Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 9 CHƯƠNG 1

2 20 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:45

CÂU HỎI HÓA - CHƯƠNG Câu 1: Hoàn thành phương trình hóa học sau: • C12H22O11 • Na2SO3 + …………… • Zn + H2SO4 SO4 đăc H →  → …………… +  → C Na2SO4 + H2O + SO2 …………… + H2 Câu : Cho chất sau : Cu, CuO, H2SO4 Hãy viết phương trình hóa học điều chế đồng (II) sunfat từ chất cho, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có) Câu 3: Có lọ không nhãn, lọ đựng dung dịch không màu sau: HCl, H2SO4 , Na2SO4 Bằng phương pháp hóa học phân biệt dung dịch Viết phương trình hóa học minh họa Câu 4: Biết 3,36 lít khí CO2(đktc) tác dụng vừa hết với 300 ml dung dịch NaOH tạo muối trung hòa Viết phương trình hóa học • Tính nồng độ mol dung dịch NaOH dung • Tính khối lượng muối thu • Câu : Canxioxit tiếp xúc lâu ngày không khí bị giảm chất lượng Hãy giải thích Câu 1: (Biết) Nêu tính chất hóa học bazơ Mỗi tính chất viết phương trình hóa học minh họa Câu 2: (Hiểu) Thực dãy biến đổi hóa học sau: (1) ( 2) ( 3) ( 4) Fe2O3 → Fe → FeCl2 → Fe(OH)2 → FeSO4 Câu 3: (Hiểu) Có dung dịch đựng ống nghiệm: NaOH, HCl, Na2CO3, NaCl Hãy trình bày phương pháp hóa học để phân biệt dung dịch này.Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có) Câu 4: (Vận dụng) Cho 4,4g hỗn hợp A gồm Mg MgO tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu 2,24 lit khí (đktc) • Viết phương trình hóa học phản ứng • Tính khối lượng chất hỗn hợp A • Phải dùng ml dung dịch HCl 2M đủ để hòa tan 4,4g hỗn hợp A Câu 1: Điền CTHH thích hợp vào chỗ trống hoàn thành PTHH sau: 1/ …… + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag 2/ NaOH + → Na2SO4 + H2O 3/ Zn + H2SO4 → + H2 4/ AgNO3 + NaCl → + NaNO3 Câu 2: Một học sinh sau pha NaOH, NaCl Na 2SO4 tạo thành dung dịch không màu để làm thí nghiệm, quên ghi nhãn Em nêu cách nhận biết lọ giúp bạn viết phương trình minh họa ? Câu 3: Cho 10 gam hỗn hợp CuO Cu vào dung dịch axit sunfuric đặc dư Đun nóng để phản ứng xảy hoàn toàn thu 2,24 lít khí A ( đktc) a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.cho biết tên khí A b) Tính thành phần % theo khối lượng chất hỗn hợp Câu 4:Biết 2,24lit1 CO2 ( đktc) tác dụng vừa đủ với 200ml dd Ba(OH) sinh chất kết tủa màu trắng (biết sản phẩm thu muối nhất) a) Viết PTHH phản ứng xảy b) Tính nồng độ mol dd Ba(OH)2 dùng c) Tính khối lượng chất kết tủa thu Câu 5: Em giải thích trước luộc rau muống cần cho thêm muối NaCl ? ... NaNO3 Câu 2: Một học sinh sau pha NaOH, NaCl Na 2SO4 tạo thành dung dịch không màu để làm thí nghiệm, quên ghi nhãn Em nêu cách nhận biết lọ giúp bạn viết phương trình minh họa ? Câu 3: Cho 10 gam... Viết phương trình phản ứng xảy ra.cho biết tên khí A b) Tính thành phần % theo khối lượng chất hỗn hợp Câu 4:Biết 2,24lit1 CO2 ( đktc) tác dụng vừa đủ với 200ml dd Ba(OH) sinh chất kết tủa màu... Viết PTHH phản ứng xảy b) Tính nồng độ mol dd Ba(OH)2 dùng c) Tính khối lượng chất kết tủa thu Câu 5: Em giải thích trước luộc rau muống cần cho thêm muối NaCl ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 9 CHƯƠNG 1, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 9 CHƯƠNG 1, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 9 CHƯƠNG 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay