Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 9 chương 1 trắc nghiệm hay

2 24 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:47

CHƯƠNGHÓA CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Trong chất sau đây, chất có thành phần % theo khối lượng oxi lớn nhất? A CO B SO C SiO D MnO Câu 2: Trong chất sau đây, chất có thành phần % theo khối lượng oxi lớn nhất? B KMnO A KClO C CaCO D HNO Câu 3: Nhóm oxit sau oxit axit? A CO , CO, SiO , B ZnO, Al O , CO C Mn O , SiO , SO , D Mn O , SiO , CO NO Al O , SiO 2 , SO Câu 4: Nếu rót 10ml dd H SO 1M vào ống nghiệm đựng 10ml dd NaOH 1M dd tạo thành sau phản ứng A Làm quỳ tím hóa B Làm quỳ tím hóa C Không làm đổi màu D Có kết tủa xanh đỏ quỳ tím Câu 5: Trường hợp sau không xảy phản ứng t B MnO + H O C SO + H O A KMnO → D CrO + H O Câu 6: Phương trình hóa học biểu diễn phản ứng điều chế SO phòng thí nghiệm? t t A S + O → SO B 4FeS + 11O → 2Fe O + 8SO t t C Na SO + HCl đặc → 2NaCl + SO D Na SO + H SO → Na SO + + H2 O SO + H O Câu 7: Để vôi sống không khí ẩm, vôi sống biến thành vôi bột Thành phần đầy đủ vôi bột: B CaO, CaSO A CaO, CaCO C Chỉ có CaCO D CaO, Ca(OH) , CaCO Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam oxit kim loại hóa trị (II) dd HCl dư, sau phản ứng thu 1,8 gam nước Kim loại hóa trị (II) A Fe B Mg C Ca D Cu Câu 9: Nhóm oxit sau oxit axit? A CO , CO, SiO , B ZnO, CrO , CO , C Mn O , CO , SO , D CO, SO , CO , P Al O O5 SO SiO Câu 10: Nếu rót 10ml dd HCl 2M vào ống nghiệm đựng 10ml dd NaOH 2M dd tạo thành sau phản ứng A Làm quỳ tím hóa B Làm quỳ tím hóa C Không làm đổi màu D Có kết tủa xanh đỏ quỳ tím Câu 11: Trường hợp sau không xảy phản ứng t B SiO + H O A KClO → C Fe O + HCl D Fe O + HCl Câu 12: Hòa tan hoàn toàn gam oxit kim loại hóa trị (II) 200ml dd HCl 2M Kim loại hóa trị (II) A Fe B Mg C Ca D Cu Câu 13: Để vôi sống không khí ẩm, vôi sống biến thành vôi bột CaO phản ứng với nước không khí thành Ca(OH) o o o o o o CaO phản ứng với khí CO thành CaCO 3 Ca(OH) phản ứng với với khí CO thành CaCO CaO phản ứng với khí SO không khí thành CaSO A 1, 2, B 2, 3, C 1, 3, Câu 14: Người ta điều chế axit sunfuric từ lưu huỳnh theo sơ đồ sau: H O O ,t + O ,t S + + → H SO → SO  V  O → SO o o D 1, 2, Từ 3,2 lưu huỳnh điều chế H SO ? (Biết trình sản xuất bị hao hụt 20%) A 98 B 9,8 C D 10 Câu 15: Người ta điều chế axit sunfuric từ quặng pirit sắt theo sơ đồ sau: +H O O ,t O ,t FeS + → 2SO V+O → 2SO → 2H SO o 2 o Từ 400 quặng FeS (chứa 10% tạp chất) điều chế H SO ? A 588 B 598 C 608 D 618 CÂU HỎI TỰ LUẬN: Câu 1: Hoàn thành phương trình phản ứng sau: a) Al O + H SO  → b) P O + NaOH  → a) Fe O + H SO  → b) P O + Ca(OH)  → Câu 2: Thực chuỗi phản ứng sau: (1) ( 2) ( 3) Na O → NaOH → Na SO → NaCl (1) ( 2) ( 3) Al(OH) → Al O → Al (SO ) → AlCl Câu 3: a) Chỉ dùng quỳ tím làm thuốc thử nhất, trình bày phương pháp hóa học để phân biệt lọ nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau: NaOH, BaCl , Na SO , H SO Viết phương trình phản ứng (nếu có) b) Chỉ dùng quỳ tím làm thuốc thử nhất, trình bày phương pháp hóa học để phân biệt lọ nhãn đựng riêng biệt dung dịch sau: HCl, Ba(OH) , NaOH, H SO Viết phương trình phản ứng (nếu có) Câu 4: a) Em nêu ưu điểm lò nung vôi công nghiệp với lò nung vôi thủ công b) Chuẩn bị năm học mới, nhà trường cho công nhân quét vôi phòng học Em cho biết cách làm giải thích trình quét vôi công nhân Câu 5: - Đốt cháy m (g) lưu huỳnh không khí dư (giả sử sản phẩm thu có lưu huỳnh oxit), cho toàn sản phẩm cháy vào 87,2 gam nước để dung dịch có nồng độ 12,8% Tính khối lượng lưu huỳnh đốt cháy ... 598 C 608 D 618 CÂU HỎI TỰ LUẬN: Câu 1: Hoàn thành phương trình phản ứng sau: a) Al O + H SO  → b) P O + NaOH  → a) Fe O + H SO  → b) P O + Ca(OH)  → Câu 2: Thực chuỗi phản ứng sau: (1) ... hụt 20%) A 98 B 9, 8 C D 10 Câu 15 : Người ta điều chế axit sunfuric từ quặng pirit sắt theo sơ đồ sau: +H O O ,t O ,t FeS + → 2SO V+O → 2SO → 2H SO o 2 o Từ 400 quặng FeS (chứa 10 % tạp chất)... không khí thành CaSO A 1, 2, B 2, 3, C 1, 3, Câu 14 : Người ta điều chế axit sunfuric từ lưu huỳnh theo sơ đồ sau: H O O ,t + O ,t S + + → H SO → SO  V  O → SO o o D 1, 2, Từ 3,2 lưu huỳnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 9 chương 1 trắc nghiệm hay, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 9 chương 1 trắc nghiệm hay, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 9 chương 1 trắc nghiệm hay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay