Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 9 Chương 4

4 20 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:48

I/ BIẾT : Câu : Trình bày tính chất hóa học axetilen Viết phương trình minh hoạ * Tác dụng với oxi 2C2H2 +5O2 g 4CO2 + 2H2O * Tác dụng với brom C2H2 + 2Br2 g C2H2Br4 Câu : Hoàn thành phương trình sau : - C2H4 + O2 g - CH4 + Cl2 g - C6H6 + Br2 g - C2H4 + Br2 g - C2H4 + O2 g 2CO2 + 2H2O - CH4 + Cl2 g CH3Cl + HCl - C6H6 + Br2 g C6H5Br + HBr - C2H4 + Br2 g C2H4Br2 Câu : Hãy viết công thức cấu tạo trình bày tính chất hóa học metan? Viết phương trình hóa học minh họa cho tính chất H H C H H - Mêtan có tính chất hóa học sau: a/ Tác dụng với oxi: Ptpư: CH4 + 3O2  CO2 +  CH3Cl 2H2O b/ Tác dụng với khí Clo: Ptpư: CH4 + Cl2 + HCl Câu : Viết công thức hóa học nêu đặc điểm cấu tạo phân tử chất có công thức phân tử sau:CH4, C2H4, C2H2 CH4 C2H4 C2H2 H | H C H | H H H \ / C=C / H H-CΞC-H \ H II/ HIỂU : Câu : Có bình đựng chất khí CH4 , C2H4 Chỉ dùng dung dịch brom phân biệt được chất khí không ? Nêu cách tiến hành Có bình đựng chất khí CH4 , C2H4 Chỉ dùng dung dịch brom phân biệt được chất khí Chất làm màu dung dịch brom C2H4 ,còn lại CH4 Phương trình : C2H4 + Br2 g C2H4Br2 Câu : Viết công thức cấu tạo chất sau: a) C2H6 b) C3H6 Câu : Phân biệt chất khí đựng riêng biệt lọ : metan axetilen Dẫn lần lượt khí qua dung dịch brom , khí làm màu nước brom khí axetilen , khí còn lại không làm màu nước brom khí metan C2H2 + 2Br2 g C2H2Br4 Câu : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau : CH4 g C2H2 g C2H4 g C2H5Cl CH4 g C2H2 + H2 C2H2 + H2 g C2H4 C2H4 + HCl g C2H5Cl III/ VẬN DỤNG : Câu : Để đốt cháy 4,48lit khí etylen cần phải dùng a Bao nhiêu lit oxi b Bao nhiêu lit không khí chứa 20% thể tích khí oxi Biết thể tích đo ĐKTC C2H4 + O2 g 2CO2 + H2O mol 3mol 2mol 2mol 0,2 mol Số mol C2H4 : n = v : 22,4 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol Số mol O2 = 0,2 x = 0,6 mol Thể tích oxi : v = n x 22,4 = 0,6 x 22,4 = 13,44 lit Thể tích không khí : = x 13,44 = 67,2 lit Câu : Đốt cháy hết 2,24 lít khí etilen, sau phản ứng, tìm: a) Thể tích khí oxi cần dùng? b) Khối lượng nước thu được? Biết thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn nC2H4 =2,24/22,4 = 0,1 mol to C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O 0,1  0,3 mol 0,2 mol a) V( O2) = 0,3*22,4 = 6,72 l b) m(H2O) = 0,2*18 =3,6 g Câu : Đốt cháy hoàn toàn 50 ml hỗn hợp metan axetilen cần dùng 120 ml khí oxi Tính a Thành phần % thể tích khí hỗn hợp ban đầu b Tính thể tích khí CO2 tạo thành Biết thể tích khí được đo cùng điều kiện O t CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O (1) x 2x x t 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O (2) y 2,5y 2y Ta có hệ PT sau: x + y = 50 2x + 2y = 100 2x + 2,5y = 120 2x + 2,5 y = 120 0,5 y = 20 y = 40 x = 10 % CH4 = 40/50 = 80% % C2H2 = 100% - 80% = 20% Theo PTHH (1): Thể tích CO2 là: x Theo PTHH (2): Thể tích CO2 là: 2y Tổng thể tích CO2 là: x + 2y = 10 + (2 x 40) = 90 (ml) O Câu : Đốt cháy hoàn toàn 12,2 gam hỗn hợp etilen axetilen cần dùng 40 gam khí oxi Tính a Thành phần % khối lượng khí hỗn hợp ban đầu b Tính thể tích khí CO2 tạo thành, đktc O t C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O (1) x 3x 2x t 2C2H2 + 5O2 → 4CO2 + 2H2O (2) y 2,5y 2y Ta có hệ PT sau: 28x + 26y = 12,2 32(3x + 2,5y) = 40 ⇒ 3x + 2,5y = 1,25 Giải hệ PT : 28x + 26y = 12,2 28x + 26y = 12,2 3x + 2,5y = 1,25 (x 10,4) ⇒ 31,2x + 26y = 13 3,2x = 0,8 ⇒ x = 0,25 0,75 + 2,5y = 1,25 ⇒ y = 0,5 / 2,5 = 0,2 mC2H4 = 0,25 x 28 = 7; % CH4 = (7/12,2) x 100 = 57,38% % C2H2 = 100% - 57,38% = 42,62% Theo PTHH (1): Thể tích CO2 là: 2x Theo PTHH (2): Thể tích CO2 là: 2y Tổng thể tích CO2 là: (0,5 + 0,4) x 22,4 = 20,16 lít O Câu : Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lit khí C2H2 a, Viết phương trình phản ứng xảy ra? b, Tính khối lượng CO2 thu được c, Cho toàn lượng CO2 thu được qua dung dịch Ca(OH)2 dư Tính khối lượng chất rắn thu được? - Số mol khí C2H2 tham gia phản ứng là: nC2H2 = = = 0,3 mol to - Phương trình phản ứng: 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O Số mol theo phương trình: mol mol mol mol Số mol theo đề bài: 0,3 mol => 0,6 mol - Khối lượng CO2 thu được là: mCO2 = n.M = 0,6 44 = 24,4 g - Khi cho CO2 qua dung dịch Ca(OH)2; phương trình phản ứng xảy là: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O Từ phường trình ta có nCO2 = nCaCO3 = 0,6 mol Khối lượng chất rắn CaCO3 thu được là: mCaCO3 = n.M = 0,6 100 = 60 g ... C2H2 + 2Br2 g C2H2Br4 Câu : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau : CH4 g C2H2 g C2H4 g C2H5Cl CH4 g C2H2 + H2 C2H2 + H2 g C2H4 C2H4 + HCl g C2H5Cl III/ VẬN DỤNG : Câu : Để đốt cháy 4, 48lit khí etylen cần... đo ĐKTC C2H4 + O2 g 2CO2 + H2O mol 3mol 2mol 2mol 0,2 mol Số mol C2H4 : n = v : 22 ,4 = 4, 48 : 22 ,4 = 0,2 mol Số mol O2 = 0,2 x = 0,6 mol Thể tích oxi : v = n x 22 ,4 = 0,6 x 22 ,4 = 13 ,44 lit Thể... % CH4 = (7/12,2) x 100 = 57,38% % C2H2 = 100% - 57,38% = 42 ,62% Theo PTHH (1): Thể tích CO2 là: 2x Theo PTHH (2): Thể tích CO2 là: 2y Tổng thể tích CO2 là: (0,5 + 0 ,4) x 22 ,4 = 20,16 lít O Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 9 Chương 4, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 9 Chương 4, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 9 Chương 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay