Thảo luận TTHCM trình bày những truyền thống của dân tộc việt nam ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh (2)

8 26 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 20:42

Câu hỏi: Những truyền thống dân tộc Việt Nam ảnh hưởng đến tưởng Hồ CHí Minh Dân tộc Việt Nam hàng ngàn năm lịch sử dựng nước giữ nước tạo lập cho văn hóa riêng, phong phú bền vững với truyền thống tốt đẹp cao quý Hồ Chí Minh người dân tộc Việt Namtruyền thống dân tộc ta hành trang thiếu “bác” suốt đời truyền thống dân tộc ảnh hưởng đến tưởng Hồ Chí Minh thể điểm sau: 1.Tinh thần yêu nước ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước giữ nước • Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước năm 1911 lòng yêu nước Bến Nhà Rồng nơi bác tim đường cứu nước 5/6/1911 1.Tinh thần yêu nước ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước giữ nước • Tinh thần yêu nước dòng chủ lưu chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam, cội nguồn sâu xa tưởng Hồ Chí Minh • Theo Bác Việt Nam sống chiến tranh nhiều hòa bình, lòng yêu nước người Việt ta mang tính phổ quát- yêu nước • Mọi học thuyết đạo đức, tôn giáo từ nước du nhập vào Việt Nam tiếp nhận khúc xạ qua lăng kính tưởng yêu nước 2 Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lành đùm rách • Truyền thống hình thành với hình thành dân tộc, từ hoàn cảnh nhu cầu đấu tranh liệt với thiên nhiên với giặc ngoại xâm 2.Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lành đùm rách • Bước sang kỷ XX, xã hội Việt Nam có biến đổi sâu sắc cấu giai cấp – xã hội, truyền thống bền vững • Hồ Chí Minh kế thừa, phát huy sức mạnh truyền thống nhân nghĩa, đoàn kết, tương thân tương thể tập trung bốn chữ “đồng” (đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh) 3 Truyền thống lạc quan, yêu đời Hồ Chí Minh thân truyền thống lạc quan • Tinh thần lạc quan có sở từ niềm tin vào sức mạnh thân mình, tin vào tất thắng chân lý, nghĩa Trước hết, nụ cười buồn trớ trêu gặp đường đời hiểm trở, vô cớ Bác bị bắt vào nhà lao: Đi khắp đèo cao, khắp núi cao, Ngờ đâu đường phẳng lại lao đao! Núi cao gặp hổ mà vô sự, Đường phẳng gặp người bị tống lao • Truyền thống cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo sản xuất chiến đấu ham học hỏi • Trên sở giữ vững sắc dân tộc, nhân dân ta biết chọn lọc, tiếp thu, cải biến hay, tốt, đẹp của  người thành giá trị riêng Hồ Chí Minh hình ảnh sinh động trọn vẹn truyền thống ... vào Việt Nam tiếp nhận khúc xạ qua lăng kính tư tưởng yêu nước 2 Tinh thần nhân nghĩa, truyền thống đoàn kết, tư ng thân tư ng ái, lành đùm rách • Truyền thống hình thành với hình thành dân tộc, ... lưu chảy xuyên suốt trường kỳ lịch sử Việt Nam, cội nguồn sâu xa tư tưởng Hồ Chí Minh • Theo Bác Việt Nam sống chiến tranh nhiều hòa bình, lòng yêu nước người Việt ta mang tính phổ quát- yêu nước... hội, truyền thống bền vững • Hồ Chí Minh kế thừa, phát huy sức mạnh truyền thống nhân nghĩa, đoàn kết, tư ng thân tư ng thể tập trung bốn chữ “đồng” (đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh)
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận TTHCM trình bày những truyền thống của dân tộc việt nam ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh (2) , Thảo luận TTHCM trình bày những truyền thống của dân tộc việt nam ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh (2) , Thảo luận TTHCM trình bày những truyền thống của dân tộc việt nam ảnh hưởng đến tư tưởng hồ chí minh (2)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay