Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học Chương 2

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:48

CÂU HỎI CHƯƠNG : KIM LOẠI ( HÓA HỌC 9) A Mức độ biết: Câu 1: Trình bày tính chất hóa hóa học chung kim loại? Mỗi tính chất viết PTHH minh họa ? Câu 2: Trình bày tính chất hóa hóa học sắt? Mỗi tính chất viết PTHH minh họa ? Câu 3: Nêu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học kim loại? Câu 4: Thế ăn mòn kim loại? Nêu nguyên nhân biện pháp bảo vệ kim loại không bị ăn mòn B Mức độ hiểu: Câu 1: Viết phương trình hóa học, hoàn thành chuỗi biến đổi sau: Mg(NO3)2 MgCl2 (4) (1) Mg (3) (2) MgSO4 MgO to (1): Mg + Cl2 → MgCl2 to (2): 2Mg + O2 → 2MgO (3): Mg + CuSO4  MgSO4 + Cu (4): Mg + 2AgNO3  Mg(NO3)2 + 2Ag Câu 2: Hoàn thành phương trình hóa học sau ( có): a) Cu + MgSO4  b) Mg + CuSO4  c).Fe + HCl  d).Cu + HCl  Câu a,d không phản ứng Câu 3: Bằng phương pháp hóa học, nhận biết kim loại đựng lọ riêng biệt bị nhãn gồm: Al, Fe Cu Câu 4: Hãy cho biết tượng viết PTHH xảy cho a) Al vào dd MgSO4 b) Ag vào dd CuCl2 c) Cu vào dd AgNO3 Câu a, b tượng gì( không phản ứng) Câu 5: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ pản ứng sau: a) … + b) …… + AgNO3  Cu(NO3)2 + Ag c) …… + d) …… HCl  MgCl2 + H2 ………  ZnO + Cl2  MgCl2 Câu 6: Tính chất hoá học kim loại nhôm sắt có giống khác ? – Tính chất hoá học giống + Nhôm, sắt có tính chất hoá học kim loại + Nhôm, sắt không phản ứng với HN03 đặc, nguội H2S04 đặc, nguội – Tính chất hoá học khác + Nhôm có phản ứng với kiềm + Khi tham gia phản ứng, nhôm tạo thành hợp chất nhôm có hoá trị (III), sắt tạo thành hợp chất, sắt có hoá trị (II) (III) C Vận dụng thấp: Câu 1: Hòan hết 4,8 g Mg vào 200 ml dung dịch HCl Tính a) Thể tích khí thu ( đktc) b) Tính nồng độ mol dung dịch HCl cần dung? ( V(H2) = 4,48 lít, CM (ddHCl) = 2M) Câu 2: Ngâm kẽm 20 gam dung dịch CuSO4 10% kẽm không tan Tính khối lượng kẽm tham gia phản ứng? ( m(Zn) = 0,8125 g) Câu 3: Cho 10,5 gam hỗn hợp gồm Cu Zn vào dung dịch H2SO4 ( loãng, dư) thu 2,24 lít khí ( đktc) Tính khối lượngl chất rắn lại sau phản ứng? ( m(Cu) = 4g) Câu 4: Cho kim loại Zn vào 200 ml dung dịch HCl 1M a) Viết phương trình hóa học xảy b) Tính khối lượng kẽm tham gia phản ứng? c) Thể tích khí thu ( đktc) ( m(Zn) = 6,5 g , V(H2) =2,24 lít) Câu 5: Khi cho Al vào dung dịch HCl 0,2M thấy thoát 6,72 lít khí ( đktc) a) Viết phương trình hóa học xảy b) Tính thể tích dung dịch HCl 0,2 M cần dùng? c) Tính khối lượng nhôm phản ứng? ( V(dd HCl) = lít , m( Al) = 5,4 g) D Vận dụng cao: Câu 1: Tại đồ dùng sắt thường bị gỉ tạo thành gỉ sắt đồ vật không dùng ? Giải thích: Khi tiếp xúc với không khí ẩm có oxi, nước sắt bị oxi hóa theo phản ứng sau: 2Fe + O2 + 2H2O Không khí ẩm 2Fe(OH)2 o t 4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Fe(OH)3 bị loại nước dần tạo thành Fe 2O3 theo thời gian Vì gỉ sắt Fe 2O3.nH2O xốp nên trình ăn mòn tiếp diễn vào lớp bên đến toàn khối kim loại gỉ Gỉ sắt không tính cứng, ánh kim, dẻo sắt mà xốp, giòn nên làm đồ vật bị hỏng Câu 2: Vì đồ vật nhôm thường bị gỉ? Viết phương trình hóa học( có) Vì nhôm phả ứng với oxi tạo thạnh nhôm oxit: 4Al + O2 to 2Al2O3 → Lớp nhôm oxit r ất m ỏng b ền bao boc bên , b ảo v ệ nhôm bên Câu 3: Có nên dùng xô, chậu, nồi nhôm để đựng nước vôi không? Giải thích viết phương trình hóa học ( có)? ( Ca(OH)2 + 2Al + 2H2O  Ca(AlO2)2 + H2 ) ... sắt bị oxi hóa theo phản ứng sau: 2Fe + O2 + 2H2O Không khí ẩm 2Fe(OH )2 o t 4Fe(OH )2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 Fe(OH)3 bị loại nước dần tạo thành Fe 2O3 theo thời gian Vì gỉ sắt Fe 2O3.nH2O xốp nên... bên , b ảo v ệ nhôm bên Câu 3: Có nên dùng xô, chậu, nồi nhôm để đựng nước vôi không? Giải thích viết phương trình hóa học ( có)? ( Ca(OH )2 + 2Al + 2H2O  Ca(AlO2 )2 + H2 ) ... phương trình hóa học xảy b) Tính khối lượng kẽm tham gia phản ứng? c) Thể tích khí thu ( đktc) ( m(Zn) = 6,5 g , V(H2) =2, 24 lít) Câu 5: Khi cho Al vào dung dịch HCl 0,2M thấy thoát 6, 72 lít khí
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học Chương 2, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học Chương 2, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học Chương 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay