân tộc công dựng nước giữ nước Thục Phán An Dương Vương vừa động viên trăm họ phát triển lúa nước, đồng thời lại vừa huy động toàn dân đắp thành Cổ Loa, sửa sang giáo mác, rèn đúc tên đồng để sẵn sàng bảo vệ đất nước • Thục Phán An Dương Vương Thời kì Đại Việt, vào thời nhà Lý, “thế nước”, “thế lực” nước Đại Việt vững mạnh Công “kiến quốc” “thủ quốc” không ngừng tăng cường • Đền thờ vua nhà Lý   Nhà Trần khẳng định kế sách giữ nước là: “Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, thượng sách giữ nước” • Trần Thủ Độ Thời nhà Lê, Lê Thái Tổ nhắc nhở cháu con: “Lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy” • Tượng Lý Thái Tổ Trong kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh Đảng ta kịp thời đề chủ trương “vừa kháng chiến vừa kiến quốc” • Đảng lãnh đạo toàn dân vừa kháng chiến vừa kiến quốc   Bước vào thời kì cách mạng mới,Đảng Cộng sản Việt Nam quán lãnh đạo quân dân nước thực hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tố quốc xã hội chủ nghĩa   Dựng nước đôi với giữ nước quy luật tất yếu, khách quan tồn phát triển dân tộc ta suốt tiến trình lịch sử Do vậy, cần tiếp tục nghiên cứu sâu sắc vấn đề nhằm giúp cho Đảng Nhà nước ta định chủ trương, đường lối đắn, sáng tạo để thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân, tương Truyền thống hình thành với hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh nhu cầu đấu tranh liệt với thiên nhiên với giặc ngoại xâm • Bạn trẻ quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ Bước sang kỷ XX, xã hội Việt Nam có biến đổi sâu sắc cấu giai cấp – xã hội, truyền thống bền vững Hồ Chí Minh kế thừa, phát huy sức mạnh truyền thống nhân nghĩa, đoàn kết, tương thân tương thể tập trung bốn chữ “đồng” (đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh) Hồ Chí Minh ham muốn cho đất nước hoàn toàn độc lập, dân tự có cơm ăm áo mặc, học hành • Bác Hồ cháu thiếu nhi Dân tộc Việt Nam dân tộctruyền thống lạc quan, yêu đời Tinh thần lạc quan có sở từ niềm tin vào sức mạnh thân mình, tin vào tất thắng chân lý, nghĩa Hồ Chí Minh thân truyền thống lạc quan Trong muôn nguy, ngàn khó người lao động động viên "chớ thấy sóng mà ngã tay chèo" Tinh thần lạc quan có sở từ niềm tin vào sức mạnh thân mình, tin vào tất thắng chân lý, nghĩa, dù trước mắt muôn vàn khó khăn Hồ Chí Minh thân truyền thống lạc quan 4 Dân tộc Việt Nam dân tộc anh hùng người Việt Nam cần cù,, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa nhân loại Hồ Chí Minh hình ảnh sinh động trọn vẹn truyền thống • Nhà máy thủy điện Hòa Bình Người việt Nam từ xưa xa lạ với đầu óc hẹp hòi, thủ cựu, thói ngoại cực đoan Trên sở giữ vững sắc dân tộc, nhân dân ta biết chọn lọc, tiếp thu, cải biến hay, tốt, đẹp   người thành giá trị riêng Hồ Chí minh tiếp thu cách có chọn lọc hay đẹp,những tinh hoa văn hoá nhân loại .. .Tư tưởng Hồ Chí Minh: hệ thống quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đúc kết lại, sử dụng hệ thống tư tưởng nước chủ nghĩa Marx Lenin nay, bên cạnh Chủ nghĩa yêu nước ý chí. .. khăn Hồ Chí Minh thân truyền thống lạc quan 4 Dân tộc Việt Nam dân tộc anh hùng người Việt Nam cần cù,, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi mở rộng cửa đón nhận tinh hoa văn hóa nhân loại Hồ Chí Minh. .. sức, đồng lòng, đồng minh) Hồ Chí Minh ham muốn cho đất nước hoàn toàn độc lập, dân tự có cơm ăm áo mặc, học hành • Bác Hồ cháu thiếu nhi Dân tộc Việt Nam dân tộc có truyền thống lạc quan, yêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận TTHCM trình bày những truyền thống của dân tộc việt nam ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh , Thảo luận TTHCM trình bày những truyền thống của dân tộc việt nam ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh , Thảo luận TTHCM trình bày những truyền thống của dân tộc việt nam ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay