Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON NHIÊN LIỆU

7 44 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:48

CHƯƠNG : HIĐROCACBON-NHIÊN LIỆU BIẾT Câu 1: Viết cơng thức cấu tạo nêu đặc điểm metan (CH4 ) etilen ( C2H4) Đáp án Cơng thức cấu tạo Đặc điểm cấu tạo • Mêtan (CH4 ) : • Giữa ng.tử C ng tử H có liên H kết gọi kiên kết đơn Trong phân tử mêtan có | H C H liên kết đơn | H • Etilen (C2H4) • H H \ / C = C / \ H H (hay CH2 = CH2 ) • Giữa ng.tử cacbon có liên kết gọi liên kết đôi Trong liên kết đôi, có liên kết bền, liên kết dễ đứt pư hóa học Câu 2: Viết cơng thức cấu tạo nêu đặc điểm metan (CH4 ) axetilen ( C2H2) Đáp án Cơng thức cấu tạo Đặc điểm cấu tạo • Mêtan (CH4 ) : • Giữa ng.tử C ng tử H có liên H kết gọi kiên kết đơn Trong phân tử mêtan có | H C H liên kết đơn | H • Axetilen (C2H2 ) H–CΞC–H • Giữa ng.tử cacbon có ( hay HCΞCH) liên kết gọi liên kết ba Trong liên kết ba có liên kết bền dễ bị đứt p/ư hóa học Câu 3: Viết cơng thức cấu tạo nêu đặc điểm etilen (C2H4 ) axetilen ( C2H2) Đáp án Cơng thức cấu tạo • Etilen (C2H4) H H \ / C = C / \ H H (hay CH2 = CH2 ) • Axetilen (C2H2 ) H–CΞC–H ( hay HCΞCH) Đặc điểm cấu tạo • Giữa ng.tử cacbon có liên kết gọi liên kết đôi Trong liên kết đôi, có liên kết bền, liên kết dễ đứt pư hóa học • Giữa ng.tử cacbon có liên kết gọi liên kết ba Trong liên kết ba có liên kết bền dễ bị đứt p/ư hóa học Câu 4:Trình bày tính chất hóa học metan? Viết PTHH minh họa? Đáp án a Tác dụng với oxi: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O b Tác dụng với clo: CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl Câu 5: Trình bày tính chất hóa học axetilen? Viết PTHH minh học? Đáp án a Tác dụng với oxi: 2C2H2 + 5O2 CO2 + 2H2O b Tác dụng với brom: C2H2 + Br2 C2H2 Br4 Câu 6: Etilen axetilen có liên kết đơi phân tử.Chúng tham gia phản ứng cháy cộng brom Viết PTHH minh họa Đáp án Phản ứng cháy Phản ứng cộng brom C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O C2H4 + Br2 C2H4Br2 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O C2H2 + Br2 C2H2 Br4 Câu 7: Hồn thành phương trình phản ứng sau: CH4 + O2 • C2H4 + O2 • CH4 + Cl2 • C2H4 + Br2 → • C2H2 + Br2 → C6H6 + Br2 → • Đáp án CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O • C2H4 + 3O2 CO2 +2H2O • CH4 + Cl2 CH3Cl + HCl • C2H4 + Br2 → C2H4Br2 • C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4 • C6H6 + Br2 → C6H5Br + HBr • HIỂU • Câu 1: Hồn thành chuỗi biến đổi sau: • → C2H2  → C2H6  → C2H5Br CaC2  ↓ CO2 Đáp án CaC2 + 2H2O C2H2 + Ca(OH)2 • C2H2 + H2 C2H6 • C2H6 + Cl2 C2H5Cl + HCl • 2C2H2 + 5O2 4CO2 + 2H2O • Câu 2: Hồn thành phương trình phản ứng sau: CH3-CH=CH2 + Br2 ? • CH3 - C Ξ CH + ? CH3 - CBr = CHBr • C6H6 + ? ? + H2O • C6H6 + ? C6H5Cl + ? • C2H4 + Br2 ? • C2H4 + ? C2H2Br4 • ? + ? Ca(OH)2 + C2H2 • Đáp án CH3-CH=CH2 + Br2 CH3-CHBr-CH2Br • CH3 - C Ξ CH + Br2 CH3 - CBr = CHBr • 2C6H6 + 15O2 12CO2 + 6H2O • C6H6 + Cl2 C6H5Cl + HCl • C2H4 + Br2 C2H4Br2 • C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 • CaC2 + H2O Ca(OH)2 + C2H2 • Câu 3: Hãy xếp chất: C6H6 , CaCO3 , C4H10 , C2H6O , NaNO3 , CH3NO2 , NaHCO3 , C2H3NO2Na vào cột thích hợp bảng sau: HỢP CHẤT HỮU CƠ HỢP CHẤT VƠ CƠ Hiđrocacbon Dẫn xuất Hiđrocacbon Đáp án HỢP CHẤT HỮU CƠ Hiđrocacbon Dẫn xuất Hiđrocacbon C6H6 C2H6O C4H10 CH3NO2 C2H3NO2Na HỢP CHẤT VƠ CƠ CaCO3 NaNO3 NaHCO3 Câu 4: Có lọ nhãn đựng chất khí CO2, C2H4, CH4, Dùng phương pháp hóa học để phân biệt ba chất trên.Viết phương trình phản ứng (nếu có) Đáp án - Dùng nước vơi (Ca(OH)2) để nhận biết CO2 => nước vơi bị vẩn đục CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O - Dẫn khí lại qua dung dịch nước brom, khí làm màu brom etilen Chất lại mêtan C2H4 + Br2 Br- CH2-CH2-Br Câu 5: Hãy nêu phương pháp hóa học loại bỏ khí etilen có lẫn khí metan để thu metan tinh khiết Đáp án C2H4 + Br2 Br- CH2-CH2-Br Câu 6: Nêu phương pháp hố học viết phương trình phản ứng xảy để phân biệt chất khí sau: a Khí CO2 với CH4 b Khí C2H2 với CH4 Đáp án Câu 7: Khi đốt cháy khí A thu CO2 H2O; đốt cháy khí B thu CO2 SO2 Hỏi chất A, B có phải hợp chất hữu khơng? Viết phương trình hố học minh hoạ ? Đáp án - Khi đốt cháy khí A thu CO2 H2O, điều chứng tỏ chất A chưa ngun tố C, H có khơng có oxi Vậy A chất hữu PTHH: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O - Khi đốt cháy khí B thu CO2 SO2, điều chứng tỏ chất B phải chưa ngun tố C, S Vậy B chất hữu PTHH: CS2 + 3O2 CO2 + 2SO2 Câu 8: Có chất metan,etilen, bezen chất có phản ứng cộng brom ? Vì sao? Viết PTHH minh họa Đáp án Etilen axetilen có phản ứng cộng brom.Vì phân tử có liên kết đơi PTHH C2H4 + Br2 C2H4Br2 Câu 9: Hợp chất hữu sau đây: CH4 ,C2H4 ,C2H2 ,C6H6 vưa tham gia phản ứng vưa tham gia phản ứng cộng ? Viết PTHH minh họa? Đáp án Hợp chất hữu vưa tham gia phản ứng vưa tham gia phản ứng cộng C6H6 PTHH : C6H6 + Br2 C6H5 Br + HBr C6H6 + 3H2 C6H12 VẬN DỤNG • Câu 1: Đốt cháy hồn tồn V lít khí metan khơng khí, sau phản ứng thu 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) • Viết phương trình phản ứng xảy • Tính thể tích khí khí metan tham gia phản ứng (ở đktc) Tính thể tích khơng khí (ở đktc) cần dùng cho phản ứng trên, biết thể tích oxi chiếm 20% thể tích khơng khí? (Cho biết H = 1; C = 12, O = 16) Đáp án PTHH: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 1mol 2mol 1mol 0,4mol0,8mol 0,4mol Số mol CO2: n = 8,96/22,4 = 0,4 mol Thể tích CH4: V = 0,4.22,4 = 8,96 lit • VO2 = 0,8.22,4 = 17,92 lit • Vkk =( 17,92.100)/20 = 89,6 lit Câu 2: Đốt cháy hồn tồn 3,2 gam khí mêtan Tính thể tích khí CO2 tao (đktc) • Tính thể tích khơng khí (ở đktc) cần dùng cho phản ứng trên, biết oxi chiếm • 20% thể tích khơng khí? (Cho biết H = 1; C = 12, O = 16) Đáp án PTHH: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 1mol 2mol 1mol 0,2mol0,4mol 0,2mol Số mol khí metan: n = 3,2/16 = 0,2 mol Thể tích CO2: V = 0,2.22,4 = 4,48 lit • VO2 = 0,4.22,4 = 8,96 lit • Vkk = (8,96.100)/20 = 44,8 lit Câu 3: Để đốt cháy 4,48 khí etilen cần phải dùng: Bao nhiêu lít oxi ? • Bao nhiêu lít khơng khí chứa 20% thể tích oxi? • Biết thể tích chất khí đo đktc (Cho biết H = 1; C = 12, O = 16) Đáp án PTHH: C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O 1mol 2mol 1mol 0,2mol0,6mol 0,4mol Số mol khí etilen: n = 4,48/22,4= 0,2 mol • Thể tích khí O2: V = 0,6.22,4 = 13,44 lit Thể tích khí khơng khí • Vkk = (13,44.100)/20 = 67,2 lit Câu 4: Cho gam hỗn hợp khí CH4 C2H4 qua bình đựng dung dịch brom dư Sau phản ứng thấy có 2,8g khí khỏi bình Viết PTHH xảy • Xác định thành phần phần tram theo khối lượng khí hợp chất ? • (Cho biết H = 1; C = 12, O = 16, Br= 80) Đáp án CH4 + Br2 Khơng phản ứng • C2H4 + Br2 C2H4Br2 Khối lượng khí CH4 = 2,8 gam • % mCH4 = (2,8.100)/ = 44,67 % % mC2H4 = 100 – 44,67 = 55,33 % Câu 5: Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí CH4 C2H2 qua nước Brom dư thấy có gam Brom tham gia phản ứng Tính thành phần % thể tích khí hỗn hợp ban đầu ? ( Cho biết C=12; H=1; O=16; S = 32; Br = 80) Đáp án Khi qua nước brom có C2H2 phản ứng C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 (1) Tổng số mol hỗn hợp: Theo phản ứng (1) • Vậy % thể tích C2H2 là: Vậy % thể tích CH4 là: %CH4 = 100 – = 95% Câu 6: Đốt cháy hồn tồn 4,48 lít khí C2H4 Viết PTHH xảy • Tính khối nước sinh • Tính thể tích khơng khí cần dùng để đốt Biết thể tích oxi chiếm 1/5 thể tích • khơng khí ( khí đo đktc) (Cho biết H = 1; C = 12, O = 16) Đáp án PTHH: C2H4 + 3O2 2CO2 + 2H2O • 1mol 2mol 1mol 0,2mol0,6mol 0,4mol Số mol khí etilen: n = 4,48/22,4= 0,2 mol b Khối lương nước sinh : m= 0,4.18= 7,2g c Thể tích khí O2: V = 0,6.22,4 = 13,44 lit Thể tích khí khơng khí Vkk = (13,44.100)/20 = 67,2 lit Câu 7: Có nên dùng dụng cụ nhựa để đựng benzen khơng? Giải thích Đáp án Khơng nên dùng dụng cụ nhựa để đựng benzen benzen hòa tan chất dẻo, nhựa, cao su Câu 8: Có khí sau dùng làm nhiên liệu: CH4,C3H6, C4H8 Theo em nên chọn khí làm nhiên liệu để sinh khí CO2 nhất, nhằm góp phần chung tay với người làm giảm nóng lên trái đất ? Em giải thích cách lựa chọn mình? Đáp án Chọn CH4 Vì khí CO2 sinh nhiều hay phụ thuộc vào số C phân tử hợp chất làm nhiên liệu Câu 9: Tư lâu, người ta biết xếp số chín vào sọt xanh tồn sọt xanh nhanh chóng chín Em giải thích lại có tượng vậy? Đáp án Vì q trình chín, trái lượng nhỏ khí etilen Khí etilen sinh lại có tác dụng xúc tiến q trình hơ hấp tế bào trái làm cho xanh mau chín ... 0,2mol0,6mol 0,4mol Số mol khí etilen: n = 4, 48/22 ,4= 0,2 mol • Thể tích khí O2: V = 0,6.22 ,4 = 13 ,44 lit Thể tích khí khơng khí • Vkk = (13 ,44 .100)/20 = 67,2 lit Câu 4: Cho gam hỗn hợp khí CH4 C2H4 qua... Đáp án CH4 + Br2 Khơng phản ứng • C2H4 + Br2 C2H4Br2 Khối lượng khí CH4 = 2,8 gam • % mCH4 = (2,8.100)/ = 44 ,67 % % mC2H4 = 100 – 44 ,67 = 55,33 % Câu 5: Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí CH4 C2H2... 12, O = 16) Đáp án PTHH: CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O 1mol 2mol 1mol 0,4mol0,8mol 0,4mol Số mol CO2: n = 8,96/22 ,4 = 0 ,4 mol Thể tích CH4: V = 0 ,4. 22 ,4 = 8,96 lit • VO2 = 0,8.22 ,4 = 17,92 lit • Vkk =( 17,92.100)/20
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON NHIÊN LIỆU, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON NHIÊN LIỆU, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON NHIÊN LIỆU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay